Ungdomar

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokala brottsförebyggande projekt rörande ungdomar.

För sakuppgifter och slutsatser i slutrapporterna ansvarar respektive författare eller organisation. Materialet är sammanställt av Brottsförebyggande rådets enhet för lokalt brottsförebyggande arbete. En * efter projektets titel innebär att textavsnittet också ingår i andra kategorier i sammanställningen.

Ungdomsbrandkåren Backdraft i Falköping
Dnr 5.1-0217/2015
Sedan våren 2008 bedriver Samhällsskydd Mellersta Skaraborg en ungdomsverksamhet benämnt Backdraft. Med utgångspunkt i brandmansyrket vill man stötta och stärka ungdomar och motverka utanförskap. För att underöka vad Backdraft betyder för deltagarna på såväl kort som på längre sikt har projektet utvärderats på uppdrag av Falköpings kommun. Utvärderingens fokus är att identifiera framgångsfaktorer i arbetet och även se hur samverkansprocesserna fungerar. Nuvarande och tidigare deltagare har antingen fått besvara en enkät eller blivit intervjuade. Utöver dessa metoder har deltagande observationer genomförts och ledare, politiker m.fl. intervjuats i så kallade fokusgrupper. Slutrapporterad april 2017.

Tillsammans för(orten)*
Dnr 5.1. 0197/2015
Huddinge kommun har med hjälp av en extern utvärderar följt upp om sommarjobb med skötsel och upprustning av den fysiska miljön kan göra lokala ungdomar mer engagerade och delaktiga i området och om det i sin tur kan inverkar på skadegörelse och upplevelsen av trygghet i området. Utvärderingen domineras av intervjuer med deltagande ungdomar som kompletterats med observationer. Slutrapporterad februari 2017.

Skarpnäckslyftet - områdesbaserat socialt arbete för ökad trygghet
Dnr 5.1-0260/2014
Skarpnäckslyftet är ett treårigt projekt riktat till ungdomar under 18 år samt unga vuxna i åldrarna 18-24 år i Skarpnäcks stadsdelsområde i södra Stockholm. Projekt är en del av stadsdelens handlingsplan för barn och ungdomar.

Utvärdering och dokumentation av sociala insatsgrupper (SIG) i Örebro kommun
Dnr 5.1-3007/2013
Syftet med denna handbok är att beskriva Sociala Insatsgrupper: Risk, Behov,
Mottaglighet (SIG: RBM), en arbetsmetod som har utvecklats av Socialtjänsten
i Örebro och Örebro universitet.

Att motverka kriminalitet genom samverka - studie av Social insatsgrupp i Linköping
Dnr 5.1-0285/2013
Projektet Social insatsgrupp (SIG) i Linköpings kommun har pågått med Socialkontoret som samordnare sedan 15 juni 2011 till och med 31 oktober 2012. Projektet var en del i en försöksverksamhet som omfattat 12 kommuner i hela landet. Projektets syfte har varit att, genom samverkan mellan berörda myndigheter, motverka kriminalitet hos barn och unga personer.

SSPF i Göteborg*

SSPF i Göteborg - slutrapport
Dnr 5.1-0263/2013
Social resursförvaltning i Göteborg har utvärderat samverkansformen, SSPF socialtjänst, skola, polis och fritid. SSPF har bedrivits i Göteborg i sju år och en extern utvärderare från FoU Väst har undersökt dels hur verksamheten upplevts av involverade tjänstemän och mottagande individer och familjer, dels effekten och framgångsfaktorerna i samverkansarbetet SSPF. Grundstrukturen för SSPF finns på plats i alla stadsdelar men variationerna är stora. Totalt är det 4 av 10 stadsdelar som idag arbetar med individärenden. Enligt utvärderingen skulle flera arbetsgrupper behöva fokusera på individärenden och på att begära in samtycken. Några av de stadsdelar som kommit längst är de som har tyngst problembild.  Det är att samordnade insatser som sker samtidigt som ger resultat. Det kan vara att man för familjesamtal parallellt med att man kommer överens med polisen om att de ska ringa om ungdomen hittas på i ett visst område och så gedigna skolinsatser. Slutrapporterat juni 2015.

SSPF i Ockelbo 

SSPF i Ockelbo - slutrapport
Dnr 5.1-0299/2013
Ockelbo kommun har tillsammans med Linköpings universitet genomfört en processutvärdering av SSPF, en samverkansmodell för skola, socialtjänst, polis och fritid för individinriktad samverkan kring ungdomar i riskzon för kriminalitet. Bland annat har forskare från Linköpings universitet deltagit vid möten, genomfört intervjuer med samverkansparter i SSPF och gjort enkätundersökning med berörda funktioner. Förslag till Ockelbos fortsatta arbete med SSPF handlar om stärkt styrning och struktur för bättre förankring, enhetliga definitioner av målgrupp, arbetssätt och process - den mindre kommunens förutsättningar. Slutrapporterat juni 2015.

Framtidssamtal i Hudiksvall

Framtidssamtal i Hudiksvall - slutrapport
Dnr 5.1-0276/2013
Hudiksvalls kommun har utvärderat metoden Framtidssamtal. Framtidssamtal har bedrivits i Hudiksvalls kommun sedan 2012 och målgruppen är ungdomar under 15 år som misstänks för brott och dennes vårdnadshavare. Syftet med samtalen är att bedöma om det finns behov av insatser, beskriva konsekvenser av brottet samt stödja föräldrarna som gränssättare för barnet. Utvärderingen, som genomförts av FoU Välfärd, Region Gävleborg, har undersökt hur interventionen fungerar. Redan i början av insatsen byggdes möjligheten in att mäta eventuella effekter av samtalen. Totalt har 16 ungdomar, 15 pojkar och 1 flicka, deltagit i framtidssamtal enligt modellen där en socialsekreterare och en polis träffar den unge samt en förälder eller båda. Enligt utvärderingen har 2 av de 16 ungdomar som tagit del av insatsen återkommit till ny brottslighet efter interventionen. Utvärderingen har inte bara ökat kunskapen kring verksamheten med framtidssamtal, utan även tillfört kunskap och erfarenhet kring implementeringsarbete. Slutrapporterat maj 2015.

X-Cons Stockholm: Process Kedjan
Dnr B3.3-0339/2012
X-CONS Stockholm har utvärderat "Process Kedjan" med medel från Brå. Själva projektet fick medel från Allmänna Arvsfonden. Projektet innebar coachning av ungdomar till ett normalt, socialt och ekonomiskt liv. Utvärderingen genomfördes av coacherna med respektive ungdom. I metoden ingick vision, mål, indikatorer, enkäter/djupintervjuer, insamling/analys och resultatredovisning. I redovisningen finns preliminära resultat från 10 ungdomar. Utvärderingen menar att om målen uppfylls så är det en indikation på att risken för återfall sjunker. Processen är långvarig och det behövs en längre tid för att se verkliga effekterna av arbetet säger utvärderingen. Slutrapporterat juli 2015.

