Logotyp med texten Brå

Webbkarta  |  Press  |  Kontakta oss  |  English

Våldtäkt och sexualbrott

Under 2015 anmäldes 18 100 sexualbrott, varav 5 920 rubricerades som våldtäkt. I den Nationella trygghetsundersökningen uppger 1,0 procent att de utsattes för sexualbrott under 2014.

Andel som utsatts för sexualbrott

Utsatthet i befolkningen (16–79 år) för sexualbrott, år 2005–2014. Källa: NTU.

I den Nationella trygghetsundersökningen (NTU) uppger 1,0 procent av befolkningen (16–79 år) att de blivit utsatta för sexualbrott under 2014, vilket motsvarar cirka 76 000 personer. Det är en minskning jämfört med 2013, då 1,3 procent uppgav att de hade blivit utsatta. Under perioden 2005–2011 låg sexualbrotten på en relativt stabil nivå, men de senaste två årens resultat visar på en högre nivå. Nedgången i den allra senaste mätningen gör dock att utvecklingen är svårtolkad.

Sexualbrott är en brottstyp där det är relativt vanligt med upprepad utsatthet. Knappt hälften (42 %) av personerna som blivit utsatta för sexualbrott har blivit det mer än en gång. De flesta (36 %) har blivit utsatta två till nio gånger och en mindre andel (6 %) har blivit utsatta tio gånger eller fler. Antalet händelser uppgår uppskattningsvis till ungefär 282 000, vilket är avsevärt färre än föregående år men mer i nivå med tidigare års resultat

Det är viktigt att notera att sexualbrott innefattar ett brett spektrum av brott – allt från lindrigare händelser, som blottning, till mycket allvarliga händelser, som våldtäkt. Det är sannolikt att dessa olika typer av sexualbrott skiljer sig åt när det gäller brottsplats och relation till gärningspersonen. Vidare är det till följd av frågans känsliga art heller inte sannolikt att NTU fullt ut fångar in de händelser som man avser mäta i undersökningen.

Kön och ålder

Betydligt fler kvinnor än män har blivit utsatta för sexualbrott; 1,8 procent av kvinnorna och 0,3 procent av männen uppger att de blivit utsatta för sexualbrott under 2014. För män har andelen utsatta legat på ungefär samma nivå hela perioden. För kvinnor låg sexualbrotten under perioden 2005–2011 på en relativt stabil nivå, men de senaste två årens resultat visar på en högre nivå. Nedgången i den allra senaste mätningen gör dock att utvecklingen är svårtolkad.

Ålder

Utsatta för sexualbrott 2014. Andel för respektive åldersgrupp. Källa: NTU

Utsatthet för sexualbrott är vanligast i de två yngsta åldersgrupperna (16–19 respektive 20–24 år), där andelen utsatta är 2,6 respektive 2,8 procent. För kvinnor skiljer sig utsattheten relativt kraftigt mellan åldersgrupperna (0,1–5,0 %), och då utsattheten ökat i de två yngsta åldersgrupperna har skillnaderna ökat. Män uppger att de har blivit utsatta för sexualbrott i nästan samma (relativt låga) utsträckning (0,1–0,5 %), oavsett åldersgrupp. Mest utsatta är kvinnor mellan 16 och 24 år bland vilka 5,0 procent uppger att de har blivit utsatta för sexualbrott under 2014.

Olika gruppers utsatthet för sexualbrott

Precis som för merparten av de andra brotten mot enskild person tycks utsatthet för sexualbrott vara vanligare i vissa grupper av befolkningen. Ensamstående personer med eller utan barn är utsatta i större utsträckning än sammanboende med eller utan barn (2,0 repektive 1,8 % jämfört med 0,3 respektive 0,6 %). Personer med högst förgymnasial utbildning är också mer utsatta än personer med gymnasial eller eftergymnasial utbildning (1,3 %, jämfört med 0,9 respektive 1,0 %). Boende i flerfamiljshus utsätts i större utsträckning än boende i småhus (1,5 jämfört med 0,6 %). Att utsättas för sexualbrott är vanligare bland personer som bor i storstadsregioner (1,2 %) jämfört med de som bor i mindre städer eller på landsbygden (0,8 %). Andelen utsatta för sexualbrott är högre bland personer födda i Sverige med två utrikesfödda föräldrar (1,4 %) än bland personer som själva är utrikesfödda och bland personer födda i Sverige med minst en inrikesfödd förälder (0,9 respektive 1,0 %).

