Logotyp med texten Brå

Webbkarta  |  Press  |  Kontakta oss  |  English

Stöld och snatteri

Under 2006 anmäldes omkring 504 000 stöld- och tillgreppsbrott. varav 48 800 var butiksstölder. Butiksstölderna handlar ofta om låga belopp och de flesta butiksstölder räknas därför som snatteri.

Anmälda stölder

Anmälda brott av stöld och snatteri i butik, varuhus o.dyl. samt fickstölder 2007–2016. Källa: Anmälda brott

Under 2006 anmäldes omkring 504 000 stöld- och tillgreppsbrott. De anmälda stöld- och tillgreppsbrotten minskade med 26 000 brott (−5 %) under 2016 jämfört med 2015. I stort sett alla typer av anmälda stöldbrott minskade, men de två enskilda brottstyper inom kategorin som minskade mest i antal var stöld av drivmedel (−24 %) och stöld ur och från motordrivet fordon (−5 %). De anmälda stöldbrotten har minskat kontinuerligt sedan 2007, med undantag för uppgångar 2011 och 2014. År 2016 anmäldes 13 procent färre brott än 2007.

Sett till samtliga anmälda stöld- och tillgreppsbrott utgörs de antalsmässigt största brottstyperna av stöld ur och från motordrivet fordon samt cykelstöld, som tillsammans utgjorde 23 procent av de anmälda stöld- och tillgreppsbrotten 2016. Under 2016 anmäldes 88 800 inbrottsstölder, vilket är en minskning med 1 procent jämfört med 2015.

Butiksstölder och fickstölder

Under 2016 anmäldes 48 800 stölder och snatterier från butik, vilket är en minskning med 3 procent sedan 2015 och med 17 procent jämfört med för tio år sedan (2007). Mellan 2007 och 2009 ökade antalet anmälda butiksstölder, men därefter har trenden varit tydligt nedåtgående fram till 2014, för att sedan avstanna. Antalet anmälda butiksstölder påverkas i hög grad av butikernas kontrollåtgärder och interna riktlinjer för att polisanmäla butiksstölder och snatteri.  

Under 2016 anmäldes 49 800 fickstölder, vilket är en minskning med 5 procent jämfört med året innan (−2 420 brott). Från 2007 låg antalet anmälda fickstölder på en relativt jämn nivå och ökade därefter 2010–2013, för att sedan minska. Sett till tioårsperioden 2007–2016 som helhet har antalet anmälda fickstölder ökat med 19 procent.

Uppklarade stölder

Personuppklaringsprocenten² för stöld och snatteri i butik, varuhus o.dyl. samt fickstöld, 2006–2015. Källa: Handlagda brott

Handlagda brott

År 2015 handlades¹ 50 200 butiksstölder , en ökning med 817 brott (+2 %) jämfört med året innan. En utredning bedrevs för 81 procent (40 800 brott) av de handlagda brotten och resterande 19 procent (9 440 brott) direktavskrevs. Jämfört med 2014 har andelen utredda brott ökat och andelen direktavskrivna brott minskat med 1 procentenhet vardera.

Av de handlagda butiksstölderna förundersökningsbegränsades 12 procent (5 950 brott), varav huvuddelen (5 520 brott) efter att en utredning inletts. Jämfört med 2014 har andelen förundersökningsbegränsade av de handlagda butiksstölderna ökat med 3 procentenheter. Jämfört med övriga redovisade brottstyper har butiksstölder en hög andel förundersökningsbegränsade brott. Jämfört med de övriga brottstyperna personuppklaras en stor andel brott.

År 2015 personuppklarades² 23 400 butiksstölder. I relation till de utredda brotten ger det en lagföringsprocent på 66 procent 2015, vilket är oförändrat jämfört med 2014. De personuppklarade brotten i relation till samtliga handlagda butiksstölder ger en personuppklaringsprocent på 47 procent 2015, vilket är en minskning med 1 procentenhet jämfört med föregående år. Nivån är densamma jämfört med för tio år sedan.

År 2015 fanns det minst en skäligen misstänkt person registrerad för brottet för 67 procent (33 700 brott) av de handlagda butiksstölderna, vilket är 1 procentenhet högre än föregående år. Andelen personuppklarade butiksstölder av brotten med minst en misstänkt person uppgick till 69 procent, det är 2 procentenheter lägre än 2014.

