Logotyp med texten Brå

Webbkarta  |  Press  |  Kontakta oss  |  English

Våld och misshandel

Under 2016 anmäldes omkring 88 600 misshandelsbrott i Sverige. I den Nationella trygghetsundersökningen uppger 2 procent att de blev utsatta för misshandel under 2015.

Andel som utsatts för misshandel

Andelen utsatta personer i befolkningen (16-79 år) för misshandel, därav allvarlig misshandel (som krävt någon form av sjukvård), år 2005–2015. Källa: NTU

I den Nationella trygghetsundersökningen (NTU) uppger 2,0 procent av befolkningen (16–79 år) att de utsatts för misshandel under 2015, vilket motsvarar cirka 150 000 personer. Det är på en liknande nivå som föregående år, då 2,1 procent utsattes. Under mätperioden är trenden för misshandelsbrott svagt nedåtgående. Sedan 2005, då undersökningen inleddes, har andelen utsatta minskat med 0,7 procentenheter. Antalet misshandelshändelser kan utifrån undersökningen beräknas till 317 000 under 2015. Cirka 0,4 procent (eller 31 000 personer) av befolkningen uppger att misshandeln varit så pass allvarlig att den lett till besök hos läkare, sjuksköterska eller tandläkare. Det är en nivå som varit relativt stabil under hela mätperioden. Antalet händelser av misshandel som på detta sätt betraktas som allvarliga kan utifrån undersökningen beräknas till cirka 58 000.

De flesta som utsatts för misshandel (71 %) uppger att det handlar om en händelse. Ungefär var fjärde (26 %) har utsatts för två till nio brott, och en liten andel (4 %) uppger att de utsatts för tio eller fler misshandelsbrott under 2015.

Kön

Utsatta personer i befolkningen (16-79 år) för misshandel. Andel för respektive kön, år 2005–2015. Källa: NTU

Kön och ålder

Vid samtliga mättillfällen har en större andel män än kvinnor uppgett att de blivit utsatta för misshandel; vid årets mätning är det 2,5 procent av männen och 1,5 procent av kvinnorna. Då utsattheten för misshandel har minskat bland männen sedan 2007 och samtidigt legat relativt oförändrad bland kvinnorna, har skillnaden mellan könen vad gäller utsatthet för misshandel minskat successivt. En större andel män än kvinnor har vid samtliga mätningar fram till årets varit mer utsatta för allvarlig misshandel. Föregående års mätning visade att 0,8 procent av männen och 0,3 procent av kvinnorna utsattes för allvarlig misshandel, medan andelen i årets mätning är 0,4 procent både för män och för kvinnor. Resultaten för allvarlig misshandel baseras på få observationer, vilket gör att skattningarna är mindre säkra än de för misshandel totalt sett.

Det är i princip lika vanligt att vara upprepat utsatt för misshandel (det vill säga utsatt två gånger eller fler) bland män och kvinnor (0,6 respektive 0,5 % sett till hela befolkningen). Det kommer sig av att trots att utsatthet för misshandel i sig är mindre vanligt bland kvinnor, är upprepad misshandel vanligare bland de kvinnor som blivit utsatta jämfört med de utsatta männen. I detta sammanhang är det dock viktigt att understryka att kvinnors utsatthet för misshandel sannolikt underskattas i högre grad än männens. Detta eftersom det är vanligare att kvinnor utsätts för misshandel vid upprepade tillfällen av en närstående, och det är en typ av utsatthet som är särskilt svår att fånga upp i frågeundersökningar (Brå 2014).