RePulse Grästorp*

RePulse Grästorp - slutrapport
Dnr B3.3-0311/2012
Grästorps kommun har genomfört en utvärdering "Tidigt nå barn och ungdomar med bristande impulskontroll i skolan” och erbjudit kursen RePulse för att hitta andra strategier för sitt beteende. Kommunen ville erbjuda alla elever som har svårt att hantera sin bristande impulskontroll att gå en kurs i RePulse. Skolan utbildade instruktörer bland personer som möter barn/ungdomar i riskmiljö. Utvärdering har skett löpande efter varje avslutad kurs, genom enkäter och intervjuer. En rapport har sammanställts efter ett år av aktiviteter, med utvärdering och sammanställning av data som samlats in. Elevhälsoteamet på skolan har ansvarat för styrning och utvärdering av arbetet. Utvärderingens resultat visar på svårigheter att nå ”rätt” ungdomar med ett förebyggande arbete, något som även lyfts i andra utvärderingar av liknande insatser. Slutrapporterat augusti 2015.

Konsultationsteamet för avhoppare*

Konsultationsteamet för avhoppare - slutrapport
5.1-0294/2013
Malmö Stad har utvärderat Konsultationsteamet för avhoppare. Arbetet bedrevs i samverkan med Socialtjänsten, Kriminalvården, Statens institutionsstyrelse och Polisen. Utvärderingen avsåg området livsstilskriminella/avhoppare med fokus på samverkansfrågor och beskriver verksamhetens uppkomst, utveckling och innehåll. Som en del av utvärderingen har en workshop genomförts för att formulera syfte och mål för Konsultationsteamet, identifiera kritiska faktorer för resultat samt att skapa en åtgärdslista för att komma vidare i konkret målarbete. Utvärderingens resultat visar att de individer som Konsultationsteamet har haft kontakt med sedan verksamhetens start och fram till och med 2014 har drygt 60% inte erhållit ny påföljd samt att 56% varken förekommer i polisens påföljds- eller misstankeregister. Slutrapporterat mars 2015.

Huddinge kommuns arbete mot organiserad brottslighet*

Slutrapport
5.1-0300/2013
Huddinge kommun har låtit utvärdera Huddinge kommuns arbete mot organiserad brottslighet – Fokus på att förhindra och förebygga kriminalitet bland unga. Utvärderingen har mätt effekter av insatsen och den samverkan som utvecklats. Arbetet för att förebygga nyrekrytering till kriminalitet har skett genom att pröva modellen sociala insatsgrupper. För fyra av tio ungdomar har inga nya polisanmälningar eller orosanmälningar inkommit efter att insatsen påbörjats. FoU Södertörn fick uppdraget att utvärdera projektet.  Slutrapporterat januari 2015.

Utvärdering av Utredningscentrum för unga lagöverträdare*
Rapport från FoU
5.1-0275/2013
Värmdö kommun har låtit FoU Södertörn utvärdera sitt projekt Utredningscentrum för unga lagöverträdare. Verksamheten startades 2008 och bestod av ett samarbete mellan socialkontoret i Värmdö kommun, Värmdö närpolis och Åklagarkammaren i City. Syftet var att utveckla en effektiv samverkan kring ungdomar mellan 12-18 år som begått brott och var skrivna i Värmdö kommun. Genom snabb intervention och samverkan ville kommunen minska kriminaliteten bland ungdomarna. Samverkansgruppen vill ge ungdomar som begår brott och deras anhöriga stöd, skapa effektiv samverkan mellan anhöriga, skola m.fl., och öka antalet medlingsärenden. Resultatet visade att samlokaliseringen, som fanns under en tid, hade positiv betydelse för samverkan och resultat. Slutrapporterat januari 2015

Utvecklad samverkan polis-kommun för att förebygga utanförskap  av unga - slutrapport

Rapport 1

Rapport 2

B3.3-0343/2012
Hallstahammar kommun har beviljats stöd till utvärdering av "Utvecklad samverkan polis-kommun för att förebygga utanförskap av unga". Det gemensamma synsättet är att tidiga insatser är viktiga medel att förebygga utanförskap och ungdomsbrottslighet. På uppdrag av Hallstahammars kommun har Mälardalens högskola genomfört utvärderingen av samverkan. Utvärderingen resulterade i två rapporter.  I den första rapporten har man undersökt hur arbetet tidigare bedrivits och därefter utvecklats och i den andra har man tittat närmare på resultaten av den utvecklade samverkan. Samverkan har utvecklats positivt och en hypotes är att det också påverkat missbruk, utsatthet och återfallsrisk positivt men att det är svårt att fastställa. Slutrapporterat januari 2015.

Youth At Risk i Lycksele, Omstart*
Youth At Risk i Lycksele, Omstart - uppföljning
B3.3-0297/2012
Lycksele kommun och det förebyggande nätverket Navet har genomfört en nedskalad variant av den brottsförebyggande metoden YAR,"Youth AT Risk”, som de kallade Omstart. Genom metoden ville kommunen mobilisera närsamhället med såväl företagare som föreningar att tillsammans samverka för att hjälpa ungdomar i riskzonen. Omstart har bidragit till positiva skillnader för de ungdomar som medverkat. Slutrapporterat februari 2015.

Försök med tillämpning av systembaserad styrning*
B3.3-0326/2012. 
Polismyndigheten i Gävleborgs län har testat en metod för att mer effektivt förebygga att ungdomar hamnar i kriminalitet, återfaller i brott eller blir upprepat utsatta för brott. Genom försöksverksamheten förväntas polismyndigheten hitta ett mer effektivt sätt att styra och följa upp faktiska effekter. Det nya arbetssättet innebär tätare samverkan med andra aktörer. En gemensam insatsplan tas fram för den unge med alla inblandade aktörer. Resultatet av arbetet ska spridas i statsförvaltningen och bidra till en fortsatt utveckling av en mer verksamhetsanpassad styrning inom staten. Slutrapporterat maj 2014. 

Uppföljning av Projekt - Avhopp från kriminell livsstil*
B3.3-0328/2012.
Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet i Göteborgs Stad har följt upp projektet och tagit fram en arbetsmodell avseende hanteringen av avhopp från kriminella gäng och kriminella nätverk. Arbetet har utförts i nära samverkan med staden, statliga myndigheter, Västra Götalandsregionen och den ideella sektorn. Målgruppen för projektet var personer över 18 år som signalerar att de vill lämna sin kriminella livsstil. En riktlinje för avhopparverksamhet i Göteborg har tagits fram och i den framgår vilket gemensamt ansvar man har för att frågan ges prioritet samt vad respektive aktör åtar sig utifrån sina enskilda uppdrag. Slutrapporterat juni 2014.

Kartläggning av Passus avhopparstöd*
B3.3-0323/2012.  
Stiftelsen KFUM Söder Fryshusethar arbetat med projektet Passus sedan 2010 för att stödja individer som vill bryta med sina tidigare liv som gängkriminella. Passus har nu gjort en kartläggning av det klientarbete som gjorts. Ny kunskap har samlats in genom att sammanställa den dokumentation som finns och genom djupintervjuer med personal och klienter. Syftet var att få tydlig och väl underbyggd kunskap som kan vara till nytta när nya avhopparverksamheter ska startas. En processmall har tagits fram som hjälpmedel för att förstå när en insats ska användas. Resultatet av kartläggningen ska spridas till myndigheter, offentlig sektor, ideell sektor samt näringslivet. Slutrapporterat juni 2014.

