Brå medverkar i Almedalen

2018-05-15

Under årets Almedalsvecka kommer Brå att arrangera flera intressanta seminarier i angelägna ämnen. Vi diskuterar bland annat brott mot äldre, dödligt våld, samverkan i brottsförebyggande arbete, otrygghet i socialt utsatta områden, hur vi bäst arbetar med att förebygga våldsbejkande extremism samt hot och våld mot förtroendevalda.

Rättsväsendets dag: Heta stolen med Brås generaldirektör Erik Wennerström

Arrangör: Brottsförebyggande rådet

3 juli

kl. 09.30–09.45

 Polisens tält, Hamnplan, H205

Beskrivning av samhällsfrågan

Brottsligheten förändras och ämnet får allt större plats i samhällsdebatten. Hur samverkar Brå med övriga rättsväsendet?

Utökad information om evenemanget

Programpunkten ingår i Rättsväsendets dag. Brås generaldirektör Erik Wennerström utfrågas om de utmaningar som kan följa med en förändrad kriminalitet, samt hur Brå genom forskning och kunskapsspridning kan bidra till ökad trygghet och minskad brottslighet. #rättsväsendetsdag #braialmedalen

Medverkande

 • Erik Wennerström, Generaldirektör, Brottsförebyggande rådet
 • Marianne Rundström, moderator
 • Staffan Dopping, moderator

Rättsväsendets dag: Center mot våldsbejakande extremism (CVE)

Arrangör: Brottsförebyggande rådet

3 juli

kl. 13.45–14.15

Polisens tält, Hamnplan, H205

Beskrivning av samhällsfrågan

Hur kan vi förebygga och motverka våldsbejakande extremism?

Medverkande

 • Information kommer snart

Rättsväsendets dag: (O)trygghet i socialt utsatta områden – lägesbild, orsaker och lämpliga insatser

Arrangör: Brottsförebyggande rådet

3 juli

kl. 17.00–17.30

Polisens tält, Hamnplan, H205

Beskrivning av samhällsfrågan

Hur ser fördelningen och utvecklingen ut över tid vad gäller utsatthet för brott, otrygghet och förtroende för rättsväsendet i socialt utsatta områden i jämförelse med andra urbana områden? Skiljer sig utvecklingen åt mellan kvinnor och män?

Utökad information om evenemanget

Brås nya rapport NTU – Socialt utsatta områden i urban miljö presenteras. I rapporten beskrivs utvecklingen av utsatthet för brott, otrygghet och oro samt förtroende för rättsväsendet. Hur arbetar polisen i områdena, vilka framgångsfaktorer respektive utmaningar som finns? #rättsväsendetsdag #braialmedalen

Medverkande

 • Thomas Hvitfeldt, enhetschef, Brottsförebyggande rådet
 • Gunnar Appelgren, kommissarie, Polisregion Stockholm
 • Marianne Rundström, moderator
 • Staffan Dopping, moderator

Samverkan i brottsförebyggande arbete, trygga musikevenemang och festivaler

Arrangör: Brottsförebyggande rådet

3 juli

kl. 12.30–13.30

Björkanderska, Skeppsbron 24 (F20).

Beskrivning av samhällsfrågan

Festivaler och konserter arrangeras på många platser i landet, och frågan om hur brott kan förebyggas och trygghet upprätthållas under evenemangen är alltid aktuell. Hur kan ett effektivt brottsförebyggande arbete se ut och vilka bör samverka?

Utökad information om evenemanget

Att näringsliv och civilsamhälle bör involveras i brottsförebyggande arbete är många rörande eniga om. I regeringens brottsförebyggande program ”Tillsammans mot brott” är det en hörnpelare. Brå har i en studie sett att det arbetet har stor potential att utvecklas och på så sätt minska utsatthet för brott och de kostnader som brottslighet innebär för samhället. På många håll i Sverige anordnas festivaler och musikarrangemang och frågan om hur brott kan förebyggas och trygghet upprätthållas under evenemangen är alltid aktuell.

Medverkande

 • Karin Svanberg, moderator, Brottsförebyggande rådet
 • Pelle Ullholm, RFSU
 • Amanda Netscher, Länsstyrelsen i Stockholms län
 • Andreas Welin, Polisen
 • Joppe Pihlgren, Svensk live
 • Patrick Fredriksson, Luger

Våldsbejakande extremism: att förebygga tillsammans, hur gör vi?