Ålder

Utsatta för misshandel 2015. Andel för respektive åldersgrupp. Källa: NTU

Skillnaderna mellan åldersgrupperna är mycket stora. I likhet med resultaten från föregående år är det i åldersgruppen 20–24 år som störst andel har blivit utsatta för misshandel (4,7 %). Därefter är andelen mindre ju äldre åldersgrupp som studeras. Bland personer i åldersgrupperna 25–34 och 35–44 år har 3,0 procent blivit misshandlade. Den minsta andelen utsatta återfinns i de äldsta åldersgrupperna, 65–74 och 75–79 år (0,5 respektive 0,3 %). Om åldersgrupperna uppdelas på kön framgår det att den grupp som i särskilt stor utsträckning uppger att de har blivit utsatta för misshandel är unga män, 16–24 år, där 5,0 procent utsatts för misshandel under 2015. Trenden har varit nedåtgående, med undantag för år 2013. För kvinnor är mönstret likartat, dock inte lika tydligt. Unga kvinnor 16–24 år är den åldersgrupp som under hela mätperioden haft störst andel utsatta, dock är skillnaden i årets mätning mellan denna åldersgrupp och åldersgruppen 25–44 år marginell (2,5 jämfört med 2,4 %).

Olika gruppers utsatthet för misshandel

Personer med eftergymnasial utbildning uppger i lägre utsträckning att de har blivit utsatta för misshandel (1,5 %) jämfört med personer med högst förgymnasial eller gymnasial utbildning (2,2 respektive 2,3 %). Ensamstående med eller utan barn utsätts för misshandel i större utsträckning (5,4 respektive 3,0 %) än sammanboende med eller utan barn (1,4 respektive 1,0 %). Boende i flerfamiljshus utsätts för misshandel i större utsträckning än boende i småhus (2,7 jämfört med 1,2 %).

Tidigare års mätningar har visat att personer som är födda i Sverige med två utrikesfödda föräldrar i större utsträckning uppger att de har blivit utsatta för misshandel jämfört med utrikesfödda personer eller personer födda i Sverige med minst en inrikesfödd förälder. I årets mätning ligger utsattheten på nästan samma nivå i dessa tre grupper (runt 2 %). Resultaten för årets mätning skiljer sig från tidigare års mätningar även gällande boendeort. Under nästan samtliga års mätningar har personer boende i mindre städer eller på landsbygden haft minst andel utsatta för misshandel, men i årets mätning är det dock i denna grupp som störst andel utsatts (2,2 %). Minst andel utsatta återfinns bland personer boende i storstadsregioner (1,8 %). Andelen utsatta bland personer boende i andra större städer är 2,0 procent. Vid studerande av utsatthet för allvarlig misshandel är mönstren dock omvända, och boende i storstadsregion utsätts i något högre grad (0,6 %) än boende i större stad (0,4 %) eller boende i mindre städer eller på landsbygden (0,2 %).

Statistiska analyser visar att när man rensar bort effekten av andra bakgrundsfaktorer, som ålder och kön, försvinner skillnaden i utsatthet för sexualbrott mellan grupper med olika utbildning. Däremot kvarstår skillnaden mellan olika familjetyper.

Brottsplats

Typ av brottsplats för misshandel 2015. Andel för respektive plats av det totala antalet rapporterade händelser. Källa: NTU

Omständigheter kring misshandel


Allmän plats är den typ av brottsplats som är vanligast vid misshandel). Därefter följer arbetet/skolan. Minst vanligt är att ett misshandelsbrott har ägt rum i den utsattas, gärningspersonens eller någon annans bostad, respektive på någon annan plats. Skillnaderna är dock stora mellan könen. Utsatta kvinnor uppger i betydligt högre grad än utsatta män att misshandeln skett i en bostad (51 jämfört med 13 %). När män utsätts för misshandel är brottsplatsen en allmän plats i mer än hälften av fallen (62 %), medan motsvarande andel för kvinnor är knappt en femtedel (18 %). Arbetsplatsen eller skolan som brottsplats är vanligare bland utsatta kvinnor än bland utsatta män (27 respektive 17 %).