Misstänkta för stöld

Antal personer misstänkta för stöld och snatteri i butik, varuhus o.dyl., samt fickstöld 2006–2015. Källa: Misstänkta personer

Misstänkta

År 2015 misstänktes 20 500 personer för stöld och snatteri i butik, vilket är 1 050 personer (+5 %) fler än 2014. Antalet misstänkta har varierat från år till år, och har under den senaste tioårsperioden som mest uppgått till 25 900 misstänkta personer år 2009. Även för denna brottstyp beror den tillfälliga nedgången under 2007 till stor del på omläggningen av åklagarnas ärendehanteringssystem samma år.

Lagförda för stöld

Antal lagföringsbeslut³ med med stöld (inkl. grov) eller snatteri som huvudbrott 2006–2015. Källa: Personer lagförda för brott

Lagförda

Eftersom butiksstöld inte är någon specifik juridisk kategori går det inte att utläsa hur många som lagförts för just butiksstöld.

Utvecklingen skiljer sig åt mellan olika typer av tillgreppsbrott. År 2015 fattades 8 160 lagföringsbeslut för stöld (inklusive grov stöld ) och 12 700 lagföringsbeslut för snatteri. Jämfört med 2014 ligger antalet lagföringsbeslut för stöld kvar på samma nivå med en svag ökning med 22 beslut eller mindre än 0,5 procent. Även antalet lagföringsbeslut avseende snatteri låg kvar på samma nivå med en svag ökning med 26 beslut eller mindre än 0,5 procent. Jämfört med 2006 har lagföringsbesluten gällande stöld ökat med 47 beslut eller 1 procent. Under samma period har antalet beslut avseende snatteri minskat med 1 800 beslut eller 12 procent.

Mellan 2007 och 2009 skedde en kraftig ökning av antalet lagföringsbeslut för snatteri, men därefter har antalet beslut minskat fram till 2015 års nivå. Under de senaste tre åren har dock antalet lagföringsbeslut stabiliserats på en medelnivå om 12 600 beslut per år. Snatteribrott är ett typiskt spaningsbrott som i stor utsträckning påverkas av vilka åtgärder och resurser som avsätts i försäljningsledet för att upptäcka denna typ av gärningar. Effekten blir att antalet lagföringsbeslut gällande snatteri kan variera kraftigt mellan olika perioder.

Strafföreläggande och böter genom dom var de vanligaste påföljderna.

Snatteri bland unga

I Brås skolundersökning uppgav omkring var femte elev att de hade stulit eller snattat i affär eller varuhus under de senaste tolv månaderna (2011).

¹) I statistiken över handlagda brott redovisas anmälda brott där polis, åklagare eller annan utredande myndighet fattat ett beslut om brottet.

²) Personuppklaring innebär att en misstänkt person har bundits vid brottet genom att åtal har väckts, strafföreläggande har utfärdats eller åtalsunderlåtelse har meddelats.

 • Personuppklaringsprocenten redovisar antalet brott som personuppklarats
  under ett år i procent av antalet handlagda brott under samma år. Från och med 2014 redovisas en justerad personuppklaringsprocent. Måttet är i princip konstruerat på samma sätt som tidigare, men med den skillnaden att det beräknas på samtliga handlagda brott istället för på samtliga anmälda brott.
 • Lagföringsprocent redovisar antalet personuppklarade brott under ett år i procent av samtliga utredda brott, exklusive förundersökningsbegränsade brott, under samma period.

³) Statistiken över lagförda personer redovisar antalet lagföringsbeslut som fattats under året. Med lagföringsbeslut avses fällande dom i tingsrätt eller beslut av åklagare, såsom strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse, under ett kalenderår. En och samma person kan lagföras på olika sätt och vid flera tillfällen under ett år. Ett lagföringsbeslut kan innehålla beslut om flera brott och flera påföljder.

Fakta

 • 49 800 fickstölder polisanmäldes (2016)
 • 48 800 butiksstölder polisanmäldes (2016)
 • 12 700 lagföringsbeslut för snatteri (2015)
 • 1 000 kronor — gränsen mellan snatteri och stöld
 • 47 procent = personuppklaringsprocenten för butiksstöld (2015)
 • 35 procent av de misstänkta för snatteri i butik är kvinnor (2015)
 • 1 procent = personuppklaringsprocenten för fickstöld (2015)

Sidan senast uppdaterad: 2017-04-06

Tipsa en kompis (öppnas i nytt fönster)

Statistik från Brå