Logotyp med texten Brå

Webbkarta  |  Press  |  Kontakta oss  |  English

Rattfylleri och trafikbrott

Under 2015 anmäldes omkring 26 100 rattfylleribrott till polisen, en minskning med 1 procent jämfört med året innan. Totalt anmäldes 80 000 brott mot trafikbrottslagen.

Anmälda trafikbrott

Anmälda brott mot trafikbrottslagen avseende olovlig körning (inkl. grov), rattfylleri (inkl. grovt), smitning¹ och rattfylleri under påverkan av narkotika. Källa: Anmälda brott

¹) Polisen har under 2014 registrerat smitning från parkeringsskada (Trafikförordningen 1998:1276 2 kap 8§ 2 st och 14 kap 3§ 1 p a) under brottskoden för smitning från trafikolycka (Trafikbrottslagen 1951:649 5§ 1st), trots att den inte är avsedd för detta. Brå kan inte avgöra hur stor del av de registrerade brotten som hör till respektive lagrum. Förändringen innebär att antalet anmälda smitningsbrott 2014 inte kan jämföras med tidigare perioder. Utan smitningsbrotten hade antalet trafikbrott legat på samma nivå som föregående år.

Anmälda brott

Under 2015 anmäldes omkring 80 000 brott mot trafikbrottslagen, en minskning med 3 procent jämfört med året innan. Den stora ökningen av antalet anmälda smitningar under fjolåret förklaras av att polisen, främst under 2014, inkluderat även det lindrigare bötesbrottet smitning från parkeringsskada i brottskoden för det allvarligare brottet smitning från trafikolycka. Lindrigare bötesbrott ingår normalt inte i statistiken över anmälda brott och förändringen innebär att antalet trafikbrott 2014 inte kan jämföras med tidigare år.

År 2015 anmäldes totalt 26 100 rattfylleribrott, vilket är en minskning (−1 %) jämfört med 2014. Rattfylleri under påverkan av enbart narkotika, så kallat drograttfylleri, ökade med 5 procent till 13 100 anmälda brott. Trenden för rattfylleribrotten totalt har varit nedåtgående sedan 2008, medan utvecklingen för drograttfylleri har varit svagt ökande under den senaste tioårsperioden. Sedan 2006 har det totala antalet anmälda rattfylleribrott minskat med 5 procent, medan anmälda drograttfylleribrott ökade med 31 procent under samma period.

Uppklarade trafikbrott

Personuppklaringsprocenten² för brott mot trafikbrottslagen avseende olovlig körning (inkl. grov), rattfylleri (inkl. grovt), smitning och rattfylleri under påverkan av narkotika. Källa: Handlagda brott

Handlagda brott

År 2015 handlades¹ 12 700 rattfylleribrott under alkoholpåverkan (inklusive i kombination med narkotikapåverkan), det är 576 brott färre (−4 %) jämfört med föregående år. En utredning bedrevs för 98 procent (12 400 brott) av de handlagda brotten, medan 2 procent (254 brott) direktavskrevs . Jämfört med 2014 har andelen utredda brott ökat och direktavskrivna brott minskat med 2 procentenheter vardera. Av de handlagda rattfylleribrotten under påverkan av alkohol förundersökningsbegränsades 2 procent (286 brott), nästan samtliga efter att en utredning bedrivits. Andelen förundersökningsbegränsade rattfylleribrott har ökat med 1 procentenhet jämfört med 2014. Antalet personuppklarade brott 2015 uppgick till 9 800 brott. Lagföringsprocenten, andelen personuppklarade brott av de utredda brotten, för rattfylleribrott detta år uppgick till 81 procent. Det är en minskning med 2 procentenheter jämfört med 2014.

Personuppklaringsprocenten², som visar andelen personuppklarade brott av samtliga handlagda rattfylleribrott, uppgick för året till 77 procent, vilket är en minskning med 1 procentenhet jämfört med 2014. Det är 5 procentenheter lägre jämfört med för tio år sedan. Men om den tidigare definitionen av personuppklaringsprocenten används för 2015 är skillnaden 7 procentenheter lägre jämfört med för tio år sedan, vilket är en mer korrekt uppgift.

Av de handlagda rattfylleribrotten fanns minst en skäligen misstänkt person registrerad för brottet i hela 97 procent av brotten (12 300 brott), vilket är en ökning med 2 procentenheter jämfört med 2014. Den höga andelen av brotten som har minst en skäligen misstänkt person registrerad hänger samman med att denna typ av brott tillhör så kallade spanings- och kontrollbrott, där man redan vid anmälningstillfället i stort sett alltid har en utpekad gärningsperson.

Andelen personuppklarade rattfylleribrott under påverkan av alkohol av brotten med minst en misstänkt person uppgick till 80 procent, det är 2 procentenheter lägre än 2014. År 2015 handlades 13 000 rattfylleribrott under påverkan av narkotika, vilket är en ökning med 66 brott (1 %) jämfört med 2014. En utredning bedrevs för 99 procent (12 800 brott) av de handlagda brotten och 1 procent direktavskrevs, fördelningen är oförändrad jämfört med 2014. Av de handlagda rattfylleribrotten under påverkan av narkotika förundersökningsbegränsades 10 procent (1 240 brott ), vilket motsvarar en minskning med 1 procentenhet jämfört med 2014. Nästan samtliga förundersökningsbegränsades efter att en utredning inletts.