Arrangör: Center mot våldsbejakande extremism vid Brottsförebyggande rådet

4 juli

kl. 15.30–16.30

D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1, lokal D24.

Beskrivning av samhällsfrågan

Hur ska myndigheter, kommuner och andra aktörer arbeta för att förebygga våldsbejakande extremism?

Medverkande

 • Anna Lekvall, Tf chef för Center mot våldsbejakande extremism, Brottsförebyggande rådet
 • Fler namn tillkommer

Hot och våld mot förtroendevalda – ett hot mot demokratin

Arrangör: Brottsförebyggande rådet

5 juli

kl. 10.30–11.30

Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5 (lokal E30).

Beskrivning av samhällsfrågan

Förtroendevaldas synlighet och tillgänglighet är viktiga faktorer för att stärka demokratin, men risken att utsättas för brott ökar när den förtroendevalda exponerar sig på t.ex. sociala medier. Hur kan man arbeta förebyggande, och vilka verktyg finns att ta till när utsattheten är ett faktum?

Utökad information om evenemanget

Hot och våld mot förtroendevalda är ett problem i samhället idag, och i förlängningen är det ett hot mot demokratin. Att förtroendevalda är synliga i debatter och torgmöten är några faktorer som stärker demokratin. Samtidigt visar forskning att i ju högre grad en förtroendevald exponerar sig och är känd för allmänheten, desto större är samtidigt risken för att utsättas för hot och våld. Forskning visar också att denna utsatthet, samt oro över att själv bli utsatt eller att någon anhörig ska bli utsatt p.g.a. den förtroendevaldas uppdrag, får konsekvenser. En konsekvens är att förtroendevalda påverkas att agera eller besluta annorlunda, eller till och med lämna sina uppdrag, vilket medför att det politiska systemet riskerar att förlora sin demokratiska legitimitet. Under seminariet presenteras resultat från Politikernas trygghetsundersökning, vilket följs av ett panelsamtal om hur man kan arbeta förebyggande för att förhindra hot och våld samt hur man hanterar de händelser som sker.

Medverkande

 • Anna Frenzel, utredare, Brottsförebyggande rådet
 • Agneta Blom, universitetslektor, Örebro universitet
 • Niklas Åström, säkerhetschef riksdagen
 • Emil Broberg, 3:e vice ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting
 • Willy Silberstein, moderator

Brott mot äldre – Hur kan de förebyggas?

Arrangör: Brottsförebyggande rådet

5 juli

kl. 13.30–14.30

D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1, (lokal D22).

Beskrivning av samhällsfrågan

Trots en åldrande befolkning har kunskapen om äldres utsatthet för brott varit begränsad. Brå presenterar en ny studie som har kartlagt utsatthet samt otrygghet och oro för brott i denna grupp. Därefter diskuteras åtgärdsförslag med representanter för polisen och andra sakkunniga.

Utökad information om evenemanget

Trots en kontinuerligt åldrande befolkning och den särskilda sårbarhet för brott som åldrandet kan medföra har kunskapen kring äldre brottsoffer varit begränsad i Sverige. Brå presenterar en nyligen publicerad kartläggning som tar ett samlat grepp kring frågan om brott mot äldre. Med hjälp av Nationella trygghetsundersökningen (NTU), polisanmälningar och kvalitativa intervjuer har Brå beskrivit såväl omfattningen, karaktären och konsekvenserna av äldres utsatthet och oro för brott. Utifrån resultaten diskuteras förslag på hur utsattheten kan minskas, tryggheten i äldres vardag kan öka och konsekvenserna för de som redan utsatts kan lindras. I panelen deltar representanter för polisen, PRO (Pensionärernas riksorganisation) samt äldreomsorg.

Medverkande

 • Klara Hradilova Selin, utredare, Brottsförebyggande rådet
 • Monika Karlsson, utredare, Brottsförebyggande rådet
 • Lisa Lindell, strateg för kvalitet och utveckling, Region Gotland
 • Christina Tallberg, ordförande PRO
 • Håkan Karlsson, chef för polisens CIRCA grupp inriktad på organiserad brottslighet mot äldre, Polisen
 • Willy Silberstein, moderator

Dödligt våld – ett livsviktigt förebyggande

Arrangör: Brottsförebyggande rådet

6 juli

kl. 9.30–10.30

Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5 (lokal E31).