Metodutveckling*
B3.3-0273/2011.  
Hudiksvalls kommun och Polismyndigheten i Gävleborg har utvecklat integrerade insatser för barn och ungdomar under 15 år som riskerar att utveckla en kriminell bana. Projektet omfattade en rad aktiviteter såsom kompetenshöjning bland aktuella aktörer, utveckling av en evidensbaserad metod, utarbeta rutiner, spridningsseminarium och plan för upprättande av projektet i den ordinarie verksamheten. Slutrapporterat december 2012.                                    

Forsknings- och kunskapsöversikt inriktad på livsstilskriminella unga vuxna*
B3.3-0348/2012.
Stockholms stads socialförvaltning har gjort en kartläggning som är inriktad på forskning och erfarenheter av arbete med gruppen livsstilskriminella unga vuxna och grupper som skapar social oro. Detta arbete har resulterat i en forsknings- och kunskapsöversikt som har spridits under 2013. Slutrapporterat april 2014. Se även kunskapsöversikten från Stockholms stad.

Konst på offentlig plats skapad av barn och unga*
B3.3-0337/2012.
Urban Utveckling & Samhällsplanering AB har utvärderat effekten av konst skapad av barn som lever och verkar på platsen. På ett antal platser runt om i Stockholms län har barn och ungdomar involverats i utsmyckandet av den offentliga miljön. Studien omfattar 13 stycken tunnlar som barn och unga har smyckat ut. Studien omfattar såväl kvantitativa metoder där statistik över skadegörelsefrekvens studerats, som kvalitativa metoder där medborgare intervjuats. Syftet med utvärderingen är att skapa förståelse för hur metoden kan tillämpas på andra platser i brottsförebyggande syfte. Undersökningen visar att den brottsförebyggande effekten är beroende av hur man använder konsten, i vilket sammanhang den sätts upp, hur omgivningen ser ut och hur den underhålls. Slutrapporterat januari 2014.

Kartläggning av ungdomskriminalitet i Lessebo kommun
B3.3-0306/2012.
Lessebo kommun har genomfört en kartläggning vars syfte var att ta fram en problembild, information om vilket förebyggande arbete som redan finns samt en analys av hur man kan utveckla och komplettera det arbetet med nya åtgärder. Problembilden har tagits fram med hjälp av befintliga undersökningsresultat, intervjuer med nyckelpersoner och ungdomar, diskussioner i fokusgrupper, enkäter samt statistik. Det lokala rådet har fått kunskap om vilka problemområden som behöver prioriteras och arbetas extra med. Slutrapporterat oktober 2013.

Metodutveckling
B3.3-0273/2011.  
Hudiksvalls kommun har genomfört ett projekt i samverkan med Polismyndigheten i Gävle där man utvecklat integrerade insatser för barn och ungdomar under 15 år som riskerar att utveckla en kriminell livsstil. Projektet har innefattat en rad aktiviteter såsom kompetenshöjning bland aktuella aktörer, utveckling av den evidensbaserade metoden Ester, utarbetat rutiner, genomfört "framtidssamtal" och upprättat metoden i den ordinarie verksamheten. Projektets aktörer har varit Polismyndigheten i Gävleborg och Hudiksvalls kommun. Slutrapporterat april 2013.

Ta det lugnt*
B3.3-0321/2011.
Vimmerby kommunhar genomfört ett projekt med syfte att minska störande buskörning med bilar och epatraktorer samt den skadegörelse som följer i spåren av detta. I projektets inledningsfas har koncentrationen lagts på att nå ungdomarna och påbörja en dialog. Kontinuerliga träffar har hållits med ungdomar mellan 17-25 år. Kontakter har också tagits med lokal motorsportklubb och man har genomfört flera studiebesök mm. Aktörer såsom intresseorganisationer, föreningar, företag, polis har inbjudits vid två tillfällen. Resultatet har redovisats genom polisens trygghetsundersökning. Slutrapporterat januari 2013.

Webb-baserat socialt arbete*
B3.3-0304/2011.
Trelleborgs kommun, Socialförvaltningen har genomfört ett projekt i syfte att förhindra brott och kränkningar på nätet. Kommunen har kartlagt behovet av att "nätvandra" och undersökt var på nätet ungdomar rör sig. Man har kartlagt befintlig forskning, startat en fokusgrupp, genomfört temadagar, tagit fram informationsmaterial, medverkat vid föreläsningar och genomfört en enkät. Avsikten med projektet var att undersöka möjligheten att starta upp en typ av hjälpverksamhet för unga på nätet. Aktörer i projektet har varit ungdomsenheten, skolan, socialtjänsten och polisen. Slutrapporterat januari 2013.

Analys av våld bland unga inom projekt Akta huvudet, steg 2
B3.3-0146/2011.
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft i Stockholm har analyserat ungdomsvåldets socioekonomiska effekter på samhällsnivå. Analysen har redovisats i rapporten Gatuvåldets ekonomi — Ett kommunalt perspektiv. Förbundets förhoppning är att en sådan analys kan stärka och öka trovärdigheten i ett pågående opinionsarbete mot ungdomsvåld. Analysen kommer att användas som diskussionsunderlag vid seminarier om våldets konsekvenser som riktar sig till skolledare, lärare, myndigheter, organisationer och föreningar. Projektet "Akta huvudet" är en fyraårig satsning. Slutrapporterat februari 2013.

Attraktiv stad* (f.d. Trygg stad)
B3.3-0308/2010.
Syftet med projektet har varit att engagera ungdomar i arbetet med att öka tryggheten i Landskrona stad genom en demokratisk process. Projektet har använt sig av den så kallade workshopmetoden "digital storytelling". Ungdomar från högstadiet och gymnasiet har skapat egna digitala berättelser i två workshops. Huvudansvarig för projektet har varit Landskrona stads utbildningsförvaltning. Ideella föreningen VäL och Rotary med flera har också deltagit i projektet. Slutrapporterat juni 2012.

Tolerans och demokrati mot rasism och diskriminering*
B3.3-0310/2010.
Pedagogiskt centrum i Göteborg har genomfört ett projekt som ska syfta till att förebygga antidemokratiska attityder och värderingar bland elever i Kungsbacka kommun, utveckla ett pedagogiskt förhållningssätt i skolorna om att bemöta och hantera diskriminering gällande etnisk bakgrund samt att utveckla förebyggande metoder och konkret arbetsmaterial. Projektet har arbetat fram en metodbox med tre olika rollspel samt genomfört pilottester på några skolor och genomfört utbildningsseminarium för pedagoger av dessa spel. Slutrapporterat maj 2012.  

Bekymringssamtal, skolkförebyggande*
B3.3-0314/2010.
Syftet med projektet var att förebygga uppkomsten av skolk. Tanken var att utveckla så kallade bekymringssamtal och genom samverkan med ungdomsenhet, skola, socialtjänst samt polis på bred front ha möjlighet att fånga upp ungdomar som av någon anledning inte sköter sina studier. Till bekymringssamtalen kallas den unge samt den unges vårdnadshavare tillsammans med de aktörer som kan komma att vara aktuella för stödjande insatser för den unge och dennes familj. En utbildning har genomförts av metodens grundare (Björn Övrum) för personal från fritidsverksamheterna, skolan, socialtjänsten och polisen. Arbete pågår för att implementera metoden i den ordinarie verksamheten. Slutrapporterat januari 2012.

