Logotyp med texten Brå

Webbkarta  |  Press  |  Kontakta oss  |  English

Nyheter

 1. 2017-04-19

  Här hittar du inspelade seminarier från Brås nationella konferens i lokalt brottsförebyggande arbete som i år ägde rum i Malmö.

 2. 2017-04-05

  Antalet personer som sitter i fängelse har varierat under åren. En ny kortanalys från Brå visar att de ökade strafftiderna är den mest betydelsefulla förklaringen till förändringarna i fångpopulationen i Sverige.

 3. 2017-03-30

  I dag publicerar Brottsförebyggande rådet, Brå, ny statistik dels över misstänkta personer och dels över handlagda brottsmisstankar 2007–2016. Den nya statistiken är en revidering av den tidigare statistiken över misstänkta personer och ersätter därm...

 4. 2017-03-30

  I dag publicerar Brottsförebyggande rådet, Brå, den slutliga statistiken över anmälda brott och handlagda brott, samt konstaterade fall av dödligt våld för 2016.

 5. 2017-03-30

  Statistiken över misstänkta personer revideras för att ge en mer heltäckande bild av personer som misstänkts för brott. Nytt är att statistiken förutom att redovisa personer även visar själva händelserna – de handlagda brottsmisstankarna. Tack vare n...

 6. 2017-03-29

  Otillåten påverkan är ytterst en demokratifråga. Om medborgarna får bilden av att tjänstemän kan köpas eller påverkas av hot, riskerar viktiga samhällsfunktioner att undergrävas. Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar nu en handbok i hur organisat...

 7. 2017-03-20

  När gängvåldet eskalerade i 1990-talets Boston skapade David M. Kennedy och hans team en strategi som reducerade antalet skjutningar med mer än hälften. Strategin, som numera kallas The Group Violence Intervention (GVI) har i dag implementerats i ett...

 8. 2017-03-20

  Lansering av ett nationellt brottsförebyggande program, våldsförebyggande arbete i skolan och förebyggande arbete mot grov kriminalitet. Det är några av programpunkterna i Brås årliga nationella konferens Råd för framtiden som startar imorgon, tisdag...

 9. 2017-03-17

  Känner du till företag där det förekommer oegentligheter, och som samtidigt deltar i upphandlingsprocesser – och kanske även vinner kontrakt? Du kanske är företagare eller upphandlare och har lagt märke till oegentligheter inom din bransch?

 10. 2017-03-01

  Antalet stora brottmål, som är komplexa och tar tid att utreda, har ökat de senaste tio åren. Av dessa brottmål utgörs merparten, närmare 80 procent, av ekobrott, våldsbrott och narkotikabrott. Det är några av resultaten i en ny rapport som Brå publi...

 11. 2017-02-28

  Sedan 2005 har andelen brottsutsatta minskat, främst på grund av en minskning av egendomsbrotten. Utsattheten för brott mot person har inte minskat i samma utsträckning, och har under de senaste tre åren (2013–2015) pendlat mellan en högre och en läg...

 12. 2017-02-28

  Nu redovisar rättsväsendets myndigheter sina prognoser över verksamhetsvolymerna under perioden 2017–2020. Prognoserna pekar åt att flödet kommer att öka hos polis, åklagare och i domstol, medan Kriminalvården visar på en delvis annan utveckling.

 13. 2017-02-24

  Hippa restauranger, trendiga butiker och välbesökta turistkvarter – men också otrygga miljöer och missbruksproblematik. Som lokalt brottsförebyggande råd i Södermalms stadsdelsområde i Stockholm har Söderandan många utmaningar, men också ett starkt n...

 14. 2017-02-10

  Hot, våld och trakasserier har blivit allt vanligare inslag på flera myndigheters gemensamma servicekontor. Förra året rapporterades bara inom Försäkringskassan 1274 incidenter, varav 580 rörde hot mot personal. Nu satsar man på CPTED, en brottsföreb...

 15. 2017-02-02

  När poliserna Fredrik Kaati och Thobias Rydberg vid Södermalmspolisen i Stockholm insåg hur mycket tid polisen lägger ner på att hantera snatteribrott bestämde de sig för att göra något. Resultatet blev en ny, brottsförebyggande metod som man nu hopp...

 16. 2017-01-25

  Trots upprepad kritik från både FN och Europarådet har andelen häktade i Sverige som har restriktioner, och isoleras mer än 22 timmar per dygn, inte minskat. Det finns dock åtgärder som skulle kunna vidtas för att minska isoleringen och dess negativa...

 17. 2017-01-23

  För 15 år sedan var Gamlestaden utanför Göteborg en stadsdel som barnfamiljer lämnade. I dag flyttar de tillbaka. Anledningen stavas BID, en internationell samverkansmodell som har inspirerat den lokala fastighetsägarföreningen i sitt arbete med att ...

 18. 2017-01-20

  Brottsförebyggande rådet fördelar efter ansökan ekonomiskt stöd till lokala aktörer för utvärdering av deras lokala brottsförebyggande insatser. Stödet kan som högst avse 250 000 kronor och ska användas inom två år. Årets ansökningar ska skickas in s...

 19. 2017-01-19

  Nationella trygghetsundersökningen (NTU) på regional nivå visar att storstadslänen Stockholm och Skåne återkommer som län med högst andel brottsutsatta. De län som över tid har haft en mindre andel utsatta personer är Gävleborg, Norrbotten, Dalarna o...

 20. 2017-01-19

  Idag publicerar Brottsförebyggande rådet, Brå, regionala resultat från Nationella trygghetsundersökningen, NTU.

 21. 2017-01-12

  Idag publicerar Brottsförebyggande rådet den preliminära statistiken över anmälda brott 2016. Statistiken omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polisen, Åklagarmyndigheten, Tullverket, Ekobrottsmyndigheten och andra brott...

 22. 2017-01-11

  Generella problem som lägre tillit, större otrygghet och fler bostadsinbrott kan förebyggas genom ökad grannsamverkan i socialt utsatta områden. Det menar Brottsförebyggande rådet (Brå) som nu har tagit fram nytt material om ämnet och översatt det ti...

 23. 2017-01-10

  Fler är otrygga när de vistas i sitt eget bostadsområde under kvällstid. Fler oroar sig också för att utsättas för överfall eller misshandel och det är fortsatt stora skillnader mellan män och kvinnor. Det visar Nationella trygghetsundersökningen (NT...

 24. 2016-12-22

  Det tjeckiska projektet Senior Academy vann den brottsförebyggande tävlingen ECPA 2016.

 25. 2016-12-20

  Skolan är en vanlig plats att utsättas för brott och mobbade elever utsätts oftare än andra. Nästan hälften av eleverna i årskurs nio utsätts för brott, men lika många är också delaktiga i brott. Det visar Skolundersökningen om brott 2015, som Brotts...

 26. 2016-12-15

  I Ålborg ser man sin välkända nöjesgata som en stor tillgång i besöksnäringen och något som bidrar till en positiv bild av staden. Här samverkar polis, kommun, barägare, fastighetsägare och taxinäring för att skapa trygga platser där risken för brott...

 27. 2016-12-13

  Att ha ett annat modersmål än svenska får inte bli ett hinder i det brottsförebyggande arbetet. Brå har därför översatt sitt material om grannsamverkan och trygghetsvandringar till 16 språk.

 28. 2016-11-30

  Stockholmspriset i kriminologi går till professor Richard E. Tremblay. Som världsledande forskare tilldelas han 2017 års kriminologipris för att ha funnit grundläggande, vetenskapliga samband mellan biologi och sociala faktorer inom mänsklig utveckli...

 29. 2016-11-30

  Brottsligheten i Sverige är inte jämnt fördelad. I vissa bostadsområden är brottsligheten och otryggheten högre än i övriga landet. Brå har kartlagt fungerande metoder och arbetssätt för att förebygga brott och öka tryggheten i socialt utsatta område...

 30. 2016-11-28

  För vissa 14-åringar är Räddningstjänstens brand- och räddningsutbildning mest en spännande fritidssyssla - för andra en hjälp att inte hamna i en riskmiljö. Brå hängde med under en kväll i Falköping när gruppen Backdraft tränade rökdykning.

 31. 2016-11-18

  I Huddinge kommun vill man att de offentliga rummen ska vara attraktiva, upplevas som trygga och vara tillgängliga för alla. För att uppnå detta och öka tryggheten har kommunen tagit fram handboken, Handboken för tryggare stadsmiljöer , som alla so...

 32. 2016-11-14

  För femte året i rad arrangerade länsstyrelserna i Västerbotten och Norrbotten en inspirationsdag inom det brottsförebyggande och ANDT-förebyggande arbetet för några av länens mindre kommuner. Brå deltog vid dagen för att ta del av erfarenheter och f...

 33. 2016-11-03

  Varje år delar Centralförbundet för alkohol – och narkotikaupplysning (CAN) ut ett pris till årets förebyggande kommun. Priset delas ut till en kommun som skapat förutsättningar för långsiktigt arbete och utvärderat sina aktiviteter. I år tilldelas p...

 34. 2016-11-03

  Fler kvinnor uppger att de utsätts för någon typ av sexualbrott. Utsatthet för misshandel bland kvinnor är däremot förhållandevis jämn över tid. Överlag minskar utsattheten för misshandel, men då främst bland unga män. Det visar en delrapport av Nati...

 35. 2016-10-26

  Projektet Försök inte lura mig syftar till att förebygga bedrägeribrott mot äldre och är ett samarbete mellan Polismyndigheten, Pensionärernas riksorganisation (PRO), SPF Seniorerna och Brottsofferjouren. Idag tilldelas projektet första pris i den sv...

 36. 2016-10-20

  Större konsekvenser för brottsoffret och ökad belastning på rättsväsendet. Det är två möjliga följder av brott med flera gärningspersoner. Brås kartläggning visar att det förekommer flera gärningspersoner i en majoritet av personrånen – till skillnad...

 37. 2016-10-19

  I Sveriges 290 kommuner har man kommit olika långt med att ta fram samverkansöverenskommelser och skapa fungerande samverkan mellan polis och kommun. I Karlstads kommun har man insett vikten av fungerande samverkansstrukturer, speciellt när oförutsed...

 38. 2016-10-14

  I tre rapporter har Brå analyserat faktorer som påverkar personuppklaringen, utifrån tre delstudier, statistik och polisiär kunskap. Rapporterna studerar betydelsen av att antalet beslut om förundersökningsbegränsning ökat, att brottslighetens kara...

 39. 2016-10-10

  Bötesstraff ägnas relativt lite uppmärksamhet i uppföljningar, analyser och forskning, jämfört med mer ingripande påföljder. Eftersom det är den vanligast förekommande påföljden är det av intresse att följa hur bötesanvändningen ser ut över tid och v...

 40. 2016-09-30

  De senaste tio åren har it-relaterade brott ökat kraftigt, men polis och åklagare har brister i förmågan att hantera den ökade mängden ärenden. Det visar en ny rapport från Brottsförebyggande rådet (Brå) som publiceras i dag.

 41. 2016-09-29

  Under 2015 identifierade Brå drygt 6 980 polisanmälningar med hatbrottsmotiv, vilket är den högsta nivån hittills. Ökningen kan till stor del förklaras av ett ökat antal anmälningar om skadegörelse och klotter med främlingsfientliga motiv. Det ...

 42. 2016-09-20

  I dag lämnade regeringen budgetpropositionen för år 2017 till riksdagen. I budgeten har 25 miljoner avsatts för att inrätta regionala brottsförebyggande samordnare. Ytterligare 12 miljoner har öronmärkts för att utveckla statistik för bättre uppföljn...

 43. 2016-09-15

  Idag publicerar Brå statistik för handlagda brott för första halvåret 2016.

 44. 2016-09-08

  När myndighetsanställda utsätts för påtryckningar påverkas inte tjänsteutövningen i någon större utsträckning, trots trakasserier och hot, men privatlivet kan påverkas desto mer. Utsatta tjänstemän behöver dock stöd, och myndigheterna kan samverka me...

 45. 2016-08-24

  Visste du att din kommun kan söka pengar från Brå för att utvärdera lokala brottsförebyggande insatser – kunskap som sedan kan spridas vidare till andra lokala aktörer? För Länsstyrelsen i Norrbotten innebär stödet fler verktyg för kartläggning och d...

 46. 2016-08-23

  Idag publicerar Brottsförebyggande rådet, Brå, en ny studie om organiserad brottslighet i Sverige.

 47. 2016-07-26

  Det första steget i Brås förstärkta satsning på det lokala brottsförebyggande arbetet är taget. Representanter från fyra olika kommuner har träffats i projektet Stöd till typkommuner. Detta stöd ska fungera som en tvåstegsraket. Till att börja med få...

 48. 2016-07-07

  Under första halvåret 2016 anmäldes totalt 748 000 brott, vilket är 3 procent fler anmälda brott än motsvarande period föregående år. Det visar den preliminära statistiken över anmälda brott som Brå publicerar i dag.

 49. 2016-07-05

  Regeringen ger Brå i uppdrag att återigen genomföra PTU – Politikernas trygghetsundersökning – för att kartlägga omfattningen av hot, våld och trakasserier som politiskt förtroendevalda har utsatts för under mellanvalsåret 2016.

 50. 2016-07-01

  Mindre kommuner kan på grund av färre resurser brottas med att hitta effektiva samverkansformer. Älvkarleby är en av dessa kommuner. För att hitta en struktur i arbetet hjälper Brottsförebyggande rådet samverkansgruppen med ett verksamhetsnära metods...

 51. 2016-06-27

  Under årets Almedalsvecka kommer Brottsförebyggande rådet, Brå, att arrangera flera intressanta seminarier i angelägna ämnen. Vi diskuterar bland annat avhoppare från kriminella gäng, bedrägerier, skjutvapenvåld och socialt utsatta områden. Alla Brå-...

 52. 2016-06-22

  Brå får i uppdrag av regeringen att ta fram en kunskapssammanställning med metoder och arbetssätt för polisens förebyggande arbete mot våld mot vuxna och barn i nära relationer.

 53. 2016-06-21

  Majoriteten av personerna som utsatts för personrån är män och utsattheten är större bland yngre personer. Brås nya studie om personrån berättar om vilka som utsätts, om brotten samt om riskfaktorer för rån bland unga.

 54. 2016-06-14

  Forskning om relationen till föräldrar och kamrater och dess påverkan på framtida brottslighet, har bidragit till att professorerna Per-Olof Wikström, Travis W. Hirschi och Cahty Spatz Widom, tilldelas the Stockholm Prize in Criminology. I morgon, de...

 55. 2016-06-13

  Här kan du se filmade sessioner från symposiet den 14-16 juni. Samtliga seminarier är på engelska.

 56. 2016-06-07

  Den 3 –10 juli anordnas Almedalsveckan i Visby. Brå var på plats med flera forskare och utredare. Här kan se ett par av seminarierna där Brå medverkade.

 57. 2016-05-31

  Idag publiceras den slutliga officiella statistiken över antalet lagföringsbeslut (fällande domslut i tingsrätten och lagföringsbeslut hos åklagare) och intagna i kriminalvård 2015, samt återfall i brott 2009 (slutlig) och 2013 (preliminär). Statisti...

 58. 2016-05-27

  Polisen ska komma närmare medborgarna och medborgarlöften är en metod för att uppnå detta. Nu lanserar polisen en ny nationell modell för att arbeta kunskapsbaserat med medborgarlöften.

 59. 2016-05-26

  Andelen personer i befolkningen som lagförts för brott har minskat de senaste åren, och störst är minskningen bland yngre personer. Det framkommer i Brås kortanalys om lagförda personer i befolkningen åren 2000–2014.

 60. 2016-05-18

  Av de utländska medborgare som inte är folkbokförda och som döms för allvarliga brott, utvisas majoriteten. Den vanligast förekommande brottstypen vid utvisning på grund av brott är dock stöldbrott. Av samtliga utländska medborgare som döms för brott...

 61. 2016-05-13

  Avhoppare som vill lämna kriminella grupperingar utanför storstadsområdena riskerar att få ett sämre stöd än avhoppare i storstäder. Det visar en rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag. Rapporten ger för första gången en samlad b...

 62. 2016-04-29

  Kontroll över ett företag är ofta en grundförutsättning för att bedriva organiserad brottslighet – och inte minst för att dölja brottslig verksamhet. En ny rapport från Brå beskriver hur organiserad brottslighet infiltrerar företag för att begå brott...

 63. 2016-04-21

  Bland barn och unga upp till 17 år är andelen som testas positivt vid misstanke om ringa narkotikabrott väsentligt lägre än bland vuxna misstänkta. Nära hälften av de prov som avkrävs barn och ungdomar är negativa. Det är också stora regionala skilln...

 64. 2016-04-18

  Den 14-16 juni är det återigen dags för the Stockholm Criminology Symposium som Brottsförebyggande rådet anordnar på uppdrag av regeringen. Du som arbetar inom rättsväsendet betalar endast 1 700 kronor.

 65. 2016-04-11

  Det förebyggande arbete har alltid ett framtidsperspektiv och därför behöver vi råd för framtiden. Det säger Karin Svanberg, enhetschef på Brå, som är med och arrangerar den brottsförebyggande konferensen Råd för framtiden som inleds i Halmstad, nu p...

 66. 2016-04-11

  Brottsförebyggande rådet, Brå, utökar satsningen till stöd för lokalt brottsförebyggande arbete. Bland annat planeras en basutbildning för lokala brottsförebyggare, men även spetskunskap inom nya konkreta arbetssätt kommer att tas fram.

 67. 2016-04-07

  En ny myndighet för ekobrott, polisiär verksamhet på ”civila” myndigheter och ”civila” arbetssätt hos polis och åklagare. Dåvarande regeringens strategi mot ekobrott år 1995 har satt sina spår. Det vittnar företrädare för olika myndigheter om i en an...

 68. 2016-04-01

  För att brott ska kunna leda till åtal krävs i praktiken ofta att målsäganden medverkar i rättsprocessen. Viktiga faktorer för en ökad medverkan är bland annat ett bra bemötande från rättsväsendets aktörer och tydlig information om ärendet och proces...

 69. 2016-03-31

  I dag publicerar Brottsförebyggande rådet, Brå, den slutliga statistiken gällande anmälda och handlagda brott, samt misstänkta personer för 2015.

 70. 2016-03-31

  I dag publicerar Brottsförebyggande rådet, Brå, statistiken gällande konstaterade fall av dödligt våld för 2015.

 71. 2016-03-29

  Råd för framtiden är Brås nationella konferens i lokalt brottsförebyggande arbete, som i år äger rum i Halmstad 12-13 april. För er som inte har möjlighet att närvara så livesänder vi plenarföreläsningarna under båda dagarna på vår webbplats. Efter...

 72. 2016-03-21

  Brottsförebyggande rådet fördelar efter ansökan ekonomiskt stöd till lokala aktörer för utvärdering av deras lokala brottsförebyggande insatser. Stödet kan som högst avse 250 000 kronor och ska användas inom två år. Årets ansökningar ska skickas in s...

 73. 2016-03-17

  Brå har för sjätte året i rad undersökt handläggningstiderna i rättskedjan. Utredningstiden mellan inledande av förundersökning och beslut om åtal m.m. har minskat under den undersökta femårsperioden, men den totala handläggningstiden har ökat något.

 74. 2016-03-16

  Bedrägerier är ett omfattande brottsområde i snabb utveckling som är komplicerat att förebygga och utreda. Därför krävs ökad samverkan mellan myndigheter och ett större ansvar från näringslivet. Det visar en unik kartläggning av bedrägeribrottslighet...

 75. 2016-02-29

  Nu redovisar rättsväsendets myndigheter sina prognoser över verksamhetsvolymerna under perioden 2016–2019. Prognoserna pekar åt att flödet kommer att minska de närmaste åren.

 76. 2016-02-19

  Arbetet med medborgarlöften innebär att polisen, i samarbete med kommunen och andra lokala aktörer, tar fasta på medborgarnas erfarenheter och upplevelser av tryggheten i närområdet, genom så kallade medborgardialoger. Forskningen visar på goda erfar...

 77. 2016-01-27

  Nu kommer en ny utgåva av boken Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete – med checklistor och fokus på ett kunskapsbaserat arbetssätt. Den nya utgåvan har anpassats till den nya Polismyndigheten och dess fokus på medborgarperspektiv.

 78. 2016-01-20

  Den nederländska entreprenörsorganisationen MKB-Nederland vann den brottsförebyggande tävlingen ECPA 2015.

 79. 2016-01-19

  Idag publicerar Brottsförebyggande rådet, Brå, regionala resultat från Nationella trygghetsundersökningen, NTU.

 80. 2016-01-14

  I dag publicerar Brottsförebyggande rådet den preliminära statistiken över anmälda brott 2015. Statistiken omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polisen, Åklagarmyndigheten, Tullverket och Ekobrottsmyndigheten under det f...

 81. 2016-01-12

  Fler kvinnor än män känner otrygghet när de vistas i sitt bostadsområde under kvällstid. Det är också vanligare att personer som bor i flerfamiljshus känner sig otrygga på kvällen, än de som bor i småhus. Det visar Nationella trygghets­undersökn­inge...

 82. 2015-12-22

  Sommaren 2012 inledde Polisen ett treårigt försök med kameraövervakning på två populära men våldsdrabbade platser i Stockholm. Syftet var att minska brottsligheten, öka tryggheten och öka brottsuppklaringen. Det unika med försöket är att kamerabilder...

 83. 2015-12-21

  Det är stora skillnader i personuppklaringen beroende på vem som utsatts för våldtäkt. Antalet fall av våldtäkt som anmäls, utreds och lagförs i rättskedjan påverkas mycket av de lagstiftningsförändringar som gjorts. Det visar en kortanalys som Brott...

 84. 2015-12-18

  Utvärderingar om våldsbejakande extremism, våld i nära relation, bostadsinbrott med DNA-teknik, medborgardialoger, ungdomsprojekt och trygghetsprojekt finns bland årets beviljade ansökningar.

 85. 2015-12-18

  Andelen personuppklarade misstankar minskade från 54 till 45 procent under åren 2004–2014. Minskningen syns för alla analyserade brottstyper utom för sexualbrott och bedrägeribrott. I dag publicerar Brå en kortanalys om personuppklarade misstankar oc...

 86. 2015-12-17

  Under valåret 2014 var utsattheten för trakasserier, hot och våld bland förtroendevalda högre än under 2012. Särskilt högt var påhopp från vad som uppfattas som politiska extremister. Det visar Politikernas trygghetsundersökning som Brottsförebyggand...

 87. 2015-12-15

  Genom att följa penninghanteringen från finansieringen av ett brottsupplägg till vad vinstpengarna används till, kan vi identifiera de sektorer som är mest sårbara. I dag publicerar Brå en ny rapport om penningtvätt.

 88. 2015-12-11

  Villainbrotten har planat ut, men utsattheten för bedrägerier har ökat. Det är Brås bedömning för två av de egendomsbrott som omfattas av den nya kortanalysen, som inte uppvisar några större förändringar jämfört med förra året.

 89. 2015-12-10

  Det dödliga våldet minskar över längre tid i Sverige och då särskilt alkoholrelaterat dödligt våld mellan män och dödligt våld mot kvinnor i nära relationer. Däremot ökar det dödliga våldet med skjutvapen inom ramen för kriminella konflikter. Det vis...

 90. 2015-12-09

  Arbetar du som åklagare, polisiär förundersökningsledare eller som it-undersökare? Då behöver Brå din medverkan i en undersökning.

 91. 2015-12-01

  Regeringen har i dag gett Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att identifiera framgångsfaktorer, fungerande metoder och arbetssätt för att förebygga och beivra brottslighet samt öka tryggheten i socialt utsatta områden.

 92. 2015-11-30

  Brå har lämnat förslag till regeringen på hur det lokala brottsförebyggande arbetet kan utvecklas och stärkas. Förslaget grundar sig i det uppdrag som Brå fick av regeringen tidigare i höst.

 93. 2015-11-25

  Avstå från att köpa eller sälja kulturföremål som kan ha sitt ursprung i Syrien eller Irak. Det skriver Brås generaldirektör i dag i en debattartikel i SvD.

 94. 2015-11-18

  Antalet skjutningar i samband med brott i landet har ökat med 20 procent mellan åren 2006 och 2014. Det visar en kortanalys som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag. Kortanalysen bygger på en genomgång av polisanmälningar.

 95. 2015-11-16

  Att intagna i anstalt har sysselsättning under dagarna är viktigt av flera skäl. Det kan minska risken för återfall i brott och göra tiden i anstalt mindre påfrestande. Idag har de intagna ofta för lite att göra och sysselsättningen är inte tillräckl...

 96. 2015-11-10

  I dag tillkännages vinnarna av Stockholmspriset i kriminologi. Bland vinnarna finns för första gången en svensk forskare.

 97. 2015-11-04

  Våldsbrotten minskar och då särskilt misshandel när unga män är utsatta. Efter flera års uppgång, minskar även utsattheten för bedrägeri. Det visar en delrapport av Nationella trygghetsundersökningen (NTU) som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicera...

 98. 2015-10-29

  Det är lättare att planera och få igång strukturen än att komma igång med individärenden. Brå har gett stöd till flera utvärderingar av olika samverkansmodeller för unga i riskzon för kriminalitet.

 99. 2015-10-27

  När vi vill ta reda på om olika typer av brott ökar eller minskar i samhället vänder vi oss ofta till den officiella brottstatistiken över anmälda brott. Men om man försöker jämställa antalet anmälda brott med antalet faktiskt begångna brott stöter m...

 100. 2015-10-22

  Genom projektet Finanskoalitionen mot barnsexhandel arbetar ECPAT Sverige och Svenska Bankföreningen för att försvåra möjligheterna att ta betalt för sexuella övergrepp mot barn. Idag tilldelas projektet första pris i den svenska brottsförebyggand...