Relation till gärningspersonen

Relation till gärningspersonen vid misshandel år 2015. Andel händelser i procent av totalt antal händelser, efter kön. Källa: NTU

Vid knappt hälften av misshandelsbrotten (47 %) uppger de som har blivit utsatta att gärningspersonen varit helt okänd. I nära en tredjedel av fallen (29 %) uppges gärningspersonen ha varit en bekant, och i 24 procent av fallen en närstående. Fördelningen ser dock olika ut för kvinnor och män. I majoriteten av misshandelsbrotten mot kvinnor var gärningspersonen en närstående (45 %). Något mindre vanligt var att gärningspersonen var en bekant (36 %) och än mindre vanligt var att gärningspersonen var helt okänd (18 %). Bland männen är det vanligast att gärningspersonen är helt okänd (66 %). I drygt en fjärdedel av händelserna rör det sig om en bekant gärningsperson (25 %), och i 10 procent av händelserna var gärningspersonen en närstående.

Resultaten över tid indikerar att män i regel utsätts för misshandel av någon okänd på allmän plats, medan misshandel mot kvinnor oftare sker i en bostad eller i arbetslivet. Skillnaderna är som nämnts sannolikt ännu större då det finns anledning att misstänka att våld som begås av en närstående person underrapporteras då det är känsligt att berätta om sådana händelser i en frågeundersökning (Brå 2014).

De som utsatts för misshandel får svara på frågor om kön och ålder på gärningspersonen. Samtliga av de utsatta har en uppfattning om kön, och enbart 0,4 procent uppger att de inte kan uppskatta ålder. Resultaten visar att misshandel är ett brott som främst begås av och drabbar unga män. Av dem som hade en uppfattning om kön respektive ålder svarar majoriteten av de utsatta att gärningspersonen var en man (87 % av fallen). I nära tre fjärdedelar av fallen (74 %) uppger de utsatta att de antingen vet eller uppskattar att personen varit 34 år eller yngre. Jämfört med andra brott mot enskild person (bortsett från personrån) uppges gärningspersonen vara under 24 år i en relativt stor andel av fallen (38 %). Dock kan det under vissa omständigheter vara svårt för den utsatta att veta om gärningspersonen var en man eller kvinna och ännu svårare att uppskatta gärningspersonens ålder. Resultaten bör därför tolkas med viss försiktighet.

Förekomst av alkohol och droger är vanligt vid misshandel. I över hälften av alla misshandelsfall (57 %) har de utsatta personerna intrycket att gärningspersonen varit påverkad av alkohol eller droger, och i nära vart tredje fall (31 %) uppger de utsatta att de själva varit påverkade av alkohol vid tillfället. Det är en stor skillnad mellan i hur stor utsträckning män och kvinnor uppger att gärningspersonen har varit alkoholeller drogpåverkad. I 73 procent av fallen där en man blivit misshandlad uppges att gärningspersonen varit påverkad av alkohol eller droger. Motsvarande andel för misshandel mot kvinnor är 32 procent. Även i frågan om de utsatta själva varit påverkade av alkohol vid misshandelstillfället är det stora skillnader mellan män och kvinnor. De utsatta männen uppger i 40 procent av fallen att de själva var påverkade av alkohol. Motsvarande andel bland utsatta kvinnor är 16 procent. Denna skillnad hänger delvis samman med att misshandel mot män oftare sker i samband med nöjeslivet, medan misshandel mot kvinnor oftare sker på arbetsplatsen eller i en bostad.

Anmäld misshandel

Antal anmälda misshandelsbrott åren 2007-2016: samtliga anmälda brott, därav mot man 18 år och äldre, mot kvinna 18 år och äldre samt mot barn 0-17 år. Fram till 2007 samredovisades misshandel mot barn 15-17 år med misshandel mot män och kvinnor 18 år och äldre. Jämförelser i dessa kategorier kan därför inte göras för 2007. Källa: Anmälda brott

Anmälda brott

Totalt anmäldes närmare 88 600 misshandelsbrott 2016, vilket är en ökning med 4 procent jämfört med 2015. De anmälda misshandelsbrotten ökade successivt under åren 2007–2011, för att därefter minska fram till 2013. De tre senaste åren har antalet åter ökat och 2016 anmäldes 8 procent fler misshandelsbrott än 2007.

