Logotyp med texten Brå

Webbkarta  |  Press  |  Kontakta oss  |  English

Bostadsinbrott

1,0 procent av hushållen uppger att de utsatts för bostadsinbrott 2015. Under 2016 anmäldes omkring 22 000 bostadsinbrott – en minskning med tre procent jämfört med året innan.

Andel som utsatts för bostadsinbrott

Andelen hushåll utsatta för bostadsinbrott år 2006–2015, i procent. Källa: NTU

I den Nationella trygghetsundersökningen (NTU) uppger 1,0 procent av hushållen för bostadsinbrott att de utsatts för bostadsinbrott 2015, vilket motsvarar cirka 45 000 hushåll i Sverige. Det är något mer än 2014, då 0,8 procent av hushållen utsattes. Sedan undersökningen inleddes 2006 har dock andelen hushåll som blivit utsatta för bostadsinbrott varierat kring 1 procent.

Olika gruppers utsatthet för bostadsinbrott

Boende i småhus utsätts för bostadsinbrott i större utsträckning än boende i flerfamiljshus (1,3 jämfört med 0,8 %), en skillnad som funnits under i princip hela undersökningsperioden. Det går inte att skönja några tydliga mönster i utsatthet mellan olika sorters familjetyper. När det gäller boendeort är hushåll i storstadsregioner (1,2 %) och andra större städer (1,2 %) utsatta i större utsträckning än hushåll i mindre städer eller på landsbygd (0,7 %).

Omständigheter kring bostadsinbrott

Fler bostadsinbrott sker på vardagar (63 %) än på veckoslut och på helgdagar (37 %), och det är vanligare att inbrotten äger rum dagtid (64 %) än nattetid (36 %). Vid de flesta av de rapporterade bostadsinbrotten (78 %) uppger de svarande att något blivit stulet i samband med inbrottet. I drygt vart fjärde fall (25 %) uppges någon har varit hemma när inbrottet begåtts. Andelen varierar över åren och ingen tydlig trend kan utläsas.

Anmälda bostadsinbrott

Antal anmälda fall av inbrottsstöld i bostad för villa, radhus o.d. samt lägenhet, år 2007–2016. Källa: Anmälda brott

Anmälda brott

År 2016 anmäldes 88 800 inbrottsstölder, vilket är en minskning med 1 procent jämfört med 2015. Omkring 13 900 inbrott anmäldes i villa och radhus (-6 %), medan antalet anmälda inbrott i lägenhet i princip var oförändrat med 8 080 anmälda brott.

Under den senaste tioårsperioden (2007–2016) har det totala antalet anmälda bostadsinbrott ökat med 30 procent; ökningen var dock starkast fram till 2011. De anmälda villainbrotten ökade fram till 2012 därefter har nivån varierat något och ligger nu 43 procent högre än för tio år sedan. Antalet anmälda lägenhetsinbrott har haft en jämnare utveckling under samma period. De anmälda villainbrotten har under de senaste tio åren haft en säsongsbetonad prägel. November är den månad då flest villainbrotten anmäls, tätt följd av oktober och december. Denna säsongsvariation är inte lika tydlig för de anmälda lägenhetsinbrotten, som uppvisar en jämnare nivå med mindre variationer under året.

Anmälda inbrott i bostad och fritidshus under ett år

Antal anmälda inbrottsstölder i bostad för villa, radhus o.d.,lägenhet samt fritidshus, under 2016. Källa: Anmälda brott

De anmälda villainbrotten har under de senaste tio åren fått en alltmer säsongsbetonad prägel. Flest villainbrott anmäls under oktober till december. Denna säsongsvariation återfinns dock inte bland de anmälda lägenhetsinbrotten, som uppvisar en relativt jämn nivå under hela året.

