Logotyp med texten Brå

Webbkarta  |  Press  |  Kontakta oss  |  English

Ungdomsbrottslighet

Det är relativt vanligt att ungdomar vid något enstaka tillfälle begår brott. Men det är ett fåtal unga som står för det mesta av brottsligheten bland ungdomar.

Unga misstänkta för brott

Antal personer i åldern 15-20 år misstänkta för brott 2006–2015. Källa: Misstänkta personer

Cirka fem av tio ungdomar uppger att de stulit något, köpt något stulet eller begått någon annan stöldrelaterad handling under det senaste året. Relativt ofta handlar det om snatteri medan bilstöld och andra grövre stölder är ovanliga.
 
Brottsligheten är ojämnt fördelad och en mindre andel unga svarar för en betydande del av den totala brottsligheten bland ungdomar. De som begår många brott har relativt ofta problem både i skolan och hemma. De umgås ofta med andra ungdomar som begår brott och de har en tillåtande attityd till att begå brott. Uppgifterna kommer från Brås stora skolundersökning, Brott bland ungdomar i årskurs nio, som beskriver förekomsten av brottslighet och annat problembeteende bland pojkar och flickor i årskurs nio. 

Pojkar något mer utsatta för våld

Pojkar begår oftare grövre stöld- och våldsbrott än flickor. Snatteri, att ha prövat narkotika respektive druckit sig berusad är exempel på beteenden som är mer jämt fördelade mellan könen. Undersökningen uppmärksammar också de ungas utsatthet och oro för brott. Pojkar är något mer utsatta för våld än flickor, 27 procent har utsatts för lindrigare våld och 8 procent för grövre våld jämfört med 21 respektive 5 procent bland flickorna. Något fler flickor än pojkar uppger att de har blivit hotade så att de känt sig rädda.
 
Under andra hälften av 1990-talet minskade andelen ungdomar som uppgav att de begått stöld och skadegörelse medan nivåerna under 2000-talet är mer stabila. Även när det gäller andelen ungdomar som begått våldshandlingar har trenden varit stabil under den senare perioden.

Särskilda påföljder för unga

  • Ungdomsvård
  • Ungdomstjänst (ett slags oavlönat arbete)
  • Ungdomsvård i kombination med ungdomstjänst
  • Sluten ungdomsvård

Vad får unga för straff?

När man fyller 15 år blir man straffmyndig. Det finns särskilda bestämmelser för unga lagöverträdare – till exempel hur polis, åklagare och domstol ska handlägga ärenden. Ungdomar kan dömas till exempelvis böter och fängelse – men personer under 21 år får sällan fängelsestraff. De vanligaste påföljderna är böter och åtalsunderlåtelse då ärendet avskrivs. Om man är under 18 och har begått grova brott döms man nästan uteslutande till sluten ungdomsvård snarare än fängelse. 

Andelen misstänkta ungdomar minskar

Unga är överrepresenterade i statistiken över misstänkta och likaså när det gäller antalet lagföringar. Det är alltså vanligare att man begår brott i unga år. Men det är viktigt att komma ihåg att antalet misstänkta personer i olika åldersgrupper påverkas av utvecklingen i befolkningen. Med det perspektivet kan man se att antalet misstänkta per 100 000 invånare i de yngre åldersgrupperna (15–20 år) har legat relativt stabilt under en tioårsperiod.

Unga lagförda för brott

Antal lagföringsbeslut efter ålder (15-20 år), 2006–2015. Källa: Personer lagförda för brott

Klart vanligast är det att unga lagförs för brott av typen snatteri och stöld. Även misshandel och andra så kallade brott mot person förekommer oftare i lagföringar bland unga jämfört med äldre åldersgrupper, liksom skadegörelse, exempelvis klotter och vandalisering.

Rån och bilstöld ökar risken för fortsatt brottslighet

Ungdomar som tidigt döms för rån, tillgrepp av motorfordon samt hot och våld mot tjänsteman, ligger i riskzonen för fortsatt brottslighet. Brå har gjort en studie om så kallade strategiska brott som visar att vissa brottstyper är vanligare bland de som dömts tidigt och därefter fortsatt att begå brott. Även övergrepp i rättssak var ett av de vanligaste debutbrotten bland riskgruppen. Däremot är inte misshandel, sexualbrott och stöld på samma sätt typiska indikatorer på fortsatt brottslighet.

Fakta

  • 20 800 personer i åldern 15-20 år misstänktes för brott (2015)
  • 19 000 lagföringsbeslut för personer i åldern 15-20 år (2015)

Sidan senast uppdaterad: 2016-06-27

Tipsa en kompis (öppnas i nytt fönster)

Statistik från Brå