Mentorer — en tryggare framtid*
B3.3-0297/2010.
Flamman Ungdomarnas Hus i Malmö har tidigare fått projektstöd till mentorskap för ungdomar i riskzon i en stadsdel i Malmö. Nu har man också gjort ett likvärdigt projekt i en problemfylld skola. Tanken var att mentorer skulle följa ungdomar både på vissa lektioner och på raster för att stödja eleven för att minska skolk, skadegörelse, droganvändande, mobbning mm. Detta har skett till en del men samarbetet med skolan var inte så förankrat som man hoppats. Projektet har genomfört en mängd aktiviteter såsom föreläsning, gruppsamtal, studiebesök, utflykter mm.  Mellan 40-50 ungdomar har deltagit i projektet och könsfördelningen har varit ca 50/50. Slutrapporterat februari 2012.

CIDES - Center för Information om Destruktiva Subkulturer
B3.3-0306/2010.
KFUM Söder Fryshuset i Stockholm har genomfört en samhällsekonomisk analys av effekterna av destruktiva subkulturer (i detta fall gängkriminalitet och vit maktrörelsen). CIDES målsättning är att utveckla och sprida kunskap som kan motverka bildandet av destruktiva subkulturer, minska nyrekrytering, underlätta avhopp samt hjälpa unga människor att återvända till samhället. Syftet med analysen är att visa vad det kostar för samhället att inte arbeta förebyggande med personer som befinner sig eller är i riskzonen för att hamna i destruktiva subkulturer. Slutrapporterat mars 2012.

Ungdomsråd med polisen
B3.3-0293/2010.
Laholms kommun har beviljats stöd för projekt Ungdomsråd med polisen. Syftet med ungdomsrådet var att unga ska få ett forum att samtala med polisen, om frågor som berör dem. Man har genomfört flera studiebesök och så kallade ungdomsforum. Projektet har enligt slutrapporten gett en ökad dialog med ungdomarna. Medverkande var närpolisen, ungdomssamordnaren i kommunen och fritidsledare. Slutrapporterat juni 2012.

Mentorsprojektet vid Gottsunda Dans & Teater
B3.3-0151/2011.
Gottsunda Dans & Teater i Uppsala har genomfört ett mentorprogram för ungdomar i riskzon för kriminalitet. Målet med mentorskapet var att ge ungdomar en nära kontakt med en vuxen som de kan få förtroende för och som också kan bli en positiv förebild. Till projektet var också en mentor till mentorerna knuten som varit verksam på Maria ungdom i Stockholm. Slutrapporterat juli 2012.

Hemmasittarprojektet*
B3.3-0107/2010.
Syftet med projektet var att skaffa en gemensam problembild mellan myndigheter för att öka möjligheten att hjälpa elever med hög frånvaro tillbaka till en bra skolgång. En forumgrupp har bildats i samverkan mellan BUP, Socialtjänsten, lokala BRÅ, grundskolan, landstinget m.fl. Slutrapporterat juli 2012. 

Hiphopkollektivet - mentorskap genom dans och musik
B3.3-0150/2009.
Ungdomens Nykterhetsförbund i Göteborg har beviljats stöd till projektet Hiphopkollektivet - mentorskap genom dans och musik. Syftet med projektet var att ge barn och ungdomar i riskzon förebilder genom kreativa aktiviteter såsom streetdans, hiphop och rap. Man har utbildat mentorer och också genomfört ledarskapsutbildningar. Projektet har riktat sig till ungdomar i riskzonen i resurssvaga områden i Göteborg och ungdomarna har nåtts genom socialtjänstens fältteam. Samverkan har skett mellan en rad olika föreningar och organisationer. Slutrapporterat oktober 2011.

Kasta inte ut bråkstakarna! - den inkluderande skolan*
B3.3-0362/2009. Hjo kommun, Barn- och utbildningsenheten har beviljats stöd till projekt Kasta inte ut bråkstakarna. Projektet har genomförts i samverkan mellan skola, socialtjänst, folkhälsoråd och brottsförebyggande rådet i Hjo. Syftet har varit att förebygga och förhindra utanförskap, kriminalitet och psykisk ohälsa. Åtgärderna har riktats till elever i årskurs 7-9 med riskfaktorer som hög frånvaro och utåtagerande beteendemönster. Eleverna har erbjudits en personlig mentor för att skapa förutsättningar för att elevens skolarbete ska fungera och elevens utsatthet minska. Mentorerna har regelbundet fått handledning och kompetensutveckling. Slutrapporterat oktober 2011.

Mopedturné med inriktning på brott och straff*
dnr B3.3-0370/2010.
Stockholms universitet, Juridiska institutionen beviljades stöd till en föreläsningsturné som genomfördes på gymnasieskolor i Sollentuna, Vallentuna, Uppsala och Märsta. Föreläsningarna handlade om ämnena: medverkan till brott, sexualbrott mot ungdomar, påföljdsbestämning, skadeståndsansvar och brottsutveckling. Ett antal lärarhandledningar i dessa ämnen har tagits fram som finns på Brås hemsida (www.brottsrummet.se). Slutrapporterat juni 2012.

Killgruppsverksamhet i Härnösand
B3.3-0280/2010.
Studieförbundet Bilda i Sundsvall har med projektet haft syfte att fånga upp killar i riskzon och ge dem verktyg för att ändra sitt beteende. Projektet inleddes med en ledarutbildning, därefter har man erbjudit samtalsgrupper som har resulterat i flera träffar. Rekrytering har skett genom att uppsöka killar mellan 13-17 år på kommunens ungdomsgård. Gruppen 18-24 år har varit svårare att finna men kontakter togs med arbetsgivare som har lärlingsprogram genom gymnasieskolan. Projektet har även genomfört seminariekvällar vid tre tillfällen. Samarbetspartners till Studieförbundet Bilda har varit polisen, fältassistenter, Länsstyrelsen, lokala BRÅ och ungdomsgården Kåken. Slutrapporterat januari 2012.

Växa — mentorskapsprogram för barn/ungdomar i riskzon
B3.3-0356/2008.
Södertörns brandförsvarsförbund i Haninge har beviljats stöd till projektet Växa. Syftet med projektet var att ge barn och ungdomar i riskzon fler vuxna förebilder genom ett mentorskapsprogram. Under ett år har ungdomar fått möjlighet att få en brandman som mentor och förebild. Mentorskapsprogrammet har erbjudit vägledning, råd och träffar. Målet har varit att stärka de ungas självkänsla så att man kommer bort från negativa beteendemönster. Projektet har skett i samverkan mellan Södertörns brandförsvarsförbund, Södertälje polismästardistrikt och Södertälje kommuns ungdomstjänst. Slutrapporterat maj 2011.

Växa - mentorskapsprogram för barn/ungdomar i riskzon
B3.3-0307/2008. Polismyndigheten i Stockholms län/Södertälje polismästardistrikt har beviljats stöd till projektet Växa. Syftet med projektet var att ge barn och ungdomar i riskzon fler vuxna förebilder genom ett mentorskapsprogram. Under ett år har ungdomar fått möjlighet att få en polis som mentor och förebild. Mentorskapsprogrammet har erbjudit vägledning, råd och träffar. Målet har varit att stärka de ungas självkänsla så att man kommer bort från negativa beteendemönster. Projektet har skett i samverkan mellan Södertälje polismästardistrikt, Södertörns brandförsvarsförbund och Södertälje kommuns ungdomstjänst. Slutrapporterat maj 2011.