Uppklarade bostadsinbrott

Personuppklaringsprocenten² för inbrott i villa/radhus o.d. samt lägenhet, 2006–2015. Källa: Handlagda brott

Handlagda brott

År 2015 handlades¹ 23 100 bostadsinbrott, det är ungefär samma antal (+17 brott) som föregående år. Av dem bedrevs en utredning för 81 procent (18 600 brott) och 19 procent (4 440 brott) direktavskrevs. Jämfört med föregående år har andelen utredda brott minskat och andelen direktavskrivna brott ökat med 2 procentenheter vardera.

Det var 96 stycken, eller <0,5 procent, av de handlagda bostadsinbrotten som
förundersökningsbegränsades, samtliga efter att en utredning bedrivits. Andelen
förundersökningsbegränsade bostadsinbrott är i princip densamma som 2014. De personuppklarade bostadsinbrotten uppgick detta år till 811 brott.

Lagföringsprocenten, andelen personuppklarade brott av de utredda brotten², uppgick 2015 till 4 procent. Jämfört med 2014 har lagföringsprocenten minskat med 1 procentenhet.

Personuppklaringsprocenten, som visar andelen personuppklarade brott i relation till samtliga handlagda bostadsinbrott², uppgick till 4 procent 2015, en minskning med 1 procentenhet jämfört med 2014. Det är också 1 procentenhet lägre än nivån för tio år sedan.

De relativa låga resultaten för personuppklarings- och lagföringsprocenten är en följd av den låga andelen av minst en person registrerad som skäligen misstänkt för brottet.

Andelen handlagda bostadsinbrott med minst en person registrerad som skäligen misstänkt för brottet uppgick till 8 procent (1 740 brott), vilket motsvarar en minskning med 1 procentenhet jämfört med föregående år. Andelen personuppklarade bostadsinbrott av brotten med minst en misstänkt person uppgick till 47 procent, vilket är en minskning med 3 procentenheter jämfört med 2014.


Misstänkta för bostadsinbrott

Antal personer misstänkta för inbrottstöld i villa, radhus o.d. samt inbrottsstöld i lägenhet, åren 2006-2015. Källa: Misstänkta personer

Misstänkta

Antalet misstänkta för bostadsinbrott uppgick till 1 050 personer 2015. Det är en ökning med 16 misstänkta personer, eller 2 procent, jämfört med 2014. Under den senaste tioårsperioden har antalet misstänkta för bostadsinbrott ökat med 8 procent. Den tillfälliga minskningen under 2007 beror till stor del på den ovan nämnda systemomläggningen hos åklagarna samma år.

Lagförda

Bostadsinbrott är inte en juridisk beteckning utan ingår i rubriceringen grov stöld. Därför kan man inte urskilja bostadsinbrott i statistiken över lagförda personer. Av de som döms för grov stöld får omkring hälften fängelse.

¹) I statistiken över handlagda brott redovisas anmälda brott där polis, åklagare eller annan utredande myndighet fattat ett beslut om brottet.

²) Personuppklaring innebär att en misstänkt person har bundits vid brottet genom att åtal har väckts, strafföreläggande har utfärdats eller åtalsunderlåtelse har meddelats.

  • Personuppklaringsprocenten redovisar antalet brott som personuppklarats
    under ett år i procent av antalet handlagda brott under samma år. Från och med 2014 redovisas en justerad personuppklaringsprocent. Måttet är i princip konstruerat på samma sätt som tidigare, men med den skillnaden att det beräknas på samtliga handlagda brott istället för på samtliga anmälda brott.

  • Lagföringsprocent redovisar antalet personuppklarade brott under ett år i procent av samtliga utredda brott, exklusive förundersökningsbegränsade brott, under samma period.

Fakta

  • 22 000 bostadsinbrott polisanmäldes (2016)
  • 13 900 av bostadsinbrotten skedde i villor (2016)
  • 8 080 av bostadsinbrotten skedde i lägenheter (2016)
  • 14 400 inbrott i källare och på vind anmäldes (2016)
  • 5 800 inbrott i fritidshus anmäldes (2016)
  • 4 procent = personuppklaringsprocenten² för bostadsinbrott (2015)

Sidan senast uppdaterad: 2017-04-07

Tipsa en kompis (öppnas i nytt fönster)

Statistik från Brå