 101. 2015-10-21

  Under 2006 blev det successivt möjligt att anmäla stölder via polisens webbplats, och i slutet av 2012 utvidgades tjänsten till kortrelaterade bedrägerier. Andelen som väljer att anmäla brott via internet har fortsatt öka kontinuerligt efter att anmä...

 102. 2015-10-12

  Nyligen gav Brå ut en studie om hot och våld mot yrkesgrupper som är särskilt viktiga för demokratin. Senare i år publiceras ytterligare en studie om hot och våld mot politiker och nästa år en om hot och påverkan mot myndighetspersoner. Dessutom komm...

 103. 2015-10-06

  Försäkringsbolagens misstankar om bedrägeriförsök, bygger mer på intuition och vana än på kunskap om vad som kännetecknar en bedragare. Fler kontroller och utökad samverkan mellan rättsväsendet och försäkringsbolagen skulle kunna bidra till att fler ...

 104. 2015-09-30

  Matchfixning förekommer främst inom fotboll men även inom basket. Enskilda spelare utsätts för hot och utpressning av kriminella grupperingar, och det finns exempel på att klubbledningar misstänks ha värvat korrupta spelare. Det framkommer i en ny ra...

 105. 2015-09-17

  Idag publicerar Brå statistik för handlagda brott (tidigare uppklarade brott) för första halvåret 2015.

 106. 2015-09-04

  Regeringen ger Brottsförebyggande rådet i uppdrag att ta fram förslag på hur det brottsförebyggande arbetet kan förbättras.

 107. 2015-09-01

  Det finns ett stort samhällsintresse för ungas brottslighet, och påföljdssystemet för unga är ofta föremål för reformer. De mest ingripande påföljderna som ungdomar kan dömas till är fängelse och sluten ungdomsvård. I en ny kortanalys har Brå undersö...

 108. 2015-08-21

  Det finns inga indikationer på att våldet ökar i samhället, däremot har det blivit vanligare med uppgörelser i kriminella kretsar, ofta med skjutvapen. Brås utredare Sven Granath berättar om brottsutvecklingen för bland annat våldsbrott.  

 109. 2015-08-18

  Ett av de viktigaste användningsområdena för statistiken är att kunna belysa hur tillämpningen av olika påföljder utvecklas och vilka straff som mäts ut för olika brott. I en ny kortanalys från Brå kartläggs utdömda strafftider för nio brottstyper up...

 110. 2015-08-13

  Brå tar fram statistik om brottsligheten och analyserar hur den utvecklas. Vi har listat ett antal av Brås produkter som belyser utvecklingen av dödligt våld, olika former av brott mot person samt andra kategorier av brott, både enskilt och sammantag...

 111. 2015-08-05

  Under 2014 identifierade Brå cirka 6 270 polisanmälningar med möjliga hatbrottsmotiv, vilket är den högsta nivån hittills. Ökningen gäller alla motiv utom sexuell läggning, där nivån är oförändrad jämfört med 2013. Det visar Hatbrottsstatistiken 2014...

 112. 2015-07-24

  Regeringen ger Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att genomföra en kartläggning av situationen i häkte. Uppdraget syftar till att ge ökad kunskap om användningen av häktning och restriktioner samt tillämpningen av isoleringsbrytande åtgärder.

 113. 2015-07-08

  Idag skriver tre Brå-utredare på DN Debatt om hur hela samhället måste arbeta mot organiserad brottslighet.

 114. 2015-06-26

  Den 28 juni–5 juli anordnas Almedalsveckan i Visby. Brå finns på plats med flera forskare och utredare. Även Brås generaldirektör Erik Wennerström kommer att vara där.

 115. 2015-06-26

 116. 2015-06-08

  Att förändra situationen för att förhindra att brott begås, är centralt för forskningen om situationell brottsprevention. I morgon, den 9 juni, får Ronald V. Clarke och Patricia Mayhew ta emot ett av världens främsta pris i kriminologi, the Stockhol...

 117. 2015-06-04

  Brå har studerat hur lång tid poliser i Ingripandeverksamheten lägger på att avrapportera ärenden. I genomsnitt tog det en timme och sex minuter från att en patrull kom in för att avrapportera ett brottsärende till dess att de var redo att åka ut ige...

 118. 2015-05-29

  Brå stödjer kunskapsbaserat lokalt brottsförebyggande arbete och sedan tre år ges ekonomiskt stöd till utvärderingar – en viktig del av den kunskapsbaserade processen.

 119. 2015-05-28

  Idag publiceras den slutliga officiella statistiken över antalet lagföringsbeslut (fällande domslut i tingsrätten och lagföringsbeslut hos åklagare) och intagna i kriminalvård 2014, samt återfall i brott 2008. Statistiken beskriver händelser i rättsk...

 120. 2015-05-22

  Vid sitt inledningstal på årets Råd för framtiden aviserade justitieminister Morgan Johansson de första stegen i regeringens satsning på brottsförebyggande arbete. Här svarar justitieministern på fem frågor om det brottsförebyggande arbetet i landet....

 121. 2015-05-13

  Det dödliga våldet visar en tydlig minskning sedan 90-talets början. Om det kan du bland annat läsa i en ny kortanalys som beskriver utvecklingen för dödligt våld, misshandel, personrån, sexualbrott samt hot och trakasserier.

 122. 2015-04-29

  Varje år hotas och trakasseras cirka 60 procent av landets riksdagspolitiker på grund av sitt uppdrag, och drygt 30 procent av journalisterna utsätts för hot. Dessutom har närmare hälften av alla livsmedelsinspektörer någon gång utsatts för hot och t...

 123. 2015-04-22

  Idag publicerar Brottsförebyggande rådet (Brå) ny officiell statistik över Handlagda brott 2014. Statistiken utgör en revidering av statistiken över uppklarade brott och ersätter denna. Förändringen innebär bland annat att statistiken nu ger en mer ö...

 124. 2015-04-20

  I dagarna går en enkät ut till 90 000 anställda vid svenska myndigheter för att kartlägga hur vanligt det är med hot, trakasserier och andra former av otillåten påverkan mot myndighetspersoner i Sverige.

 125. 2015-04-01

  Den 8-10 juni är det återigen dags för the Stockholm Criminology Symposium som Brottsförebyggande rådet anordnar på uppdrag av regeringen. Du som arbetar inom rättsväsendet betalar endast 1 500 kronor.

 126. 2015-03-31

  I dag publiceras den slutliga statistiken för 2014 gällande anmälda brott och misstänkta personer. Dessutom publiceras en specialstudie av konstaterade fall av dödligt våld. Handlagda brott ersätter Uppklarade brott. Slutlig statistik för Handlagda b...

 127. 2015-03-30

  Det här systemet ser till helheten. Det ser till att vi enkelt får det vi har rätt till, men inte mer än det vi har rätt till. Det säger Britt Blichfeld Davidsen som ansvarar för kontrollarbetet på den relativt nya danska myndigheten Udbetaling Danma...

 128. 2015-03-30

  Förfalskade och manipulerade intyg kan vara en dörröppnare till välfärdssystemet. Med hjälp av felaktiga intyg begås allt ifrån småskaligt fusk till brott i miljonklassen, också i organiserad form. Det framkommer i en ny rapport som Brottsförebyggand...

 129. 2015-03-27

  Den nya statistiken över handlagda brott publiceras den 22 april.

 130. 2015-03-25

  Vid sitt inledningstal på Råd för framtiden i Sundsvall aviserade justitieminister Morgan Johansson de första stegen i regeringens satsning på brottsförebyggande arbete. Brå kommer att få i uppdrag att se över hur det lokala brottsförebyggande arbete...

 131. 2015-03-24

  Under perioden 1975–2013 dömdes totalt 326 personer till livstids fängelse. Antalet livstidsdomar per år ökade kraftigt fram till mitten av 00-talet, för att sedan minska. För dem som fått livstidsstraffet omvandlat till ett tids­bestämt straff har s...

 132. 2015-03-24

  Ett mål för polisens nya organisation är att öka tryggheten i samhället, inte minst genom dialog med medborgarna. Aktuella frågor är bland annat hur man kan förebygga social oro, förutse människors agerande vid upplopp och utveckla lokalt arbete mot ...

 133. 2015-03-23

  Brå stödjer kunskapsbaserat lokalt brottsförebyggande arbete och sedan tre år ges det ekonomiska stödet nästan uteslutande till utvärderingar – en viktig del av den kunskapsbaserade processen. En verksamhet som fått stöd är Konsultationsteamet i Malm...

 134. 2015-03-20

  En handbok i SMADIT-metoden har tagits fram i samverkan mellan polisregion Bergslagen, Örebro universitet och Örebro läns landsting.

 135. 2015-03-17

  Extremistiskt våld kanske planeras på nätet, men det drabbar ett lokalt geografiskt område. Därför behövs lokala aktörer för att motarbeta det. Det säger Daniel Norlander, huvudsekreterare åt Mona Sahlin, nationell samordnare för att värna demokratin...

 136. 2015-03-16

  Utredningstiden för brott har minskat, särskilt för misshandel. Däremot har tingsrätts­tiden från åtal till dom ökat totalt sett, med undantag för stöld. Utredningstiden för ungdomsbrott har minskat under perioden och är för första gången kortare än ...

 137. 2015-03-13

  Utredningstiden för brott har minskat, särskilt för misshandel. Däremot har tingsrätts­tiden från åtal till dom ökat totalt sett, med undantag för stöld. Utredningstiden för ungdomsbrott har minskat under perioden och är för första gången kortare än ...

 138. 2015-03-11

  Brås generaldirektör Erik Wennerström har i dagarna överlämnat sitt betänkande Informations- och cybersäkerhet i Sverige. Utredningen föreslår en strategi och en rad åtgärder för säker information i staten. Genom åtgärderna skulle nivån för info...

 139. 2015-03-10

  Polisen bör fortsätta att utöva tillsyn över handeln med begagnade varor, däremot kan kontanter och checkar med fördel förbjudas som betalningsmedel vid handel med metallskrot. Dessutom bör det krävas tillstånd för att driva skrothandel. Det skri...

 140. 2015-03-03

  Under 2014 skrev fem glesbygdskommuner och två polismyndigheter en gemensam samverkansöverenskommelse om hur de skulle arbeta brottsförebyggande i framtiden. Vid ett seminarium på Råd för framtiden berättar de ansvariga om nödvändigheten av att samar...

 141. 2015-02-27

  Nu redovisar rättsväsendets myndigheter sina prognoser över verksamhetsvolymerna under perioden 2015–2018. Prognoserna pekar åt att flödet kommer vara oförändrat eller minskande de närmsta åren.

 142. 2015-02-27

  Hotade personer som fått en larmtelefon till låns av polisen känner sig tryggare, oavsett om de behövt använda telefonen eller inte. Däremot saknas enhetliga rutiner för vem som ska få en larmtelefon och hur verksamheten ska följas upp. Det framkomme...

 143. 2015-02-24

  Det finns en fortsatt stark koppling mellan brott och alkoholpåverkan, både för den som utsätter någon för brott och för den som utsätts. Det visar en ny kortanalys från Brå.

 144. 2015-02-16

  Mer resurser till lokalt polisarbete och medborgarlöften som utgår från människors syn på vad som är problem. Man kommer att märka att Polismyndigheten satsar på den lokala nivån och trygghetsskapande arbete, säger Dan Eliasson, rikspolischef.

 145. 2015-02-12

  Vid årsskiftet upphörde 21 länspolismyndigheter för att istället bli en enda Polismyndighet indelad i sju regioner. Det innebär att statistiken över anmälda brott från och med i år utgår från de nya polisregionerna.

 146. 2015-02-10

  Budskapet från Polisen var tydligt under Brås och SKL:s konferens om den nya  polismyndigheten: nu ska samverkan mellan kommun och polis vässas med hjälp av medborgarlöften. Här kan du se filmerna från konferensen.

 147. 2015-02-10

  Idag publicerar Brottsförebyggande rådet, Brå, regionala resultat från Nationella trygghetsundersökningen, NTU. Nu redovisas även siffror från landets sju nya polisregioner.

 148. 2015-02-02

  Det finns tydliga könsskillnader i de typer av nätkränkningar som anmäls till polisen. Flickor hängs ut med bilder medan pojkar hotas med våld. De flesta ärenden läggs dock ner. Det visar en ny rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar id...

 149. 2015-01-30

  Brå fördelar ekonomiskt stöd till lokala aktörer för utvärdering av deras lokala brottsförebyggande insatser. Årets ansökningar ska skickas in senast den 15 september.

 150. 2015-01-19

  De lokala samordnarna vill på ett enkelt sätt kunna utbyta erfarenheter med andra inom samma område. Det var ett av flera önskemål om stöd som framkom i en undersökning. Därför har Brå redan nu startat ett nätverk för brottsförebyggande aktörer.

 151. 2015-01-15

  I dag publicerar Brottsförebyggande rådet den preliminära statistiken över anmälda brott 2014.

 152. 2015-01-15

  Den nya lagbestämmelsen om olaga förföljelse som infördes 2011 har inte lett till särskilt många anmälningar och andelen fällande domar är liten. Den nya möjligheten att besluta om fotboja för dem som fysiskt överträder ett utvidgat kontaktförbud, ha...

 153. 2015-01-13

  Allt fler, och då särskilt unga, uppger att de har stort förtroende för rättsväsendet. Samtidigt minskar oron för att utsättas för brott. Det visar Nationella trygghets­undersökn­ingen (NTU), 2014 som Brottsförebyggande rådet (Brå) presenterar idag.

 154. 2014-12-23

  Nyår är den dag på året då flest misshandelsbrott anmäls. År 2013 rapporterades 457 anmälningar.

 155. 2014-12-22

  Under 2011 drabbades Malmö av en serie mord. Polisen i Skåne inledde operationerna Alfred och Selma där man arbetade med poliser från andra delar av landet samt personal från andra myndigheter. Brå har nu gjort en kvalitativ undersökning av Polisens ...

 156. 2014-12-17

  Polisen utreder fler, men inte alla, grövre brott som begås av barn samtidigt som socialtjänsten relativt sällan utnyttjar möjligheten att begära en polisutredning. Andelen barn som återfaller påverkas inte av om brotten utreds eller inte. Det visar ...

 157. 2014-12-15

  I Sverige måste man vara 20 år för att köpa alkohol på Systembolaget. I Finland räcker det med att vara 18 år för att få handla på den finska motsvarigheten, Alko. När det gäller att köpa mellanöl som säljs i vanliga matvarubutiker i Finland så räcke...

 158. 2014-12-12

  Nu lanserar organisationen Samverkan mot brott en rad utbildningsfilmer om hur man startar och genomför en fungerande grannsamverkan i sitt bostadsområde för att fler ska ansluta sig till konceptet.

 159. 2014-12-05

 160. 2014-12-05

 161. 2014-11-25

 162. 2014-11-12

 163. 2014-11-12

 164. 2014-11-11

 165. 2014-11-07

 166. 2014-11-06

 167. 2014-10-30

 168. 2014-10-29

 169. 2014-10-22

 170. 2014-10-17

  Gärningspersonens kön och ålder, åtminstone för vissa brottstyper, finns att utläsa i statistiken över misstänkta personer, liksom i NTU. Det framgår av en ny kortanalys från Brå.

 171. 2014-10-16

 172. 2014-10-09

 173. 2014-10-02

 174. 2014-10-02

 175. 2014-10-02

 176. 2014-10-01

 177. 2014-09-29

 178. 2014-09-19

 179. 2014-09-12

 180. 2014-09-04

 181. 2014-09-01

 182. 2014-08-21

 183. 2014-07-02

 184. 2014-07-01

 185. 2014-06-23

 186. 2014-06-16

 187. 2014-06-12

 188. 2014-06-09

 189. 2014-05-28

 190. 2014-05-28

 191. 2014-05-23

 192. 2014-05-23

 193. 2014-05-23

 194. 2014-05-21

 195. 2014-05-15

 196. 2014-05-09

 197. 2014-05-08

 198. 2014-04-24

  I byggbranschen är det vanligt med underleverantörer i flera led. Detta medför ibland ökad risk för svartarbete och bristande kvalitet. Därför ställer sig Brå positivt till ett förslag med oannonserade kontrollbesök och personalliggare inom byggbranschen.

 199. 2014-04-22

 200. 2014-04-08

  När Polisen blir en sammanhållen myndighet nästa år behöver polis och kommun ha en väl fungerande samverkan. I dag finns det brister i det brottsförebyggande arbetet både inom polis och kommun. Som ett stöd erbjuds lokala beslutsfattare att delta i seminarier som Brå och SKL genomför under våren.

 201. 2014-03-31

 202. 2014-03-26

  Mellan åren 2005 och 2009 ökade antalet åtalsunderlåtelser betydligt, för att sedan minska fram till 2012.

 203. 2014-03-20

  Utredningstiden för misshandelsbrott har minskat de senaste åren, samtidigt har utredningstiderna ökat för andra brottstyper.

 204. 2014-03-19

  Nu är det dags att söka stöd för att utvärdera lokala brottsförebyggande insatser.

 205. 2014-03-19

  Ska du utvärdera ditt brottsförebyggande arbete? Nu finns manualen från EUCPN även på svenska.

 206. 2014-03-17

  Under ett år har polisen i Stockholm och Eskilstuna arbetat med projekt inriktade på platsbaserat brottsförebyggande arbete.

 207. 2014-03-17

  Kriminalvården skriver samverkansavtal med kommuner och Polisen i Halland. Samarbete och gemensam planering inför frigivning ska minska återfall bland unga dömda.

 208. 2014-03-17

  Laholms kommun, Polisen och Kriminalvården har kommit överens om att tillsammans arbeta förebyggande mot återfall i brott.

 209. 2014-03-14

  Sedan straffen för allvarliga våldsbrott skärptes 2010, har längden på utdömda straff för grov misshandel ökat med i snitt två månader.

 210. 2014-02-27

  Idag har regeringen gett Brå i uppdrag att kartlägga bedrägeribrott.

 211. 2014-01-31

  Det kunskapsbaserade brottsförebyggande arbetet behöver förbättras. Det visar bland annat den utvärdering av polisen och kommunens samverkan och som Brå publicerade i december.

 212. 2014-01-30

  Riksrevisionen har fattat beslut om att inleda en förstudie om samhällets brottsförebyggande insatser vid frigivning av personer som suttit på anstalt eller sluten ungdomsvård.

 213. 2014-01-24

  Korruption hos myndigheter är inte så vanlig, men en enda tjänsteman kan ändå orsaka stor skada för samhället.

 214. 2014-01-23

  Brås Nationella trygghetsundersökning (NTU) är den viktigaste pusselbiten för att få en korrekt bild av utsattheten för brott och människors upplevelse av otrygghet.

 215. 2014-01-21

  Idag publicerar Brottsförebyggande rådet, Brå, regionala resultat från Nationella trygghetsundersökningen, NTU.

 216. 2014-01-16

  Idag publicerar Brottsförebyggande rådet den preliminära statistiken över anmälda brott 2013.

 217. 2014-01-13

  Andelen otrygga har minskat från 21 till 15 procent de senaste sju åren. Dock känner sig nära var fjärde kvinna otrygg när hon är ute ensam på kvällen.

 218. 2013-12-20

  Tio ansökningar har beviljats ekonomiskt stöd från Brå för att utvärdera brottsförebyggande insatser. Gemensamt för de flesta insatser är att de bygger på samverkan och riktar sig mot unga eller unga vuxna.

 219. 2013-12-20

  Bättre inledande utredningsinsatser och tydligare prioritering mellan olika kärnuppgifter kan leda till att personuppklaringen av mängdbrott ökar. Det framkommer i rapporten ”Polisers syn på utredning av mängdbrott”.

 220. 2013-12-13

  Fickstölder är vanligt i samband med julhandeln. Men i år varnar Polisen också för nätbedrägerier, en följd av att allt fler väljer att köpa klapparna på nätet. På nyårsafton stundar årets mest våldsamma dygn.

 221. 2013-12-12

  Brås frågeundersökningar och statistiken över anmälda brott ger en samstämmig bild av att stöldbrotten har minskat de senaste åren. Detta är fortsättningen på en längre tids nedgång som började i slutet av 90-talet.

 222. 2013-12-12

  Cykel- och bilstölder minskar, medan utsattheten för bedrägeri ökar. Brottsligheten varierar också över årstiderna visar en ny kortanalys från Brå.

 223. 2013-12-12

  Relationsvåldscentrum i Stockholm blev på onsdagen prisat som bästa brottsförebyggande verksamhet i Europa. Prissumman på 10 000 euro, delades ut i Vilnius, Litauen, som är ordförandeland i EU.

 224. 2013-12-11

  Relationsvåldscentrum i Stockholm blev på onsdagen prisat som bästa brottsförebyggande projekt i Europa.

 225. 2013-12-09

  I dag, den 9 december, är den internationella dagen mot korruption. När korruptionsskandalerna avlöser varandra i media får många bilden av att Sverige blir allt mer korrumperat. Men frågan är om det stämmer, skriver Lars Korsell, som forskar i ämnet...

 226. 2013-12-02

  Sverige behöver en nationell strategi för att hantera säkerhet och hot på internet. Brås generaldirektör Erik Wennerström har i dag fått uppdraget att leda utredningen.

 227. 2013-11-22

  Under konferensen Råd För Framtiden höll Brå ett seminarium där de brottsförebyggande aktörerna spelade en viktig roll. Diskussionerna utmynnade i att det efterfrågades politiska prioriteringar när det gäller det brottsförebyggande arbetet.

 228. 2013-11-14

  Brå har fått i uppdrag att kartlägga polisanmälda hot och kränkningar på internet. I uppdraget ingår att ge en utvecklad bild av kränkningarna och vilka som utsätts, samt att identifiera problem i rättsväsendets arbete med att utreda och lagföra brot...

 229. 2013-11-13

  Brå har svarat Justitiedepartementet på en remiss om skydd av personuppgifter för hotade och förföljda personer.

 230. 2013-11-11

  Relationsvåldscentrum (RVC) i Stockholm vann idag den svenska brottsförebyggande deltävlingen i European Crime Prevention Award, ECPA. Verksamheten har bidragit till att fler ärenden av våld i nära relationer leder till åtal och att samverkan mellan ...

 231. 2013-11-11

  Relationsvåldscentrum i Stockholm vann i dag den svenska brottsförebyggande tävlingen European Crime Prevention Award, ECPA. Verksamheten har bidragit till att fler ärenden av våld i nära relationer leder till åtal och att samverkan mellan polis och ...

 232. 2013-11-11

  Att förebygga och bekämpa organiserad brottslighet är inte bara en nationell eller regional fråga. All brottslighet är lokal och behöver förebyggas lokalt. Det är ett av ämnena på konferensen Råd för framtiden som arrangeras av Brottsförebyggande råd...

 233. 2013-11-07

  Stockholmspriset i kriminologi går i år till Daniel Nagin och Joan Petersilia vars arbete bidragit till en förändring av användandet av fängelser och frivård.

 234. 2013-11-05

  Utsattheten för brott har minskat över de senaste sju åren. För vissa grupper som ensamstående föräldrar, personer som bor i lägenhet och personer med utrikes födda föräldrar är utsattheten dock fortfarande hög.

 235. 2013-11-04

  Samverkan har länge varit en angelägenhet mellan närpolisen och kommunen och främst rört den brottsförebyggande verksamheten. Nu krävs en högre ambitionsnivå med samverkan, menar Mats Löfving, länspolismästare i Stockholms län.  

 236. 2013-11-04

  Våld i nära relationer är årets tema för den brottsförebyggande tävlingen ECPA. Fem bidrag har inkommit till den svenska tävlingen. Flera av bidragen är väl utvärderade och kan visa på resultat – ett viktigt kriterium för att vinna.

 237. 2013-10-31

  Brå har inrättat en funktion för analys av brottsutvecklingen och rättsväsendets verksamhetsresultat.

 238. 2013-10-25

  På måndag den 28 oktober finns Brå på plats på Skolforum, Stockholmsmässan för att visa upp nytt material från skolsajten Brottsrummet.se.

 239. 2013-10-24

  Det finns inga aktuella nationella siffror över antalet illegala vapen i Sverige eller antalet skjutningar på öppen gata mellan kriminella. Men verksamma polisers bild är att antalet skjutningar i storstäderna har ökat de senaste tio åren. Kriminella...

 240. 2013-09-30

  Analysera risken och sårbarheten för korruption i din organisation. Förbättra ditt kontrollsystem i relation till resultatet, uppmanar Brå i sin senaste rapport om korruption

 241. 2013-09-19

  Första halvåret 2013 personuppklarades 110 000 brott, vilket är en minskning med 15 500 brott eller 12 procent jämfört med samma period 2012.

 242. 2013-09-18

  Polisens och kommunens brottsförebyggande arbete ska utvecklas och samverkan fördjupas. Det framgår av budgetpropositionen för 2014 som presenterades i dag.

 243. 2013-09-18

  Antalet anmälda fall av misshandel utomhus har minskat de senaste åren. Utvecklingen är en del av en trend som även stödjs av undersökningar och siffror från sjukvården.

 244. 2013-09-02

  Regeringen föreslår att livstids fängelse ska utgöra normalstraffet för mord.

 245. 2013-08-23

  Samverkan behöver startas tidigt, redan under påföljden och bli betydligt mer effektiv i samband med frigivningen. Det är två slutsatser som kommit fram ur Brås serie av regionala utvecklingsseminarier på temat samverkan för att förebygga återfall i ...

 246. 2013-08-07

  Polisen är i huvudsak nöjd med kameraövervakningen på Medborgarplatsen och Stureplan. Dock behöver tekniken och informationen förbättras.

 247. 2013-07-11

  Antalet anmälda brott minskade med 2 procent under det första halvåret 2013 jämfört med motsvarande period föregående år.