Samhällsvärd på Kronoparken*
B3.3-0123/2010.
Trygghetsprojekt som genomfördes av i Hyresgästföreningen i Karlstad. Syftet har varit att göra riktade insatser under sommaren 2010 för att minska brottslighet såsom skadegörelse, överfall, fylleri samt stöld i stadsdelen Kronoparken i Karlstad. Ungdomar som bor i stadsdelen och tidigare varit aktiva i nattvandringsverksamhet arbetade som samhällsvärdar i projektet. De har närvarat i samband med tillställningar där ungdomar och alkohol förekommit, ledsagat boende från busshållplatser, samarbetat med myndigheter och andra aktörer i trygghetsrelaterade frågor. Den primära målgruppen var ungdomar men även övriga målgrupper omfattades av insatserna. Mätbara effekter var minskat antal brott år 2010 jämfört med år 2009 i området. Slutrapporterade januari 2011.

Samordning för arbetet kring normbrytande barn/ungdomar*
B3.3-0103/2010.
Västerås Stad, Skolgemensamt stöd har genomfört projektet Samordning för arbetet kring normbrytande barn/ungdomar. Målet var att minimera antalet hemmasittare (fullständig frånvaro som pågått i minst en månad) och att utveckla samverkansmodell mellan kommunen och landstinget kring barn och ungdomar med normbrytande beteende. Målgruppen var barn och ungdomar åk 1-åk 9, som riskerar att hamna i kriminalitet och utanförskap. För att få en bild av hur många elever som var hemmasittare och hur samverkan fungerar så skickades en enkät till alla femtiosju grundskolor i Västerås Stad. Ett antal samverkansmöten har hållits och det har upprättats en ny överenskommelse om lokal samverkan kring ungdomar i behov av särskilt stöd. Skolor som uppgivit i enkäten att de har hemmasittande elever (16 stycken) har följts upp och erbjudits stöd. Slutrapporterat september 2011.

Ungdomars trygghetsarbete*
B3.3-0311/2010.
Projektet ville skapa bra arbetsmetoder för att engagera ungdomar att delta aktivt i trygghetsarbetet i stadsdelen. En trygghetsundersökning har genomförts bland stadsdelens högstadieskolor. Tillsammans med ungdomar har man nu tagit fram förslag på åtgärder som kan höja tryggheten i stadsdelen. Detta har gjorts genom utbildning i brottsförebyggande arbete, startat brottsförebyggande projekt, information, workshops och utbildning i presentationsteknik.   Slutrapporterat september 2011.

Analys inom projekt Akta huvudet*
B3.3-0116/2010.
Syftet med analysen har varit att ta fram en modell som visar på de socioekonomiska effekterna av våld mot huvudet på unga utifrån ett individperspektiv. Målgrupperna för analysen har varit offer för gatuvåld, gärningsmännen, vittnen och anhöriga/närstående. Under projektets andra och tredje år ska man även ta fram en modell för effekter på samhällsnivå samt en modell för både individ- och samhällsnivå. Projektet har avrapporterat till Brå efter första året med rapporten Gatuvåldets ekonomi — Individer och förlopp. Slutrapporterat oktober 2011.

Du har huvudrollen i ditt liv*
B3.3-0386/2009.
Syftet med projektet har varit att arbeta förebyggande mot hedersrelaterat våld och förtryck genom olika aktiviteter såsom förebyggande arbete i skolor, samhällsinformation till nyanlända och utbildning av personal inom skola, socialtjänst och Arbetsmarknadsenheten (AME). Samverkansmöten har hållits för att ta fram en handlingsplan i frågan mellan skola, socialtjänst och AME och polisen. Frågor om hedersrelaterat våld har inkluderats i kommunens handlingsplan för kvinnofridsfrågor. Projektet har pågått under två år och har utvärderats. Slutrapporterat oktober-november 2011.

En andra chans
B3.3-0148/2009.
I projektet har femton vuxna förebilder (mentorer) hjälpt ett 50-tal ungdomar i riskzon eller redan kriminellt belastade att "komma på fötter" genom arbete, studier, bostad mm. Man har utarbetat individuella program för ungdomarna. Mentorerna har träffat ungdomarna flera gånger i veckan i olika aktiviteter såsom samtal, studiecirklar, föreläsningar, utflykter mm. En mentor har särskilt arbetat med att söka jobb och utbildning till ungdomarna. Stormöten med föräldrar har hållits ett par gånger. Samarbete har skett mellan stadsdelsförvaltningen i Hyllie, fastighetsbolag, polisen, socialtjänsten, kriminalvården och lokala föreningar. Slutrapporterade juli 2010.

Skolkare & skolvägrare — ett riktat stöd i grupp till unga som skolkar
B3.3-0513/2009. Projektet har varit ett samarbete mellan skola och socialtjänst i Göteborgs Stad. Målgruppen har varit ungdomar i årskurs 6-9 som skolkar och skolvägrar. Projektet har utvecklat ett riktat stöd i grupp till unga med denna problematik. Utfallet av projektet har varit följande: ett program har utarbetats, en pilotomgång har genomförts och ungdomar och föräldrar uppger att programmet varit till hjälp. Slutrapporterat januari 2011.

Aslan-48*
B3.3-0326/2009.
Linköpings kommun och polisen i Östergötland har gjort en överenskommelse om ett åttapunktsprogram för att minska ungdomsbrottsligheten. En av dessa punkter är att minska risken för förstagångsförbrytare att återfalla i brott. Polis och socialtjänst har utvecklat en arbetsmodell kring barn och ungdomar som första gången anmäls för brott. Projektet har erbjudit alla barn mellan 10-14 år som polisanmälts ett samtal inom 48 timmar med en polisman och en socialsekreterare i anslutning till att polisanmälan upprättats. På så sätt ges en snabb reaktion från samhället för att stävja en fortsatt negativ utveckling. Projektet har genomförts i samarbete med Linköpings universitet, som systematiskt följt upp och också utvärderat insatsen. Slutrapporterat december 2010.

Trygghetsvärdar i väster*
B3.3-0455/2007.
Projektets syfte var att ungdomarna i och runt Ungdomens hus på Frölunda Torg skulle känna ökad trygghet. Detta skulle uppnås genom att stadsdelsförvaltningen vidareutvecklade de delar i det trygghetsfrämjande arbetet som varit särskilt värdefulla i tidigare beviljat stöd. I det nya projektet har tjugosex ungdomar utbildats till trygghetsvärdar och nio trygghetsvärdar har utbildats till mentorer. Ungdomarna har både föreläst och ordnat föreläsningar om trygghetsarbete och har blivit en naturlig grupp att vända sig till för många som vill veta ungdomarnas syn på olika frågor. Slutrapporterat maj 2010.