Beskrivning av samhällsfrågan

Dödligt våld sker ofta i bostadsmiljö, mellan personer som känner varandra och utan vittnen, vilket påverkar möjlighet till insyn och ingripande i ett akut skede. Ett panelsamtal om psykisk sjukdom och alkoholmissbruk; arbete mot våld i nära relation samt polisens utmaningar rörande skjutvapenvåld.

Utökad information om evenemanget

Syftet med officiell statistik över dödligt våld är att redovisa en tillförlitlig uppgift över nivå och utveckling av det anmälda dödliga våldet i Sverige. Statistiken är deskriptiv, och ger ingen fördjupad förklaring till förändring i nivå och struktur över tid. Panelsamtalet tar avstamp i statistiken och diskuterar orsaker till och brottsförebyggande arbete mot dödligt våld. Social brottsprevention i form av insatser för att förbättra psykiskt sjuka och marginaliserade personers livssituation kan liksom insatser som minskar alkoholkonsumtion och riskabla konsumtionsmönster motverka det grövsta våldet i samhället. Hur kan dödligt våld som sker i hemmet bakom stängda dörrar förebyggas? Vilka är gärningspersonerna? Hur kan samverkan utvecklas för att förbättra möjligheten att förhindra dessa brott? Under 2000-talet har dödsskjutningar mellan personer som på olika sätt är kriminellt aktiva ökat. En möjlig väg att förebygga dessa brott är att arbeta mot förekomst av illegala vapen.

Medverkande

 • Shilan Caman, forskare, verksamhetsutvecklare, Karolinska Institutet, Rättsmedicinalverket
 • Nina Forselius, utredare och statistiker, Brottsförebyggande rådet
 • Sven Granath, analytiker. gästforskare, Polismyndigheten Region Stockholm, Stockholms universitet
 • Gunnar Appelgren, kommissarie, samordnare Mareld, Polismyndigheten, Regeringskansliet
 • Willy Silberstein, moderator

Samverkan i brottsförebyggande arbete, trygga resecentrum och stationsmiljöer

Arrangör: Brottsförebyggande rådet

6 juli

kl. 13.30–14.30

Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5 (lokal E22).

Beskrivning av samhällsfrågan

Resecentrum och stationsmiljöer är platser där många personer passerar och möts dagligen. Hur kan vi arbeta kunskapsbaserat för att öka tryggheten och förebygga de problem som kan uppstå i de här miljöerna? Vilka aktörer kan bidra och samverka?

Utökad information om evenemanget

Nästan varje ort i Sverige har en knutpunkt för kommunikation, en station eller ett resecentrum. En plats där många samlas vid olika tidpunkter på dagen. Det är viktigt att alla kan känna sig trygga när de reser eller pendlar men eftersom det är många som samlas kan det också uppstå problem. Hur kan vi ta tag i problemen? Hur arbetar vi kunskapsbaserat med de här miljöerna? Vilka aktörer kan hjälpa till med lösningar? Under seminariet berättar Brå om utgångspunkterna för ett effektivt brottsförebyggande arbete i samverkan och om resultat från en studie om det brottsförebyggande arbetet i Sverige. Panelen bestående av både nationella och lokala aktörer beskriver hur de arbetar med frågan och ger exempel på åtgärder.

Medverkande

 • Karin Svanberg, enhetschef, Brottsförebyggande rådet
 • Linda Carlén, enhetschef stationsförvaltning, Trafikverket
 • Michael Englund, säkerhetschef, Jernhusen AB
 • Willy Silberstein, moderator

Övriga seminarier där Brå medverkar

Vilken politik skapar ett tryggare och säkrare Sverige?

Arrangör: SSF Stöldskyddsföreningen, Säkerhetsbranschen

4 juli

kl. 8.30–9.30

Strandvägen 4, Säkerhetspaviljongen, Tavernatältet Wisby Strand

Beskrivning av samhällsfrågan

Trygghet är en av de viktigare valfrågorna inför valet i september. SSF Stöldskyddsföreningen och Säkerhetsbranschen samlar ansvarig minister och rättspolitiska talespersoner från olika partier för att diskutera vilka åtgärder som krävs för att öka tryggheten och säkerheten i Sverige.

