Logotyp med texten Brå

Webbkarta  |  Press  |  Kontakta oss  |  English

Våldtäkt och sexualbrott

Under 2014 anmäldes 19 200 sexualbrott, varav 6 620 rubricerades som våldtäkt. De anmälda våldtäkterna ökade med 13 procent jämfört med året innan. Sett över en tioårsperiod så har anmälda våldtäkterna ökat kontinuerligt, vilket har ett flertal orsaker.

Nationella trygghetsundersökningenlänk till annan webbplats (NTU) uppger 0,8 procent av de tillfrågade att de utsattes för sexualbrott under 2012. Det motsvarar ungefär 62 000 personer i befolkningen. De flesta personer som utsatts har råkat ut för en enstaka händelse, men en mindre grupp är upprepat utsatt. Det är betydligt vanligare att kvinnor utsätts. Under 2012 utsattes 1,4 procent av kvinnorna och 0,3 procent av männen. Sedan första mätningen i NTU har andelen utsatta varit relativt stabil över tid.

Utsatta för sexualbrott 2005–2012. Andel för respektive kön (NTU 2013)

Det är vanligare att yngre kvinnor utsätts för sexualbrott enligt NTU. Mest utsatta är kvinnor mellan 16 och 24 år; 3,8 procent uppger att de utsattes för sexualbrott under 2012. NTU omfattar frågor kring olika typer och allvarlighetsgrad av sexualbrott. Då det är förhållandevis få som årligen uppger att de utsatts för sexualbrott går det inte att göra några fördjupade analyser av typ och allvarlighetsgrad. Sammantaget för samtliga undersökningsår är dock
knappt 16 procent av sexualbrottshändelserna rubricerade av respondenten
som en våldtäkt. Det motsvarar i genomsnitt 28 000 fall av våldtäkt per år.

Anmälda brott

År 2014 anmäldes totalt 19 700 sexualbrott, vilket är en ökning med 13 procent i
jämförelse med 2013. De anmälda våldtäkterna ökade med 13 procent till 6 620
anmälda brott mellan 2013 och 2014. Även anmälda brott om sexuellt ofredande och sexuellt tvång, utnyttjande m.m. ökade till 9 250 (+ 6 %) respektive 1 460 (+ 23 %) anmälda brott jämfört med föregående år. Ökningarna kan delvis förklaras av att de under 2014 har förekommit ett stort ärende med många brott gällande sexuellt ofredande, sexuellt tvång, utnyttjande och sexuell posering.

Totalt anmäldes 3 150 våldtäkter mot barn i åldern 0–17 år. I 92 procent av fallen (2 890 anmälda brott) var offren flickor.

Förändrad lagstiftning

De anmälda våldtäkterna har ökat sedan 2005. Ökningen kan delvis förklaras av att en ny sexualbrottslagstiftning trädde i kraft den 1 april 2005. Den innebär bland annat att vissa gärningar som tidigare rubricerades som sexuellt utnyttjande nu rubriceras som våldtäkt. Effekten av lagändringen slår igenom i statistiken på så vis att antalet anmälda brott avseende sexuellt tvång och utnyttjande minskade de närmaste åren efter lagändringen medan antalet anmälda våldtäkter ökade. Från den 1 juli 2013 skärptes sexualbrottslagstiftningen återigen; bland annat utvidgades våldtäkt till att omfatta de fall där offret reagerar med passivitet. Efter 2007 har antalet anmälda brott rörande sexuellt tvång och utnyttjande legat på en relativt oförändrad nivå fram till 2013, då antalet brott återigen ökade. Även antalet anmälda våldtäkter ökade 2014. Enstaka anmälningar om ett stort antal brott kan påverka och ge upphov till variationer i statistiken. Vid sexualbrott är mörkertalet särskilt omfattande och förändringar i anmälningsbenägenheten kan också påverka antalet våldtäkter i statistiken.

Misstänkta

Antalet misstänkta för våldtäkt var 1 060 personer 2013. Det är en ökning med 52 personer eller 5 procent jämfört med 2012. Antalet personer misstänkta för våldtäkt har ökat sedan år 2004, från 406 personer till en högsta nivå på 1 130 personer under 2010.

Det är främst män som misstänks för sexualbrott; av de misstänkta är endast 2 procent kvinnor (2013). Unga män dominerar bland gärningsmännen, medan unga kvinnor är överrepresenterade bland offren — något som framkommer både i NTU och kriminalstatistiken.

Uppklaringsprocent

Antalet personuppklarade¹ våldtäkter minskade med 30 procent till 978 brott.
Personuppklaringsprocenten² minskade med 6 procentenheter till 16 procent 2013. Det ska noteras att minskningen av personuppklarade våldtäkter föregicks av en uppgång föregående år. Sedan 2004 har antalet anmälda och personuppklarade våldtäktsbrott mer än fördubblats.

Personuppklaringsprocenten för våldtäkt har präglats av stora årliga variationer de senaste tio åren, vilket har olika förklaringar. Vissa år kan en tillfällig uppgång förklaras av ett fåtal större ärenden med flera anmälda och uppklarade brott.

Lagförda

År 2012 fattades 1 220 lagföringsbeslut³ gällande sexualbrott, vilket motsvarar en minskning med 13 procent eller 181 beslut jämfört med 2011. Framför allt minskade lagföringar gällande köp av sexuell tjänst med 29 procent eller 131 beslut. Köp av sexuell tjänst är att betrakta som ett spaningsbrott, och det är därför inte ovanligt att lagföringsstatistiken påverkas av variationer i polisens prioriteringar gällande insatser och spaningsuppslag. På tio år (2003–2012) har antalet lagföringsbeslut för olika typer av sexualbrott ökat med 66 procent, vilket motsvarar en antalsökning med 486 beslut. Utvecklingen av lagföringar gällande sexualbrott under den senaste tioårsperioden ska ses mot bakgrund av den nya sexualbrottslagstiftning som trädde i kraft 2005.

År 2012 fattades 149 lagföringsbeslut för våldtäkt mot barn (inklusive grov våldtäkt mot barn). Det är en minskning med 11 beslut eller 7 procent jämfört med föregående år.

¹)Personuppklaring innebär att en misstänkt person har bundits vid brottet genom att åtal har väckts, strafföreläggande har utfärdats eller åtalsunderlåtelse har meddelats.

²) Personuppklaringsprocenten redovisar antalet brott som personuppklarats under ett år i procent av antalet anmälda brott under samma år.

³) Med lagföringsbeslut avses fällande dom i tingsrätt eller beslut av åklagare, exempelvis strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse. Ett lagföringsbeslut kan omfatta flera brott.

Antalet anmälda fall av sexualbrott de senaste tio åren.

Fakta

  • 19 200 sexualbrott polisanmäldes (2014)
  • 1 220 lagföringsbeslut fattades gällande sexualbrott (2012)
  • 98 procent av dem som misstänks för sexualbrott är män (2013)
  • 26 procent av sexualbrotten sker i offrets eller gärningspersonens hem (2008)
  • 16 procent = personuppklaringsprocenten² för våldtäkt (2013)
Dela
Tipsa en kompis (öppnas i nytt fönster)

Statistik