Våga vittna*
B3.3-0300/2008.
Syftet med projektet var att implementera en Våga vittna-modell som man arbetat fram i det lokala brottsförebyggande rådet i Eskilstuna. Det skulle ske genom en kartläggning av attityder och uppfattningar för klasser i årskurs åtta på två projektskolor och två referensskolor kring brottslig verksamhet bland elever. Projektet har bland annat genomfört en studiedag för skolpersonal, temadagar med elever, föräldramöten och utbildning av unga vittnesstödjare. En enkätundersökning har genomförts vid projektets början och efter avslutat projekt för att se huruvida elevernas attityder till att ställa upp att vittna har förändrats. Målet med projektet har varit att skapa en gemensam syn bland skolpersonal, elever och föräldrar gällande ansvar att vittna och anmäla brott. Slutrapporterat maj 2010.

Utbildningsfilm och aktiviteter kring projektet "Stå upp - om att vilja vittna och anmäla brott"*
B3.3-0109/2009.
Syftet med projektet och filmen är att tydliggöra vad som är brott för unga, förklara och motivera varför det är viktigt att vittna och anmäla, ge konkreta råd och tips, visa vilken hjälp och stöd man kan få som vittne och brottsoffer, visa hur rättssäkerheten är viktig för samhället med mera. Målgruppen är unga och vuxna som arbetar med ungdomar och målet är att nå ut till en majoritet av alla grund- och gymnasieskolor. Projektet har genomförts i samarbete med BOJ och Brottsofferjourernas Riksförbund. Filmen har visats för cirka 40 AV/Mediacentraler och även testvisats i flera gymnasieskolor.
Slutrapporterat april 2010.  

Förspel — ungdomsarrangemang vid fotbollsderbyn i Solna
B3.3-0124/2009.
Syftet med projektet var att öka tryggheten runt Råsundastadion under matchdagar. Sex stycken ungdomsarrangemang har genomförts i samband med derbyn och högriskmatcher under säsongen 2009. Arrangemangen har även attraherat äldre publik vilket gjort att fler vuxna har gjort miljön tryggare. Aktiviteterna har planerats i nära samarbete med polisen och AIK fotboll. Projektet har hämtat inspiration från Brå:s rapport "Strategier mot fotbollsrelaterade ordningsstörningar" och har uppmärksammats både nationellt och internationellt. Slutrapporterat november 2009.

Vivir*
B3.3-0519/2006.
Inom projektet har man arbetat med ungdomar i bostadsområdet Vivalla i Örebro för att förhindra att de hamnar eller återfaller i kriminellt beteende. Metoden man använt sig av har bestått av fritidsaktiviteter, motiverande samtal, utbildning och läxhjälp i basämnen och mer yrkesinriktade ämnen. Mentorerna har haft särskilda kunskaper inom de områden de arbetat med för att hjälpa ungdomarna. Cirka 100 ungdomar har deltagit i projektet. Fyra stycken ungdomar har man arbetat särskilt nära med och samtliga har idag meningsfulla sysselsättningar. Slutrapporterat april 2009.

Convivir*
B3.3-0142/2007.
Projektet Convivir är en fortsatt och utökad variant av projektet Vivir där man har arbetat med ungdomar för att förhindra att de hamnar eller återfaller i kriminellt beteende. I Convivir har man arbetat extra med anhöriga och föräldrar till dessa ungdomar. Man har byggt upp nätverk kring ungdomarna. Ett nätverk kan t.ex. ha bestått av ungdomen, en anhörig, någon ansvarig i projektet, en övervakare och någon myndighetsperson. Slutrapporterat augusti 2009. 

Trygg skola*
B3.3-0153/2007.
Projektet var en uppföljning av en undersökning från 2006 om utsatthet för brott, kränkningar och upplevd otrygghet i två skolor vardera i kommunerna Tyresö, Nacka och Värmdö. Projektet har identifierat förekomsterna av brott, kränkningar och otrygghet. Åtgärder har vidtagits och även en uppföljning har gjorts av dessa. Slutrapporterat mars 2009.

En farlig tid*
B3.3-0151/2007.
Projektet syftade till att ge de ungdomar i riskzon, som tagit ställning mot droger och alkohol, individuella samtal i tiden mellan häkte och dom. Polis och Unga Kris i Stockholm har arbetat fram rutiner för att ungdomarna ska få snabb kontakt med Unga Kris efter frisläppande. Unga Kris-medlemmar har genomgått utbildning i MI (motiverade samtal), projektledning, kontaktmannaskap m.m. Workshops för myndighetspersoner har hållits och man har även tagit fram ett informationsmaterial. Slutrapporterat februari 2009.

Brottsförebyggande arbete för somaliska ungdomar
B3.3-0520/2006.
Syftet har varit att minska brottslighet och droganvändning bland somaliska ungdomar i åldrarna 16–25 år. Verksamheten har bl.a. utformats som seminarier för somaliska föräldrar och ungdomar, uppsökande verksamhet bland ungdomar och information via den somaliska tv-kanalen i Stockholm. Resultatet är t.ex. färre somaliska ungdomar runt T-centralen på kvällar och nätter. Slutrapporterat september 2007.

Ett tryggt och brottsfritt Öland sommaren 2008*
B3.3-0434/2007.
Projektet syftade till att påverka den totala problembilden, minska brottsligheten, öka den upplevda tryggheten och minska antalet brottsoffer under sommaren 2008 jämfört med sommaren 2007.  Genom en synlig polis och ett ökat samarbete mellan brottsförebyggande aktörer minskade, enligt slutrapporten, den totala brottsligheten med 14 % under sommarmånaderna. Slutrapporterat juni 2009.

Ungdomsprojekt Majorna*
B3.3-0198/2006
En utvärdering av ett samverkansprojekt mellan Hyresgästföreningen, Familjebostäder, Majornas stadsdelsförvaltningen samt stor grupp boende i olika åldrar. Målet var både att erbjuda ungdomar aktiviteter som alternativ till missbruk och brottslighet samt att involvera allmänheten i ett trygghetsbefrämjande arbete. Uppbyggnad av allaktivitetshus, idrottsplats, sommarläger. Slutrapporterat hösten 2007.

Pinglor med stil, ursprungligen Unga tjejer möts i Salem
B3.3-0159/2005.
En grupp unga tjejer som av olika anledningar hamnat utanför skola och fritidsverksamhet och uppvisade problem med droger, graviditeter etc. fick stöd genom olika typer av gruppaktiviteter inriktade speciellt på tjejer, förankrad på fritidsgården. Vardagsaktiviteter blandade med temakvällar. Ansträngning för att skapa en trygg miljö. Projektet ledde till att verksamheten införlivades i den ordinarie verksamheten. Slutrapporterat januari 2006.

Lyftet*
B3.3-0456/2003
Lyftet var ett projekt för ett tiotal ungdomar som inte fick tillträde till gymnasieskolans program i Munkedal. Genom seriösa, praktiska projekt, och så småningom genom viss handledning och undervisning, fick ungdomarna en daglig sysselsättning på en individanpassad nivå. Ungdomsgymnasiet, socialtjänsten och privata arbets- och uppdragsgivare var inblandade. Projektet uppvisade mycket lyckat resultat och införlivades efter första årskullen i ordinarie verksamhet. Slutredovisat november 2005.