Statistiska analyser visar att när man rensar bort effekten av andra bakgrundsfaktorer, som ålder och kön, försvinner skillnaden i utsatthet för sexualbrott mellan grupper med olika utbildning. Däremot kvarstår skillnaden
mellan olika familjetyper.

Brottsplats

Typ av brottsplats för sexualbrott 2014. Andel för respektive plats av det totala antalet rapporterade händelser. Källa: NTU

Omständigheter kring sexualbrott

Då antalet sexualbrott mot män som rapporterats in till NTU är mycket litet särredovisas varken brottsplats eller relation till gärningsperson för sexualbrott uppdelat på män och kvinnor. Drygt hälften av sexualbrotten (53 %) har inträffat på allmän plats, och ungefär vart femte (18 %) har inträffat på arbetsplatsen eller i skolan. Ungefär lika många har inträffat i bostaden och eller på en annan plats (15 respektive 14 %). Fördelningen av brottsplatser för sexualbrott har varierat en del genom åren och det finns ingen tydlig trend över tid.

Relation till gärningspersonen

Relation till gärningspersonen vid sexualbrott 2005–2014. Andel för respektive relationsform av det totala antalet rapporterade händelser. Källa: NTU.

I 63 procent av fallen har gärningspersonen varit helt okänd för den som utsattes, i 25 procent av fallen en bekant och i 11 procent av fallen en närstående. Fördelningen när det gäller relation till gärningspersonen vid sexualbrott har varierat något under årens lopp sedan undersökningen inleddes, och det går inte att urskilja någon tydlig trend i resultaten. Man bör vara medveten om att det, precis som för hot- och misshandelsbrott, finns anledning att tro att händelser där personer har blivit utsatta för sexualbrott av en närstående, ofta i hemmet, är underrepresenterade i undersökningen. Den typen av utsatthet kan upplevas som särskilt känslig och är därmed svår att fånga upp i en frågeundersökning.

Anmälda sexualbrott

Antal anmälda sexualbrott: samtliga anmälda brott, därav sexuellt ofredande, våldtäkt (inkl. grov) samt sexuellt tvång, utnyttjande m.m.. Källa: Anmälda brott

Anmälda brott

År 2015 anmäldes totalt 18 100 sexualbrott , vilket är en minskning med 11 procent i jämförelse med 2014. De anmälda våldtäkterna minskade med 12 procent till 5 920 mellan 2014 och 2015. Även anmälda brott om sexuellt ofredande och sexuellt tvång, utnyttjande m.m. minskade till 8 840 (−8 %) respektive 1 430 (−6 %) brott jämfört med föregående år. Minskningarna föregicks av ökningar under år 2014, som delvis kan förklaras av att det då anmäldes ett par ärenden med många brott gällande våldtäkt, sexuellt ofredande, sexuellt tvång och utnyttjande för sexuell posering.

De anmälda våldtäkterna har ökat under den senaste tioårsperioden (2006–2015). Ökningen kan delvis förklaras av att en ny sexualbrottslagstiftning trädde i kraft den 1 april 2005. Den innebär bland annat att vissa gärningar som tidigare rubricerades som sexuellt utnyttjande kom att rubriceras som våldtäkt. Effekten av lagändringen slog igenom i statistiken på så vis att antalet anmälda brott avseende sexuellt tvång och utnyttjande minskade de närmaste åren efter lagändringen, medan antalet anmälda våldtäkter ökade. Den 1 juli 2013 skärptes sexualbrottslagstiftningen återigen; bland annat utvidgades våldtäkt till att omfatta de fall där offret reagerat med passivitet.

År 2015 anmäldes 2 440 våldtäktsbrott mot barn i åldern 0–17 år, det är en minskning med 23 procent (– 728 brott) jämfört med 2014. Våldtäktsbrotten mot minderåriga utgjorde 41 procent av samtliga anmälda våldtäktsbrott. I 87 procent av fallen (2 130 anmälda brott) var offret en flicka och i 13 procent en pojke. Pojkar som offer var främst representerade i åldersgruppen under 15 år. Bland de vuxna offren var 96 procent kvinnor och 4 procent män.

