Miljöbrott

Miljöbrott omfattar många olika områden — allt från jakt och fiske till föroreningar från fartyg. Det finns därför ingen enhetlig definition. Större delen av miljölagstiftningen finns samlad i miljöbalken. Under 2017 anmäldes omkring 4 700 brott mot miljöbalken – en minskning med 13 procent jämfört med året innan.

Anmälda miljöbrott

Anmälda brott mot miljöbalken, därav miljöbrott (inkl. grovt) samt nedskräpning, 2008–2017. Källa: Anmälda brott

Miljöbrott är att förorena mark, luft eller vatten eller på annat sätt påverka miljön så att det kan skada djur och växter eller människors hälsa.

De vanligaste anmälda och lagförda brotten mot miljöbalken är miljöbrott (exempelvis föroreningar eller olägenheter), otillåten miljöverksamhet (tillstånd för en viss verksamhet saknas eller att villkoren överträds) samt nedskräpning. Majoriteten av de misstänkta är medelålders män. De upptäckta brotten sker främst i näringsverksamhet.

Ofta myndigheter som anmäler miljöbrott

Alla verksamheter som bedöms utgöra en risk för miljön behöver tillstånd från en tillsynsmyndighet. I tillståndet ställs en rad krav som verksamhetsutövaren måste uppfylla, och ofta är det just dessa krav som blir utgångspunkten vid misstanke om miljöbrott.

De flesta miljöbrott upptäcks troligen aldrig, än mindre anmäls de. Miljöbrottet saknar ofta ett tydligt offer, till skillnad från när någon blir rånad eller misshandlad. Brotten upptäcks därför i huvudsak genom kontroll och tillsyn från myndigheternas sida. Det innebär att ökad kontroll direkt får genomslag i brottsstatistiken.

Uppklarade brott

Personuppklaringsprocenten¹ för  brott mot miljöbalken, 2007–2016. Källa: Handlagda brott

¹) Personuppklaring innebär att en misstänkt person har bundits vid brottet genom att åtal har väckts, strafföreläggande har utfärdats eller åtalsunderlåtelse har meddelats.

Personuppklaringsprocenten redovisar antalet brott som personuppklarats
under ett år i procent av antalet handlagda brott under samma år. Från och med 2014 redovisas en justerad personuppklaringsprocent. Måttet är i princip konstruerat på samma sätt som tidigare, men med den skillnaden att det beräknas på samtliga handlagda brott istället för på samtliga anmälda brott.

Lagförda för miljöbrott

Antal lagföringsbeslut med brott mot miljöbalken som huvudbrott 2007–2016. Källa: Personer lagförda för brott

Antalet lagföringsbeslut för brott mot miljöbalken som huvudbrott har minskat med 52 procent jämfört med 2007.

Fakta

  • 4 700 brott mot miljöbalken anmäldes (2017)
  • 117 personer lagfördes för miljöbrott (brott mot miljöbalken) (2016)
  • 2 procent = personuppklaringsprocenten för miljöbrott (2016)

Sidan senast uppdaterad: 2018-04-04