HATBROTT

En femtedel av alla som utsatts för brott enligt Nationella trygghets­undersökningen 2019 uppger att det fanns ett hatbrottsmotiv. Det är också vanligt att det finns fler än ett hatbrottsmotiv. Det visar en ny fördjupningsstudie om hatbrott från Brå.

Ungdomars attityder

Drygt 15 procent av tjejerna och nästan 32 procent av killarna uppger att det skulle vara helt okej/ganska okej om en kompis slog ner någon som sagt förolämpande saker.

  • Omslag till publikationen Självrapporterad utsatthet för hatbrott
    Hatbrott utgörs av brott där motivet kan kopplas till rädsla, fientlighet eller hat gentemot en viss nationalitet, etnicitet, hudfärg, religion, sexuell läggning eller köns­överskridande identitet eller uttryck. I rapporten redovisar Brå självrapporterad utsatthet för hatbrott utifrån tre stora undersökningar om brott: Nationella trygghets­undersökningen (NTU), Skolundersökningen om brott (SUB) och Politikernas trygghets­undersökning (PTU).
  • Omslag till publikationen Svaga indikationer på konsekvenser av pandemin i Brås preliminära statistik över anmälda brott i oktober 2020
    Anmälda brott i oktober minskade med 1 procent jämfört med oktober 2019. Minskningarna av antalet anmälda brott under vårmånaderna 2020 – jämfört med motsvarande period 2019 – vändes i juni till en ökning, som höll i sig i juli. Därefter minskade antalet anmälda brott på nytt i augusti, och låg sedan på en oförändrad nivå under september jämfört med 2019.
  • Omslag till publikationen Brott och brottsutsatthet på kollektiva asylboenden under 2018
    Under 2018 sökte 21 502 personer asyl i Sverige, och totalt över 30 000 personer bodde på olika asylboenden runt om i landet. Denna rapport är resultatet av en studie om brott och utsatthet på så kallade kollektiva asylboenden.

Nu har boken om samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete kommit ut i en ny reviderad upplaga. Det handlar om att tillsammans arbeta kunskapsbaserat och strukturerat med komplexa frågor.

Brå har publicerat ett flertal rapporter om dödligt våld och kriminella nätverk. Här kan du läsa om bland annat skjutningar, tystnadskulturer och relationen till rättsväsendet i utsatta områden.

Ett urval av Sveriges officiella rättsstatistik. Den statistik som Brå ansvarar för innefattar anmälda brott, handlagda brott, personer misstänkta för brott, personer lagförda för brott, kriminalvård och återfall i brott.

Statistiska undersökningar

Brås statistik som bygger på frågeundersökningar och annan särskild datainsamling, som Nationella trygghetsundersökningen (NTU), Skolundersökningen om brott och Politikernas trygghetsundersökning.