 248. 2013-07-02

  Tjänstemän inom stat eller kommun som har en central roll när det gäller upphandling är en riskgrupp för korruption.

 249. 2013-06-27

  Antalet polisanmälningar med identifierade hatbrottsmotiv har minskat med sex procent sedan 2008.

 250. 2013-06-19

  Avgörande för om någon ska kunna lagföras för brottet kontakt med barn i sexuellt syfte (även kallat grooming), är tidpunkten för polisanmälan. Men som lagbestämmelsen är utformad i dag så fungerar den inte för att skydda barn mot sexuella kontakter....

 251. 2013-06-18

  Det kan i vissa fall vara effektivare att låta den ansvariga myndigheten själv besluta om sanktionsavgifter, utan att behöva gå via polis och åklagare. I dagarna lämnade straffrättsutredningen in sitt betänkande till regeringen. 

 252. 2013-06-17

  Debattartikel som publicerades i Dagens Juridik den 17 juni 2013. Skriven av Lars Korsell, Johanna Skinnari och Daniel Vesterhav som forskar om organiserad brottslighet på Brå.

 253. 2013-06-14

  Hur bemöter domstolarna vittnen, målsägare och tilltalade? Och vad har dessa grupper själva för uppfattning? Det är frågor som Brå besvarar i en ny rapport.

 254. 2013-06-10

  Det är aldrig för tidigt och aldrig för sent att sätta in åtgärder, sade årets kriminologipristagare David Farrington vid öppningen av the Stockholm Criminology Symposium 2013.

 255. 2013-06-10

  På tisdagen tar professor David P. Farrington emot ett av världens främsta pris i kriminologi, The Stockholm Prize in Criminology, för sin brottsförebyggande forskning.

 256. 2013-06-05

  Den 13 september är det sista ansökningsdag för Brås stöd till aktiviteter som ökar kunskapen om lokalt brottsförebyggande arbete.

 257. 2013-06-05

  I slutet av augusti ska tävlingsbidragen vara inne till den europeiska brottsförebyggande tävlingen ECPA. Erfarenheter från tidigare deltagare visar att tävlingen kan ge det lokala arbetet ett uppsving.

 258. 2013-06-03

  I och med nya riktlinjer för antalsräkning av brott har Brå arbetat om publikationen Kodning av brott som nu byter namn till Klassificering av brott.

 259. 2013-05-31

  Mycket av kommunernas brottsförebyggande arbete är inriktat på barn och ungdomar. På senare tid har intresset för insatser för unga vuxna ökat.

 260. 2013-05-31

  Satsningen på 20 000 poliser har inte gett det stora tillskott av arbetskraft som man kunnat tro. Det visar Brås nya utvärdering.

 261. 2013-05-30

  Under 2012 fattades 130 000 lagföringsbeslut, vilket är en minskning med 5 procent jämfört med året innan.

 262. 2013-05-07

  Den samlade kunskapen om trygghetsvandringar som har utvecklats i Göteborgs Stad förvaltas nu av Brå.

 263. 2013-05-07

  Brå har fått i uppdrag att utvärdera de senaste årens ändringar i lagen som berör utredningar av brott begångna av barn under 15 år.

 264. 2013-04-17

  "För att minska återfallen tar Brå och Kriminalvården ett nytt grepp för att öka samverkan med polis, socialtjänst och andra aktörer" skriver Erik Wennerström på DN Debatt.

 265. 2013-04-12

  Stockholm, Västra Götaland och Skåne har över tid haft en större andel personer som utsatts för brott och som upplevt otrygghet jämfört med övriga landet.

 266. 2013-04-11

  FN:s riktlinjer framhåller att brottsförebyggande arbete ska bygga på en lokal kartläggning och problemformulering, och utföras i samverkan mellan alla lokala aktörer som berörs.

 267. 2013-04-11

  Under de senaste decennierna har brottsoffers rättigheter stärkts, anser Gudrun Nordborg på Brottsoffermyndigheten.

 268. 2013-04-03

  Anklagelser om brott ska kunna prövas inom rimlig tid och med högre kvalitet. Därför vill Regeringens utredare öka parternas inflytande och medverkan i processen samt förtydliga domarens, åklagarens och den tilltalades roll i brottmålet.

 269. 2013-03-27

  Under 2012 kunde 68 fall av dödligt våld konstateras. Det är en minskning med 13 fall jämfört med föregående år.

 270. 2013-03-27

  Den fysiska miljön och bemötandet får högt betyg av de kvinnor som har kontakt med koncept Karin i Malmö; ändå deltar inte så många som önskvärt i polisutredningarna

 271. 2013-03-25

  Rättsväsendets handläggningstider för misshandel, våldtäkt, stöld, rån och utpressning minskade med 17 procent mellan 2008 och 2010.

 272. 2013-03-21

  FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon har utsett Brås generaldirektör Erik Wennerström till att vara medlem i insynsrådet för HEUNI.

 273. 2013-03-20

  I Sverige har det lokala brottsförebyggande arbetet utvecklats genom en växelverkan mellan lokala aktörer och den statliga myndigheten Brå. Nu presenteras den svenska modellen vid en internationell konferens i Tyskland.

 274. 2013-03-15

  Ungdomsbrottsligheten minskar, ungdomar som begår brott blir äldre och färre ungdomar utsätts för brott. Det är några tendenser som kan utläsas ur Brås statistik.

 275. 2013-03-08

  Svenskarna är överlag trygga, men många kvinnor känner sig otrygga när de är ute på kvällen, och kvinnliga politiker utsätts oftare än sina manliga kolleger för upprepade trakasserier.

 276. 2013-03-04

  Ett lokalt perspektiv är viktigt när Polisen ska gå från många myndigheter till en. Det anser Thomas Rolén, som leder arbetet med att bilda nya Polismyndigheten.

 277. 2013-03-01

  Volymerna hos Polisen beräknas öka något fram till 2016, volymerna hos Åklagarmyndighetenen och Sveriges Domstolar beräknas vara i stor sett oförändrad medan antalet klienter inom Kriminalvården beräknas minska.

 278. 2013-02-26

  Ungdomar i nionde klass begår allt färre brott, och främst minskar snatteri, stöld och skadegörelse.

 279. 2013-02-20

  Nu startar Brå årets undersökning om brott mot landets förtroendevalda. Kartläggningen, Politikernas trygghetsundersökning (PTU), presenterades för första gången förra året.

 280. 2013-02-18

  I början av februari träffas de 13 verksamheter som beviljats ekonomiskt stöd från Brå för ett uppstartsseminarium. Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet i Göteborgs Stad  är ett av dem.

 281. 2013-02-18

  Polisen gör relativt omfattande utredningsinsatser vid butiksrån och många brott klaras upp jämfört med andra brott. Men det finns delar av utredningsarbetet som skulle kunna förbättras.

 282. 2013-02-13

  Att kommun och polis tecknar överenskommelser om samverkan har lett till att de samarbetar bättre. Däremot är det mer oklart om arbetet utifrån överenskommelserna har lett till minskad brottslighet.

 283. 2013-02-08

  Temat för årets European Crime Prevention Awards är Förebygga våld i nära relationer. Myndigheter och organisationer som har utvärderat sina insatser kan tävla.

 284. 2013-02-04

  Regeringen föreslår att fler fall av sexuella utnyttjanden kriminaliseras som våldtäkt genom att begreppet "hjälplöst tillstånd" ersätts av det vidare begreppet "särskilt utsatt situation".

 285. 2013-02-01

  Utredningen om skärpningar i vapenlagstiftningen föreslår bland annat att det maximala straffet för grovt vapenbrott höjs.

 286. 2013-01-17

  Knappt 1,4 miljoner brott anmäldes under 2012, vilket är en minskning med 1 procent jämfört med året innan.

 287. 2013-01-16

  Brås hemsida har blivit nominerad till årets bästa webbplats i kategorin samhällskommunikation.

 288. 2013-01-15

  Utsatthet och upplevd trygghet skiljer sig åt mellan könen, men allt fler ändå uppger att de känner sig trygga när de går ut sent på kvällen. Det visar undersökningen NTU 2012.

 289. 2013-01-14

  Den 20 december 2012 införde Brå sammantaget 38 nya brottskoder. Bland de nya koder som infördes finns djurplågeri, stöld av diesel samt olika former av brott mot dopningslagen.

 290. 2013-01-08

  Brå tar avstamp i ny strategi för att förstärka sin roll som kunskapscentrum i rättsväsendet.

 291. 2012-12-14

  Nu är en av Brås mest lästa och använda produkter, Brottsutvecklingen i Sverige, här i ny utgåva. Sedan slutet av 1970-talet har Brå gett ut rapporten.

 292. 2012-12-14

  Anmälningar om villainbrott och misshandel ökar, medan färre kör alkoholpåverkade. Det är en del av innehållet i rapporten Brottsutvecklingen i Sverige 2008-2011.

 293. 2012-12-13

  Bedrägeribrotten är den nya, moderna typen av stöldbrott, som uppkommit för att möjligheterna att begå bankrån eller bilstölder har minskat.

 294. 2012-12-13

  Tretton lokala aktörer har beviljats stöd för kunskapsutveckling runt brottsförebyggande aktiviteter.

 295. 2012-12-10

  Många av landets politiker har blivit utsatta med anledning av sitt förtroendeuppdrag. Det visar en unik studie från Brå.

 296. 2012-12-07

  Nu fokuserar Brå på att ytterligare utveckla det lokala arbetet.

 297. 2012-12-06

  Totalt 41 procent av samtliga återfaller i brott inom tre år. I regel sker återfallen förhållandevis snabbt — i de flesta fall redan inom ett år.

 298. 2012-12-06

  Årets vinnare i den europeiska brottsförebyggande tävlingen ECPA blev det danska projektet Din Betjent (Din polis) där man genomfört försök med lokala poliskontor i Köpenhamn.

 299. 2012-11-06

  Sekretesslagstiftningen lägger hinder i vägen för effektiv samverkan kring unga i riskzonen. Det menar Polisen som har utvärderat försök med sociala insatsgrupper.

 300. 2012-11-06

  Det blir allt vanligare att privatpersoner polisanmäler när de har utsatts för brott. För vissa brottstyper är anmälningsbenägenheten dock fortfarande mycket låg.

 301. 2012-10-26

  Brå har på uppdrag av regeringen utvecklat statstiken över återfall i brott.

 302. 2012-10-25

  Projektet Grannsamverkan i flerfamiljshus i Halland vann idag den svenska brottsförebyggande tävlingen European Crime Prevention Award, ECPA.

 303. 2012-10-25

  Projektet Grannsamverkan i flerfamiljshus i Halland vann i dag den svenska brottsförebyggande tävlingen European Crime Prevention Award, ECPA.

 304. 2012-10-22

  En effektiv och individanpassad samverkan är nödvändig i det återfallsförebyggande arbetet.

 305. 2012-10-22

  I media beskrivs de gängkriminella ofta som blodtörstiga och livsfarliga men det är inte hela bilden. Det menar AnnCha Björnklint från Frivården i Sollentuna.

 306. 2012-09-25

  Utpressning är vanligare inom kontantintensiva branscher, där svartarbete förekommer och där det finns kontaktytor mot kriminella.

 307. 2012-09-20

  Under första halvåret 2012 personuppklarade polis och åklagare 125 000 brott vilket är en minskning med 1 procent jämfört med samma period förra året.

 308. 2012-09-17

  Många av de frågor som ungdomar skickar till Brå handlar om våldtäkt och sexuella övergrepp

 309. 2012-09-12

  Regeringen satsar på utveckling av rättsväsendet genom mer pengar till Brå.

 310. 2012-09-04

  David Farrington har tilldelats kriminologipriset the Stockholm Prize in Criminology för sin banbrytande forskning om vikten av tidiga brottspreventiva insatser.

 311. 2012-09-04

  Regeringen vill öka möjligheterna för socialtjänsten att lämna uppgifter om unga i riskzonen till polisen.

 312. 2012-08-31

  Sedan 2011 arbetar Polisen med ett regeringsuppdrag som handlar om att vidta åtgärder mot livsstilskriminellas brottslighet.

 313. 2012-08-31

  Under de senaste åren har flera skolor, med hjälp av ekonomiskt stöd från Brå, gjort olika insatser för att komma tillrätta med olika problem.

 314. 2012-08-31

  Lokalt polisarbete (Community policing) är temat för brottsförebyggande tävlingen ECPA, European, Crime Prevention Award.

 315. 2012-08-28

  Förutom skillnaden i hur väl medlingen är organiserad, skiljer sig även villkoren för medling enligt en uppföljning som Socialstyrelsen har gjort.

 316. 2012-08-15

  När våld eller förtryck i nära relationer är hedersrelaterat, används familjens heder som skäl att kontrollera flickan — i enstaka fall är det pojkar som utsätts — med hot eller våld.

 317. 2012-07-12

  Antalet anmälda brott ökade med 1 procent under det första halvåret 2012 jämfört med motsvarande period föregående år.

 318. 2012-07-03

  Riksantikvarieämbetet (RAÄ) har uppmärksammat att antalet ansökningar om utförsel av kulturföremål har minskat mycket.

 319. 2012-06-29

  Gör reglerna om buggning och preventiva tvångsmedel permanenta. Det föreslår regeringens utredare i ett betänkande.

 320. 2012-06-29

  Cykelstölder, fickstölder och misshandel utomhus är brott som ökar på sommaren. Det gör även brott som är relaterade till sommaraktiviteter, som sjöfylleri och båtstölder.

 321. 2012-06-28

  Antalet polisanmälningar med identifierade hatbrott ökade med 7 procent under 2011 jämfört med året innan, till drygt 5 490. Mest ökade hatbrott med antireligiösa motiv, 18 procent.

 322. 2012-06-15

  Klienter och övervakare har överlag positiva erfarenheter av systemet med frivilliga stödpersoner i frivården — så kallade lekmannaövervakare.

 323. 2012-06-12

  Risken att utveckla depression och framför allt att begå brott senare i livet är signifikant högre för den ungdom som mobbar, och den som blir mobbad löper ökad risk att bli deprimerad.

 324. 2012-06-11

  På tisdagen mottar professor Jan van Dijk världens främsta pris i kriminologi, The Stockholm Prize in Criminology.

 325. 2012-06-05

  Brå:s kunskap och erfarenheter kommer till nytta när rättsväsendet står inför nya utmaningar. Det menar generaldirektören Erik Wennerström.

 326. 2012-06-05

  Engelsmännen står inför samma utmaningar som vi gör i Sverige — frivården ska uppfattas som ett trovärdigt straff samtidigt som insatserna ska förebygga fortsatt brottslighet.

 327. 2012-05-31

  Omkring 41 procent återföll i nytt lagfört brott inom tre år efter en lagföring eller frigivning. Störst risk för återfall finns bland dem som är brottsbelastade sedan tidigare.

 328. 2012-05-28

  Modellen Mosaik gör det möjligt att jämföra vad olika förebyggande insatser kostar och också räkna fram långsiktiga vinster av en insats.

 329. 2012-05-28

  Det började så bra, men efter ett år fick projektet, som skulle sträcka sig till 2013, avslutas i förtid.

 330. 2012-05-25

  Nu är det dags att fundera på deltagande i 2012 års brottsförebyggande tävling.

 331. 2012-05-24

  Flest brott anmäls i Stockholm, i Göteborg uppger flest att de är utsatta för misshandel och Malmö har högst andel invånare som lever i social och ekonomisk utsatthet.

 332. 2012-05-23

  Sök Brå:s ekonomiska stöd till lokalt brottsförebyggande arbete senast den 15 september 2012.

 333. 2012-05-23

  Scouterna erbjuder en gratis webbkurs som riktar sig till vuxna som arbetar med barn och unga.

 334. 2012-05-02

  Genom att identifiera på vilka platser i skolan som brott och problembeteenden förekommer går det också att sätta in effektiva åtgärder.

 335. 2012-04-27

  Brå har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en nationell kartläggning av brott i nära relationer.

 336. 2012-04-27

  Färre stölder i kyrkorna och möjlighet till jobb för långtidsarbetslösa, det var syftet när Sensus slog två flugor i en smäll och startade sitt kyrkoprojekt.

 337. 2012-04-24

  En framgångsfaktor för att minska våld och mobbning i skolan, ligger i att identifiera de mest våldsutsatta platserna.

 338. 2012-04-12

  Regeringen har gett Brå i uppdrag att utvärdera de senaste årens satsning på Polisen.

 339. 2012-04-12

  Utpressning är vanligare bland personer som är bekanta än bland dem som inte känner varandra, visar en ny rapport från Brå.

 340. 2012-04-04

  Kunskapen om hedersrelaterat våld är ojämn inom Polisen. Det visar en rapport som Brå tagit fram i samarbete med Polisen.

 341. 2012-04-03

  Samhällstjänst är överlag ett bra och fungerande alternativ till fängelse, visar en ny studie från Brå.

 342. 2012-04-02

  Områden med lokala poliskontor har haft en positiv utveckling. Men poliserna saknar ibland en gemensam problembild och konkreta mål.

 343. 2012-03-30

  Det vanligaste scenariot vid en anmälan om misshandel utomhus där en ung person misstänks är att två jämnåriga pojkar har kommit i konflikt med varandra under en sen helgkväll på allmän plats.

 344. 2012-03-30

  År 2011 konstaterades 81 fall av dödligt våld i Sverige, vilket är en minskning jämfört med 2010 då 91 fall konstaterades.

 345. 2012-03-30

  Under 2011 registrerades 122 000 personer som skäligen misstänkta för brott, en minskning med 3 procent jämfört med föregående år.

 346. 2012-03-30

  Trots ett särskilt skyndsamhetskrav vid utredningar av ungdomsbrott tar det i många fall längre tid för rättsväsendet att hantera ungdomsbrott.

 347. 2012-03-22

  Brå har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga brottsligheten och tryggheten i de tre storstäderna.

 348. 2012-03-20

  Statistik kan vara ett sätt att få igång och stimulera diskussionerna om den lokala situationen i kommunen.

 349. 2012-03-20

  Idag påbörjas en unik undersökning om brott mot politiker.

 350. 2012-03-07

  Antalet inkommande ärenden inom rättsväsendet beräknas öka fram till 2015. Dock väntas antalet fängelsedömda att minska.

 351. 2012-02-24

  I Örebro genomförs flera föreläsningar om kriminologi och brottsprevention under våren 2012.

 352. 2012-02-22

  Trygghetsundersökningen NTU 2011 visar att andelen otrygga har minskat från 21 till 16 procent de senaste åren. Dock känner sig var fjärde kvinna otrygg när hon är ute ensam på kvällen.

 353. 2012-02-22

  Var fjärde kvinna känner sig otrygg när hon är ute ensam på kvällen enligt trygghetsundersökningen NTU 2011.

 354. 2012-02-21

  Riktlinjerna för Brå:s ekonomiska stöd år 2012 är nu klara och i år har väsentliga förändringar gjorts.

 355. 2012-02-21

  I vår håller Brå en workshop om kartläggning, dokumentation, uppföljning och utvärdering av lokalt brottsförebyggande arbete.

 356. 2012-02-07

  De ungdomar som tidigt döms för rån, tillgrepp av motorfordon samt hot och våld mot tjänsteman, ligger särskilt i riskzonen för fortsatt brottslighet.

 357. 2012-02-07

  Ungdomar som tidigt döms för rån, tillgrepp av motorfordon samt hot och våld mot tjänsteman, ligger i riskzonen för fortsatt brottslighet.

 358. 2012-02-06

  Enligt en nyligen publicerad utvärdering av grannsamverkan i två områden med hyreshus har brottsligheten i områdena minskat.

 359. 2012-02-06

  Botkyrka kommun utsågs den 31 januari till Årets Grannsamverkankommun år 2011.

 360. 2012-02-01

  — Det är en stor förmån och ett mycket spännande uppdrag att få leda Brå — en av Sveriges ledande kunskapsorganisationer, säger Erik Wennerström.

 361. 2012-01-26

  Brå har tillsammans med Rikspolisstyrelsen utvecklat grannsamverkan för att möta de utmaningar som kan finnas i områden med flerfamiljshus där utsattheten för brott är stor.

 362. 2012-01-12

  Drygt 1,4 miljoner brott anmäldes under 2011, vilket är en ökning med 3 procent jämfört med året innan.

 363. 2012-01-09

  Det tyska anti-mobbningsprogrammet Fairplayer vann den brottsförebyggande tävlingen ECPA 2011.

 364. 2011-12-19

  Att samordna insatser mot alkohol, narkotika, dopning och tobak bland unga ställer krav på tydlig styrning, en gemensam problembild och samverkan mellan flera olika aktörer.

 365. 2011-12-19

  Projektet Machofabriken har lanserat ett metodstöd som tar upp normer kring maskulinitet.

 366. 2011-12-19

  I en ny rapport visar ett par nationalekonomer att samhällskostnaden för en misshandel kan uppgå till 70 miljoner kronor.

 367. 2011-12-19

  Tyresö kommuns projekt Ung Tunnel vann den svenska uttagningen i den brottsförebyggande tävlingen European Crime Prevention Award, ECPA.

 368. 2011-12-19

  Förra året utsattes drygt elva procent av befolkningen mellan 16 och 79 år för misshandel, hot, sexualbrott, personrån, trakasseri eller bedrägeri.

 369. 2011-12-19

  Antalet polisanmälda butiksrån har ökat under en lång tid.

 370. 2011-12-19

  En satsning på att minska antalet cykelstölder i London blev årets vinnare av Goldstein Award for Excellence in Problem-Oriented Policing.

 371. 2011-12-19

  Kortingress

 372. 2011-12-19

  Svensk polis kan göra mer för att komma åt brottslingarnas pengar, säger rikskriminalchefen Klas Friberg.

 373. 2011-12-19

  Videoteknik i domstol kan ha många fördelar. Men vi vet ännu väldigt lite om hur den nya tekniken påverkar bevisvärderingen.

 374. 2011-12-19

  Med reformen "En modernare rättegång" har mycket förändrats i Sveriges domstolar.

 375. 2011-12-19

  Tingsrätterna gavs möjlighet att avgöra ärenden direkt utifrån handlingarna, utan huvudförhandling. Resultatet verkar positivt.

 376. 2011-12-15

  Den myndighetsgemensamma satsningen mot grov organiserad brottslighet är en lämplig form att arbeta mot grov organiserad brottslighet.

 377. 2011-12-15

  Nu lanserar SVT satsningen Brottspejl med siffror från Brå.

 378. 2011-12-06

  En kombination av enkla åtgärder kan minska risken för rån i butik.

 379. 2011-11-30

  Brå har haft regeringens uppdrag att följa upp och utvärdera regeringens handlingsplan mot prostitution.

 380. 2011-11-24

  Regeringen har utsett Erik Wennerström till ny generaldirektör för Brottsförebyggande rådet.

 381. 2011-11-17

  2012 års Stockholm Prize in Criminology går till den holländske forskaren Jan van Dijk för hans arbete med brottsofferundersökningar.

 382. 2011-11-15

  Hösten 2011 har 24 ansökningar beviljats ekonomiskt stöd.

 383. 2011-11-14

  Vissa platser är mer utsatta för brott än andra, så kallade hot spots. Det finns goda förutsättningar för Polisen att koncentrera det brottsförebyggande arbetet mot dessa platser.

 384. 2011-11-09

  Andelen personer i befolkningen som uppger att de utsatts för brott har minskat de senaste fem åren. Det visar en delrapport från NTU.

 385. 2011-11-03

  Upplopp och våld är ord som ofta återkommer i medier i samband med vissa bostadsområden. Men frågan om segregation är mer komplex än så menar Roger Andersson.

 386. 2011-10-27

  En stor del av ökningen av den anmälda barnmisshandeln beror på att personal inom förskola och skola i större utsträckning anmäler misstänkta fall.

 387. 2011-10-17

  Tyresö kommuns projekt Ung Tunnel vann idag den svenska uttagningen i den brottsförebyggande tävlingen European Crime Prevention Award, ECPA.

 388. 2011-10-17

  Tyresö kommuns projekt Ung Tunnel vann idag den svenska uttagningen i den brottsförebyggande tävlingen ECPA.

 389. 2011-09-30

  Under den närmaste tiden vikarierar Cecilia Bergman som generaldirektör på Brå.

 390. 2011-09-30

  Sedan en lagändring 2007 har påföljden ungdomstjänst fått stort genomslag medan påföljden ungdomsvård har minskat.

 391. 2011-09-30

  Chanserna att förändra livet är många och även för den mest inbitna brottsling finns alla möjligheter att ändra livsstil.

 392. 2011-09-30

  Det är aldrig för sent att hoppa av från den brottsliga banan.

 393. 2011-09-30

  Det är aldrig för sent att hoppa av från den brottsliga banan.

 394. 2011-09-30

  Unga som ingår i gatugäng vill i högre utsträckning än andra brottsliga ungdomar bli medlemmar i de etablerade kriminella gängen.

 395. 2011-09-30

  Strategiskt använd polis kan vara ett mer effektivt sätt att kontrollera brottsligheten än att hålla kriminella personer i fängelse.

 396. 2011-09-30

  Strategiskt använd polis kan vara ett mer effektivt sätt att kontrollera brottsligheten än att hålla kriminella personer i fängelse.

 397. 2011-09-30

  Det forskas allt mer på om det finns grupper av brottslingar som bryter mönstret — de som startar sent med brott.

 398. 2011-09-30

  Personer som slutar att begå brott går igenom en känslomässig berg- och dalbana många år efter det sista brottet.

 399. 2011-09-30

  Att ha straffats för sexualbrott kan vara så stigmatiserande att det är svårt att etablera nya kontakter.

 400. 2011-09-30

  Behandling av sexualbrottsförövare utgår ofta från problem i stället för möjligheter. Nu testas ett brittiskt program.