Misshandel mot kvinnor respektive mot män utgjorde 33 respektive 40 procent av samtliga misshandelsbrott, medan 27 procent av de anmälda misshandelsbrotten avsåg barn (0–17 år).

Mot kvinna 18 år eller äldre

Under 2016 uppgick antalet anmälda misshandelsbrott mot kvinna 18 år eller äldre till totalt 29 000 brott, vilket i princip är oförändrat jämfört med 2015. Merparten (63 %) av dessa gällde brott som skett inomhus av en för brottsoffret bekant gärningsperson. Antalsmässigt uppgick de anmälda brott som begåtts inomhus av en bekant till cirka 18 200 brott, vilket är 1 procent färre än 2015 (−127 brott). Sedan 2008 har de anmälda misshandelsbrotten mot kvinna 18 år eller äldre ökat med 3 120 anmälda brott eller 12 procent.

Mot man 18 år eller äldre

Under 2016 anmäldes totalt 35 800 misshandelsbrott mot man 18 år eller äldre, vilket är 2 procent fler brott än 2015 (+541). Omkring två femtedelar av de anmälda brotten avsåg misshandel utomhus av en för brottsoffret obekant gärningsperson. Antalsmässigt motsvarar det cirka 14 600 anmälda brott, vilket är färre än året innan (−75). De anmälda misshandelsbrotten mot man 18 år eller äldre låg på ungefär samma nivå mellan 2008 och 2012, för att minska 2013, och har sedan legat på den lägre nivån. Sedan 2008 har de anmälda misshandelsbrotten mot män minskat med 14 procent.

År 2016 anmäldes sammantaget 23 700 misshandelsbrott mot barn.

Uppklarade misshandelsbrott

Personuppklaringsprocenten² för för misshandel (inkl. grov, ej med dödlig utgång). Källa: Handlagda brott

Handlagda brott

År 2015 handlades¹ 85 200 misshandelsbrott, en ökning med 1 830 brott (+2 %) jämfört med 2014. För majoriteten av de handlagda brotten (86 procent, eller 73 600 brott) bedrevs en utredning, medan resterande 14 procent (11 600 brott) direktavskrevs. Fördelningen av utredda och direktavskrivna brott är densamma som föregående år.

Totalt sett förundersökningsbegränsades 1 procent (889 brott) av de handlagda misshandelsbrotten, vilket är samma nivå som föregående år. Vid nästan alla de misshandelsbrott som förundersökningsbegränsades hade en utredning först inletts. Av samtliga handlagda misshandelsbrott personuppklarades 10 800 brott. Det innebär att lagföringsprocenten, det vill säga de personuppklarade misshandelsbrotten i relation till de utredda misshandelsbrotten, uppgick till 15 procent 2015, vilket är samma nivå som 2014.

Personuppklaringsprocenten, det vill säga de personuppklarade misshandelsbrotten sett till samtliga handlagda misshandelsbrott, uppgick i sin tur till 13 procent 2015, det är samma nivå som föregående år. De senaste tio åren har nivån minskat med 5 procentenheter. Den nedåtgående trenden har pågått sedan 2010.

För 59 procent (50 700 brott) av de handlagda misshandelsbrotten fanns det minst en person registrerad som skäligen misstänkt för brottet, det är en ökning med 1 procentenhet jämfört med föregående år. Andelen personuppklarade misshandelsbrott av brotten med minst en misstänkt person uppgick till 21 procent, det är en minskning med 1 procentenhet jämfört med 2014.

