Logotyp med texten Brå

Webbkarta  |  Press  |  Kontakta oss  |  English

Ungdomsbrottslighet

Det är relativt vanligt att ungdomar både blir utsatta för brott och vid något enstaka tillfälle begår brott. Det är dock ett fåtal unga som står för det mesta av brottsligheten bland ungdomar.

Utsatthet för brott bland elever i årskurs nio

Andel elever som uppger att de utsatts för olika typer av brott under de senaste tolv månaderna. Källa: Skolundersökningen om brott 2015

Skolundersökningen om brott visar att nästan hälften av eleverna i årskurs nio uppger att de utsatts för stöld, misshandel, hot, rån eller sexualbrott vid minst ett tillfälle under de senaste tolv månaderna. Totalt sett är utsattheten ungefär lika hög bland tjejer och killar, men strukturen på utsattheten skiljer sig åt mellan könen. Utsatthet för stöld är vanligast bland både tjejer och killar. Det är dock vanligare att tjejer uppger att de utsatts för olika former av sexualbrott och hot, medan det är vanligare att killar uppger att de utsatts för misshandel och rån.

Resultaten från undersökningen visar också att det, bland elever som utsatts för mobbning, är betydligt vanligare med utsatthet för olika typer av brott. Detta mönster återfinns bland både tjejer och killar.

Delaktighet i brott bland elever i årskurs nio

Andel elever som uppger att de begått olika typer av brott eller provat narkotika minst en gång under de senaste tolv månaderna. Källa: Skolundersökningen om brott 2015

Samtidigt som nästan hälften av eleverna i årskurs nio uppger att de blivit utsatta för något brott under de senaste tolv månaderna, uppger även ungefär hälften av eleverna att de begått någon form av våldsbrott, stöldbrott eller skadegörelse, eller att de har provat någon form av narkotika under de senaste tolv månaderna. Det är en större andel killar än tjejer som uppger detta (51 procent av killarna och 46 procent av tjejerna). Skillnaden mellan könen är minst när det gäller delaktighet i stöldbrott, och störst när det gäller delaktighet i våldsbrott.

När det gäller stöldbrott är det vanligast att eleverna uppger att de snattat något i en affär eller stulit från hemmet. Det är ovanligt med delaktighet i grövre former av stölder, till exempel bilstöld. När det gäller våldsbrott är det vanligast att eleverna uppger att de slagit någon, men inte så att händelsen föranledde behov av sjukvård. Den vanligaste formen av skadegörelse är att eleverna uppger att de har klottrat tags. Bland de elever som uppger att de provat någon form av narkotika under de senaste tolv månaderna är det vanligast att man provat hasch eller marijuana.

Brottsligheten är ojämnt fördelad, och en mindre andel unga svarar för en betydande del av den totala brottsligheten bland ungdomar. Tidigare studier har visat att de som begår många brott relativt ofta har problem både i skolan och hemma. De umgås ofta med andra ungdomar som begår brott och de har en tillåtande attityd till att begå brott.

Ungdomars attityd till butiksstöld

Elevers attityder till frågan om det är okej om kompisar stal något i en butik. Källa: Skolundersökningen om brott 2015

Ungdomars attityder till brott och andra riskbeteenden

Det som både tjejer och killar tycker är mest okej är om kompisar dricker sig fulla eller skolkar ett par dagar. Majoriteten av ungdomarna tycker dock inte det är okej att kompisarna begår olika typer av brott. Det man tycker är minst okej är om någon kompis stjäl en bil eller provar hasch. Detta gäller för både tjejer och killar. Det är samtidigt en större andel killar än tjejer som tycker det är okej om någon kompis stjäl något i en affär eller slår ned en person som sagt något förolämpande.

Läs mer om elevers attityder till olika beteenden


Om Skolundersökningen om brott

Skolundersökningen om brott är en återkommande undersökning som ställer frågor till elever i årskurs nio om framför allt delaktighet i brott och andra problembeteenden samt utsatthet för vissa typer av brott. Det övergripande syftet med Skolundersökningen om brott är att undersöka dels hur vanligt det är att ungdomar i årskurs nio begår olika typer av brott eller deltar i andra problembeteenden (till exempel skolkar, dricker alkohol, prövar droger etc.), dels hur vanligt det är att ungdomarna blir utsatta för olika typer av brott.

Unga misstänkta för brott

Antal personer i åldern 15-20 år misstänkta för brott 2006–2015. Källa: Misstänkta personer

Andelen misstänkta ungdomar minskar

Unga är överrepresenterade i statistiken över misstänkta och likaså när det gäller antalet lagföringar. Det är alltså vanligare att man begår brott i unga år. Men det är viktigt att komma ihåg att antalet misstänkta personer i olika åldersgrupper påverkas av utvecklingen i befolkningen. Med det perspektivet kan man se att antalet misstänkta per 100 000 invånare i de yngre åldersgrupperna (15–20 år) har legat relativt stabilt under en tioårsperiod.

Unga lagförda för brott

Antal lagföringsbeslut efter ålder (15-20 år), 2006–2015. Källa: Personer lagförda för brott

Vad får unga för straff?

När man fyller 15 år blir man straffmyndig. Det finns särskilda bestämmelser för unga lagöverträdare – till exempel hur polis, åklagare och domstol ska handlägga ärenden. Ungdomar kan dömas till exempelvis böter och fängelse – men personer under 21 år får sällan fängelsestraff. De vanligaste påföljderna är böter och åtalsunderlåtelse då ärendet avskrivs. Om man är under 18 och har begått grova brott döms man nästan uteslutande till sluten ungdomsvård snarare än fängelse. 

Klart vanligast är det att unga lagförs för brott av typen snatteri och stöld. Även misshandel och andra så kallade brott mot person förekommer oftare i lagföringar bland unga jämfört med äldre åldersgrupper, liksom skadegörelse, exempelvis klotter och vandalisering.

Rån och bilstöld ökar risken för fortsatt brottslighet

Ungdomar som tidigt döms för rån, tillgrepp av motorfordon samt hot och våld mot tjänsteman, ligger i riskzonen för fortsatt brottslighet. Brå har gjort en studie om så kallade strategiska brott som visar att vissa brottstyper är vanligare bland de som dömts tidigt och därefter fortsatt att begå brott. Även övergrepp i rättssak var ett av de vanligaste debutbrotten bland riskgruppen. Däremot är inte misshandel, sexualbrott och stöld på samma sätt typiska indikatorer på fortsatt brottslighet.

Särskilda påföljder för unga

  • Ungdomsvård
  • Ungdomstjänst (ett slags oavlönat arbete)
  • Ungdomsvård i kombination med ungdomstjänst
  • Sluten ungdomsvård

Sidan senast uppdaterad: 2017-02-02

Tipsa en kompis (öppnas i nytt fönster)