 401. 2011-09-30

  Att ha straffats för sexualbrott kan vara så stigmatiserande att det är svårt att etablera nya kontakter.

 402. 2011-09-30

  I USA arbetar man med "problem solving courts", problemlösande domstolar, en helhetslösning där förövarna får övervakad behandling och stöd.

 403. 2011-09-29

  Samhället har ofta kontakt med familjer där ett barn mördas. Trots det har de inte bedömt familjerna som högriskfamiljer.

 404. 2011-09-29

  På årets symposium presenterades de första resultaten från ett treårigt projekt med syfte att bygga en europeisk databas över dödligt våld.

 405. 2011-09-29

  Den ekonomiska krisen skakade Island i dess fundamentala grundvalar.

 406. 2011-09-29

  Globaliseringen och plötsliga oförutsedda händelser påverkar vilken riktning kriminologin tar i framtiden.

 407. 2011-09-29

  Ett av de mer ovanliga inslagen under årets symposium var en trygghetsvandring "IRL", in real life.

 408. 2011-09-29

  Fakta om The Stockholm Criminology Symposium 2011.

 409. 2011-09-29

  Efter nio år som generaldirektör och trettiotvå år på myndigheten slutar Jan Andersson på Brå.

 410. 2011-09-26

  För första gången finns nu helt jämförbara data som det gör det möjligt att studera det dödliga våldet i tre europeiska länder.

 411. 2011-09-22

  Under första halvåret 2011 personuppklarade polis och åklagare 127 000 brott.

 412. 2011-09-22

  Första halvåret 2011 personuppklarades knappt 127 000 brott, vilket är samma nivå som första halvåret 2010.

 413. 2011-09-20

  Antalet butiksrån i Sverige har under stora delar av 00-talet ökat. En butik som redan tidigare utsatts löper relativt stor risk att drabbas igen.

 414. 2011-09-15

  Det finns personer som samtidigt begår bidragsbrott och skattebrott. Visserligen är denna dubbla kriminalitet ovanlig, men särskilt allvarlig eftersom den riktar sig mot två system.

 415. 2011-09-01

  Ungdomstjänst har på kort tid blivit den vanligaste påföljden genom dom och andelen ungdomar som döms till böter eller vård har minskat kraftigt.

 416. 2011-08-29

  Storskaliga skattebrott kräver ofta att ett flertal personer är inblandade som organisatörer och medhjälpare.

 417. 2011-07-21

  Hans Abrahamsson är docent i Freds- och Utvecklingsforskning vid Göteborgs Universitet.

 418. 2011-07-07

  Den preliminära statistiken visar att det under det första halvåret 2011 totalt anmäldes cirka 674 000 brott, 1 procent fler brott jämfört med förra året.

 419. 2011-07-01

  Närmare 200 samverkansavtal har ingåtts mellan polisen och olika kommuner de senaste åren.

 420. 2011-07-01

  Brottsprovokation är tillåtet i många andra länder och kan snart vara det även i Sverige. Men området är känsligt.

 421. 2011-07-01

  Är brottsligheten särskilt hög i urbana miljöer med brett utanförskap?

 422. 2011-07-01

  Brottsligheten består av mängder av illegala gärningar av väldigt olika slag.

 423. 2011-07-01

  Att skrämma folk till tystnad har blivit en allt vanligare strategi för kriminella gäng.

 424. 2011-07-01

  De brottsbekämpande myndigheterna utnyttjar inte penningtvättsregistrets fulla potential.

 425. 2011-07-01

  Det var bättre förr. Klassiska ord som känns helt fel när man ska berätta det dödliga våldets historia.

 426. 2011-07-01

  Det dödliga våldet i kriminella uppgörelser blir vanligare i takt med att nätverken blir fler och tillgången till vapen enklare.

 427. 2011-07-01

  Det är vanligt att gärningspersonen vid dödligt våld är påverkad av alkohol, men andelen har minskat.

 428. 2011-07-01

  Dödligt våld i Sverige sägs ofta ligga på en stabil nivå och inte förändras till sin karaktär. Men positivt nog minskar det faktiskt.

 429. 2011-06-30

  Totalt sett minskade antalet identifierade hatbrott något 2010 jämfört med året innan, till 5 140 anmälda hatbrott.

 430. 2011-06-27

  Under senare år har trenden varit att villainbrott sker under de mörka månaderna på senhösten. Västkusten står för hälften av landets anmälda villainbrott under perioden oktober till december.

 431. 2011-06-22

  Intressanta projekt, nätverksträffar och andra aktiviteter har beviljats ekonomiskt stöd från Brå.

 432. 2011-06-20

  Programmet för konferensen Råd för framtiden den 17—18 oktober år 2011 är klart.

 433. 2011-06-20

  I årets upplaga av Stockholm Criminology Symposium var det särskilt fokus på hur man får kriminella att sluta begå brott.

 434. 2011-06-14

  I en unik studie kunde två amerikanska forskare, John Laub och Robert Sampson, följa en stor grupp män genom livet. Materialet gav möjligheten att ställa frågan: Vad får människor att sluta begå brott?

 435. 2011-06-13

  Ändringarna i våldtäktslagstiftningen har haft effekt och polisen registrerar nu fler typer av händelser som misstänkta våldtäkter mot barn.

 436. 2011-06-13

  Vid omvälvande vändpunkter i livet kan även tungt kriminella personer sluta sin brottsliga bana.

 437. 2011-05-31

  Under 2010 fattades totalt 138 000 lagföringsbeslut, vilket är en minskning med 2 procent jämfört med året innan.

 438. 2011-05-19

  Antal återfall bland ungdomar som för första gången anmälts för brott minskade något av 48-timmars-insats, visar forskning från Linköpings universitet.

 439. 2011-05-19

  En snabb insats, samverkan mellan myndigheter och en bra metod — så vill man hindra unga att begå nya brott i Linköping.

 440. 2011-05-17

  Det dödliga våldet, det vill säga mord, dråp och vållande till annans död genom misshandel, hör till de brott som skrämmer oss mest. I Sverige har det dödliga våldet minskat visar en ny studie från Brå.

 441. 2011-05-16

  Under fyra dagar kommer några forskare att åka moped mellan gymnasieskolor för att föreläsa om brott och straff.

 442. 2011-05-09

  Statens folkhälsoinstitut har nyligen kompletterat den tidigare publicerade Handbok i tillsyn så att den stämmer överens med dagens lagstiftning.

 443. 2011-04-29

  Penningtvättsregistret är en värdefull informationskälla för att upptäcka kriminell verksamhet. Det skulle emellertid kunna utnyttjas bättre.

 444. 2011-04-29

  De brottsbekämpande myndigheterna utnyttjar inte penningtvättregistrets fulla potential.

 445. 2011-04-27

  Morden har minskat med omkring 25 procent de senaste tjugo åren. Framför allt gäller det de alkoholrelaterade fallen.

 446. 2011-04-26

  Brottsrummet.se är en skolsajt som Brå driver för att höja kunskapen om brott och brottslighet bland unga.

 447. 2011-04-13

  Det är betydligt vanligare att män är våldsamma än att kvinnor är det, oavsett om våldet är sexualiserat eller om det rör sig om andra former.

 448. 2011-04-07

  I en ny avhandling görs ett försök att förstå våld mellan ungdomar.

 449. 2011-04-04

  För första gången har det gjorts en jämförelse av den anmälda brottsligheten i ett antal stadsdelar med utbrett utanförskap.

 450. 2011-04-01

  Brå och Rikspolisstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att tillsammans beskriva polisens strategiska brottsförebyggande arbete och hur det kan förbättras. Ett led i det arbetet är att gå igenom de samverkansavtal som ingåtts mellan kommun och po...

 451. 2011-03-31

  Förra året klarade polis och åklagare upp 39 procent av samtliga anmälda brott och vid knappt hälften av fallen kunde en person bindas till brottet.

 452. 2011-03-31

  Nyligen lanserades Machofabriken, ett arbetsmaterial som ska hjälpa skolorna att minska killars våld mot tjejer.

 453. 2011-03-22

  Nu har flera av de projekt som tidigare beviljats ekonomiskt stöd skickat in sina slutrapporter till Brå.

 454. 2011-03-14

  Organisationen Samverkan mot brott bjuder in till tävling om vilken kommun som är "Årets Grannsamverkankommun 2011".

 455. 2011-03-01

  Mäns våld mot kvinnor klassas som ett av vår tids största folkhälsoproblem — sätten att bekämpa det skiljer sig och olika länder har gjort olika vägval.

 456. 2011-03-01

  Ordet våld är centralt för arbetet vid Mansmottagningen mot våld i Uppsala.

 457. 2011-03-01

  Våga se — kunna handla. Det är viktiga ledord för verksamheten vid Utväg Skaraborg.

 458. 2011-03-01

  Män som har dömts för misshandel mot kvinnor är en svår grupp att motivera till behandling, anser företrädare för Kriminalvården.

 459. 2011-03-01

  Det är fortfarande en mindre pusselbit i kampen mot våldet mot kvinnor — men antalet behandlingsprogram för våldsamma män ökar stort i Sverige.

 460. 2011-03-01

  En del av alla dem som börjar begå brott anträder en lång kriminell färd som sträcker sig högt upp i åren.

 461. 2011-03-01

  Bilden av brottsligheten som förmedlas i medierna präglas starkt av spektakulära brott som drabbar brottsoffer och vårt samhälle särskilt hårt.

 462. 2011-03-01

  Ensamstående föräldrar är en särskilt utsatt grupp enligt Nationella trygghetsundersökningen (NTU).

 463. 2011-03-01

  Flera översyner och granskningar har på senare år visat att handläggningstiderna vid brottmål många gånger är för långa.

 464. 2011-03-01

  I takt med att brottsligheten förändras måste polisen moderniseras.

 465. 2011-03-01

  En ny handbok ger konkret stöd till Polisen och kommunerna i deras samarbete för att förebygga brott.

 466. 2011-03-01

  Tio år har gått sedan polisen började göra riskbedömningar vid relationsvåld — ändå är det fortfarande ett arbetssätt som få vet hur det fungerar i praktiken.

 467. 2011-02-24

  Antalet inkommade ärenden inom rättsväsendet beräknas öka fram till 2014

 468. 2011-02-18

  Vi blir tryggare, visar den senaste mätningen i Nationella trygghetsundersökningen (NTU) som Brå publicerar i dag. Men inom vissa grupper är tryggheten lägre.

 469. 2011-02-15

  Studier visar att handläggningstiderna vid brottmål ofta är långa och att rättsväsendet ibland har svårt att leva upp till de särskilda krav som ställs på hanteringen av unga lagöverträdare.

 470. 2011-02-10

  Vi blir tryggare, visar den senaste mätningen i Nationella trygghetsundersökning (NTU) som Brå publicerar i dag. Men inom vissa grupper är tryggheten lägre.

 471. 2011-02-01

  En ny handbok ger konkret stöd till Polisen och kommunerna i deras samarbete att förebygga brott.

 472. 2011-01-27

  En ny handbok ger konkret stöd till Polisen och kommunerna i deras samarbete att förebygga brott.

 473. 2011-01-27

  Sedan år 2005 skapar ungdomar i Göteborg en tryggare miljö i staden.

 474. 2011-01-20

  I november 2010 hade stumfilmen världspremiär på biografen Draken i Göteborg.

 475. 2011-01-13

  Knappt 1,4 miljoner brott anmäldes under 2010, vilket är en minskning med 3 procent jämfört med året innan.

 476. 2010-12-22

  Regeringens handlingsplan har ökat kunskapen bland dem som möter våldsutsatta och bidragit till att många verksamheter startats och utvecklats.

 477. 2010-12-19

  Bedrägerier mot äldre är ett stort problem i många länder — så även i Polen. Därför har ett polskt projekt arbetat för att öka säkerheten för äldre personer.

 478. 2010-12-08

  Flera intressanta projekt och utvecklingsaktiviteter har beviljats stöd av Brå.

 479. 2010-12-07

  AIK och Solna kommun ville förbättra stämningen på fotbollsmatcherna. Tillsammans kläckte man idén med Förspel.

 480. 2010-12-01

  De har studerat 500 män, från tonår till pensionering.

 481. 2010-12-01

  Utsattheten för brott bland hyresgästerna har halverats och de boende känner sig tryggare än tidigare.

 482. 2010-12-01

  Det är snart tre år sedan arbetet med volontärer hos Stockholmspolisen övergick från att vara ett försök till att bli en permanent del av verksamheten.

 483. 2010-12-01

  Antalet klaganden till Europadomstolen för mänskliga rättigheter bara ökar.

 484. 2010-12-01

  Organisationen Ung & trygg i Göteborg kan visa upp en rad insatser för unga som riskerar att hamna i gängkriminalitet, missbruk eller annat utanförskap.

 485. 2010-12-01

  Oförmågan att släppa könsrollstänkandet gör att brott inte uppmärksammas och att brottsoffer blir utan stöd.

 486. 2010-12-01

  När kvinnor dödar lyfter media ofta fram de spektakulära fallen. Men hur ser den verkliga bilden av brotten och förövarna ut?

 487. 2010-12-01

  Det finns en mängd föreställningar som kan drabba den som utsatts för brott men som inte stämmer överens med bilden av det typiska brottsoffret.

 488. 2010-11-26

  Att skapa en tryggare miljö i Linköpings nöjeskvarter var ambitionen för ett projekt på Linköpings universitet.

 489. 2010-11-19

  Brå utvärderar polisarbete inom olika områden och undersöker hur stort förtroende allmänheten har för polisen.

 490. 2010-11-08

  Var fjärde person uppger att de utsattes för ett brott under förra året. Vanligast var hot och trakasserier.

 491. 2010-11-01

  Det europeiska nätverket EUCPN har en kunskapsbank där lokala förebyggande projekt presenteras.

 492. 2010-10-29

  Under 00-talet mer än fördubblades antalet lagföringsbeslut för narkotikabrott.

 493. 2010-10-26

  Skyltar om grannsamverkan är ganska vanliga i villaområden. Men lägenheter i flerfamiljshus är också utsatta för inbrott och den brottsligheten har ökat de senaste åren.

 494. 2010-10-15

  Intresset för volontärer som hjälper polisen blir allt större i Sverige. Brå konstaterar i en ny rapport att verksamheten är lovande.

 495. 2010-10-15

  Det är snart tre år sedan arbetet med volontärer hos Stockholmspolisen övergick från att vara ett försök till att bli en permanent del av verksamheten.

 496. 2010-10-11

  För elfte gången har konferensen Råd för framtiden genomförts, denna gång med temat "Det är inte gratis, men det lönar sig".

 497. 2010-10-08

  Enligt Mia Andersson-Ek kräver en väl genomförd trygghetsvandring tid, engagemang och kunskap.

 498. 2010-10-06

  Boverket har tillsammans med Tryggare Mänskligare Göteborg och Brå tagit fram två skrifter om trygghetsvandringar.

 499. 2010-10-05

  Skolan är ett viktigt område för det brottsförebyggande arbetet och kanske också en av de platser där lyckade insatser kan få mest långvariga effekter.

 500. 2010-10-04

  Det blev bostadsbolaget Svenska Bostäders trygghetsprojekt i Järva som i dag vann den svenska uttagningen i den brottsförebyggande tävlingen European Crime Prevention Award, ECPA.

 501. 2010-10-04

  Utsattheten för brott bland Svenska Bostäders hyresgäster har halverats och de boende känner sig tryggare än tidigare. Nu vinner Svenska Bostäders trygghetsarbete i Järva den svenska ECPA-tävlingen 2010.

 502. 2010-10-01

  Intagna i fängelse som deltar i yrkesutbildning får efter frigivning arbete i högre utsträckning än andra jämförbara intagna.

 503. 2010-10-01

  I Kambodjas nationalpark i Kardamombergen skövlar befolkningen regnskog för att tillverka träkol, som de sedan säljer.

 504. 2010-10-01

  Trots att det tas mängder av initiativ mot trafficking för sexuella ändamål och att det skrivs många rapporter om initiativen, saknas det helt uppgifter som visar om insatserna över huvud taget påverkat brottsligheten.

 505. 2010-10-01

  I stället för många små studier satsar amerikanska National Institute of Justice, NIJ, på en stor och långsiktig studie.

 506. 2010-10-01

  DNA-analyser öppnar nya möjligheter och kan göra hela rättsystemet säkrare, säger kriminolog Dave McClure.

 507. 2010-10-01

  Polischef Martin Stevens tröttnade på att arrestera samma människor om och om igen.

 508. 2010-10-01

  I Storbritannien har man försökt lösa problemet med den låga polisiära närvaron på gatorna genom snabbutbildade patrullerande poliser.

 509. 2010-10-01

  Hur tar man reda på hur många offer för trafficking som arbetar inom sexindustrin?

 510. 2010-10-01

  Rättssystemet lider av en besatthet av brott, delvis orsakad av media.

 511. 2010-10-01

  Anthony Braga, forskare vid Harvard Kennedy School, är inne på att polisrollen behöver förändras. Framförallt gäller det kriminalpoliserna.

 512. 2010-10-01

  Det är inte särskilt effektivt att reagera på ett brott när det redan har skett.

 513. 2010-10-01

  Mark Johnson är en före detta kriminell som ser sin bakgrund som sin främsta merit. Med en intensiv tro på att brottslingar är bäst på att förhindra brottslighet har han startat User Voice.

 514. 2010-10-01

  Trots att det att det finns vetenskapligt prövade metoder och behandlingar som bevisligen förebygger återfallsbrottslighet används de inte i någon större utsträckning.

 515. 2010-10-01

  Stockholm Criminology Symposium 2010 inleddes med en paneldiskussion där justitieminister Beatrice Ask och två polisaspiranter fick ställa frågor till forskarna.

 516. 2010-10-01

  Platsen gör tjuven. Det låter kanske väl enkelt, men efter år av forskning är kriminologen David Weisburd övertygad.

 517. 2010-10-01

  Mottagaren av Stockholmspriset i kriminologi professor David Weisburd satte sin prägel på årets Stockholm Criminology Symposium.

 518. 2010-10-01

  Allt fler arbetsgivare begär utdrag ur brottsregistret inför en anställning.

 519. 2010-10-01

  Kriminella använder samma strategier för att undvika att bli upptäckta, som samhället och polisen använder för att förhindra brott.

 520. 2010-09-23

  Under första halvåret 2010 lyckades polis och åklagare personuppklara 126 300 anmälda brott. Det är drygt 1 000 fler än första halvåret i fjol.

 521. 2010-08-26

  Skolprojektet "Våga Vittna Kungsbacka" blev en framgång.

 522. 2010-08-10

  Internet är en arena där unga kan söka kunskap, umgås med sina vänner — och också utforska sin egen sexualitet. Det skapar en risk för sexuell utsatthet.

 523. 2010-07-14

  Nya slutrapporter från projekt som beviljats ekonomiskt stöd har kommit in till Brå.

 524. 2010-07-08

  Under första halvåret 2010 anmäldes 2 procent färre brott jämfört med motsvarande period förra året.

 525. 2010-07-02

  När sommaren kommer ökar antalet anmälda brott. Mest ökar stölderna av cyklar, motorcyklar och båtar, men även vissa typer av våldsbrott blir vanligare.

 526. 2010-07-01

  Majoriteten av eleverna i årskurs nio anser att det är viktigt att vittna om man ser att någon blir misshandlad.

 527. 2010-07-01

  Genom att utmana ungdomars föreställningar om riskbeteenden kan man minska sociala överdrifter.

 528. 2010-07-01

  Ett höjt ögonbryn kan räcka. Sexualbrottsoffer är extremt känsliga för signaler på att de inte blir trodda.

 529. 2010-07-01

  Polisen i Sverige har fått pengar från EU för att förebygga och bekämpa trafficking tillsammans med polisen i Estland, Polen och Rumänien.

 530. 2010-07-01

  Gun Heimer har stora förväntningar på både sig själv och sina medarbetare.

 531. 2010-07-01

  Antalet hatbrottsanmälningar är stabilt jämfört med föregående år. Under 2009 anmäldes 5 800 hatbrott.

 532. 2010-07-01

  Området vid Galileis gata i stadsdelen Bergsjön i Göteborg hade dåligt rykte, Centrala Hisingen och Gamlestan likaså.

 533. 2010-07-01

  Flickor som blivit utsatta för mobbning är oftare än andra mottagliga för kontakt med okända personer via nätet.

 534. 2010-07-01

  Arbete, behandling och utbildning blir allt mer integrerade delar i Kriminalvården och kunskapen om vad som fungerar växer.

 535. 2010-07-01

  Från att ha engagerat de närmast berörda säger sig plötsligt allt fler aktörer satsa på polisforskning.

 536. 2010-06-30

  När fängelsedömda ges chansen att utbilda sig inom ett yrke ökar andelen som får arbete.

 537. 2010-06-14

  Polisen kan effektivisera det brottsförebyggande arbetet genom att fokusera sina insatser till väldefinierade, brottsintensiva platser.

 538. 2010-06-09

  Flera intressanta projekt- och utvecklingsstöd har beviljats våren 2010. Fokus är mest inriktat på barn och ungdomar.

 539. 2010-06-03

  Brå:s uppdrag att ta ett första steg i en nationell mobilisering mot organiserad brottslighet på lokal nivå är nu genomfört.

 540. 2010-06-02

  Kriminalvården behöver förbättra dokumentationen inom frivården för att öka förutsättningarna att följa upp vilka åtgärder som fungerar.

 541. 2010-05-31

  Antalet lagföringsbeslut ligger på den högsta nivån sedan början på 2000-talet och majoriteten av ökningen år 2009 består av åklagarbeslut.

 542. 2010-05-21

  Det har anmälts ovanligt många mord hittills i år. Här reder vi ut vad bland annat kriminalstatistiken kan berätta om det dödliga våldet och dess utveckling.

 543. 2010-05-11

  Det går att arbeta effektivt mot organiserad brottslighet på lokal nivå och många fler än polisen kan — och behöver — bidra till att minska den organiserade brottsligheten.

 544. 2010-05-06

  Ett fyrtiotal intagna har fått läsa in sagor för sina barn i projektet Godnattsagor inifrån, som har fått stöd bland annat från Brå.

 545. 2010-05-04

  På den nyöppnade webbplatsen Barnperspektivet.se kan vuxna få stöd och råd för hur de kan hjälpa barn som har det svårt.

 546. 2010-04-28

  Hösten 2009 rapporterades i media om upplopp och bilbränder från Uppsalas miljonprogramsområde Gottsunda.

 547. 2010-04-14

  Utslussning är en möjlighet att förbättra återanpassningen i samhället för personer som har vistats i fängelse.

 548. 2010-03-31

  I dag redovisar Brottsförebyggande rådet (Brå) slutlig statistik över antalet anmälda brott, uppklarade brott och misstänkta personer för 2009.

 549. 2010-03-29

  Det är relativt vanligt att ungdomar åtminstone vid något enstaka tillfälle begår brott.

 550. 2010-03-23

  Många unga personer i glesbygden bor i samhällen som saknar gymnasium vilket gör att de flyttar hemifrån redan i 15—16-årsåldern.

 551. 2010-03-16

  Nu finns nya dokumenterade erfarenheter från lokalt förebyggande arbete mot brott.

 552. 2010-03-08

  Trots denna långa strävan för jämställdhet mellan könen återstår mycket arbete på flera områden, exempelvis när det gäller kvinnors otrygghet och oro för brott.

 553. 2010-03-01

  I Göteborg och Mölndal samverkar skolan, socialtjänsten, polisen och fritidsverksamheten (SSPF) för att i ett tidigt skede förebygga skolk, missbruk och annat riskbeteende bland ungdomar.

 554. 2010-02-25

  Sedan regeringens handlingsplan presenterades 2008 har över 200 miljoner kronor satsats i arbetet mot prostitution och människohandel.

 555. 2010-02-09

  Inbrott, stölder och skadegörelse sker ofta i skydd av anonymitet.

 556. 2010-02-09

  Brottsförebyggande rådet har gett ekonomiska bidrag till arbete med grannsamverkan i flerfamiljshus, ett i Halmstad och ett i Varberg.

 557. 2010-02-08

  Kvinnor och unga brottsoffer är överlag mer positiva än andra till hur de blir bemötta av rättsväsendet.

 558. 2010-02-03

  Arbetet mot den organiserade brottsligheten måste både bekämpas och förebyggas.

 559. 2010-02-01

  Andelen personer som uppger att de känner sig trygga när de vistas ute sena kvällar har ökat från 79 till 84 procent sedan 2006.

 560. 2010-02-01

  En ny rapport visar att många men inte alla brottsoffer är nöjda med kontakterna med polis, åklagare och domstol.

 561. 2010-02-01

  Södermanlands och Västmanlands län har ett högre antal anmälda brott än andra jämförbara län.

 562. 2010-02-01

  Mellan 2006 och 2009 har allmänhetens förtroende för rättsväsendet ökat stadigt från år till år.

 563. 2010-02-01

  Allt fler av Europas barn och unga använder sig av internet. På gott och ont.

 564. 2010-02-01

  I Västerås samarbetar polisen och kommunen bland annat runt kartläggning och insatser för att minska skadegörelse och misshandel.

 565. 2010-02-01

  Skapa en gemensam bild av problemet. Så kan man definiera budskapet i ett nytt projekt för samverkan mellan kommun och polis.

 566. 2010-02-01

  Den officiella kriminalstatistiken går utmärkt att använda för att göra geografiska indelningar.

 567. 2010-02-01

  Det finska antimobbningsprogrammet KiVa har fått förstapriset i EU:s brottsförebyggande tävling ECPA.

 568. 2010-02-01

  Kustbevakningen får allt fler polisiära befogenheter.

 569. 2010-02-01

  Svarar gör Björn Sellström, kriminalinspektör, Ulrika Bentelius Egelrud, kammaråklagare och Nils-Petter Ekdahl, rådman.