Camp Timsbo Teambana i Ovanåker
B3.3-0502/2004.
Ett förebyggande projekt för högstadieelever för att förebygga brotts- och otrygghetsproblem. Ett sätt att arbeta preventivt för att förhindra segregation i grupperna. Ledare från kommunen och kyrkan. Träning i hur man löser konflikter utan våld eller flykt. Lyckat projekt som permanentats. Slutrapporterat december 2006.

Säkerhetsmässa. Handbok för ett lyckat genomförande*
B3.3-0521/2006.
I Landskrona genomfördes under läsåret 06/07 säkerhetsmässor på tre skolor för elever i åk 6–9. Initiativtagare var kommunen i samarbete med polisen. Räddningstjänsten medverkade. Fokus låg på att ge ungdomarna redskap att ta sig ut i livet på ett tryggt och säkert sätt. Mässorna innehöll ett stort utbud av olika aktiviteter och handboken innehåller framför allt praktiska -råd på hur man anordnar en säkerhetsmässa. Slutrapporterat oktober 2007.

Änglar över Kallhäll
B3.3-0532/2006
Ett projekt för att involvera socialt utsatta ungdomar i teaterproduktion och föreställningar. Pjäsen riktade sig till skolungdomar och tidigare framtaget material fanns för efterdiskussioner. Många goda erfarenheter men också svårigheter att fånga upp ungdomar med svårare problem. Slutrapporterat augusti 2007.

"Kamratstödjare" i bostadsområde
B3.3-0139/2005.
Ett bostadsområde i Mölndal uppfattades som otryggt av barnen, som inte vågade leka utomhus. Äldre kände sig oroliga för grupper av ungdomar. Inbrott och skadegörelse har förekommit, liksom haschrökning i tvättstugan. Olika mer eller mindre lyckade försök att bygga nätverk för att öka tryggheten utmynnade i att områdets gymnasieungdomar tog ett större ansvar för områdets sociala liv. Rapporten behandlar också självkritiskt hur svårt det är att nå ut till dem man önskar nå. Projektet avrapporterades i februari 2007.

Vändpunkt för elever genom föräldrar*
B3.3-0472/2004.
Projekt i Bergsjön i Göteborg som vände sig till barn och ungdomar t o m 16 år som befinner sig i riskzonen, har anmälts eller misstänks för ett första brott samt till föräldrar till ovanstående barn. Genom samverkan mellan socialtjänst, skola och fritidsverksamhet samt med polisen och genom funktionell familjeterapi bedriva förebyggande vård och behandling av barn och unga med destruktivt beteende utifrån bekymringssamtal, stöd vid kontakter med rättsvårdande myndigheter. Slutrapporterat juni 2006.

"N-Town Elements" - Ett hip-hop projekt för ungdomar i Norrtälje
B3.3-0128/2005.
Avsikten var att förebygga och avbryta yrkeskriminalitet hos ungdomar i riskzonen genom bl.a. hip-hop-skola i kommunens kulturhus, möjlighet att träffa personer med tidigare erfarenhet av droger och kriminalitet, drogfri ungdomsfestival, samverkan med föräldrar. Slutredovisat januari 2007.

Tjejprojekt i Norra Botkyrka*
B3.3-0135/2005.
Projektet, drivet av Alby kvinnocenter, syftade till att informera och diskutera skillnader i könsroller mellan olika kulturer och genom seminarier och studiecirklar hjälpa unga kvinnor med annan etnisk bakgrund att identifiera och stå emot olika typer av våld. Kartläggning samt uppsökande verksamhet. Slutrapporterat september 2006.

Flamman – Ungdomens hus i Malmö
B3.3-0153/2005.
Projekt för ungdomar 12-19 år, främst killar, i Hyllie, Malmö, för att skapa respekt och tilltro mellan dem och de vuxna. Länk mellan skola och familj. Studiecirklar för föräldrar. Fritidsgård, nattvandringar, droginformation, föreningssamarbete. Slutrapporterat mars 2007.

Inte slå igen - att pröva och dokumentera metoder mot våld*
B3.3-0482/2005.
Mansmottagningen i Uppsala har utvecklat metoder för att lära och lära om unga män att inte upprepa ett våldsamt beteende. Litet men mycket lyckosamt tvåårigt projekt som har varit såväl individuellt behandlande som spridit metodspridande via seminarier och studiedagar. Slutrapporterat februari 2007.

Vändpunktsprocesser för ungdomar med problematiska livsstilar
B3.3-0193/2005.
Utvärdering av metoden Youth At Risk, YAR, i Borlänge där man arbetat med ungdomar av båda könen med problematiska livsstilar så som skolk, kriminalitet och missbruk och som inte visat sig mottagliga för socialtjänstens traditionella insatser. Slutrapporterat av Stig-Arne Berglund, Umeå universitet, maj 2007.

Mixgården - en arena för social prevention
B3.3-0195/2006.
En fritidsgård i Hammarkullen, Göteborg, som driver en långtgående social stödverksamhet för sina besökare blandat med ett traditionellt och strukturerat fritidsprogram. Vetenskapligt utvärderat via Göteborgs universitet. Slutrapporterat augusti 2007.

Trafiksäkerhetsdag med inriktning mot ungdomar och moped*
B3.3-0157/2007.
Polisens trygghetsundersökning i Västra Götalands län 2005 visade att 26 procent av invånarna i Tidaholm och 25 procent av invånarna i Hjo upplevde problem med "buskörning" med moped/mc. Ett annat problem var att många ungdomar låtit trimma sina mopeder. En trafiksäkerhetsdag anordnades för 250 elever i årskurs 8 i Hjo och Tidaholms kommuner. Den föregicks också av föräldrainformation. En utvärdering visade att eleverna var nöjda och uppfattningen är att buskörning och mopedtrimning har minskat. Slutrapporterat november 2007.

Film o utbildningspaket om anabola steroider, för bland annat skolan*
B3.3-0536/2007.
Deffad? Rippad? Rappad? av Kunskapsmedia tillsammans med Dopingjouren och Barrefeldt produktion. Ett diskussionsunderlag och grundkunskap kring anabola steroider för ungdomar o andra i riskzonen. Målgrupper är högstadie- o gymnasieelever, ledare och tränare inom idrottsrörelsen, gym i träningsinstitut, personal inom sjukvård, polis, tull och kriminalvård, anhöriga och närstående till missbrukare, beslutsfattare. Slutrapporterat oktober 2007.
Läs slutrapport från Kunskapsmedia

Samarbetsprojekt i Eslöv
B3.3-0089/2007
Samarbetsprojekt för att motverka skadegörelse, stölder och hot. För att utveckla samverkansarbetet mellan socialtjänst, skola och polis samt det kommunala bostadsbolaget EBO samlades representanter till ett tvådagars internat. Målen var att gå igenom förutsättningar och lagstiftning för respektive aktör (skola, socialtjänst, polis och EBO), upprätta årsplan för 2007 samt träffas och umgås tvärsektoriellt för ökad framtida samverkan. Slutrapporterat september 2007.