Antalet personuppklarade rattfylleribrott under påverkan av narkotika uppgick till 7 130 brott. I relation till de utredda brotten ger det en lagföringsprocent som uppgår till 62 procent 2015, vilket är en ökning med 1 procentenhet jämfört med 2014. De personuppklarade brotten i relation till samtliga handlagda rattfylleribrott under påverkan av narkotika ger en personuppklaringsprocent på 55 procent 2015, vilket motsvarar en ökning med 2 procentenheter jämfört med förgående år. Jämfört med för tio år sedan har personuppklaringsprocenten minskat med 9 procentenheter. Men om den tidigare definitionen av personuppklaringsprocenten används för 2015 är skillnaden 10 procentenheter lägre jämfört med för tio år sedan, vilket är en mer korrekt uppgift.

För 99 procent (12 900 brott) av de handlagda brott en fanns det minst en person registrerad som skäligen misstänkt för brottet, vilket är en ökning med 1 procentenhet jämfört med 2014. Andelen personuppklarade rattfylleribrott under påverkan av narkotika av brotten med minst en misstänkt person uppgick till 55 procent, det är 1 procentenhet högre jämfört med 2014.

Misstänkta för trafikbrott

Antal personer misstänkta för för brott mot trafikbrottslagen avseende olovlig körning (inkl. grov), rattfylleri (inkl. grovt), smitning och rattfylleri under påverkan av narkotika.) 2006–2015. Källa: Misstänkta personer

Misstänkta

Utvecklingen av antalet misstänkta för rattfylleribrott speglar till stor del polisens insatser på området. Antalet misstänkta för rattfylleri var 9 550 personer 2015, vilket var en minskning med 542 personer, eller 5 procent, jämfört med året dessförinnan. Jämfört med 2006 har antalet misstänkta för denna brottstyp minskat med 4 340 personer, eller 31 procent.

Lagförda för trafikbrott

Antal lagföringsbeslut med brott mot trafikbrottslagen avseende olovlig körning (inkl. grov), rattfylleri (inkl. grovt), smitning från olycksplats och rattfylleri under påverkan av narkotika som huvudbrott, år 2006 – 2015. Källa: Personer lagförda för brott

Lagförda

År 2015 uppgick antalet lagföringsbeslut³ med brott mot trafikbrottslagen som huvudbrott till 22 300. Under trafikbrottslagen återfinns olovlig körning, ratfylla, smiotning från olycksplats m.m. Jämfört med 2014 ökade antalet lagföringsbeslut med olovlig körning som huvudbrott med 2 procent till 12 100 beslut.

År 2015 uppgick antalet lagföringsbeslut med rattfylleri eller grovt rattfylleri (exklusive rattfylleri under påverkan av narkotika) som huvudbrott till 8 180 beslut. Det är en minskning med 530 beslut, eller 6 procent jämfört med föregående år. Om man ser till hela den senaste tioårsperioden har antalet lagföringar minskat med 3 770 beslut, eller 32 procent jämfört med 2006. Antalet lagföringsbeslut gällande rattfylleri eller grovt rattfylleri följde en uppåtgående trend under åren 2006–2009. Sedan 2009 har dock antalet lagföringsbeslut gällande rattfylleri minskat sex år i följd.

Utvecklingen av antalet lagföringsbeslut rörande trafikbrott, till exempel rattfylleri, återspeglar till stor del polisens insatser på trafikområdet.

Ny promillegränser

Promillegränserna för rattfylleri och grovt rattfylleri har förändrats över tid. Nu är gränsen för rattfylleri av normalgraden 0,2 promille alkohol i blodet. För det kan man dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. För grovt rattfylleri är gränsen minst 1,0 promille alkohol i blodet och man kan dömas till högst 2 års fängelse.

Den 1 juni 2010 skärptes reglerna för fylleri på sjön för vissa typer av båtar. Den lägre promillegränsen är nu 0,2 promille alkohol i blodet för sjöfylleri och 1,0 promille för grovt sjöfylleri, alltså samma gränser som för trafik på land. De nya reglerna gäller endast för båtar som är längre än 10 meter eller snabbare än 15 knop.  

¹) I statistiken över handlagda brott redovisas anmälda brott där polis, åklagare eller annan utredande myndighet fattat ett beslut om brottet.

²) Personuppklaring innebär att en misstänkt person har bundits vid brottet genom att åtal har väckts, strafföreläggande har utfärdats eller åtalsunderlåtelse har meddelats.

  • Personuppklaringsprocenten redovisar antalet brott som personuppklarats
    under ett år i procent av antalet handlagda brott under samma år. Från och med 2014 redovisas en justerad personuppklaringsprocent. Måttet är i princip konstruerat på samma sätt som tidigare, men med den skillnaden att det beräknas på samtliga handlagda brott istället för på samtliga anmälda brott.

  • Lagföringsprocent redovisar antalet personuppklarade brott under ett år i procent av samtliga utredda brott, exklusive förundersökningsbegränsade brott, under samma period.

³) Statistiken över lagförda personer redovisar antalet lagföringsbeslut som fattats under året. Med lagföringsbeslut avses fällande dom i tingsrätt eller beslut av åklagare, såsom strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse, under ett kalenderår. En och samma person kan lagföras på olika sätt och vid flera tillfällen under ett år. Ett lagföringsbeslut kan innehålla beslut om flera brott och flera påföljder.

Fakta

  • 80 000 trafikbrott anmäldes (2015)  
  • 26 100 rattfylleribrott (inkl. narkotikapåverkan) polisanmäldes (2015)
  • 13 100 av anmälningarna gällde drograttfylla (2015)
  • 8 200 personer lagfördes för rattfylleri (2015)
  • 89 procent av de misstänkta för rattfylla var män (2015)

Sidan senast uppdaterad: 2016-06-21

Tipsa en kompis (öppnas i nytt fönster)

Statistik från Brå