 570. 2010-02-01

  Att utrota den organiserade brottsligheten är en omöjlighet. Istället handlar det om att begränsa den.

 571. 2010-02-01

  Hur skaffar sig egentligen en liten polismyndighet med begränsade resurser komplex kunskap om organiserad brottslighet?

 572. 2010-02-01

  I Malmö fanns i början av 2000-talet upp mot ett 40-tal svartklubbar där alkohol såldes illegalt. Klubbarna drog till sig kriminella nätverk.

 573. 2010-02-01

  Organiserad brottslighet är ett lokalt problem, som man kan göra något åt.

 574. 2010-02-01

  Sådär ja! Årsredovisningen är klar och ivägskickad till departementet, budgetunderlaget som innehåller hemställan om medel för de närmaste tre åren är utarbetad och verksamhetsplanen för år 2010 är spikad.

 575. 2010-01-29

  Över en miljard kronor har satts av för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

 576. 2010-01-26

  En ny publikation om lokal samverkan runt klotterförebyggande åtgärder har utkommit. Det är projektet Ung Kultur 116 i Göteborg som har följts upp.

 577. 2010-01-25

  I Östergötland arbetar statliga myndigheter och kommuner tillsammans mot den organiserade brottsligheten utifrån en gemensam handlingsplan.

 578. 2010-01-14

  Antalet anmälda brott ökade med 15 procent under 00-talet och den största ökningen kan hänföras till den senare hälften av decenniet.

 579. 2009-12-30

  Det är en av de saker som Design Against Crime Research Centre på University of the Arts i London arbetar med inom projektet Bikeoff.

 580. 2009-12-30

  Joakim Kollgård är gymnasieläraren som under en period ägnade nästan all sin fritid åt projektet Convivir i Vivalla, Örebro.

 581. 2009-12-22

  Polisens 120-miljonerssatsning mot organiserad brottslighet har gett effekt på enskilda kriminella och tillfällig verkan på lokal nivå.

 582. 2009-12-22

  Polisens 120-miljonerssatsning mot organiserad brottslighet har haft effekt på enskilda kriminella och tillfällig verkan på lokal nivå.

 583. 2009-12-10

  Det finska antimobbningsprogrammet KiVa har fått förstapriset i EU:s brottsförebyggande tävling ECPA.

 584. 2009-12-07

  Generellt sett har unga högt förtroende för rättsväsendet, till och med högre än vuxna. Men graden av förtroende spelar inte någon avgörande roll för om de väljer att anmäla brott till polisen eller inte.

 585. 2009-12-07

  Chefen för Kunskapscentrum i Göteborg, Bengt-Olof Berggren, ser mycket positivt på KRIS verksamhet ute på Styrsö.

 586. 2009-12-07

  På Styrsö i Göteborgs södra skärgård har KRIS, kriminellas revansch i samhället, tagit över ett vårdhem som stått tomt länge. De har öppnat ett tillfälligt boende för kriminella som vill byta liv.

 587. 2009-12-04

  Personerna bakom kortfilmen Stå upp! vill förmå unga att både anmäla brott och vilja vittna.

 588. 2009-12-02

  Intagna som får gå utbildning under tiden i fängelse är överlag mycket nöjda.

 589. 2009-12-01

  Sedan kriget i Bosnien och Hercegovina har utvecklingen av internationell rätt gått snabbt. Men Hans Corell, tidigare rättschef i FN, är inte nöjd.

 590. 2009-12-01

  Svarta arbetstillfällen blir vita och skatteintäkterna ökar.

 591. 2009-12-01

  Tidigare straffade som har någonstans att bo och något att göra löper mindre risk att återfalla i brott.

 592. 2009-12-01

  Straffmyndighetsåldern i Europa varierar stort mellan länderna.

 593. 2009-12-01

  I början av 2010 publicerar Brå den nationella skolundersökningen om brott, SUB.

 594. 2009-12-01

  Det finns inget som tyder på att förtroendet för rättsväsendet generellt sett påverkar ungdomars beslut att göra en polisanmälan.

 595. 2009-12-01

  Anmälda våldsbrott med flickor som förövare har ökat kraftigt de senaste åren, både i Sverige och i andra länder i Västeuropa.

 596. 2009-12-01

  Att motivera tunga missbrukare eller unga på glid till att leva ett vanligt Svenssonliv kan vara en tuff uppgift.

 597. 2009-12-01

  Brå:s kunskapsinventering kring varför unga begår brott och hur man förebygger en kriminell utveckling visar att forskarna är överens.

 598. 2009-12-01

  Varje år gör sig någon eller några tonåringar i Sverige skyldiga till det grövsta brottet vi känner i samhället, dödligt våld.

 599. 2009-12-01

  I Mumin vid Maria Ungdom i Stockholm har polis, socialtjänst och sjukvård tillsammans lyckats skapa ett framgångsrikt samarbete.

 600. 2009-12-01

  Är det möjligt att göra arbetet smidigare och öka kvaliteten samtidigt som kostnaderna minskar?

 601. 2009-12-01

  Inte sällan lyfts en paradox fram när det gäller otrygghet och ålder.

 602. 2009-11-24

  I en av flera plenarföreläsningar resonerade Rolf Lidskog bland annat om hur komplicerat begreppet trygghet är.

 603. 2009-11-06

  Det är viktigt att tidigt sätta in åtgärder mot unga som hamnat snett i samhället. När en ungdom begår sitt första brott är experterna ense om att man direkt bör försöka se till att denne inte halkar in på den kriminella banan.

 604. 2009-10-02

  På bara ett par år har Estland minskat sin fångpopulation kraftigt.

 605. 2009-10-01

  Socialstyrelsen behöver moderniseras, det menar generaldirektör Lars-Erik Holm.

 606. 2009-10-01

  Dramatiska fall av skadegörelse och våld har i viss mån kommit att dominera den allmänna bilden av otillåten påverkan mot åklagare och domare

 607. 2009-10-01

  Professor David Weisburd får 2010 års kriminologipris för sin forskning om hur man kan effektivisera det praktiska polisarbetet.

 608. 2009-10-01

  Professor Marcus Felson menar att många typer av brott kan spåras till misskötsel av offentliga platser.

 609. 2009-10-01

  Utvecklingen går mot att ansvaret för det brottsförebyggande arbetet fördelas mellan fler samhällsaktörer.

 610. 2009-10-01

  Ett av årets teman på the Stockholm Criminology Symposium var organiserad brottslighet.

 611. 2009-10-01

  — Det nya globaliserade samhället är bra för oss medborgare, men det skapar också nya möjligheter för den organiserade brottsligheten, säger Rob Wainwright, Europol.

 612. 2009-10-01

  Effekterna av kriminalvårdens program för att få färre återfall i brott räcker inte för att minska ett lands fångpopulation på något betydande sätt.

 613. 2009-10-01

  Skolmassakrer och annat allvarligt skolvåld går att förebygga genom att kontinuerligt utvärdera de hot som framförs.

 614. 2009-10-01

  Psykopati är ett omtalat begrepp inom kriminologin. Personer med psykopatiska drag, så kallade psykopater, är överrepresenterade i fängelser.

 615. 2009-10-01

  I Texas kan i princip ingen polischef ge en korrekt beskrivning av vad trafficking är.

 616. 2009-10-01

  Thozama Mandisa Lutya vid University of Pretoria, Sydafrika, kopplar samman epidemiologi och kriminologi när hon diskuterar vägar att arbeta mot trafficking.

 617. 2009-10-01

  Genom att satsa på barns och föräldrars fysiska och psykiska hälsa går det att förebygga brott.

 618. 2009-10-01

  Nästan alla, politiker och praktiker, tar brottsligheten på allvar. Går den upp eller ner, blir den grövre eller inte?

 619. 2009-10-01

  Reparativ rättvisa kan hjälpa människor att hitta ett sätt att leva tillsammans i samhällen som helt nyligen var våldsamma konflikthärdar.

 620. 2009-10-01

  I Irak pågår en maktkamp mellan regeringen och olika milis-grupper.

 621. 2009-10-01

  Intresset för staters inblandning i folkmord är den gemensamma nämnaren hos de två forskare som delar på The Stockholm Prize in Criminology 2009.

 622. 2009-10-01

  Vad som ska räknas som hatbrott har länge varit oklart.

 623. 2009-10-01

  I Sverige är det framför allt unga under 25 år som begår politiskt motiverade brott.

 624. 2009-10-01

  En fråga som ständigt gör sig påmind är vilka åtgärder som kan vidtas för att förebygga att unga börjar och fortsätter att begå brott.

 625. 2009-09-24

  Första halvåret 2009 kunde polis och åklagare binda någon person till drygt 125.000 anmälda brott. Det är 3 procent fler brott än första halvåret 2008.

 626. 2009-09-22

  Projektet MUMIN, ett samarbete mellan polisen, sjukvården och socialtjänsten i Stockholm, är vinnare i den svenska ECPA-tävlingen 2009.

 627. 2009-09-21

  Det blev Polisen i samarbete med Maria Ungdom och socialtjänsten i Stockholm som i dag vann den svenska uttagningen i den brottsförebyggande tävlingen ECPA för sitt projekt MUMIN, som ringat in en ny grupp kriminella ungdomar.

 628. 2009-09-03

  Det finns flera olika kriminella gäng i Malmö och till viss del ser deras struktur likadan ut. Gängen är ofta hierarkiskt uppbyggda och rangordningen inom varje gäng är mycket stark.

 629. 2009-09-01

  Antalet intagna som fått utslussning från fängelse ökade med 130 personer under 2008. Ökningen berodde på att fler fick utökad frigång med fotboja eller vistelse i så kallade halvvägshus.

 630. 2009-08-13

  Att gå på en fotbollsmatch är en njutning för de flesta supportrar och de följer sina favoritlag med stor passion.

 631. 2009-07-30

  Trygghetsvandringar är en nordisk brottsförebyggande metod. På stockholmssymposiet i kriminologi presenterades metoden under namnet safety and security walks.

 632. 2009-07-13

  En synlig polis och ett ökat samarbete mellan brottsförebyggande aktörer kan minska brottsligheten och öka tryggheten.

 633. 2009-07-13

  I området Kroksbäck i utkanten av Malmö utvecklas en lokalt anpassad metod för att minska nyrekryteringen till kriminalitet och kriminella gäng.

 634. 2009-07-10

  "Ibland har jag trott att jag vetat hur polisen tänker och nickat jakande till deras förslag. Sen har jag kommit utanför dörren och insett att jag inte hade förstått någonting."

 635. 2009-07-09

  Under första halvåret 2009 anmäldes totalt 673 000 brott.

 636. 2009-07-06

  Både vit makt-miljön och den autonoma miljön kan utgöra ett allvarligt hot mot enskilda individer, politiska organisationer och andra grupper.

 637. 2009-07-06

  I Sverige finns politiska grupperingar som valt att ställa sig utanför det demokratiska samhället och som ser våld, skadegörelse och andra brott som ett legitimt redskap i sin kamp.

 638. 2009-07-03

  Tre gånger i veckan går Gro Nordtvedt och Tore Rydberg sin runda i Sörse utanför Varberg.

 639. 2009-07-01

  Förra året mer än fördubblades antalet bankrån jämfört med 2007.

 640. 2009-07-01

  All brottslighet äger rum någonstans. Det gäller även den organiserade brottsligheten.

 641. 2009-07-01

  När polisen arbetar systematiskt med att minska tillgången och efterfrågan på alkohol hos ungdomar minskar våldsbrotten ute på stan.

 642. 2009-07-01

  I flera uppmärksammade fall har brottsoffer i Sverige fått möjlighet att i rätten berätta om hur deras liv ställts på ända.

 643. 2009-07-01

  Tre frågor till tre forskare.

 644. 2009-07-01

  Finanskrisen hösten 2008 spred sig snabbt från USA till Europa och till oss i Sverige.

 645. 2009-07-01

  Organiserad brottslighet för lätt tankarna till aktörer som har stor kapacitet att spåra upp personer och sedan ta till våld.

 646. 2009-07-01

  Förtroende för domstolarna, snabbare handläggningstider och fler kvinnliga chefer.

 647. 2009-07-01

  Män som utsätts för våld i nära relationer har sämre förtroende för rättsväsendet än kvinnor i samma situation.

 648. 2009-07-01

  Brottslighet lockar fram berättelser, både i nyhetsmedier, skönlitteratur och film.

 649. 2009-07-01

  Sedan hösten 2008 har Brå arbetat intensivt med ett regeringsuppdrag.

 650. 2009-06-29

  Fler hatbrott identifieras av Brå:s nya definition. Förra året anmäldes knappt 5 900 hatbrott och samtliga motiv har ökat jämfört med föregående år.

 651. 2009-06-29

  Flera intressanta projekt och nätverksträffar har beviljats stöd. Bland dessa finns ett par projekt som arbetar med mentorskap för att stödja ungdomar som befinner sig i riskzonen för eller i början av en kriminell karriär.

 652. 2009-06-29

  Fler hatbrott identifieras av Brå:s nya definition. Förra året anmäldes knappt 5 900 hatbrott och samtliga motiv har ökat jämfört med föregående år.

 653. 2009-06-17

  Åklagarna är den yrkesgrupp i rättsväsendet som i störst utsträckning drabbas av hot och trakasserier eftersom de är så synliga i rättsprocessen.

 654. 2009-06-09

  Mäns våld mot kvinnor är grövre och mer upprepat och har större negativa konsekvenser för kvinnornas livskvalitet. De utsatta männen har däremot relativt sett sämre förtroende för rättsväsendet.

 655. 2009-05-29

  Antalet lagförda personer ökade förra året och merparten av ökningen bestod av personer som dömdes i tingsrätt.

 656. 2009-05-25

  Kameraövervakning har tidigare satts upp för att förebygga stöld och skadegörelse men nu används metoden allt oftare för att förebygga brott i stadskärnor.

 657. 2009-05-15

  Försök att påverka politiker genom hot eller trakasserier kan få konsekvenser för demokratin.

 658. 2009-05-04

  Barn och unga som blir utsatta för brott har ofta ett särskilt stort behov av stöd inför kontakten med rättsväsendet, men även för att bearbeta sina upplevelser.

 659. 2009-04-30

  Kvinnofridsprogrammet i Malmö vann den internationella brottsförebyggande tävlingen ECPA i december år 2007.

 660. 2009-04-28

  När polisen arbetar systematiskt med att minska tillgång och efterfrågan av alkohol hos ungdomar minskar våldsbrotten ute på stan.

 661. 2009-04-28

  Polisen har testat en arbetsmetod som går ut på att minska fylla och våld mellan ungdomar ute på stan.

 662. 2009-04-08

  Det lokala förebyggande arbetet pågår ständigt runtom i landet, ibland med hjälp av ekonomiskt stöd från Brå.

 663. 2009-04-07

  Poliser i yttre tjänst och närpoliser löper störst risk att utsättas för otillåten påverkan från organiserad brottslighet.

 664. 2009-03-31

  Arbetsbördan ökade för rättsväsendet 2008 på grund av fler anmälda brott och fler misstänkta.

 665. 2009-03-30

  Det finns en tydlig koppling mellan mobbning, skolklimat och utsatthet för skolvåld.

 666. 2009-03-27

  Här berättar en flicka om hur hon mobbades systematiskt under tre års tid av sina klasskamrater.

 667. 2009-03-26

  Misshandel av obekant är ett brott som sällan blir uppklarat. Brå har i några rapporter tittat närmare på möjliga orsaker till detta samt vad som kan göras för att fler brott ska klaras upp.

 668. 2009-03-13

  Om delar av det rutinmässiga arbetet i kommunen görs på ett genomtänkt sätt kan man störa den organiserade brottsligheten med små medel.

 669. 2009-03-06

  Kvinnor mer otrygga och oftare utsatta för sexualbrott och trakasserier.

 670. 2009-03-06

  I december 2008 infördes en ny brottskategori för misshandel i nära relation. Flera andra förändringar i brottsstatistiken inom misshandel har skett de senaste åren.

 671. 2009-02-27

  Det grundläggande förtroendet för rättsväsendet ökade mellan 2006 och 2008.

 672. 2009-02-27

  Brå:s nya trygghetsundersökning kompletterar bilden av brottsutvecklingen.

 673. 2009-02-19

  Den 22 februari är det internationella brottsofferdagen. Forskning visar att den som en gång utsatts för brott löper högre risk att utsättas igen.

 674. 2009-02-12

  Den senaste tiden har flera händelser uppmärksammats som aktualiserar frågan om diskriminering av personer med utländsk bakgrund inom rättsprocessen.

 675. 2009-02-05

  Boendesegregationen påverkar enskilda individers trygghet, oavsett vem man är.

 676. 2009-02-04

  2009 års vinnare av The Stockholm Prize in Criminology är John Hagan, USA, och Raul Zaffaroni, Argentina. De får priset för sin forskning om folkmord.

 677. 2009-02-03

  Carin Götblad, länspolismästare i Stockholm, svarar på fem frågor om hur polisen förebygger den grova organiserade brottsligheten.

 678. 2009-02-02

  Hela samhället har ett ansvar för att arbeta mot den organiserade brottsligheten.

 679. 2009-02-01

  Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007 är en aktuell genomgång av vilka trender man kan utläsa från kriminalstatistiken

 680. 2009-02-01

  Försoning, familjerehabilitering och återuppbyggande av byar och samhällen är viktigt för att bryta historiska cykler av blodsfejder.

 681. 2009-02-01

  Hur vet man antalet offer vid folkmord?

 682. 2009-02-01

  För första gången har nu myndigheterna inom rättsväsendet gjort samordnade prognoser av det framtida kapacitetsbehovet.

 683. 2009-02-01

  Det är värt att satsa på program mot mobbning i skolan.

 684. 2009-02-01

  Vår omvärld har under senare år drabbats av flera tragiska skolskjutningar där en elev med vapen i hand dödat eller allvarligt skadat ett flertal individer.

 685. 2009-02-01

  I alla rättegångar som rör våldtäkt och i hälften av de rättegångar som rör våldsbrott har målsäganden ett biträde.

 686. 2009-02-01

  Antalet unga misstänkta och dömda för rån har ökat kraftigt ända sedan slutet av 1980-talet.

 687. 2009-02-01

  På Säpo är det brottsförebyggande arbetet i fokus.

 688. 2009-02-01

  Unga män som blir utsatta för rån eller misshandel har ofta svårt att se på sig själva som brottsoffer.

 689. 2009-02-01

  Vad säger experterna?

 690. 2009-02-01

  Polisen tar allt oftare upp anmälningar mot den målsägandes vilja vid fall av misshandel på stan.

 691. 2009-02-01

  Brå ger många konkreta förslag på hur fler misshandelsfall kan klaras upp.

 692. 2009-02-01

  Vem som är förundersökningsledare kan påverka om en anmälan utreds eller läggs ned.

 693. 2009-02-01

  Andelen misshandelsanmälningar som klaras upp kan öka betydligt om polisen arbetar mer effektivt med att utreda dem.

 694. 2009-02-01

  Ett bra år. Med de orden inleds den årsredovisning som Brå överlämnat till regeringen.

 695. 2009-01-15

  De anmälda brotten ökade totalt med 5 procent 2008 jämfört med året innan.

 696. 2009-01-12

  Andelen polisanmälningar om "gatuvåld" som klaras upp skulle kunna öka från dagens 16 procent till över 30 procent om polisen arbetade mer effektivt med att utreda dem.

 697. 2008-12-18

  Annika Wågsätersvarar svarar på fem frågor om kameraövervakning.

 698. 2008-12-17

  För att få ett helhetsperspektiv av den sexuella människohandeln har Brottsförebyggande rådet (Brå) kartlagt hela traffickingkedjan.

 699. 2008-12-15

  Omkring 30 procent av det anmälda våldet mot kvinnor i nära relationer klarades upp år 2006. Den siffran kan ökas genom förbättrat utredningsarbete.

 700. 2008-12-10

  Klotter och graffiti är begrepp som ofta väcker känslor - skadegörelse eller konst?

 701. 2008-12-02

  Fyra av av tio har lågt förtroende för domstolarna enligt en undersökning som förtroendeutredningen har gjort.

 702. 2008-12-01

  Mäns våld mot kvinnor handlar om sociala och politiska strukturer och inte om genetik.

 703. 2008-12-01

  Det engelska projektet "Mopping up Dodge" vann den europeiska brottsförebyggande tävlingen ECPA 2008.

 704. 2008-12-01

  Är Sverige något av konst- och antiktjuvarnas förlovade paradis?

 705. 2008-12-01

  Handeln med hotade djur och växter är mycket lönsam och efterfrågan stor.

 706. 2008-12-01

  Åklagarmyndigheten ska vara expert på straffrätt och verka för rimliga reaktioner på brott.

 707. 2008-12-01

  Enhetschefen på Kriminalvårdens huvudkontor Ulf Jonson, advokat Ismo Salmi och hovrättslagman Martin Borgeke svarar.

 708. 2008-12-01

  Straffnivåutredningen föreslår en ny straffskala för synnerligen grova misshandelsbrott som ger som minst fyra års fängelse.

 709. 2008-12-01

  Kambodja är ett av de länder som är känt för problem med barnsexturism.

 710. 2008-12-01

  Polisen arbetar med samordnade insatser mot organiserad brottslighet.

 711. 2008-12-01

  Tanken med föreningen är att lyfta från det vardagliga och stöta och blöta kriminalpolitiska frågor.

 712. 2008-12-01

  I Hovrätten för Västra Sverige har domarna klivit ner från sitt podium för att komma närmare dem vars liv de påverkar.

 713. 2008-12-01

  Hur intervjuar man lämpligast vittnen och brottsoffer?

 714. 2008-12-01

  Vet du att 35 procent av kvinnorna i Sverige i åldern 65—79 år som bor i flerfamiljshus uppger att de inte går ut sena kvällar på grund av otrygghet?

 715. 2008-11-20

  Det engelska projektet "Moppin up Dodge" vann den europeiska brottsförebyggande tävlingen ECPA 2008.

 716. 2008-11-13

  År 2006 beslutade Polisen att öronmärka 120 miljoner kronor för polisiära insatser mot den organiserade brottsligheten.

 717. 2008-10-24

  Systematiska program för att minska mobbning i skolan fungerar. Det visar den hittills mest omfattande vetenskapliga undersökningen i världen.

 718. 2008-10-24

  Systematiska program för att minska mobbning i skolan fungerar. Det visar den hittills mest omfattande vetenskapliga undersökningen i världen.

 719. 2008-10-15

  Straffnivåutredningen har nu överlämnat sitt slutbetänkande till justitieminister Beatrice Ask.

 720. 2008-10-08

  Ökad trygghet är en del av det kriminalpolitiska målet i Sverige. För att framgångsrikt kunna mäta upplevd trygghet krävs det bra metoder.

 721. 2008-10-07

  Personer som frekvent begår brott kan hamna på en "topplista" över personer som polisen bör ha under uppsikt.

 722. 2008-10-01

  Statistik och tolkning av brottsutvecklingen är inte alltid helt enkelt.

 723. 2008-10-01

  En förfallen skidbacke i Norrland och två övergivna pappersbruk i Småland. Platser i ruiner där ekobrott och konkurser är en del av historien.

 724. 2008-10-01

  Det är med tillförsikt och gott självförtroende som Bengt Svenson inleder sin karriär som rikspolischef.

 725. 2008-10-01

  Polisen i Stockholm vann den svenska uttagningen till European Crime Prevention Awards (ECPA) 2008.

 726. 2008-10-01

  Att väva samman kriminologiska och biologiska resultat hör inte till vanligheterna.

 727. 2008-10-01

  Olika förmånssystem i fängelse ska uppmuntra de intagna till att utnyttja tiden på anstalt på ett bra sätt.

 728. 2008-10-01

  Även barn straffas när en förälder döms till fängelse.

 729. 2008-10-01

  Vad kostar brottsligheten samhället egentligen?

 730. 2008-10-01

  Den markanta ökningen av polisanmälda fall av våldtäkt väcker frågan: Begås det fler våldtäkter i dag än tidigare?

 731. 2008-10-01

  Olweusprogrammet är ett av elva modellprogram som används i USA.

 732. 2008-10-01

  Var står vi i vår kunskap om mobbning?

 733. 2008-10-01

  Pristagarna David Olds och Jonathan Shepherd har utvecklat nya lösningar på allvarliga våldsproblem.

 734. 2008-10-01

  Bilder och filmer på barn som utsätts för sexuella övergrepp finns i ofattbara mängder.

 735. 2008-10-01

  Trafficking sker i både små och storskaliga kriminella nätverk.

 736. 2008-10-01

  I England stod 5 000 brottslingar för en tiondel av alla brott.

 737. 2008-10-01

  Grannsamverkan kan minska brottsligheten med i genomsnitt 26 procent.

 738. 2008-10-01

  Hur mäter man egentligen hur effektiv polisen är?

 739. 2008-10-01

  I New York har brottsligheten sjunkit med 71 procent på tjugo år.

 740. 2008-10-01

  En alltmer åldrande befolkning gör att brott mot äldre hamnar i fokus.

 741. 2008-10-01

  Sveriges justitieminister Beatrice Ask öppningstalade på the Stockholm Criminology Symposium.

 742. 2008-10-01

  På platser där män och pojkar samlas finns ofta våldet närvarande.

 743. 2008-10-01

  Att komma åt kriminella genom deras pengar blir alltmer intressant för rättsväsendet.

 744. 2008-10-01

  Personer som ofta begår brott kan hamna på en "topplista" över kriminella som polisen har under uppsikt och arbetar mot.

 745. 2008-10-01

  De flesta människor i Sverige som intresserar sig för samhällsfrågor känner till Brå.

 746. 2008-09-26

  Handeln med hotade växter och djur sägs vara världens tredje största illegala handel. Trots det upptäcks och lagförs få brott.