Misstänkta för misshandel

Samtliga personer misstänkta för misshandel (inkl. grov, ej med dödlig utgång), därav misstänkta för misshandel mot man 18 år och äldre, mot kvinna 18 år och äldre samt mot barn 0-17 år. Fram till 2007 samredovisades misshandel mot barn 15-17 år med misshandel mot personer 18 år och äldre. Jämförelser i dessa kategorier kan därför inte göras för åren 2006-2007. Källa: Misstänkta personer

Misstänkta

Bland de misstänkta för brott mot person utgör misshandel den största brottskategorin. År 2015 registrerades 13 300 personer som misstänkta för misshandelsbrott. Jämfört med 2014 ökade antalet misstänkta med 174 personer (+1 %). Jämfört med 2006 har antalet misstänkta minskat med 1 200 personer (−8 %).

Lagförda för misshandel

Antal lagföringsbeslut med misshandel som huvudbrott, (inkl. grov misshandel och  synnerligen grovt misshandelsbrott), 2006–2015. Källa: Personer lagförda för brott

Lagförda

Bland lagföringsbesluten³ gällande våldsbrott utgör misshandel (inklusive grov misshandel och synnerligen grov misshandel) den största brottskategorin. År 2015 fattades 6 300 lagföringsbeslut med misshandel som huvudbrott, vilket är en minskning med 104 beslut eller 2 procent jämfört med föregående år. Även jämfört med 2006 har antalet lagföringsbeslut avseende misshandel minskat, med totalt 2 490 beslut, eller 28 procent. Under åren 2006–2008 ökade antalet lagföringsbeslut gällande misshandel, för att sedan plana ut på en mer stabil nivå under ett par år. Sedan 2011 har utvecklingen präglats av en successiv minskning av antalet beslut. I och med noteringen för 2015 har de senaste årens kraftiga minskning planat ut.

Gärningar som misshandel, olaga hot, ofredande med mera kan, när de utgjort ett led i en upprepad kränkning, rubriceras som grov kvinnofridskränkning eller grov fridskränkning. År 2015 fattades 149 respektive 66 lagföringsbeslut med grov kvinnofridskränkning eller grov fridskränkning som huvudbrott. Antalet lagföringar för grov kvinnofridskränkning och grov fridskränkning minskade med 34 respektive 23 beslut, eller med 19 respektive 26 procent, mellan 2014 och 2015. Antalet beslut gällande grov kvinnofridskränkning har minskat med 194 beslut, eller 57 procent sedan 2006. Även antalet lagföringsbeslut avseende grov fridskränkning har minskat, med 75 beslut eller 53 procent, under denna period.

¹) I statistiken över handlagda brott redovisas anmälda brott där polis, åklagare eller annan utredande myndighet fattat ett beslut om brottet.

²) Personuppklaring innebär att en misstänkt person har bundits vid brottet genom att åtal har väckts, strafföreläggande har utfärdats eller åtalsunderlåtelse har meddelats.

  • Personuppklaringsprocenten redovisar antalet brott som personuppklarats
    under ett år i procent av antalet handlagda brott under samma år. Från och med 2014 redovisas en justerad personuppklaringsprocent. Måttet är i princip konstruerat på samma sätt som tidigare, men med den skillnaden att det beräknas på samtliga handlagda brott istället för på samtliga anmälda brott.
  • Lagföringsprocent redovisar antalet personuppklarade brott under ett år i procent av samtliga utredda brott, exklusive förundersökningsbegränsade brott, under samma period.

³) Statistiken över lagförda personer redovisar antalet lagföringsbeslut som fattats under året. Med lagföringsbeslut avses fällande dom i tingsrätt eller beslut av åklagare, såsom strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse, under ett kalenderår. En och samma person kan lagföras på olika sätt och vid flera tillfällen under ett år. Ett lagföringsbeslut kan innehålla beslut om flera brott och flera påföljder.

Fakta om misshandel

  • 88 600 misshandelsbrott polisanmäldes – omkring 23 700 rörde personer under 17 år (2016)
  • 6 300 lagföringsbeslut med misshandel som huvudbrott (2015)
  • 82 procent av de misstänkta är män (2015)
  • 13 procent = personuppklaringsprocenten² för misshandel (2015)

Sidan senast uppdaterad: 2017-04-06

Tipsa en kompis (öppnas i nytt fönster)

Statistik från Brå