Vid tolkning av statistiken bör man tänka på att enstaka anmälningar med ett stort antal brott kan ge upphov till årliga variationer i statistiken. Även förändringar i anmälningsbenägenheten kan påverka antalet anmälda våldtäkter.

Totalt anmäldes 8 840 brott om sexuellt ofredande 2 015, som jämfört med föregående år är en minskning med 8 procent ( – 803 brott). Av de anmälda brotten om sexuellt ofredande 2015 rörde 950 brott (11 %) exhibitionism (blottning). Från och med 2014 särredovisas sexuellt ofredande (exkl. exhibitionism) uppdelat på kön och ålder. I 79 % av fallen (6 990 anmälda brott) var offret en flicka (2 820 anmälda brott) eller kvinna (4 170 anmälda brott).

Uppklarade våldtäkter

Personuppklaringsprocenten² för våldtäktsbrott. Källa: Handlagda brott

Handlagda brott

År 2015 handlades¹ 6 140 våldtäktsbrott , vilket är en minskning med 643 brott (−9 %) jämfört med 2014. Av de handlagda våldtäktsbrotten bedrevs en utredning för 94 procent (5 750 brott), medan 6 procent (392 brott) direktavskrevs. Fördelningen av utredda och direktavskrivna brott är densamma jämfört med 2014. Av de handlagda våldtäktsbrotten var det 7 brott som förundersökningsbegränsades. Av de handlagda våldtäktbrotten 2015 personuppklarades 856 brott.

Lagföringsprocenten , som visar de personuppklarade brotten i relation till de utredda brotten, uppgick detta år till 15 procent, en minskning på 6 procentenheter jämfört med föregående år. Förändringen mellan 2014 och 2015 kan till stor del förklaras av ett stort ärende som genererade många personuppklarande brott 2014, detta förklarar även förändringen av personuppklaringsprocenten som redovisas nedan.

Personuppklaringsprocenten² , som visar de personuppklarade brotten i relation till samtliga handlagda våldtäktsbrott, uppgick 2015 till 14 procent, vilket motsvarar en minskning med 6 procentenheter jämfört med året innan. Jämfört med nivån 2006 har personuppklaringsprocenten för våldtäktsbrott minskat med 4 procentenheter. Om jämförelsen görs enligt den tidigare definitionen för personuppklaringsprocenten uppgår minskningen dock till 3 procentenheter, vilket är en mer korrekt uppgift.

Nivån har dock präglats av stora årliga variationer under de senaste tio åren. Nedgången 2007 beror delvis på att Åklagarmyndigheten då implementerade ett nytt ärendehanteringssystem, medan uppgångarna 2008, 2009, 2012 och 2014 kan förklaras av ett fåtal större enskilda ärenden under dessa år.

Av de handlagda våldtäktsbrotten fanns det minst en person registrerad som skäligen misstänkt för 61 procent av brotten (3 760 brott), vilket är en minskning med 1 procentenhet jämfört med 2014. Andelen personuppklarade våldtäktsbrott av brotten med minst en misstänkt person uppgick till 23 procent, jämfört med 2014 har andelen personuppklarade av brotten med minst en misstänkt person minskat med 10 procentenheter. Även denna förändring, likt person- och lagföringsprocenten, förklaras till stor del av ett stort ärende som genererade många personuppklarade brott 2014.

Misstänkta för våldtäkt

Samtliga personer misstänkta för våldtäkt, 2006-2015. Källa: Misstänkta personer

Misstänkta

Antalet misstänkta för våldtäkt var 1 070 personer 2015. Det är en ökning med 65 personer, eller 6 procent, jämfört med 2014. Mellan åren 2006 och 2010 hade antalet ökat från 807 personer till en högsta nivå på 1 130 personer, för att därefter variera från år till år. Ökningen i början av perioden kan till viss del förklaras av att en ny sexualbrottslagstiftning trädde i kraft den 1 april 2005. Den innebär bland annat att vissa gärningar, som tidigare rubricerades som sexuellt utnyttjande, nu rubriceras som våldtäkt. Effekten av lagändringen slog även igenom i statistiken över anmälda brott, där antalet anmälda våldtäkter ökade samtidigt som antalet anmälda brott avseende sexuellt tvång och utnyttjande minskade åren närmast efter lagändringen.