 747. 2008-09-19

  Är pojkar programmerade från födseln att misshandla kvinnor? Nej, det har att göra med sociala och politiska strukturer. Det säger den amerikanska forskaren Jackson Katz som inleder konferensen Kvinnofrid - erfarenheter och visioner.

 748. 2008-09-19

  I bygden i Leksand har frågor om trygghet blivit så framträdande att det finns planer på att stöpa om det brottsförebyggande rådet till ett trygghetsråd.

 749. 2008-09-15

  Fotbollsvåldet är ett problem som sträcker sig långt utanför arenorna. Det handlar om alltifrån åskådare som skjuter in fyrverkerier på plan till uppgjorda fighter långt från arenorna.

 750. 2008-09-08

  En lagändring som trädde i kraft i januari 2007 innebär att fler som sitter i fängelse ska slussas ut innan frigivning. Men hittills har Kriminalvården inte uppnått något sådant resultat.

 751. 2008-09-05

  Svenska kyrkan har med projektet Röda tråden i förorten Hässelby i Stockholm försökt skapa så mycket trygghet som möjligt för kvinnor som är utsatta för mäns våld.

 752. 2008-09-01

  Kriminalvårdens behandling av intagna med narkotikaproblem har lett till att färre återfaller i brott.

 753. 2008-08-29

  Stockholmspolisens mobila poliskontor ska öka tryggheten och säkerheten på offentliga platser.

 754. 2008-08-16

  En av de politiska målen i Sverige är att öka tryggheten i samhället. Men hur kan man veta om det trygghetsskapande arbetet är effektivt?

 755. 2008-07-10

  De anmälda brotten fortsätter att öka, första halvåret i år med 5 procent. Mest ökar skadegörelse och bedrägeribrott.

 756. 2008-07-08

  De flesta som utsätts är kvinnor och det vanligaste är att gärningspersonen är bekant med offret.

 757. 2008-07-04

  Kriminella ungdomar i Sverige och i Centralamerika kommer ofta från hemmiljöer med låg utbildning och inslag av våld.

 758. 2008-07-01

  En bristande användning av kvalificerade tolkar är inte det första man tänker på när diskriminering i rättsprocessen förs på tal.

 759. 2008-07-01

  Många brottsoffer vittnar inte om brottet. Men får vittnena stöd kommer fler att stå fast vid sin berättelse.

 760. 2008-07-01

  En fråga för tre experter.

 761. 2008-07-01

  Under åren 1998—99 ökade ungdomsrånen i Stockholm, men de unga brottsoffren blev helt bortglömda.

 762. 2008-07-01

  Brottsligheten känner inga gränser. Därför måste brottsbekämpare samarbeta med kolleger i andra länder.

 763. 2008-07-01

  Svarta jobb, internationella transaktioner och ekonomisk och organiserad brottslighet. Det är tre hot som Skatteverket vill prioritera.

 764. 2008-07-01

  I mer än vart tredje fall av våld i nära relation polisanmäler kvinnan brottet.

 765. 2008-07-01

  Hur stort är mörkertalet? Hur gör ni er statistik om brottslighet? Frågorna är många.

 766. 2008-07-01

  Det är stora regionala skillnader mellan länen när det gäller andelen beviljade besöksförbud.

 767. 2008-07-01

  Fler personer misstänks för brott, särskilt trafikbrott och narkotikabrott, där antalet upptäckta brott påverkas av polisens prioriteringar och insatser.

 768. 2008-07-01

  Olika typer av statistik — vad ger de svar på?

 769. 2008-07-01

  År 2007 anmäldes 3 500 hatbrott, en ökning med 8 procent jämfört med året innan.

 770. 2008-07-01

  Teater som visas i skolor och en särskild webbplats om brott är två sätt som används för att få ungdomar att engagera sig i kampen mot våld.

 771. 2008-07-01

  Handel med arbetskraft har blivit en ny inkomstkälla för den organiserade brottsligheten.

 772. 2008-06-24

  Barn under 15 år som polisanmäls för mindre allvarliga brott kallas oftast inte till något samtal hos vare sig polis eller socialtjänst.

 773. 2008-06-23

  Brottsligheten minskar i genomsnitt med 26 procent med den brottsförebyggande metoden grannsamverkan.

 774. 2008-06-16

  Våldtäktsanmälningarna ökar, främst fall då förövare och offer inte känner varandra väl. Det anmäls även fler mindre grova våldtäkter, där förövaren använt mindre våld och där offren fått färre skador.

 775. 2008-06-11

  Jakten på brottspengar förebygger brott. Men det saknas praktisk erfarenhet, och de vägledande rättsfallen är få. Därför bör särskilda åklagare få i uppdrag att testa de metoder som Ekobrottsmyndigheten utvecklar.

 776. 2008-06-09

  Hot är vanligare än våld. Brottsoffer drabbas oftare än vittnen. De flesta känner till förövaren. Brå har kartlagt hot och påtryckningar mot brottsoffer och vittnen.

 777. 2008-05-29

  År 2007 lagfördes 10 procent fler femton- till sjuttonåringar än året innan. Som en effekt av en lagändring dömdes fler till ungdomstjänst och färre till böter.

 778. 2008-05-16

  Förebyggande insatser för 20 ungdomar i riskzonen kostar samhället 2 miljoner kronor. Om de förebyggande åtgärderna uteblir kan prislappen bli 250 miljoner.

 779. 2008-04-15

  Carin Götblad, länspolismästare, presenterade på Brå:s nationella konferens Råd för framtiden hur ett myndighetsövergripande samarbetearbete kan se ut för att minska den organiserade brottsligheten.

 780. 2008-04-02

  Vi får inte rationalisera bort det personliga mötet, sa Carin Götblad när hon berättade om det ungdomsråd som hon träffar regelbundet.

 781. 2008-03-31

  År 2007 ökade antalet brottsmisstänkta personer med drygt 2 procent — eller 2 200 personer — jämfört med år 2006.

 782. 2008-03-30

  Children Are People, CAP, är en pedagogik för att göra barns verklighet mer begriplig, för att i sin tur bli hanterbar och förhoppningsvis också meningsfull.

 783. 2008-03-15

  Den nationella trygghetsundersökningen, NTU, ges ut för andra året i rad. Publikationen är av intresse även för lokala brottsförebyggande aktörer.

 784. 2008-03-14

  Närmare 15 procent av åklagarna har varit utsatta för otillåten påverkan.

 785. 2008-03-04

  Mixgården är fritidsgården som står i centrum av "sina" ungdomars liv. Den besöks varje kväll av i genomsnitt ett 70-tal ungdomar, merparten killar.

 786. 2008-02-25

  Generaliserande föreställningar och oflexibla arbetssätt gör att personer med utländsk bakgrund riskerar att missgynnas i rättsprocessen.

 787. 2008-02-08

  Konststölder i Sverige har vid flera tillfällen väckt internationellt intresse.

 788. 2008-02-07

  Ett hus fyllt av säkerhet! Det mötte tre högstadieskolor i Landskrona när kommunen och polisen tillsammans anordnade tre specialdesignade säkerhetsmässor, speciellt för dem.

 789. 2008-02-06

  Få påverkansprogram för unga som begått brott är vetenskapligt utvärderade.

 790. 2008-02-01

  Personer som utsatts för brott med inslag av hot eller våld har sämre erfarenheter av sitt möte med polisen än de som utsatts för andra typer av brott.

 791. 2008-02-01

  Enligt Brottsförebyggande rådets preliminära statistik över anmälda brott anmäldes nästan 1,3 miljoner brott år 2007.

 792. 2008-02-01

  Den traditionella bilden av mutbrott är att en erbjuder och en tar emot.

 793. 2008-02-01

  Med ett enat tullverk blir det möjligt att hitta det illegala varuflödet i det legala.

 794. 2008-02-01

  Lawrence Sherman är professor i kriminologi vid universitetet i Cambridge och även chef för Jerry Lee Center.

 795. 2008-02-01

  År 2003 förstärktes lagen om besöksförbud så att det är möjligt att få besöksförbud i gemensam bostad.

 796. 2008-02-01

  I Texas har polisen i samarbete med det lokala universitetet utvecklat metoder för att effektivisera arbetet mot familjevåld.

 797. 2008-02-01

  Scenen känns igen från amerikanska tv-serier och filmer.

 798. 2008-02-01

  USA, och inte minst Texas, har västvärldens strängaste straff för våldsbrott.

 799. 2008-02-01

  Mentorskap kan minska risken för återfall i brottslighet. Det visar en forskningsgenomgång baserad på 18 utvärderingar.

 800. 2008-02-01

  Oron för att ungdomsbrottsligheten ökar tycks vara lika stor nu som för trettio år sedan.

 801. 2008-02-01

  Socialtjänstens insatser för barn som begått brott ska utgå från barnets behov och barnets bästa.

 802. 2008-02-01

  Tidiga beteendeproblem hos barn är en av de viktigaste riskfaktorerna för framtida våldsbrottslighet.

 803. 2008-02-01

  Unga som misstänks för brott reagerar inte som vuxna. Därför finns en risk att de straffas på felaktiga grunder.

 804. 2008-02-01

  Ett par gånger varje år chockas vi av att unga begått så grova våldsbrott att offret dödats.

 805. 2008-02-01

  En fråga för tre experter.

 806. 2008-02-01

  Den svenska ungdomsbrottsligheten har länge stått i fokus i samhällsdebatten.

 807. 2008-02-01

  Temat i detta nummer av Apropå är ungdomsbrottsligheten.

 808. 2008-01-29

  Landskrona satsade stort på samverkande aktiviteter för att minska våldsbrotten och personrånen i centrum. Sannolikt var det den bidragande orsaken till att antalet anmälda brott minskade år 2006. Men invånarnas upplevelse av otrygghet var densamma.

 809. 2008-01-15

  År 2007 ökade de anmälda brotten med 6 procent jämfört med året innan. Skadegörelse och bedrägerier står tillsammans för 75 procent av ökningen.

 810. 2008-01-14

  Under år 2008 gör Brå en ny satsning på stöd till lokalt brottsförebyggande arbete.

 811. 2007-12-01

  Antalet personer som lagförs för smuggling av narkotika har minskat kraftigt under de senaste åren.

 812. 2007-12-01

  Vid årsskiftet upphör Brå:s uppdrag att utveckla medlingsverksamheten i landet. Samtidigt träder en ny paragraf i socialtjänstlagen i kraft.

 813. 2007-12-01

  Undrar du hur polisens uniformer såg ut för 150 år sedan? Då ska du besöka det nya Polismuseet.

 814. 2007-12-01

  Kameraövervakning och förbättrad utomhusbelysning är två åtgärder för att motverka brott och otrygghet på offentliga platser.

 815. 2007-12-01

  Att tränga igenom ett stort antal forskningsstudier för att få veta var forskningen står i en viss fråga, det är många gånger omöjligt till och med för den invigde.

 816. 2007-12-01

  Utsattheten för brott varierar något mellan olika län.

 817. 2007-12-01

  Många brott anmäls inte till polisen. Men vilka är skälen till att avstå från att anmäla?

 818. 2007-12-01

  En fråga för tre experter.

 819. 2007-12-01

  Att tillåta anonyma vittnen har länge ansetts strida mot Europakonventionens krav på en rättvis rättegång.

 820. 2007-12-01

  I Norge kan den som samarbetar med rättvisan få lindrigare straff. Ju svårare brottet är att utreda, desto större rabatt.

 821. 2007-12-01

  Norska Justitiedepartementet arbetar för närvarande på ett lagförslag om hur GPS kan användas vid besöksförbud.

 822. 2007-12-01

  Av de 20 miljarder kronor som årligen betalas ut på felaktiga grunder utgör de avsiktliga felen, alltså fusket, hälften.

 823. 2007-12-01

  "Myndigheterna gör det. Polarna gör det. Om du inte gör det är du dum." Så förklarar en av de intervjuade sin inställning till bidragsfusk.

 824. 2007-12-01

  De som arbetade svart samtidigt som de uppbar a-kassa undanhöll svenska staten 1—1,5 miljarder kronor under 2006.

 825. 2007-12-01

  Deras forskning har lett till nya metoder mot vanvård av barn och våld på krogen.

 826. 2007-12-01

  Den begränsade forskningen om våld mot personer med funktionshinder gör det mycket svårt att uttala sig om omfattningen av våldet.

 827. 2007-12-01

  Kvinnofridsprogrammet i Malmö vann den svenska uttagningen till den europeiska brottsförebyggande tävlingen, ECPA.

 828. 2007-12-01

  Våldsamheter i samband med fotbollsmatcher sker allt oftare utanför själva arenorna.

 829. 2007-12-01

  Under hösten har några Brå-medarbetare varit ute på en mindre skolturné.

 830. 2007-10-12

  Föräldrastöd kan vara ett sätt att förebygga främlingsfientlig brottslighet bland ungdomar.

 831. 2007-10-05

  Skolan har en viktig roll att spela när det gäller att bemöta främlingsfientlighet bland elever med kunskap och fostran.

 832. 2007-10-01

  Att utsättas för våld av den person som står en närmast är bland det svåraste en människa kan uppleva.

 833. 2007-10-01

  Majoriteten av misshandelsanmälningar där brottsoffret är obekant med gärningsmannen kommer aldrig särskilt långt i rättskedjan.

 834. 2007-10-01

  Vårdpersonal har stora möjligheter att hitta och ingripa mot våld i familjen.

 835. 2007-10-01

  Forskningen om vilka faktorer som innebär en risk för framtida brottslighet har en lång tradition.

 836. 2007-10-01

  Rättsväsendet i Storbritannien måste ta mer hänsyn till vittnenas utsatta sociala och psykologiska situation.

 837. 2007-10-01

  Den nya tekniken har medfört både möjligheter och svårigheter.

 838. 2007-10-01

  Trots att stalkning är ett utbrett problem är det få länder som har en särskild lagstiftning kring brottet.

 839. 2007-10-01

  Mellan 50 000 och 100 000 människor var offer för människohandel år 2002.

 840. 2007-10-01

  Forskning om gener, riskfaktorer, kriminella karriärer och vändpunkter är idag viktiga instrument för att förstå varför vissa personer blir kriminella.

 841. 2007-10-01

  Kortingress

 842. 2007-10-01

  Insatser som går ut på att minska våld i nära relationer måste vara riktade mot båda könen.

 843. 2007-10-01

  Elektronisk övervakning av män som misshandlar kan vara ett effektivt sätt att skydda hotade och misshandlade kvinnor.

 844. 2007-10-01

  Det är dags att lämna omfångsundersökningar. Nu behövs precisare mått för att få en bild av kvinnors utsatthet för våld.

 845. 2007-10-01

  Mäns våld mot kvinnor är ett högprioriterat problem.

 846. 2007-10-01

  Barn som växer upp med brott i familjen får leva med de negativa effekterna hela livet.

 847. 2007-10-01

  Rättsmedicinalverkets generaldirektör vill ge personalen större möjligheter att forska.

 848. 2007-10-01

  Det här numret av Apropå är till övervägande del fyllt med artiklar som rapporterar från årets The Stockholm Criminology Symposium.

 849. 2007-07-01

  I skolan är det ofta tuffa tag och hårda ord. Många ungdomar vet inte att det är ett brott att hota någon.

 850. 2007-07-01

  Begår man ett våldsbrott får man oftast en fängelsedom som ligger i den lägre delen av straffskalan.

 851. 2007-07-01

  Fastighetsbolag är på väg att bli en mycket viktig brottsförebyggande aktör vid sidan av polisen.

 852. 2007-07-01

  I snitt dödas 17 kvinnor om året av sin make, sambo, pojkvän eller före detta sådan.

 853. 2007-07-01

  Ute till havs är Kustbevakningen ofta den enda myndighet som finns representerad.

 854. 2007-07-01

  Också i Sverige finns en gemensam märkning, Stoppknappen, som symbol för en säker sajt med etiska värderingar.

 855. 2007-07-01

  I Danmark är bekämpning av grooming ett prioriterat problem.

 856. 2007-07-01

  För att underlätta skolornas arbete mot sexuella kränkningar har Brå arbetat fram en lärarhandledning.

 857. 2007-07-01

  Det kan bli straffbart för en vuxen att redan på Internet (eller någon annanstans) kontakta ett barn i sexuellt syfte.

 858. 2007-07-01

  Att vuxna män kontaktar unga flickor på Internet i sexuellt syfte har man vetat sedan länge. Men först nu har vi fått mer kunskap om problemet.

 859. 2007-07-01

  Okunskap om vården och ett komplicerat uppdrag ligger bakom Kriminalvårdens lägre förtroende menar Kriminalvårdens chef Lars Nylén.

 860. 2007-07-01

  Kriminalvården är den myndighet inom rättsväsendet som svenskarna har lägst förtroende för.

 861. 2007-07-01

  Vad är det som är så fängslande med våldsbenägna, kriminella män?

 862. 2007-07-01

  Brå har till uppgift att vara ett centrum för kunskap inom rättsväsendet.

 863. 2007-02-01

  Betydligt fler ansökte om besöksförbud förra året än för sex år sedan.

 864. 2007-02-01

  I dag är Alfred Blumstein ett aktat namn för sina studier av kriminella karriärer.

 865. 2007-02-01

  Terrie E Moffitt har under närmare trettio år studerat orsaker till varför vissa människor blir brottslingar.

 866. 2007-02-01

  Hårdare tag mot brott var ett av Alliansens tydligaste vallöften. Men var hamnar de brottsförebyggande frågorna?

 867. 2007-02-01

  Korruption och mutor upptäcks lättast av personer inne i företaget eller organisationen.

 868. 2007-02-01

  Etiska koder, utbildning av lokal personal och samarbete med multinationella företag. Det är svenska företags sätt att undvika korruption.

 869. 2007-02-01

  Statistiken över polisanmälda brott brukar användas som ett mått på brottsligheten. Men långt ifrån alla brott anmäls.

 870. 2007-02-01

  Att fängsla brottslingarna räcker inte för att komma åt kriminella nätverk.

 871. 2007-02-01

  Om man levt på 15 000 kr om dagen, är det inte så lätt att ställa om till 15 000 i månaden.

 872. 2007-02-01

  Ett bärande inslag i många teorier och strategier för att förebygga brott är helt enkelt vikten av att göra det svårare att begå dem.

 873. 2006-05-16

  En tydlig målbild, stöd av kommunchefer, polis och åklagare

 874. 2006-05-16

  - Min vision är att det om tio år är helt naturligt för alla inom rättsväsendet att föreslå medling i lämpliga fall, sa Marie-Louise Ollén från justitiedepartementet.

 875. 2006-05-16

  Vad händer mellan brottsoffer och gärningsman när de möts öga mot öga i medlingsprocessen?

 876. 2006-05-15

  Siri Kemény har arbetat med medling i nästan 15 år. Hon ser många fördelar med medling.

 877. 2006-05-13

  Intervju med den norske kriminologen som är en av pionjärerna inom medling i Norden.

 878. 2005-03-30

  Klotter har förekommit sedan urminnes tider och tagit sig olika uttryck. När Pompeji grävdes ut upptäckte arkeologerna till sin förtjusning att väggarna bar på fler än 15 000 inskrifter från stadens invånare.

 879. 2001-12-01

  Den har kallats både strutslagstiftning och en viktig signal från samhället. Sexköpslagen väcker debatt både här hemma och utomlands.

 • 2017-04-19
  Se filmerna från 2017 års Råd för framtiden
  Här hittar du inspelade seminarier från Brås nationella konferens i lokalt brottsförebyggande arbete som i år ägde rum i Malmö.
  Läs mer
 • 2017-04-05
  Victor Ståhl, utredare på Brå. Foto: Liselotte van der Meijs. Ökade strafftider påverkar fångpopulationens storlek
  Antalet personer som sitter i fängelse har varierat under åren. En ny kortanalys från Brå visar att de ökade strafftiderna är den mest betydelsefulla förklaringen till förändringarna i fångpopulationen i Sverige.
  Läs mer
 • 2017-03-30
  Ny statistik över personer misstänkta för brott 2016
  I dag publicerar Brottsförebyggande rådet, Brå, ny statistik dels över misstänkta personer och dels över handlagda brottsmisstankar 2007–2016. Den nya statistiken är en revidering av den tidigare statistiken över misstänkta personer och ersätter därmed denna. Det främsta syftet med revideringen är att öka kvaliteten och därigenom har statistikens relevans och tillförlitlighet höjts. Även möjligheten till samanvändbarhet med annan brottsstatistik har ökat.
  Läs mer
 • 2017-03-30
  Antal handlagda brott 2016, fördelning. Under året förundersökningsbegränsades 4 procent, samma nivå som 2015. Slutlig brottsstatistik 2016
  I dag publicerar Brottsförebyggande rådet, Brå, den slutliga statistiken över anmälda brott och handlagda brott, samt konstaterade fall av dödligt våld för 2016.
  Läs mer
 • 2017-03-30
  Ny förbättrad statistik över misstänkta personer
  Statistiken över misstänkta personer revideras för att ge en mer heltäckande bild av personer som misstänkts för brott. Nytt är att statistiken förutom att redovisa personer även visar själva händelserna – de handlagda brottsmisstankarna. Tack vare nya indelningar blir det i fortsättningen även lättare att göra jämförelser med den övriga brottsstatistiken.
  Läs mer
 • 2017-03-29
  Ny handbok i att förebygga och hantera påverkansförsök
  Otillåten påverkan är ytterst en demokratifråga. Om medborgarna får bilden av att tjänstemän kan köpas eller påverkas av hot, riskerar viktiga samhällsfunktioner att undergrävas. Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar nu en handbok i hur organisationer kan arbeta med att förebygga och hantera påverkansförsök.

  Läs mer
 • 2017-03-20
  David Kennedy. Foto Sibylle Von Ulmenstein Amerikansk gängvåldsexpert föreläser på årlig Brå-konferens
  När gängvåldet eskalerade i 1990-talets Boston skapade David M. Kennedy och hans team en strategi som reducerade antalet skjutningar med mer än hälften. Strategin, som numera kallas The Group Violence Intervention (GVI) har i dag implementerats i ett 60-tal städer över hela USA med samma effekt som i Boston. Nu föreläser han på Brås årliga konferens, Råd för framtiden.
  Läs mer
 • 2017-03-20
  Ny satsning på brottsförebyggande arbete
  Lansering av ett nationellt brottsförebyggande program, våldsförebyggande arbete i skolan och förebyggande arbete mot grov kriminalitet. Det är några av programpunkterna i Brås årliga nationella konferens Råd för framtiden som startar imorgon, tisdag.
  Läs mer
 • 2017-03-17
  Hjälp oss att veta mer om oegentligheter i samband med offentliga upphandlingar
  Känner du till företag där det förekommer oegentligheter, och som
  samtidigt deltar i upphandlingsprocesser – och kanske även vinner
  kontrakt? Du kanske är företagare eller upphandlare och har lagt märke till oegentligheter inom din bransch?

