Ekonomiskt Stöd

Bedriver ni brottsförebyggande arbete, baserat på en tydlig problembild? Planerar ni att följa upp och utvärdera detta arbete? Då kan ni söka ekonomiskt stöd från Brå.

  • Ta reda på om insatsen fungerat och gett effekt.
  • En utvärdering visar vad som kan behöva utvecklas.
  • En väl genomförd utvärdering kan spridas och hjälpa andra i deras brottsförebyggande arbete.

Vårt uppdrag

Brå står för det nationella stödet till och samordningen av det brottsförebyggande arbete i Sverige. Det gör vi bland annat genom utbildningar, processtöd och utvecklingsarbete.

Tema: Medborgarlöften

Anna Horgby, utredare på Brå

Det arbetas väldigt olika med medborgar­löften. Därför är det viktigt med en forsknings­­baserad syn på det hela, säger Håkan Jarborg Eriksson, chef för UC Syd, Nationella operativa avdelningen.

Hur hänger samverkans­överenskommelsen och medborgar­löftena ihop? Välkommen till Trygghetsdagen i Stockholm den 17 september och som arrangeras av Brå i samarbete med Polismyndigheten och SKL.

FILM

Varför ska kommunen arbeta brottsförebyggande?

Filmen riktar sig till kommunala beslutsfattare och politiker och beskriver varför kommuner behöver prioritera brottsförebyggande arbete och vad som krävs för att arbetet ska bli effektivt.

Om filmen

Filmen är framtagen av Brottsförebyggande rådet. Filmen lämpar sig bäst att visas i mindre sammanhang där brottsförebyggande aktörer och beslutsfattare tillsammans efter filmen kan prata vidare om hur det brottsförebyggande arbetet ser ut och behöver utvecklas i kommunen.

Karin Svanberg, enhetschef på Brå.

ÅRSRAPPORT

Hur ser det brottsförebyggande arbetet ut i Sverige? Vilka utvecklingsbehov finns? I denna rapport beskrivs det brottsförebyggande arbetet under 2018 – ta del av resultat från enkätundersökningar samt en omvärldsanalys av pågående arbete nationellt, regionalt och lokalt.

I många kommuner förekommer ekonomisk brottslighet av olika slag och denna typ av brottslighet kan i vissa fall vara mer omfattande än vad man tror. Men hur mycket pengar motsvarar egentligen den ekonomiska brottsligheten runt om i landet och hur kan vi arbeta för att förebygga att dessa brott begås? Ett sätt att förebygga och komma åt denna typ av brottslighet är att arbeta med tillsyn av olika slag. Tillsynen behöver vara samordnad i hela kommunen för att den ska kunna ge effekt.

Under webbinariet deltar Ekobrottsmyndigheten och berättar om hur den ekonomiska brottsligheten kan yttra sig i en kommun och om hur resultatet av lokala tillsyner kan användas i större ekobrottsärenden. Polisen i Södertälje deltar och berättar om hur de arbetar brottsförebyggande med tillsyn som metod och hur de samordnar detta arbete i sitt område.

Medverkande 

  • Magnus Råsten, Ekobrottsmyndigheten
  • Britt Marie Talonpoika, Polismyndigheten (Södertälje)
  • Ulrica Olsson, Polismyndigheten (Södertälje)

KONFERENS

I år hölls Råd för framtiden i Göteborg där fler än 600 brottsförebyggare från hela landet träffades för att utbyta erfarenheter och delta i seminarer. De flesta punkterna på programmet filmades och kan ses i efterhand.

Förebygga brott i utsatta områden

Hur sprider vi de goda erfarenheterna och hur får vi det förebyggande arbetet i utsatta områden att bli en självklar del i polisens arbete, tillsammans med andra samhällsaktörer?

projekt

I Malmö pågår just nu ett arbete där man prövar den så kallade GVI-metoden, som utvecklats med fokus att minska skjutningar och förebygga våld mellan grupper. Metoden har visat sig framgångsrik på flera platser i USA och syftet med projektet är att pröva om den också är applicerbar och kan vara effektiv även under svenska förhållanden.

