Brås ekonomiska stöd år 2017

Sök ekonomiskt stöd senast den 15 september

Brottsförebyggande rådet (Brå) fördelar efter ansökan ekonomiskt stöd till lokala aktörer för utvärdering av deras lokala brottsförebyggande insatser. Stödet kan som högst avse 250 000 kronor och ska användas inom två år. Årets ansökningar ska skickas in senast den 15 september.

Syftet är att ta vara på kunskap som kan spridas vidare till andra lokala aktörer.

Man kan söka ekonomiska medel för att genomföra utvärderingar/uppföljningar av insatser som utgår från en tydlig kartläggning av lokala problem.

Brå prioriterar utvärderingar/uppföljningar av brottsförebyggande insatser som riktar sig mot ett identifierat problem. Främst avses utvärdering av insatser inom ramen för samverkansöverenskommelser.

Beskrivningen av det brottsförebyggande arbetet i ansökan ska innehålla de tre momenten problembild, insatser och utvärdering.

  1. Problembild: Här beskrivs den problembild som insatsen är riktad mot. Lokala förhållanden beskrivs, till exempel vilka platser som är särskilt brottsutsatta (s.k. hotspot-områden) eller vilka grupper som ligger i riskzonen för att begå brott (t ex livsstilskriminella) eller objekt/personer som riskerar att utsättas för brott.
  2. Insatser: Utifrån kunskap om brottstyper, den lokala problembilden och vad som fungerat i andra sammanhang - vilka insatser har gjorts eller görs för att undanröja eller minska problemet?
  3. Utvärdering/uppföljning: Har projektet/insatserna haft effekt?

Alla momenten ska ingå i arbetet, och beskrivningen av det. Det är dock utvärderingen som man kan söka ekonomiska medel för att genomföra. Brå ser gärna att samarbete sker med universitet,  högskola, eller annan extern aktör med utvärderingskompetens.

Begränsningar i det ekonomiska stödet

Brå beviljar inte ekonomiskt stöd till enskilda personer. Bidrag ges inte heller till projekt eller aktiviteter som kan anses höra till löpande verksamhet eller driftskostnader, kapitalinvesteringar, större materialinköp eller utrikesresor.

Beslut om ekonomiskt stöd

Beslutet om ekonomiskt stöd grundas på ansökan, men Brå kan komma att begära in kompletteringar. Beslutet meddelas skriftligen och stödet betalas ut efter inkommen rekvisition och underskrivet kontrakt. Beslutet kan inte överklagas.

Vi beräknar att besluten om inkomna ansökningar tar cirka 6-8 veckor. Detta kan dock påverkas av antalet inkomna ansökningar. De ansökningar som beviljats ekonomiskt stöd kommer att beskrivas på Brås webbplats.

Ändrad inriktning under projektets gång

Om det sker en förändring i arbetet med utvärderingen eller av budget/kostnader, i förhållande till vad som angetts i ansökan, måste organisationen omgående meddela detta till Brå, beskriva förändringen skriftligen och invänta ett beslut.

Återrapportering/redovisning

De som beviljats ekonomiskt stöd förväntas ha nära kontakt med en handläggare på Brå som följer utvärderingen och bistår med synpunkter. Den kunskap som tagits fram tack vare det ekonomiska stödet publiceras på webbplatsen www.bra.se

De organisationer som har tagit emot stöd ska lämna en redovisning till Brå i form av en delrapport och slutrapport. Tiden för bägge redovisningarna skrivs in i ett kontrakt.

Delrapport

Sökanden som beviljats medel ska lämna in en delrapport och ekonomisk redovisning efter halva projekttiden. Delrapporten ska innehålla information om hur de planerade aktiviteterna fortskrider och hur det ekonomiska stödet hittills använts.

Slutrapport samt rapport/studie

Sökanden som beviljats medel ska lämna in ekonomisk redovisning och slutrapport senast en månad efter att utvärderingen genomförts. Slutrapporten ska följa rubriker och frågeställningar enligt den mall som bifogas vid beviljandet av ekonomiskt stöd.

Outnyttjade medel ska betalas tillbaka till Brå.

Om jämställdhet

Enligt förordning (2007: 1170) ska Brå integrera ett jämställdhets- och barn- och ungdomsperspektiv i sin verksamhet. Redovisa hurni har resonerat kring kön när ni beslutade vilken sorts insats som skulle genomföras redan i ansökan. Slutrapporterna/utvärderingarna ska, när det går, redogöra för fördelningen mellan ålder och kön hos dem som varit mottagare för åtgärderna och vad detta har inneburit för arbetet och dess resultat.

Ansökan

Det ekonomiska stödet kan som högst avse 250 000 kronor och ska användas inom två år. För aktiviteter som löper längre än två år måste en ny ansökan skickas in. Den nya ansökan bedöms då i konkurrens med andra ansökningar.

Ansökan om ekonomiskt stöd görs med formuläret Ansökan om ekonomiskt stöd 2017.

En ansökan kan skickas digitalt eller med post senast den 15 september 2017. Om ni skickar per brev gäller poststämpelns datum som ansökningsdatum. Ansökningar som saknar poststämpel, eller som är poststämplade efter sista ansökningsdag, kommer inte att prövas.

Ansökan kan skickas digitalt till: ansokan2017@bra.se.

Glöm inte att skriva under samtliga dokument i er ansökan (beskrivning, blankett och budget). Skicka in i word eller skanna till PDF.

Ansökan kan även postas till adress:

Brottsförebyggande rådet
Enheten för utveckling av brottsförebyggande arbete
Box 1386
111 93 Stockholm

Glöm inte att skriva under samtliga dokument i er ansökan (beskrivning, blankett och budget)!

Ansökan ska innehålla:

  1. Beskrivning
  2. Blankett
  3. Budget
  4. Firmatecknare (om sökande är förening eller organisation)

Läs om tidigare projekt som beviljats stöd 

Vill du ta del av praktiska erfarenheter från projekt som tidigare har beviljats ekonomiskt stöd? Du hittar såväl projektens slutrapporter som korta beskrivningar av dem på den här sidan under rubriken Tidigare års stöd. Observera att riktlinjerna för det ekonomiska stödet har varierat under åren. Slutrapporterna och beskrivningarna kan därför avse projekt som beviljats ekonomiskt stöd med andra riktlinjer än de som gäller för i år.

Sidan senast uppdaterad: 2017-09-08

Tidigare års stöd

Slutrapporter

Projektbeskrivningar

Kontakt

Annamaria Wickman

Tel: 08-527 58 487