Utökad information om evenemanget

Enligt Nationella trygghetsundersökningen ökar otryggheten i Sverige. Vi har upplevt ett terrordåd i Stockholm, den gränsöverskridande brottsligheten står för huvuddelen av bostadsinbrotten och förra året anmäldes närmare 120 000 ID-kapningar. Hur kan vi skapa vi ett tryggare och säkrare samhälle?

Medverkande

 • Hasse Aro, moderator
 • Tomas Tobé, rättspolitisk talesperson, (M)
 • Roger Haddad, rättspolitisk talesperson, (L)
 • Adam Marttinen, rättspolitisk talesperson, (SD)
 • Erik Wennerström, generaldirektör, Brottsförebyggande rådet

Sju konkreta sätt att minska utanförskapet bland unga – nu

Arrangör: Mentor Sverige

4 juli

kl. 9.00–10.00

Kilgränd 1, huset bredvid Donners hotell

Beskrivning av samhällsfrågan

Ungdomar i utanförskap kan vara en destruktiv kraft – vi måste vända trenden nu. Alla kan göra något här och nu – inkludering är inte bara politikernas ansvar. Civilsamhället och näringslivet måste erbjuda förebilder och vägar in på arbetsmarknaden, ungdomarna är allas ansvar.

Utökad information om evenemanget

Integration och inkludering är en oerhört viktig fråga för vårt framtida samhälle. Bara i år har två alarmerande rapporter från Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten visat att den psykiska ohälsan bland unga har ökat lavinartat sedan 1980-talet. Mentor Sveriges rapport Unga röster 2017 visar att hela 7 av 10 ungdomar tycker att de har för lite kunskap om arbetsmarknaden. Nästan 50 procent känner oro, ångest eller nedstämdhet inför framtiden. Så kan vi väl inte ha det – eller hur? Mentor Sverige är en en ideell organisation som jobbar med mentorskap, ett kraftfullt redskap för att stärka framtidstro och självkänsla hos ungdomar. Organisationen har funnits sedan 1996 och är en del av det internationella nätverket Mentor International, som jobba drog- och våldsprevention bland unga globalt.

Medverkande

 • Karin Jordås, generalsekreterare, Mentor Sverige
 • Erik Wennerström, generaldirektör, Brottsförebyggande rådet
 • Katarina Mannheimer, filosofie doktor i kliniskt socialt arbete
 • Johan Torgeby, VD, SEB
 • Petra Eurenius, PR- och kommunikationschef, Astra Zeneca
 • Haddy Sarr, mentorungdom
 • Åsa Fahlén, ordförande, Lärarnas riksförbund

Hur kan samverkan mellan olika aktörer göra utsatta områden i välfärden attraktiva för alla?

Arrangör: PwC

5 juli

kl. 10.30–11.20

Hästgatan 9

Beskrivning av samhällsfrågan

De områden som definieras som särskilt utsatta respektive utsatta i landet har ökat under de senaste åren. Hur motverkar vi att problemen i dessa områden fördjupas och hur skapar vi förståelse för vilka långsiktiga samhällsförändringar som krävs för att göra dessa områden attraktiva?

Utökad information om evenemanget

För att lyckas i arbetet krävs långsiktighet, samverkan mellan olika aktörer, förebyggande insatser samt fortsatt forskning inom området. Hur är lägesbilden och vad orsakar utsatta områden i välfärden? Vilka förslag till åtgärder och lämpliga insatser finns från staten, kommuner och andra aktörer? Är det möjligt att göra de utsatta områdena attraktiva för alla medborgare?

Medverkande

 • Linda Staaf, chef för underrättelseenheten vid Nationella operativa avdelningen, polismyndigheten
 • Tove Lifvendahl, politisk chefsredaktör, Svenska Dagbladet
 • Ebba Östlin, kommunstyrelsens ordförande, Botkyrka kommun
 • Erik Wennerström, generaldirektör, Brottsförebyggande rådet
 • Lena Salomon, moderator, PwC
 • Victoria Percovich Guiterrez, hållbarhetsstrateg/processledare, White
 • Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande, Malmö Stad


Kontakt

Telefon presstjänsten på Brå: 072-99 58 500
press@bra.se