  Läs mer
 • 2017-03-01
  Stora och tunga brottmål ökar
  Antalet stora brottmål, som är komplexa och tar tid att utreda, har ökat de senaste tio åren. Av dessa brottmål utgörs merparten, närmare 80 procent, av ekobrott, våldsbrott och narkotikabrott. Det är några av resultaten i en ny rapport som Brå publicerar idag.
  Läs mer
 • 2017-02-28
  Brottsutvecklingen i Sverige – ny rapport från Brå
  Sedan 2005 har andelen brottsutsatta minskat, främst på grund av en minskning av egendomsbrotten. Utsattheten för brott mot person har inte minskat i samma utsträckning, och har under de senaste tre åren (2013–2015) pendlat mellan en högre och en lägre nivå. Det är några av resultaten i rapporten Brottsutvecklingen i Sverige, som Brå publicerar idag.
  Läs mer
 • 2017-02-28
  Ärendevolymer i rättskedjan 2016. Nya prognoser över volymerna i rättskedjan
  Nu redovisar rättsväsendets myndigheter sina prognoser över verksamhetsvolymerna under perioden 2017–2020. Prognoserna pekar åt att flödet kommer att öka hos polis, åklagare och i domstol, medan Kriminalvården visar på en delvis annan utveckling.
  Läs mer
 • 2017-02-24
  Björnar i Björns trädgård vid Medborgarplatsen i Stockholm. Andan som gör Södermalm till en tryggare stadsdel
  Hippa restauranger, trendiga butiker och välbesökta turistkvarter – men också otrygga miljöer och missbruksproblematik. Som lokalt brottsförebyggande råd i Södermalms stadsdelsområde i Stockholm har Söderandan många utmaningar, men också ett starkt nätverk där samverkan är a och o.
  Läs mer
 • 2017-02-10
   Mirella Cesar och Hanna Tanka på Försäkringskassans servicekontor i Hisingen. Så blev servicekontoret Hisingen en tryggare arbetsplats
  Hot, våld och trakasserier har blivit allt vanligare inslag på flera myndigheters gemensamma servicekontor. Förra året rapporterades bara inom Försäkringskassan 1274 incidenter, varav 580 rörde hot mot personal. Nu satsar man på CPTED, en brottsförebyggande metod där arbetsmiljön sätts i fokus. På Hisingen ser man även det personliga bemötandet som en nyckel till minskad friktion.
  Läs mer
 • 2017-02-02
  Fredrik Kaati och Thobias Rydberg. Poliser och butiker förebygger brott i handeln
  När poliserna Fredrik Kaati och Thobias Rydberg vid Södermalmspolisen i Stockholm insåg hur mycket tid polisen lägger ner på att hantera snatteribrott bestämde de sig för att göra något. Resultatet blev en ny, brottsförebyggande metod som man nu hoppas kunna sprida nationellt inom polisen.
  Läs mer
 • 2017-01-25
  Klara Hradilova Selin, utredare Många häktade i Sverige hålls isolerade
  Trots upprepad kritik från både FN och Europarådet har andelen häktade i Sverige som har restriktioner, och isoleras mer än 22 timmar per dygn, inte minskat. Det finns dock åtgärder som skulle kunna vidtas för att minska isoleringen och dess negativa konsekvenser för de häktade, utan förlorade möjligheter att lagföra för brott. Det framgår av en rapport som Brotts­förebyggande rådet (Brå) presenterar i dag.
  Läs mer
 • 2017-01-23
  Helena Holmberg är verksamhetsledare för Fastighetsägare i Gamlestaden BID får Gamlestaden att blomstra igen

  För 15 år sedan var Gamlestaden utanför Göteborg en stadsdel som barnfamiljer lämnade. I dag flyttar de tillbaka. Anledningen stavas BID, en internationell samverkansmodell som har inspirerat den lokala fastighetsägarföreningen i sitt arbete med att vända utvecklingen.
  Läs mer
 • 2017-01-20
  Sök ekonomiskt stöd senast 15 september 2017 Brås ekonomiska stöd år 2017
  Brottsförebyggande rådet fördelar efter ansökan ekonomiskt stöd till lokala aktörer för utvärdering av deras lokala brottsförebyggande insatser. Stödet kan som högst avse 250 000 kronor och ska användas inom två år. Årets ansökningar ska skickas in senast den 15 september.
  Läs mer
 • 2017-01-19
  Stockholm och Skåne har högst andel brottsutsatta
  Nationella trygghetsundersökningen (NTU) på regional nivå visar att storstadslänen Stockholm och Skåne återkommer som län med högst andel brottsutsatta. De län som över tid har haft en mindre andel utsatta personer är Gävleborg, Norrbotten, Dalarna och Värmland.
  Läs mer
 • 2017-01-19
  Regionala resultat från Brås trygghetsundersökning
  Idag publicerar Brottsförebyggande rådet, Brå, regionala resultat från Nationella trygghetsundersökningen, NTU.
  Läs mer
 • 2017-01-12
  Ett urval brottstyper som ökade och några som minskade under 2016 Anmälda brott 2016 – preliminär statistik
  Idag publicerar Brottsförebyggande rådet den preliminära statistiken över anmälda brott 2016. Statistiken omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polisen, Åklagarmyndigheten, Tullverket, Ekobrottsmyndigheten och andra brottsutredande myndigheter under det föregående året. De anmälda brotten inkluderar även händelser som efter utredning visade sig inte vara brott.
  Läs mer
 • 2017-01-11
  Erika Sallander, utredare på Brå. Nytt material på 16 språk ska locka till ökad grannsamverkan
  Generella problem som lägre tillit, större otrygghet och fler bostadsinbrott kan förebyggas genom ökad grannsamverkan i socialt utsatta områden. Det menar Brottsförebyggande rådet (Brå) som nu har tagit fram nytt material om ämnet och översatt det till 16 språk. Allt för att modersmålet inte ska bli ett hinder i det brottsförebyggande arbetet. Erika Sallander, utredare på Brå, berättar om projektet.
  Läs mer
 • 2017-01-10
  Emelie Hambrook, utredare på Brå. Otryggheten har ökat och könsskillnaderna kvarstår
  Fler är otrygga när de vistas i sitt eget bostadsområde under kvällstid. Fler oroar sig också för att utsättas för överfall eller misshandel och det är fortsatt stora skillnader mellan män och kvinnor. Det visar Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2016, som Brottsförebyggande rådet (Brå) presenterar idag.
  Läs mer
 • 2016-12-22
  Tjeckien vann European Crime Prevention Award 2016
  Det tjeckiska projektet Senior Academy vann den brottsförebyggande tävlingen ECPA 2016.
  Läs mer
 • 2016-12-20
  Anna Frenzel. Foto: L. van der Meijs Mobbade elever är också mer utsatta för brott
  Skolan är en vanlig plats att utsättas för brott och mobbade elever utsätts oftare än andra. Nästan hälften av eleverna i årskurs nio utsätts för brott, men lika många är också delaktiga i brott. Det visar Skolundersökningen om brott 2015, som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.
  Läs mer
 • 2016-12-15
  Barstråket Jomfru Ane Gade i Ålborg. Så blev det tryggare att festa i Ålborg
  I Ålborg ser man sin välkända nöjesgata som en stor tillgång i besöksnäringen och något som bidrar till en positiv bild av staden. Här samverkar polis, kommun, barägare, fastighetsägare och taxinäring för att skapa trygga platser där risken för brott minimeras. En metod som går under namnet Co-creation.
  Läs mer
 • 2016-12-13
  Få fler att engagera sig i arbetet med grannsamverkan och trygghetsvandringar
  Att ha ett annat modersmål än svenska får inte bli ett hinder i det brottsförebyggande arbetet. Brå har därför översatt sitt material om grannsamverkan och trygghetsvandringar till 16 språk.
  Läs mer
 • 2016-11-30
  Kriminologipris till forskning om föräldraskap och barns utveckling
  Stockholmspriset i kriminologi går till professor Richard E. Tremblay. Som världsledande forskare tilldelas han 2017 års kriminologipris för att ha funnit grundläggande, vetenskapliga samband mellan biologi och sociala faktorer inom mänsklig utveckling. Särskilt stor roll tillskrivs föräldraskap.
  Läs mer
 • 2016-11-30
  Brå listar åtgärder som fungerat i socialt utsatta områden
  Brottsligheten i Sverige är inte jämnt fördelad. I vissa bostadsområden är brottsligheten och otryggheten högre än i övriga landet. Brå har kartlagt fungerande metoder och arbetssätt för att förebygga brott och öka tryggheten i socialt utsatta områden.
  Läs mer
 • 2016-11-28
  Ungdomar på brandstation i Falköping. Här blir brandkunskap ett vapen mot utanförskap
  För vissa 14-åringar är Räddningstjänstens brand- och räddningsutbildning mest en spännande fritidssyssla - för andra en hjälp att inte hamna i en riskmiljö. Brå hängde med under en kväll i Falköping när gruppen Backdraft tränade rökdykning.

  Läs mer
 • 2016-11-18
  En upplyst gångtunnel. Trygghetsarbetet lyser upp Huddinge
  I Huddinge kommun vill man att de offentliga rummen ska vara attraktiva, upplevas som trygga och vara tillgängliga för alla. För att uppnå detta och öka tryggheten har kommunen tagit fram handboken, Handboken för tryggare stadsmiljöer , som alla som arbetar med trygghet i Huddinge kommun ska använda i sitt dagliga arbete.

  Läs mer
 • 2016-11-14
  Deltagare vid en inspirationsdag inom brottsförebyggande arbete. Mindre kommuner inspireras av varandra
  För femte året i rad arrangerade länsstyrelserna i Västerbotten och Norrbotten en inspirationsdag inom det brottsförebyggande och ANDT-förebyggande arbetet för några av länens mindre kommuner. Brå deltog vid dagen för att ta del av erfarenheter och för att få en inblick i kommunernas framtida utmaningar och möjligheter.
  Läs mer
 • 2016-11-03
  Norsjö är årets förebyggande kommun
  Varje år delar Centralförbundet för alkohol – och narkotikaupplysning (CAN) ut ett pris till årets förebyggande kommun. Priset delas ut till en kommun som skapat förutsättningar för långsiktigt arbete och utvärderat sina aktiviteter. I år tilldelas priset Norsjö kommun i Västerbottens län.
  Läs mer
 • 2016-11-03
  Emelie Hambrook, utredare. Utsatthet för sexualbrott har ökat bland kvinnor
  Fler kvinnor uppger att de utsätts för någon typ av sexualbrott. Utsatthet för misshandel bland kvinnor är däremot förhållandevis jämn över tid. Överlag minskar utsattheten för misshandel, men då främst bland unga män. Det visar en delrapport av Nationella trygghetsundersökningen (NTU), som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.
  Läs mer
 • 2016-10-26
  De svenska vinnarna av ECPA 2016 tar emot priset från Brås generaldirektör. Pris till förebyggande arbete mot bedrägerier mot äldre
  Projektet Försök inte lura mig syftar till att förebygga bedrägeribrott mot äldre och är ett samarbete mellan Polismyndigheten, Pensionärernas riksorganisation (PRO), SPF Seniorerna och Brottsofferjouren. Idag tilldelas projektet första pris i den svenska brottsförebyggande deltävlingen i European Crime Prevention Award. Den europeiska finalen blir i Slovakien i december.
  Läs mer
 • 2016-10-20
  Antalet gärningspersoner vid olika brott. Det är vanligast med flera gärningspersoner vid personrån Källa Brå (NTU). Utvecklingen av brott med flera gärningspersoner
  Större konsekvenser för brottsoffret och ökad belastning på rättsväsendet. Det är två möjliga följder av brott med flera gärningspersoner. Brås kartläggning visar att det förekommer flera gärningspersoner i en majoritet av personrånen – till skillnad från exempelvis misshandel då det är vanligast med en gärningsperson.
  Läs mer
 • 2016-10-19
  Robin Olsson från Karlstads kommun talar på trygghetsdagen Ödmjukhet viktigt i samverkansarbetet
  I Sveriges 290 kommuner har man kommit olika långt med att ta fram samverkansöverenskommelser och skapa fungerande samverkan mellan polis och kommun. I Karlstads kommun har man insett vikten av fungerande samverkansstrukturer, speciellt när oförutsedda händelser inträffar.
  Läs mer
 • 2016-10-14
  Resultatutvecklingen inom rättsväsendet avseende utredning och lagföring
  I tre rapporter har Brå analyserat faktorer som påverkar personuppklaringen, utifrån tre delstudier, statistik och polisiär kunskap. Rapporterna studerar betydelsen av att antalet beslut om
  förundersökningsbegränsning ökat, att brottslighetens karaktär kan ha förändrats och att beviskraven kan ha ökat.

  Läs mer
 • 2016-10-10
  Diagram som visar reaktioner på brott mellan 200-2014. Förelägganden om ordningsböterär klart vanligast. Nio av tio lagförda brott resulterar i böter
  Bötesstraff ägnas relativt lite uppmärksamhet i uppföljningar, analyser och forskning, jämfört med mer ingripande påföljder. Eftersom det är den vanligast förekommande påföljden är det av intresse att följa hur bötesanvändningen ser ut över tid och varför, något som görs i en kortanalys från Brå.
  Läs mer
 • 2016-09-30
  Kerstin Nelander Hedqvist. Foto: Liselotte van der Meijs Polis och åklagare behöver höja it-förmågan
  De senaste tio åren har it-relaterade brott ökat kraftigt, men polis och åklagare har brister i förmågan att hantera den ökade mängden ärenden. Det visar en ny rapport från Brottsförebyggande rådet (Brå) som publiceras i dag.
  Läs mer
 • 2016-09-29
  Fler hatbrott polisanmälda men utsattheten på jämn nivå
  Under 2015 identifierade Brå drygt 6 980 polisanmälningar med
  hatbrottsmotiv, vilket är den högsta nivån hittills. Ökningen kan till
  stor del förklaras av ett ökat antal anmälningar om skadegörelse och
  klotter med främlingsfientliga motiv. Det visar statistikrapporten
  Hatbrott 2015, som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.

  Läs mer
 • 2016-09-20
  Budgetpropositionen för 2017
  I dag lämnade regeringen budgetpropositionen för år 2017 till riksdagen. I budgeten har 25 miljoner avsatts för att inrätta regionala brottsförebyggande samordnare. Ytterligare 12 miljoner har öronmärkts för att utveckla statistik för bättre uppföljning och styrning av rättsväsendet.
  Läs mer
 • 2016-09-15
  Halvårsstatistik över handlagda brott

  Idag publicerar Brå statistik för handlagda brott för första halvåret 2016.
  Läs mer
 • 2016-09-08
  Karolina Hurve Trakasserier vanligt vid otillåten påverkan mot myndigheter
  När myndighetsanställda utsätts för påtryckningar påverkas inte tjänsteutövningen i någon större utsträckning, trots trakasserier och hot, men privatlivet kan påverkas desto mer. Utsatta tjänstemän behöver dock stöd, och myndigheterna kan samverka mer i förebyggande syfte. Det visar en ny studie som Brottsförebyggande rådet, Brå, publicerar idag.
  Läs mer
 • 2016-08-24
  Samarbeten och medborgaranda ska förebygga brott i småkommuner
  Visste du att din kommun kan söka pengar från Brå för att utvärdera lokala brottsförebyggande insatser – kunskap som sedan kan spridas vidare till andra lokala aktörer? För Länsstyrelsen i Norrbotten innebär stödet fler verktyg för kartläggning och därmed ett brottsförebyggande arbete som blir mer hållbart och långsiktigt.
  Läs mer
 • 2016-08-23
  Ny studie om organiserad brottslighet i Sverige
  Idag publicerar Brottsförebyggande rådet, Brå, en ny studie om organiserad brottslighet i Sverige.
  Läs mer
 • 2016-07-26
  Ny kunskap skapas av samspel mellan lokal och nationell nivå
  Det första steget i Brås förstärkta satsning på det lokala brottsförebyggande arbetet är taget. Representanter från fyra olika kommuner har träffats i projektet Stöd till typkommuner. Detta stöd ska fungera som en tvåstegsraket. Till att börja med får några kommuner stöd inom ett visst område och därefter kommer Brå att sprida deras erfarenheter till andra kommuner. 
  Läs mer
 • 2016-07-07
  Anmälda brott ökade under första halvåret
  Under första halvåret 2016 anmäldes totalt 748 000 brott, vilket är 3 procent fler anmälda brott än motsvarande period föregående år. Det visar den preliminära statistiken över anmälda brott som Brå publicerar i dag.
  Läs mer
 • 2016-07-05
  Ny kartläggning av hot och våld mot politiker
  Regeringen ger Brå i uppdrag att återigen genomföra PTU – Politikernas trygghetsundersökning – för att kartlägga omfattningen av hot, våld och trakasserier som politiskt förtroendevalda har utsatts för under mellanvalsåret 2016.
  Läs mer
 • 2016-07-01
  Älvkarleby kommunvapen Från ord till handling: Älvkarleby fokuserar på gemensam målbild
  Mindre kommuner kan på grund av färre resurser brottas med att hitta effektiva samverkansformer. Älvkarleby är en av dessa kommuner. För att hitta en struktur i arbetet hjälper Brottsförebyggande rådet samverkansgruppen med ett verksamhetsnära metodstöd.
  Läs mer
 • 2016-06-27
  Brå medverkar i Almedalen
  Under årets Almedalsvecka kommer Brottsförebyggande rådet, Brå, att arrangera flera intressanta seminarier i angelägna ämnen. Vi diskuterar bland annat avhoppare från kriminella gäng, bedrägerier, skjutvapenvåld och socialt utsatta områden. Alla Brå-seminarier äger rum i Högskolan på Cramérgatan.
  Läs mer
 • 2016-06-22
  Utveckling av förebyggande insatser mot våld i nära relationer
  Brå får i uppdrag av regeringen att ta fram en kunskapssammanställning med metoder och arbetssätt för polisens förebyggande arbete mot våld mot vuxna och barn i nära relationer.
  Läs mer
 • 2016-06-21
  Unga män i majoriteten bland utsatta för rån
  Majoriteten av personerna som utsatts för personrån är män och utsattheten är större bland yngre personer. Brås nya studie om personrån berättar om vilka som utsätts, om brotten samt om riskfaktorer för rån bland unga.
  Läs mer
 • 2016-06-14
  Kan föräldrar och kamrater påverka framtida brottslighet?
  Forskning om relationen till föräldrar och kamrater och dess påverkan på framtida brottslighet, har bidragit till att professorerna Per-Olof Wikström, Travis W. Hirschi och Cahty Spatz Widom, tilldelas the Stockholm Prize in Criminology. I morgon, den 15 juni, tar de emot priset. Årets prissumma uppgår till 1,5 miljoner kronor.
  Läs mer
 • 2016-06-13
  Här kan du se sändningarna från 2016 års Stockholm Criminology Symposium
  Här kan du se filmade sessioner från symposiet den 14-16 juni. Samtliga seminarier är på engelska.
  Läs mer
 • 2016-06-07
  Brå i Almedalen
  Den 3 –10 juli anordnas Almedalsveckan i Visby. Brå var på plats med flera forskare och utredare. Här kan se ett par av seminarierna där Brå medverkade.
  Läs mer
 • 2016-05-31
  Lagföring, kriminalvård och återfall i brott
  Idag publiceras den slutliga officiella statistiken över antalet lagföringsbeslut (fällande domslut i tingsrätten och lagföringsbeslut hos åklagare) och intagna i kriminalvård 2015, samt återfall i brott 2009 (slutlig) och 2013 (preliminär). Statistiken beskriver händelser i rättskedjans senare del och påverkas därmed av inflödet från myndigheter tidigare i rättskedjan, som polis och åklagare.
  Läs mer
 • 2016-05-27
  Polisen lanserar nationell modell för medborgarlöften
  Polisen ska komma närmare medborgarna och medborgarlöften är en metod för att uppnå detta. Nu lanserar polisen en ny nationell modell för att arbeta kunskapsbaserat med medborgarlöften.
  Läs mer
 • 2016-05-26
  Diagram som visar att andelen lagförda minskar bland både män och kvinnor. Allt färre lagförs för brott
  Andelen personer i befolkningen som lagförts för brott har minskat de senaste åren, och störst är minskningen bland yngre personer. Det framkommer i Brås kortanalys om lagförda personer i befolkningen åren 2000–2014.
  Läs mer
 • 2016-05-18
  Lisa Westfelt, utredare på Brå. Foto: Liselotte van der Meijs. Vanligt med utvisning vid allvarliga brott
  Av de utländska medborgare som inte är folkbokförda och som döms för allvarliga brott, utvisas majoriteten. Den vanligast förekommande brottstypen vid utvisning på grund av brott är dock stöldbrott. Av samtliga utländska medborgare som döms för brott, såväl folkbokförda som icke folkbokförda, har andelen som utvisas varierat över tid. Det visar en ny kortanalys som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar idag.
  Läs mer
 • 2016-05-13
  Emma Patel. Foto: Lieselotte van der Meijs Stödet ojämnt fördelat till avhoppare från kriminella gäng
  Avhoppare som vill lämna kriminella grupperingar utanför storstadsområdena riskerar att få ett sämre stöd än avhoppare i storstäder. Det visar en rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag. Rapporten ger för första gången en samlad bild av hur stödet till avhoppare ser ut i Sverige.
  Läs mer
 • 2016-04-29
  Illustration av ett kontor där vissa av de som arbetar vid skrivborden är maskerade Den moderna brottsligheten bedrivs i ett aktiebolag
  Kontroll över ett företag är ofta en grundförutsättning för att bedriva organiserad brottslighet – och inte minst för att dölja brottslig verksamhet. En ny rapport från Brå beskriver hur organiserad brottslighet infiltrerar företag för att begå brott.
  Läs mer
 • 2016-04-21
  Jonas Öberg. Foto: L van der Meijs Andelen positiva narkotikaprov lägre bland unga
  Bland barn och unga upp till 17 år är andelen som testas positivt vid misstanke om ringa narkotikabrott väsentligt lägre än bland vuxna misstänkta. Nära hälften av de prov som avkrävs barn och ungdomar är negativa. Det är också stora regionala skillnader i antal provtagningar och anmärkningsvärt få prov avkrävs kvinnor, jämfört med hur många som uppskattas bruka narkotika. Det visar en ny kortanalys från Brottsförebyggande rådet, Brå.
  Läs mer
 • 2016-04-18
  Välkommen till årets symposium i Stockholm
  Den 14-16 juni är det återigen dags för the Stockholm Criminology Symposium som Brottsförebyggande rådet anordnar på uppdrag av regeringen. Du som arbetar inom rättsväsendet betalar endast 1 700 kronor.
  Läs mer
 • 2016-04-11
  Nya utmaningar kräver fler råd för framtiden
  Det förebyggande arbete har alltid ett framtidsperspektiv och därför behöver vi råd för framtiden. Det säger Karin Svanberg, enhetschef på Brå, som är med och arrangerar den brottsförebyggande konferensen Råd för framtiden som inleds i Halmstad, nu på tisdag.
  Läs mer
 • 2016-04-11
  Karin Svanberg. Foto: L. van der Meijs Utökad satsning på brottsförebyggande arbete
  Brottsförebyggande rådet, Brå, utökar satsningen till stöd för lokalt brottsförebyggande arbete. Bland annat planeras en basutbildning för lokala brottsförebyggare, men även spetskunskap inom nya konkreta arbetssätt kommer att tas fram.
  Läs mer
 • 2016-04-07
  Lars Korsell. Foto: Lieselotte van der Meijs Tjugo års ekobrottsbekämpning sett i backspegeln
  En ny myndighet för ekobrott, polisiär verksamhet på ”civila” myndigheter och ”civila” arbetssätt hos polis och åklagare. Dåvarande regeringens strategi mot ekobrott år 1995 har satt sina spår. Det vittnar företrädare för olika myndigheter om i en antologi utgiven av Brottsförebyggande rådet, Brå.
  Läs mer
 • 2016-04-01
  Sara Merenius och Olle Westlund. Foto: Lieselotte van der Meijs Bättre stöd viktigt för målsägandes medverkan i rättsprocessen
  För att brott ska kunna leda till åtal krävs i praktiken ofta att målsäganden medverkar i rättsprocessen. Viktiga faktorer för en ökad medverkan är bland annat ett bra bemötande från rättsväsendets aktörer och tydlig information om ärendet och processen. Även målsägandebiträdet spelar en viktig roll i målsägandes medverkan, konstaterar Brottsförebyggande rådet, Brå, i en rapport som publiceras idag.
  Läs mer
 • 2016-03-31
  Samtliga handlagda brott 2015 (totalt 1 510 000 brott) fördelade efter den övergripande indelningen i utredda respektive direktavskrivna brott, samt underliggande grupper av brott efter beslutstyp. Inom parentes anges förändring jämfört med 2014. Slutlig brottsstatistik 2015
  I dag publicerar Brottsförebyggande rådet, Brå, den slutliga statistiken gällande anmälda och handlagda brott, samt misstänkta personer för 2015.
  Läs mer
 • 2016-03-31
  Antal konstaterade fall av dödligt våld, 2006–2015. Konstaterade fall av dödligt våld 2015
  I dag publicerar Brottsförebyggande rådet, Brå, statistiken gällande konstaterade fall av dödligt våld för 2015.
  Läs mer
 • 2016-03-29
  Se livesändningar från årets Råd för framtiden
  Råd för framtiden är Brås nationella konferens i lokalt brottsförebyggande arbete, som i år äger rum i Halmstad 12-13 april. För er som inte har möjlighet att närvara så livesänder
  vi plenarföreläsningarna under båda dagarna på vår webbplats. Efter konferensen kommer vi att lägga upp filmer från samtliga föreläsningar.

