Ekonomiskt stöd och slutrapporter

Sök ekonomiskt stöd senast den 15 september

Bedriver ni brottsförebyggande arbete, baserat på en tydlig problembild? Planerar ni att följa upp och utvärdera detta arbete? Då kan ni söka ekonomiskt stöd från Brottsförebyggande rådet (Brå).

Ansökningstiden har gått ut. Nästa ansökningsperiod är september 2019.

Vad innebär stödet?

Brå kan bevilja ett ekonomiskt stöd på upp till 250 000 kronor för utvärderingar och uppföljningar som pågår som längst under en tvåårsperiod. För aktiviteter som löper längre än två år måste ni skicka in en ny ansökan, som då bedöms i konkurrens med andra ansökningar.

Vilka kan beviljas stöd?

Brå prioriterar utvärderingar och uppföljningar av brottsförebyggande arbete som är riktat mot ett identifierat problem och utformat för att motverka troliga orsaker till brottsligheten.

Ibland kan stöd även beviljas för andra aktiviteter som kan generera kunskap om brottsförebyggande arbete, men inte till löpande verksamhet eller driftskostnader, kapitalinvesteringar, större materialinköp eller utrikesresor.

Helst bör utvärderingen eller uppföljningen göras med stöd av ett lokalt brottsförebyggande råd eller någon motsvarande samverkansorganisation, och genomföras av en högskola eller motsvarande aktör med utvärderingskompetens.

Krav på ansökan

Av ansökan ska det tydligt framgå hur utvärderingen/uppföljningen är tänkt att genomföras. Därtill behöver ansökan också omfatta en beskrivning av den ursprungliga problembilden och de brottsförebyggande åtgärder som ska utvärderas/följas upp.

Om du söker medel för flera olika utvärderingar/uppföljningar, måste du göra en separat ansökan för var och en av dem.

Handläggning och beslut

Handläggningen av ansökningarna beräknas ta 6–8 veckor från den 15 september. Handläggningstiden kan dock påverkas av antalet inkomna ansökningar, och av om Brå behöver begära in kompletteringar. Brås beslut grundas på ansökan. Beslutet meddelas skriftligen och kan inte överklagas.

När man beviljats stöd

De organisationer som beviljats ekonomiskt stöd förväntas ha nära kontakt med en handläggare på Brå, som följer utvärderingen och bistår med synpunkter. De som fått ekonomiskt stöd ska också redovisa hur de använt medlen, såväl i en första delrapport som i en slutrapport. Själva stödet betalas ut efter att en rekvisition och ett underskrivet kontrakt kommit in till Brå.

Läs om tidigare projekt som beviljats stöd 

Genom de ansökningar som skickas in får Brå också god inblick i det brottsförebyggande arbete som pågår runtom i landet, och kan sprida lärdomarna vidare till andra lokala och regionala aktörer. Ta gärna del av tidigare erfarenheter.

(Observera att riktlinjerna för det ekonomiska stödet har varierat under åren. Vissa av satsningarna kan alltså ha beviljats stöd enligt andra riktlinjer än de som gäller i år.)

Sidan senast uppdaterad: 2018-09-28

Tidigare års stöd

Slutrapporter

Projektbeskrivningar