Lagförda för sexualbrott

Antal lagföringsbeslut med sexualbrott som huvudbrott 2006–2015. Källa: Personer lagförda för brott

Lagförda

År 2015 fattades 1 160 lagföringsbeslut³ gällande sexualbrott, vilket motsvarar en ökning med totalt 22 beslut eller 2 procent jämfört med 2014. Framför allt ökade lagföringar gällande sexuellt ofredande och köp av sexuell tjänst med 23 respektive 22 beslut eller, 6 respektive 8 procent. Köp av sexuell tjänst är ett spaningsbrott, och det är därför inte ovanligt att lagföringsstatistiken påverkas av variationer i polisens prioriteringar gällande insatser och spaningsuppslag. På tio år (2006–2015) har antalet lagföringsbeslut för sexualbrott totalt sett ökat med 123 beslut eller 12 procent. Utvecklingen av lagföringar gällande sexualbrott ska ses mot bakgrund av den skärpta sexualbrottslagstiftning som trädde i kraft 2005. Under åren 2009 och 2011 skärptes sexualbrottslagstiftningen ytterligare då brottet kontakt med barn i sexuellt syfte infördes i brottsbalken, och straffskalan för köp av sexuell tjänst höjdes från högst sex månaders fängelse till högst ett års fängelse.

Av de 1 160 lagföringsbesluten gällande sexualbrott 2015 avsåg 176 våldtäkt (inklusive grov våldtäkt) som huvudbrott. Det är en minskning med 19 lagföringsbeslut, eller 10 procent, sedan föregående år. Under 2006–2015 har antalet lagföringsbeslut gällande våldtäkt som huvudbrott minskat med 51 beslut, eller 22 procent. År 2015 fattades 115 lagföringsbeslut för våldtäkt mot barn (inklusive grov våldtäkt mot barn). Det är en minskning med 10 beslut, eller 8 procent, jämfört med föregående år. Jämfört med 2006, har antalet lagföringsbeslut minskat med 84 beslut, eller 42 procent. Ökningen av antalet lagföringsbeslut gällande våldtäkt under perioden (2006–2008) kan delvis förklaras av den sexualbrottslagstiftning som trädde i kraft den 1 april 2005. Lagändringen innebar bland annat en utvidgning av bestämmelsen för våldtäkt, och därigenom har en del gärningar som tidigare rubricerades som sexuellt utnyttjande kommit att bedömas som våldtäkt. Med den nya lagstiftningen tillkom även en särskild bestämmelse för våldtäkt mot barn (4 §); dessa gärningar ingick tidigare i begreppen våldtäkt och sexuellt utnyttjande av underårig

¹) I statistiken över handlagda brott redovisas anmälda brott där polis, åklagare eller annan utredande myndighet fattat ett beslut om brottet.
²) Personuppklaring innebär att en misstänkt person har bundits vid brottet genom att åtal har väckts, strafföreläggande har utfärdats eller åtalsunderlåtelse har meddelats.

  • Personuppklaringsprocenten redovisar antalet brott som personuppklarats
    under ett år i procent av antalet handlagda brott under samma år. Från och med 2014 redovisas en justerad personuppklaringsprocent. Måttet är i princip konstruerat på samma sätt som tidigare, men med den skillnaden att det beräknas på samtliga handlagda brott istället för på samtliga anmälda brott.

  • Lagföringsprocent redovisar antalet personuppklarade brott under ett år i procent av samtliga utredda brott, exklusive förundersökningsbegränsade brott, under samma period.

³) Statistiken över lagförda personer redovisar antalet lagföringsbeslut som fattats under året. Med lagföringsbeslut avses fällande dom i tingsrätt eller beslut av åklagare, såsom strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse, under ett kalenderår. En och samma person kan lagföras på olika sätt och vid flera tillfällen under ett år. Ett lagföringsbeslut kan innehålla beslut om flera brott och flera påföljder.

Fakta

  • 18 100 sexualbrott polisanmäldes (2015)
  • 1 160 lagföringsbeslut fattades gällande sexualbrott (2015)
  • 97 procent av dem som misstänks för sexualbrott är män (2015)
  • 15 procent av sexualbrotten sker i offrets eller gärningspersonens hem (2014)
  • 14 procent = personuppklaringsprocenten² för våldtäkt (2015)

Sidan senast uppdaterad: 2016-06-27

Tipsa en kompis (öppnas i nytt fönster)

Statistik från Brå