  Läs mer
 • 2016-03-21
  Sök ekonomiskt stöd senast 15 september 2016 Brås ekonomiska stöd år 2016
  Brottsförebyggande rådet fördelar efter ansökan ekonomiskt stöd till lokala aktörer för utvärdering av deras lokala brottsförebyggande insatser. Stödet kan som högst avse 250 000 kronor och ska användas inom två år. Årets ansökningar ska skickas in senast den 15 september.
  Läs mer
 • 2016-03-17
  Figur som beskriver undersökningens indelning i utredningstid, tingsrättstid och total handläggningstid Kortare utredningstider i rättskedjan
  Brå har för sjätte året i rad undersökt handläggningstiderna i rättskedjan. Utredningstiden mellan inledande av förundersökning och beslut om åtal m.m. har minskat under den undersökta femårsperioden, men den totala handläggningstiden har ökat något.
  Läs mer
 • 2016-03-16
  Fler åtgärder krävs för att förebygga och utreda bedrägerier
  Bedrägerier är ett omfattande brottsområde i snabb utveckling som är komplicerat att förebygga och utreda. Därför krävs ökad samverkan mellan myndigheter och ett större ansvar från näringslivet. Det visar en unik kartläggning av bedrägeribrottsligheten som Brå publicerar idag.
  Läs mer
 • 2016-02-29
  Nya prognoser över volymerna i rättskedjan
  Nu redovisar rättsväsendets myndigheter sina prognoser över verksamhetsvolymerna under perioden 2016–2019. Prognoserna pekar åt att flödet kommer att minska de närmaste åren.
  Läs mer
 • 2016-02-19
  Dialog som för polisen närmare medborgarna
  Arbetet med medborgarlöften innebär att polisen, i samarbete med kommunen och andra lokala aktörer, tar fasta på medborgarnas erfarenheter och upplevelser av tryggheten i närområdet, genom så kallade medborgardialoger. Forskningen visar på goda erfarenheter från andra länder —men dialogens kvalitet är avgörande för förtroendet för polisen.
  Läs mer
 • 2016-01-27
  Ny bok om samverkan
  Nu kommer en ny utgåva av boken Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete – med checklistor och fokus på ett kunskapsbaserat arbetssätt. Den nya utgåvan har anpassats till den nya Polismyndigheten och dess fokus på medborgarperspektiv.
  Läs mer
 • 2016-01-20
  Nederländerna vann European Crime Prevention Award
  Den nederländska entreprenörsorganisationen MKB-Nederland vann den brottsförebyggande tävlingen ECPA 2015.
  Läs mer
 • 2016-01-19
  Regionala resultat från Brås trygghetsundersökning
  Idag publicerar Brottsförebyggande rådet, Brå, regionala resultat från Nationella trygghetsundersökningen, NTU.
  Läs mer
 • 2016-01-14
  Ett urval brottstyper som ökade och några som minskade under 2015 Anmälda brott 2015 – preliminär statistik
  I dag publicerar Brottsförebyggande rådet den preliminära statistiken över anmälda brott 2015. Statistiken omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polisen, Åklagarmyndigheten, Tullverket och Ekobrottsmyndigheten under det föregående året. De anmälda brotten inkluderar även händelser, som efter utredning visade sig inte vara brott.
  Läs mer
 • 2016-01-12
  Sara Westerberg Fler kvinnor än män är otrygga i sitt bostadsområde på kvällen
  Fler kvinnor än män känner otrygghet när de vistas i sitt bostadsområde under kvällstid. Det är också vanligare att personer som bor i flerfamiljshus känner sig otrygga på kvällen, än de som bor i småhus. Det visar Nationella trygghets­undersökn­ingen (NTU) 2015, som Brottsförebyggande rådet (Brå) presenterar idag.
  Läs mer
 • 2015-12-22
  Kameraövervakning i krogtätt område gav inte effekt
  Sommaren 2012 inledde Polisen ett treårigt försök med kameraövervakning på två populära men våldsdrabbade platser i Stockholm. Syftet var att minska brottsligheten, öka tryggheten och öka brottsuppklaringen. Det unika med försöket är att kamerabilderna vid vissa tider har övervakats av en särskild kameraoperatör, som i sin tur haft kontakt med poliser på platserna. Brås utvärdering tyder dock inte på att övervakningen haft de effekter som eftersträvades.
  Läs mer
 • 2015-12-21
  Högre uppklaring vid våldtäkter mot yngre
  Det är stora skillnader i personuppklaringen beroende på vem som utsatts för våldtäkt. Antalet fall av våldtäkt som anmäls, utreds och lagförs i rättskedjan påverkas mycket av de lagstiftningsförändringar som gjorts. Det visar en kortanalys som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar idag.
  Läs mer
 • 2015-12-18
  Tio ansökningar har beviljats ekonomiskt stöd
  Utvärderingar om våldsbejakande extremism, våld i nära relation, bostadsinbrott med DNA-teknik, medborgardialoger, ungdomsprojekt och trygghetsprojekt finns bland årets beviljade ansökningar.
  Läs mer
 • 2015-12-18
  Andelen personuppklarade misstankar har minskat
  Andelen personuppklarade misstankar minskade från 54 till 45 procent under åren 2004–2014. Minskningen syns för alla analyserade brottstyper utom för sexualbrott och bedrägeribrott. I dag publicerar Brå en kortanalys om personuppklarade misstankar och hur många åtal som bifalls i domstol.
  Läs mer
 • 2015-12-17
  Carl Command och Sanna Wallin är utredare på Brå. Foto: Brå/L.van der Meijs Fler politiker utsätts för trakasserier, hot och våld under valår
  Under valåret 2014 var utsattheten för trakasserier, hot och våld bland förtroendevalda högre än under 2012. Särskilt högt var påhopp från vad som uppfattas som politiska extremister. Det visar Politikernas trygghetsundersökning som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar idag.
  Läs mer
 • 2015-12-15
  Illustration: Björn Öberg Så hanteras pengar från brott
  Genom att följa penninghanteringen från finansieringen av ett brottsupplägg till vad vinstpengarna används till, kan vi identifiera de sektorer som är mest sårbara. I dag publicerar Brå en ny rapport om penningtvätt.
  Läs mer
 • 2015-12-11
  Brottsutvecklingen för vissa egendomsbrott
  Villainbrotten har planat ut, men utsattheten för bedrägerier har ökat. Det är Brås bedömning för två av de egendomsbrott som omfattas av den nya kortanalysen, som inte uppvisar några större förändringar jämfört med förra året.
  Läs mer
 • 2015-12-10
  Sven Granath Dödligt våld minskar över längre tid men inslaget av illegala skjutvapen ökar
  Det dödliga våldet minskar över längre tid i Sverige och då särskilt alkoholrelaterat dödligt våld mellan män och dödligt våld mot kvinnor i nära relationer. Däremot ökar det dödliga våldet med skjutvapen inom ramen för kriminella konflikter. Det visar en rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar idag.
  Läs mer
 • 2015-12-09
  Enkätundersökning om it-relaterad brottslighet
  Arbetar du som åklagare, polisiär förundersökningsledare eller som it-undersökare? Då behöver Brå din medverkan i en undersökning.
  Läs mer
 • 2015-12-01
  Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson Uppdrag till Brå om åtgärder mot kriminalitet i socialt utsatta områden
  Regeringen har i dag gett Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att identifiera framgångsfaktorer, fungerande metoder och arbetssätt för att förebygga och beivra brottslighet samt öka tryggheten i socialt utsatta områden.
  Läs mer
 • 2015-11-30
  Så kan det brottsförebyggande arbetet förbättras
  Brå har lämnat förslag till regeringen på hur det lokala brottsförebyggande arbetet kan utvecklas och stärkas. Förslaget grundar sig i det uppdrag som Brå fick av regeringen tidigare i höst.
  Läs mer
 • 2015-11-25
  Var försiktig vid handel med okända kulturföremål
  Avstå från att köpa eller sälja kulturföremål som kan ha sitt ursprung i Syrien eller Irak. Det skriver Brås generaldirektör i dag i en debattartikel i SvD.
  Läs mer
 • 2015-11-18
  Jonas Öberg, utredare på Brå. Fler skjutningar i landet
  Antalet skjutningar i samband med brott i landet har ökat med 20 procent mellan åren 2006 och 2014. Det visar en kortanalys som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag. Kortanalysen bygger på en genomgång av polisanmälningar.
  Läs mer
 • 2015-11-16
  Sysselsättning i anstalt. Illustration: Lotta Sjöberg Intagna i fängelse har för lite att göra
  Att intagna i anstalt har sysselsättning under dagarna är viktigt av flera skäl. Det kan minska risken för återfall i brott och göra tiden i anstalt mindre påfrestande. Idag har de intagna ofta för lite att göra och sysselsättningen är inte tillräckligt anpassad till deras behov. Här finns utrymme för Kriminalvården att förbättra sitt arbete. Det visar den studie som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar idag.
  Läs mer
 • 2015-11-10
  Forskning om föräldrars betydelse för att förhindra kriminalitet prisas
  I dag tillkännages vinnarna av Stockholmspriset i kriminologi. Bland vinnarna finns för första gången en svensk forskare.
  Läs mer
 • 2015-11-04
  Allt färre utsätts för misshandel
  Våldsbrotten minskar och då särskilt misshandel när unga män är utsatta. Efter flera års uppgång, minskar även utsattheten för bedrägeri. Det visar en delrapport av Nationella trygghetsundersökningen (NTU) som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.
  Läs mer
 • 2015-10-29
  Ung person i en gångtunnel. På väg mot bättre samverkan kring ungdomar 
  Det är lättare att planera och få igång strukturen än att komma igång med individärenden. Brå har gett stöd till flera utvärderingar av olika samverkansmodeller för unga i riskzon för kriminalitet.
  Läs mer
 • 2015-10-27
  Thomas Hvitfeldt, utredare Brå. Foto: Liselotte van der Meijs Brottsstatistiken är inte en spegelbild av brottsutvecklingen
  När vi vill ta reda på om olika typer av brott ökar eller minskar i samhället vänder vi oss ofta till den officiella brottstatistiken över anmälda brott. Men om man försöker jämställa antalet anmälda brott med antalet faktiskt begångna brott stöter man snabbt på problem.
  Läs mer
 • 2015-10-22
  Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson delar ut det svenska ECPA-priset för 2015 till Finanskoalitionens Mats Odell. Barnsexhandel försvårad genom unik betalningsblockering
  Genom projektet Finanskoalitionen mot barnsexhandel arbetar ECPAT Sverige och Svenska Bankföreningen för att försvåra möjligheterna att ta betalt för sexuella övergrepp mot barn. Idag tilldelas projektet första pris i den svenska brottsförebyggande deltävlingen i European Crime Prevention Award.
  Läs mer
 • 2015-10-21
  Fler anmäler brott via nätet
  Under 2006 blev det successivt möjligt att anmäla stölder via polisens webbplats, och i slutet av 2012 utvidgades tjänsten till kortrelaterade bedrägerier. Andelen som väljer att anmäla brott via internet har fortsatt öka kontinuerligt efter att anmälningstjänsten startade.
  Läs mer
 • 2015-10-12
  Kulturminister Alice Bah Kuhnke inledde seminariet. Hot och påverkan fokus för nya studier
  Nyligen gav Brå ut en studie om hot och våld mot yrkesgrupper som är särskilt viktiga för demokratin. Senare i år publiceras ytterligare en studie om hot och våld mot politiker och nästa år en om hot och påverkan mot myndighetspersoner. Dessutom kommer Myndigheten för kulturanalys med en studie om sådana brott mot konstnärer och författare.
  Läs mer
 • 2015-10-06
  Lars Korsell, enhetschef. Foto: Lieselotte van der Meijs Försäkringsbedrägerier drabbar bolagen och försäkringstagarna
  Försäkringsbolagens misstankar om bedrägeriförsök, bygger mer på intuition och vana än på kunskap om vad som kännetecknar en bedragare. Fler kontroller och utökad samverkan mellan rättsväsendet och försäkringsbolagen skulle kunna bidra till att fler bedragare upptäcks och lagförs. Det visar en rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar idag.
  Läs mer
 • 2015-09-30
  Manipulerade matcher – kriminalitetens väg in i idrotten
  Matchfixning förekommer främst inom fotboll men även inom basket. Enskilda spelare utsätts för hot och utpressning av kriminella grupperingar, och det finns exempel på att klubbledningar misstänks ha värvat korrupta spelare. Det framkommer i en ny rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.
  Läs mer
 • 2015-09-17
  Halvårsstatistik över handlagda brott

  Idag publicerar Brå statistik för handlagda brott (tidigare uppklarade brott) för första halvåret 2015.
  Läs mer
 • 2015-09-04
  Regeringen ger uppdrag till Brå
  Regeringen ger Brottsförebyggande rådet i uppdrag att ta fram förslag på hur det brottsförebyggande arbetet kan förbättras.
  Läs mer
 • 2015-09-01
  Färre döms till sluten ungdomsvård
  Det finns ett stort samhällsintresse för ungas brottslighet, och påföljdssystemet för unga är ofta föremål för reformer. De mest ingripande påföljderna som ungdomar kan dömas till är fängelse och sluten ungdomsvård. I en ny kortanalys har Brå undersökt utvecklingen av sluten ungdomsvård sedan den infördes 1999.
  Läs mer
 • 2015-08-21
  Sven Granath. Foto: Lieselotte van der Meijs Våldet blir inte vanligare – men det förändras
  Det finns inga indikationer på att våldet ökar i samhället, däremot har det blivit vanligare med uppgörelser i kriminella kretsar, ofta med skjutvapen. Brås utredare Sven Granath berättar om brottsutvecklingen för bland annat våldsbrott.  
  Läs mer
 • 2015-08-18
  Utdömda strafftider för nio brottstyper
  Ett av de viktigaste användningsområdena för statistiken är att kunna belysa hur tillämpningen av olika påföljder utvecklas och vilka straff som mäts ut för olika brott. I en ny kortanalys från Brå kartläggs utdömda strafftider för nio brottstyper uppdelat på fullbordade brott och försöksbrott.
  Läs mer
 • 2015-08-13
  Brottsutvecklingen
  Brå tar fram statistik om brottsligheten och analyserar hur den utvecklas. Vi har listat ett antal av Brås produkter som belyser utvecklingen av dödligt våld, olika former av brott mot person samt andra kategorier av brott, både enskilt och sammantaget.
  Läs mer
 • 2015-08-05
  Carina Djärv. Foto: Lieselotte van der Meijs Polisanmälda hatbrott ökar
  Under 2014 identifierade Brå cirka 6 270 polisanmälningar med möjliga hatbrottsmotiv, vilket är den högsta nivån hittills. Ökningen gäller alla motiv utom sexuell läggning, där nivån är oförändrad jämfört med 2013. Det visar Hatbrottsstatistiken 2014, som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.
  Läs mer
 • 2015-07-24
  Kartläggning ska ge ökad kunskap om häktning
  Regeringen ger Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att genomföra en kartläggning av situationen i häkte. Uppdraget syftar till att ge ökad kunskap om användningen av häktning och restriktioner samt tillämpningen av isoleringsbrytande åtgärder.
  Läs mer
 • 2015-07-08
  Ny strategi behövs mot organiserad brottslighet
  Idag skriver tre Brå-utredare på DN Debatt om hur hela samhället måste arbeta mot organiserad brottslighet.
  Läs mer
 • 2015-06-26
  Brå i Almedalen
  Den 28 juni–5 juli anordnas Almedalsveckan i Visby. Brå finns på plats med flera forskare och utredare. Även Brås generaldirektör Erik Wennerström kommer att vara där.
  Läs mer
 • 2015-06-26
  Stockholm Criminology Symposium Se webbsändningar från årets symposium
  Läs mer
 • 2015-06-08
  Tillfället gör tjuven – Hur kan man förebygga att brott begås?
  Att förändra situationen för att förhindra att brott begås, är centralt för forskningen om situationell brottsprevention. I morgon, den 9 juni, får Ronald V. Clarke och Patricia Mayhew ta emot ett av världens främsta pris i kriminologi, the Stockholm Prize in Criminology .
  Läs mer
 • 2015-06-04
  Väntetid och tekniska problem är tidstjuvar för polisen
  Brå har studerat hur lång tid poliser i Ingripandeverksamheten lägger på att avrapportera ärenden. I genomsnitt tog det en timme och sex minuter från att en patrull kom in för att avrapportera ett brottsärende till dess att de var redo att åka ut igen.
  Läs mer
 • 2015-05-29
  Nya utvärderingar har fokus på ungdomar i riskzon, avhoppare och organiserad brottslighet
  Brå stödjer kunskapsbaserat lokalt brottsförebyggande arbete och sedan tre år ges ekonomiskt stöd till utvärderingar – en viktig del av den kunskapsbaserade processen.
  Läs mer
 • 2015-05-28
  Lagföring, kriminalvård och återfall i brott - slutlig statistik
  Idag publiceras den slutliga officiella statistiken över antalet lagföringsbeslut (fällande domslut i tingsrätten och lagföringsbeslut hos åklagare) och intagna i kriminalvård 2014, samt återfall i brott 2008. Statistiken beskriver händelser i rättskedjans senare del och påverkas därmed av inflödet från myndigheter tidigare i rättskedjan, som polis och åklagare.
  Läs mer
 • 2015-05-22
  Fem frågor till justitieministern om det brottsförebyggande arbetet
  Vid sitt inledningstal på årets Råd för framtiden aviserade justitieminister Morgan Johansson de första stegen i regeringens satsning på brottsförebyggande arbete. Här svarar justitieministern på fem frågor om det brottsförebyggande arbetet i landet.  
  Läs mer
 • 2015-05-13
  Illustration med texten Kortanalys Det dödliga våldet har minskat sedan 90-talet

  Det dödliga våldet visar en tydlig minskning sedan 90-talets början. Om det kan du bland annat läsa i en ny kortanalys som beskriver utvecklingen för dödligt våld, misshandel, personrån, sexualbrott samt hot och trakasserier.

  Läs mer
 • 2015-04-29
  Emma Patel, utredare.Foto: Liselotte van der Meijs Journalister och politiker ofta utsatta för hot och trakasserier

  Varje år hotas och trakasseras cirka 60 procent av landets riksdagspolitiker på grund av sitt uppdrag, och drygt 30 procent av journalisterna utsätts för hot. Dessutom har närmare hälften av alla livsmedelsinspektörer någon gång utsatts för hot och trakasserier. Det framkommer i en kunskapsöversikt som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.

  Läs mer
 • 2015-04-22
  Linn Brandelius, statistiker på Brå. Handlagda brott ersätter Uppklarade brott

  Idag publicerar Brottsförebyggande rådet (Brå) ny officiell statistik över Handlagda brott 2014. Statistiken utgör en revidering av statistiken över uppklarade brott och ersätter denna. Förändringen innebär bland annat att statistiken nu ger en mer överskådlig bild av de brottsutredande myndigheternas handläggning av brott.
  Läs mer
 • 2015-04-20
  Karolina Hurve, utredare på Brå. Hot och trakasserier mot myndighetspersoner ska kartläggas
  I dagarna går en enkät ut till 90 000 anställda vid svenska myndigheter för att kartlägga hur vanligt det är med hot, trakasserier och andra former av otillåten påverkan mot myndighetspersoner i Sverige.
  Läs mer
 • 2015-04-01
  Välkommen till årets symposium i Stockholm
  Den 8-10 juni är det återigen dags för the Stockholm Criminology Symposium som Brottsförebyggande rådet anordnar på uppdrag av regeringen. Du som arbetar inom rättsväsendet betalar endast 1 500 kronor.
  Läs mer
 • 2015-03-31
  Förändring i antalet anmälda brott mellan 2013 och 2014 Slutlig brottsstatistik 2014
  I dag publiceras den slutliga statistiken för 2014 gällande anmälda brott och misstänkta personer. Dessutom publiceras en specialstudie av konstaterade fall av dödligt våld. Handlagda brott ersätter Uppklarade brott. Slutlig statistik för Handlagda brott 2014 publiceras den 22 april.

  Läs mer
 • 2015-03-30
  Britt Blichfeld Davidsen ansvarar för kontrollarbetet på danska myndigheten Udbetaling Danmark. Samordnade utbetalningar stävjar fusk i Danmark
  Det här systemet ser till helheten. Det ser till att vi enkelt får det vi har rätt till, men inte mer än det vi har rätt till. Det säger Britt Blichfeld Davidsen som ansvarar för kontrollarbetet på den relativt nya danska myndigheten Udbetaling Danmark.
  Läs mer
 • 2015-03-30
  Fusk med intyg – kostar både pengar och förtroende
  Förfalskade och manipulerade intyg kan vara en dörröppnare till välfärdssystemet. Med hjälp av felaktiga intyg begås allt ifrån småskaligt fusk till brott i miljonklassen, också i organiserad form. Det framkommer i en ny rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.
  Läs mer
 • 2015-03-27
  Statistik över handlagda brott
  Den nya statistiken över handlagda brott publiceras den 22 april.
  Läs mer
 • 2015-03-25
  Justitieministern aviserar satsning på brottsförebyggande arbete

  Vid sitt inledningstal på Råd för framtiden i Sundsvall aviserade justitieminister Morgan Johansson de första stegen i regeringens satsning på brottsförebyggande arbete. Brå kommer att få i uppdrag att se över hur det lokala brottsförebyggande arbetet fungerar och lämna förslag på hur det kan förbättras.

  Läs mer
 • 2015-03-24
  Lisa Westfeldt, utredare på Brå. Foto: Liselotte van der Meijs Längre strafftid för tidsbestämda livstidsdomar
  Under perioden 1975–2013 dömdes totalt 326 personer till livstids fängelse. Antalet livstidsdomar per år ökade kraftigt fram till mitten av 00-talet, för att sedan minska. För dem som fått livstidsstraffet omvandlat till ett tids­bestämt straff har strafftiden blivit längre under de senaste 20 åren. Det framkommer i en ny kortanalys som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.
  Läs mer
 • 2015-03-24
  Trygghet – en rättighet för alla?
  Ett mål för polisens nya organisation är att öka tryggheten i samhället, inte minst genom dialog med medborgarna. Aktuella frågor är bland annat hur man kan förebygga social oro, förutse människors agerande vid upplopp och utveckla lokalt arbete mot våldsbejakande extremism. Detta står också i fokus under konferensen Råd för framtiden , som arrangeras av Brottsförebyggande rådet (Brå).
  Läs mer
 • 2015-03-23
  Ekonomiskt stöd ger skjuts åt avhopparverksamhet
  Brå stödjer kunskapsbaserat lokalt brottsförebyggande arbete och sedan tre år ges det ekonomiska stödet nästan uteslutande till utvärderingar – en viktig del av den kunskapsbaserade processen. En verksamhet som fått stöd är Konsultationsteamet i Malmö som hjälper personer att lämna ett kriminellt liv.
  Läs mer
 • 2015-03-20
  Ny handbok för dig som arbetar med SMADIT
  En handbok i SMADIT-metoden har tagits fram i samverkan mellan polisregion Bergslagen, Örebro universitet och Örebro läns landsting.
  Läs mer
 • 2015-03-17
  Daniel Norlander är huvudsekreterare vid sekretariatet för den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism Extremistiskt våld måste motarbetas lokalt
  Extremistiskt våld kanske planeras på nätet, men det drabbar ett lokalt geografiskt område. Därför behövs lokala aktörer för att motarbeta det. Det säger Daniel Norlander, huvudsekreterare åt Mona Sahlin, nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism.
  Läs mer
 • 2015-03-16
  Lisa Westfeldt, utredare på Brå. Foto: Liselotte van der Meijs Brott utreds snabbare
  Utredningstiden för brott har minskat, särskilt för misshandel. Däremot har tingsrätts­tiden från åtal till dom ökat totalt sett, med undantag för stöld. Utredningstiden för ungdomsbrott har minskat under perioden och är för första gången kortare än för vuxna. Det framkommer i en ny rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.
  Läs mer
 • 2015-03-11
  Säker information i staten
  Brås generaldirektör Erik Wennerström har i dagarna överlämnat sitt
  betänkande Informations- och cybersäkerhet i Sverige. Utredningen
  föreslår en strategi och en rad åtgärder för säker information i staten.
  Genom åtgärderna skulle nivån för informationssäkerhet höjas avsevärt.

  Läs mer
 • 2015-03-10
  Skärp tillsynen av begagnade varor

  Polisen bör fortsätta att utöva tillsyn över handeln med begagnade
  varor, däremot kan kontanter och checkar med fördel förbjudas som
  betalningsmedel vid handel med metallskrot. Dessutom bör det krävas tillstånd för att driva skrothandel. Det skriver Brå i ett
  remissyttrande i dag.

  Läs mer
 • 2015-03-03
  Även storstäder kan lära sig av glesbygdens samverkan

  Under 2014 skrev fem glesbygdskommuner och två polismyndigheter en gemensam samverkansöverenskommelse om hur de skulle arbeta brottsförebyggande i framtiden. Vid ett seminarium på Råd för framtiden berättar de ansvariga om nödvändigheten av att samarbeta, i glesbygden, liksom i större städer.
  Läs mer
 • 2015-02-27
  Nya prognoser över volymerna i rättskedjan
  Nu redovisar rättsväsendets myndigheter sina prognoser över verksamhetsvolymerna under perioden 2015–2018. Prognoserna pekar åt att flödet kommer vara oförändrat eller minskande de närmsta åren.
  Läs mer
 • 2015-02-27
  Kristina Jerre, utredare på Brå. Foto: Liselotte van der Meijs. Larmtelefoner ökar tryggheten för hotade
  Hotade personer som fått en larmtelefon till låns av polisen känner sig tryggare, oavsett om de behövt använda telefonen eller inte. Däremot saknas enhetliga rutiner för vem som ska få en larmtelefon och hur verksamheten ska följas upp. Det framkommer i en ny rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.
  Läs mer
 • 2015-02-24
  Figur som visar att det är vanligare att män är påverkade i samband med misshandel. Källa: NTU. 7 av 10 män berusade vid misshandel
  Det finns en fortsatt stark koppling mellan brott och alkoholpåverkan, både för den som utsätter någon för brott och för den som utsätts. Det visar en ny kortanalys från Brå.
  Läs mer
 • 2015-02-16
  Rikspolischef Dan Eliasson. Foto: Lars Hedelin. Mer resurser och fokus på medborgarna
  Mer resurser till lokalt polisarbete och medborgarlöften som utgår från människors syn på vad som är problem. Man kommer att märka att Polismyndigheten satsar på den lokala nivån och trygghetsskapande arbete, säger Dan Eliasson, rikspolischef.
  Läs mer
 • 2015-02-12
  Nu delas anmälda brott in i regioner

  Vid årsskiftet upphörde 21 länspolismyndigheter för att istället bli en enda Polismyndighet indelad i sju regioner. Det innebär att statistiken över anmälda brott från och med i år utgår från de nya polisregionerna.
  Läs mer
 • 2015-02-10
  Medborgardialog handlar om att förstå behovet
  Budskapet från Polisen var tydligt under Brås och SKL:s konferens om den nya  polismyndigheten: nu ska samverkan mellan kommun och polis vässas med hjälp av medborgarlöften. Här kan du se filmerna från konferensen.

  Läs mer
 • 2015-02-10
  Regionala resultat från Brås trygghetsundersökning
  Idag publicerar Brottsförebyggande rådet, Brå, regionala resultat från Nationella trygghetsundersökningen, NTU. Nu redovisas även siffror från landets sju nya polisregioner.
  Läs mer
 • 2015-02-02
  Kerstin Nelander Hedqvist. Foto: Liselotte van der Meijs Nätkränkningar - få anmälningar leder till åtal
  Det finns tydliga könsskillnader i de typer av nätkränkningar som anmäls till polisen. Flickor hängs ut med bilder medan pojkar hotas med våld. De flesta ärenden läggs dock ner. Det visar en ny rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar idag.
  Läs mer
 • 2015-01-30
  Sök stöd för att utvärdera ert projekt

  Brå fördelar ekonomiskt stöd till lokala aktörer för utvärdering av deras lokala brottsförebyggande insatser. Årets ansökningar ska skickas in senast den 15 september.

  Läs mer
 • 2015-01-19
  Karin Svanberg, Brå. Brottsförebyggares behov i fokus

  De lokala samordnarna vill på ett enkelt sätt kunna utbyta erfarenheter med andra inom samma område. Det var ett av flera önskemål om stöd som framkom i en undersökning. Därför har Brå redan nu startat ett nätverk för brottsförebyggande aktörer.
  Läs mer
 • 2015-01-15
  Anmälda brott 2014 – preliminär statistik
  I dag publicerar Brottsförebyggande rådet den preliminära statistiken över anmälda brott 2014.
  Läs mer
 • 2015-01-15