Logotyp med texten Brå

Webbkarta  |  Press  |  Kontakta oss  |  English

Klotter och skadegörelse

Omkring 195 000 brott polisanmäldes 2015, en ökning med 29 procent från året innan.

Anmäld skadegörelse

Totalt antal anmälda skadegörelsebrott enl. 12 kap. 2006–2015, därav klotter mot kollektivtrafik och övrigt klotter. Källa: Anmälda brott

År 2015 anmäldes 195 000 skadegörelsebrott (12 kap. brottsbalken) , vilket är 29 procent fler brott än föregående år. Klotterbrotten (klotter mot kollektivtrafik och övrigt klotter) står för merparten av ökningen. Utvecklingen av de anmälda skadegörelsebrotten har varierat över den senaste tioårsperioden. Sedan 2006 har antalet anmälda brott ökat med 32 procent.

De vanligaste skadegörelsebrotten är klotter och skadegörelse mot motorfordon, som tillsammans står för närmare hälften av den polisanmälda skadegörelsen. Desto ovanligare är det med skadegörelse genom brand som står för någon enstaka procent av anmälningarna.

Uppklarade brott

Personuppklaringsprocenten² för skadegörelse, 2005–2014. Källa: Handlagda brott

Handlagda brott

År 2015 handlades¹ 195 000 skadegörelsebrott, det är en ökning med 43 300 brott (+2 %) jämfört med 2014. En utredning bedrevs för 13 procent (26 300 brott) av de handlagda brotten, medan 87 procent (169 000 brott) direktavskrevs. Jämfört med 2014 har andelen utredda skadegörelsebrott minskat och direktavskrivna brott ökat med 3 procentenheter vardera.

Av samtliga handlagda skadegörelsebrott förundersökningsbegränsades 1 procent (2 100 brott), vilket är samma nivå som föregående år. Nästan samtliga
förundersökningsbegränsningar (2 030 brott) skedde efter att en utredning inletts.

Det var 4 090 skadegörelsebrott 2015 som personuppklarades. I relation till de utredda brotten ger det en lagföringsprocent på 17 procent, vilket är en minskning med 2 procentenheter jämfört med 2014.

Personuppklaringsprocenten², de personuppklarade brotten i relation till samtliga handlagda skadegörelsebrotten, uppgick till 2 procent 2015. Det är en minskning med 1 procentenhet jämfört med 2014. Det är också 2 procentenheter lägre än nivån för tio år sedan.

Misstänkta för skadegörelse

Antal personer misstänkta för skadegörelse 2006–2015 Källa: Misstänkta personer

Misstänkta

År 2015 misstänktes 5 350 personer för skadegörelsebrott (12 kap. brottsbalken), vilket är en minskning med 36 personer, eller 1 procent, jämfört med året dessförinnan. Antalet personer misstänkta för skadegörelse ökade fram till 2009, men har därefter sjunkit för varje år fram till 2012. De senaste tre åren har dock antalet legat på en relativt konstant nivå. Antalet misstänkta personer 2015 var 24 procent lägre än 2006.

Lagförda för skadegörelse

Antal lagföringsbeslut med skadegörelse som huvudbrott 2006–2015. Källa: Personer lagförda för brott

Lagförda

År 2015 uppgick antalet lagföringsbeslut³ med skadegörelse som huvudbrott till 1 950 beslut, vilket är en minskning med 321 beslut, eller 14 procent, jämfört med föregående år. Antalet lagföringsbeslut där skadegörelse var huvudbrott har sedan 2006 minskat med 1 250 beslut, eller 39 procent. Mellan 2006 och 2008 var trenden tydligt uppåtgående. Sedan 2008 har dock trenden vänt nedåt och antalet lagföringsbeslut har minskat stadigt under de senaste sju åren.

Utpräglat ungdomsbrott

I och med att få skadegörelsebrott klaras upp är det svårt att ge en rättvisande bild av de misstänkta gärningspersonerna. Skadegörelsebrott och särskilt klotter är troligen ett utpräglat ungdomsbrott. Omkring 30 procent av de som misstänktes för skadegörelse under 2013 var ungdomar mellan 15 och 20 år, tidigare år har den siffran legat mellan 36–40 procent.

I Brås skolundersökning uppgav var fjärde niondeklassare att de hade begått någon typ av skadegörelse år 2011 – en stor minskning sedan den första undersökningen 1995 då 46 procent uppgav att de deltagit i någon typ av skadegörelserelaterad handling. Klotter och "annan typ av skadegörelse" var ungefär lika vanligt, omkring 15–17 procent av eleverna uppgav att de klottrat eller begått någon annan typ av skadegörelse. Att tända eld på något värdefullt eller måla graffiti var ovanligare, mellan 2 och 4 procent uppgav att de gjort något av detta.

De flesta fall av skadegörelse anmäls inte till polisen, vilket gör det svårt att utifrån statistiken avgöra skadegörelsens egentliga omfattning. Att fler brott polisanmäls innebär inte alltid att den faktiska brottsligheten ökar. Det finns tecken på att samhället har intagit en strängare hållning när det gäller skadegörelse och att anmälningsbenägenheten därför har ökat. Ett exempel på detta är den stora ökningen 2007, som delvis berodde på att lokaltrafiken i Stockholms län under samma år började fotografera och anmäla allt klotter till polisen.

¹) I statistiken över handlagda brott redovisas anmälda brott där polis, åklagare eller annan utredande myndighet fattat ett beslut om brottet.

²) Personuppklaring innebär att en misstänkt person har bundits vid brottet genom att åtal har väckts, strafföreläggande har utfärdats eller åtalsunderlåtelse har meddelats.

  • Personuppklaringsprocenten redovisar antalet brott som personuppklarats
    under ett år i procent av antalet handlagda brott under samma år. Från och med 2014 redovisas en justerad personuppklaringsprocent. Måttet är i princip konstruerat på samma sätt som tidigare, men med den skillnaden att det beräknas på samtliga handlagda brott istället för på samtliga anmälda brott.

  • Lagföringsprocent redovisar antalet personuppklarade brott under ett år i procent av samtliga utredda brott, exklusive förundersökningsbegränsade brott, under samma period.

³) Statistiken över lagförda personer redovisar antalet lagföringsbeslut som fattats under året. Med lagföringsbeslut avses fällande dom i tingsrätt eller beslut av åklagare, såsom strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse, under ett kalenderår. En och samma person kan lagföras på olika sätt och vid flera tillfällen under ett år. Ett lagföringsbeslut kan innehålla beslut om flera brott och flera påföljder.


Fakta

  • 195 000 fall av skadegörelse polisanmäldes (2015)
  • Nära hälften av all skadegörelse i landet anmäls i region Stockholm (2015)
  • 42 procent av de som misstänks för klotter är mellan 15 och 20 år (2015)
  • 2 procent = personuppklaringsprocenten för skadegörelsebrott (2015)

Sidan senast uppdaterad: 2016-06-21

Tipsa en kompis (öppnas i nytt fönster)

Statistik från Brå