Karin Svanberg, enhetschef på Brå.

TÄVLING

Förebygga narkotikarelaterad ungdomsbrottslighet är temat för årets ECPA-tävling. Både myndigheter, företag och andra organisationer som har genomfört brottsförebyggande projekt eller insatser relaterat till årets tema kan delta. Ert bidrag ska vara inlämnat senast den 20 augusti.

Konferens

Hur kan arkitektur och design bidra till ökat trygghet? Otrygghet och rädslor, var kommer de ifrån? Vilken betydelse har platsen i det brottsförebyggande arbetet? Hur kan polisen bidra till en tryggare stadsplanering? Det var några av de frågor som diskuterades under konferensen Tryggare kan ingen vara? som ägde rum tidigare i år.

Samverkan

Uppsala kommun har tillsammans med polisen inlett ett samarbete mot den grova brottsligheten i stadsdelen Gottsunda. Brå kommer att följa och stötta arbetet som utgår från den så kallade fasmodellen som går ut på att minska brottsligheten stegvis.

Utsatta områden

Anna Horgby, utredare på Brå

Södra Sofielund i Malmö har identifierats som ett av Sveriges utsatta områden enligt polisen. För några år sedan gjordes en satsning med kamerabevakning som nu utvärderats med ekonomiskt stöd från Brå. Flera indikatorer visar på minskad brottslighet och ökad trygghet i området.

Exempelsamling

Arbeta brottsförebyggande med EST

Brå har sedan hösten 2016 bedrivit ett utvecklingsprojekt kring lokal samverkan för trygghets- och brottsförebyggande arbete i sju pilotområden. Nu har erfarenheterna från arbetet sammanställts i en exempelsamling av Malmö universitet. I bostadsområden, som polismyndigheten karaktäriserat som utsatta eller särskilt utsatta, har kommun, polis och lokala fastighetsägare tillsammans arbetat för att utveckla en metod för effektivare samverkan.

FAKTABLAD

Brås faktablad innehåller bland annat kortfattade fakta om brottstypen samt exempel på hur man kan arbeta brottsförebyggande mot brottet. Ett grundläggande steg i det förebyggande arbetet är att ta fram en lokal problembild. Tanken är att lokala brottsförebyggande aktörer med hjälp av materialet ska kunna få fler medborgare att engagera sig i det brottsförebyggande arbetet i sitt lokalområde.

UTBLICK

Många kommuner kämpar med att finna tid och resurser till det förebyggande arbetet. I Bjuvs kommun ser man lösningen i att aktivera fler medarbetare och förvaltningar så att arbetet också fördelas på fler. Tanken är att det brottsförebyggande arbetet ska genomsyra hela kommunens verksamhet.

Karin Svanberg, enhetschef på Brå.

Samordnare

Det har nu gått cirka ett och ett halvt år sedan länsstyrelserna i Sverige fick i uppdrag av regeringen att inrätta samordnare för brottsförebyggande arbete. Samordnarna ska se till så att brottsförebyggare på lokal nivå får det stöd de behöver. Sanela Cerimagic, samordnare på länsstyrelsen i Västmanland, har varit på plats sedan starten 2017 och svarar här på några frågor om hur hon tycker att stödet till det lokala arbetet har fungerat så här långt.

Prenumerera

Anmäl dig här för att få Brås nyhetsbrev direkt i din e-post.


publikation

Det brottsförebyggande arbetet förstärks på många sätt just nu. Brå har tagit fram boken Nationellt och lokalt brottsförebyggande arbete, för att belysa vad som ligger till grund för den utveckling vi ser i dag.

Trygghetsvärdar i Vivalla

Publikation

Nu finns det en konkret handbok som beskriver hur en orsaksanalys kan genomföras på lokal nivå. Den ger vägledning i hur lokala aktörer kan gå tillväga, steg för steg, för att genomföra en analys av orsakerna till att brott sker. Att ta fram en orsaksanalys är en viktig del i samverkansarbetet inom ramen för det lokala kunskapsbaserade brottsförebyggande arbetet.