KIDDS - Konfliktlösning, Inflytande, Delaktighet, Demokrati i Skolmiljö*
B3.3-0188/2006 genomfördes i Ljusdals kommun läsåret 06/07 och vände sig till högstadiet. Utgångspunkten var en trygghetsmätning bland elever i åk 8 där det framkom att eleverna känt sig otrygga, kränkta och hotade i skolan. Såväl lärare som elever och skolmåltidspersonal engagerades och lärarna utbildades i konflikthantering. Rapporten redovisar såväl en struktur för hur man kan jobba med elevinflytande som med konflikter och förtryck på skolan som ett antal uppsummerade erfarenheter.  Projektet bedöms ha gett en bättre skolmiljö. Slutrapporterat november 2007.

Trygghetsvärdar i Väster, tidigare kallat Ungdomsvärdar i väst
B3.3-0158/2005
Ett projekt som strävar efter att öka tryggheten och trivseln bland ungdomar vid Frölunda torg i Göteborg, med start januari 2006. Trots en stor ungdomssatsning i anslutning till torget avstår många ungdomar från att delta eftersom de känner sig rädda för att besöka torget. Trivselvärdarna är utvalda ungdomar som fått utbildning och diverse stöd för att klara sin uppgift att skapa en trygg och trivsam miljö. Slutrapporterat maj 2007. Fortsätter i utvecklad form.

Första steget i Uppsala
B3.3-0222/2005.
Två löst sammansatta gäng i Uppsala befann sig i konflikt med varandra. Under sommaren och hösten år 2004 trappades konflikten upp och slutade ytterst med ett mord. Projektet Första steget startade för att motverka dessa gäng-bildningar och stärka medlemmarna till att våga avstå från kriminella aktiviteter. Inom projektet arbetade ungdomarna under en tvåårsperiod tillsammans med att organisera aktiviteter och delta i utbildningar. Samarbetsprojekt mellan kommunens socialtjänst, polisen och föreningslivet och baserade sig på frivilligengagemang. Gott resultat. Slutrapporterat januari 2008.

Carpe Diem*
B3.3-0183/2006.
Projektet vände sig till ungdomar från 18 år i Göteborg, som har ett kriminellt beteende och missbruksproblem, för att försöka bryta deras destruktiva livsmönster och i stället arbeta för en konstruktiv förändring.  Inom projektets ram fick ungdomarna hjälp med utbildning, praktikplatser, arbete, färdighetsträning samt meningsfulla fritidsaktiviteter. Verksamheten kommer att följas upp ett år efter projektslutet för att kunna utvärdera effekterna. Slutrapporterat mars 2008.

"Det här är större än en mottagning" – utvärdering av Stödcentrum för unga brottsoffer i Göteborg
B3.3-0183/2004.
Slutrapporterat april 2008. Stödcentrum för unga brottsoffer bedrevs som ett projekt under perioden 2004-2008. Den vetenskapliga utvärderingen omfattar verksamhetens organisering och förändring, urvals- och hjälpprocessen samt det utåtriktade arbetet. Slutrapporterat april 2008.

Genus – en kartläggning av behov och förutsättningar för ett jämställdhetsprojekt i Örebro kommun*
B3.3-0552/2007. 
Förstudie, genom intervjuer med elever och lärare, för att kartlägga behov och förutsättningar för att kunna genomföra ett pilotprojekt där jämställdhet ska integreras i all undervisning för elever i årskurs åtta. Förstudien initierades efter att ett antal våldtäkter ägt rum i Örebros parker. Slutrapporterat mars 2008.

"Tillsammans"
B3.3-0221/2006. 
Målet med IOGT Centros projekt i stadsdelen Majorna i Göteborg var att försöka nå ungdomar (14-16 år) i riskzonen för kriminalitet och missbruk. Ungdomarna gick igenom ett påverkansprogram och erbjöds positiva fritidsaktiviteter för att försöka bryta ett destruktivt beteende. Slutrapporterat mars 2008.

Ungdomsprojekt Majorna*
B3.3-0198/2006.
Vetenskaplig utvärdering av ett samverkansprojekt mellan boende, bostadsbolag, föreningar och kommunala förvaltningar i stadsdelen Majorna i Göteborg. Målen var att erbjuda ungdomar aktiviteter som alternativ till brotts-lighet och/eller missbruk samt att involvera allmänheten i ett trygghetsbefrämjande arbete. Under den treåriga projekttiden startades ett allaktivitetshus och en näridrottsplats. Slutrapporterat december 2007.

Program supporter Göteborg*
B3.3-0430/2007.
Projektet syftade till att förebygga supportervåld och rekrytering av minderåriga till kriminella supportergrupper. Detta har gjorts genom att aktivt arbeta uppsökande på och runt större idrottsevenemang. Ett tiotal fältgrupper från olika stadsdelar i Göteborg har deltagit under 22 matcher och haft cirka 200 stycken ungdomsträffar. Projektet var ett samverkansprojekt mellan ungdomsarbetare, klubbar, polis och föräldrar. Projektet har även haft nära samarbete med program support Stockholm. Slutrapporterat januari 2009.

Mopedprojektet Täby - En annorlunda skoldag*
B3.3-0155/2007.
Trygghetsundersökningar i kommunen har visat på ett växande trafiksäkerhetsproblem när det gäller mopeder. Projektet har genomförts på två högstadieskolor och omfattat eleverna i årskurs 8.  Projektet startade med en föräldrainformation av trafikpolisen och följdes sedan av temadagar för samtliga elever i åk 8 i de två skolorna. Projektet har syftat till att öka tryggheten i trafikmiljön och öka trafiksäkerheten och enligt undersökningar har mopedrelaterade olyckor minskat med närmare 50%. Projektet har drivits av det lokala brottsförebyggande rådet i kommunen tillsammans med polisen. Tanken är att även andra skolor i kommunen som efterfrågar mopedinformation ska få den. Slutrapporterat juli 2008.

Trygghetsråd i skolan
B3.3-0525/2006.
Nya Påvelundsskolan i stadsdelen Älvsborg startade det första trygghetsrådet på en skola. Inom projektet skulle man starta upp fler trygghetsråd på skolor i Västra Göteborg och ta fram en skrift/manual som beskriver hur man bygger upp trygghetsråd i skolan och också vad som är grundtanken med trygghetsråd i skolan.  Stadsdelen Styrsö har startat ett trygghetsråd och flera andra är på gång eller har valt att arbeta med frågorna i elevrådet istället. Slutrapporterat juli 2008.

Nätmobbning i Örebro kommun*
B3.3-0140/2007.
Örebro Competencia Utbildning har genomfört en kartläggning av nätmobbning i Örebro kommun. En enkätundersökning har gått ut till nior på högstadiet och tvåor på gymnasiet. Syftet har varit att kartlägga ungdomars internetvanor, ungdomars utsatthet på internet och vilka faktorer som påverkar ungdomars utsatthet på nätet. Resultaten ska sedan ligga till grund för att utarbeta en metod för att förebygga nätmobbning. Slutrapporterat september 2008.

Ungdomar mot skadegörelse och klotter
B3.3-0192/2008.
Stadsdelar i Göteborg har genomfört träffar med 15-tal ungdomar i åldern 13-16 år för att pröva nya angreppssätt mot nedskräpning, skadegörelse och klotter. Ungdomarna har lagt fram idéer och förslag på hur man kan minska dessa problem. Vid en av träffarna inbjöds politiker, verksamhetschefer, förvaltningar, polisen, lokala brottsförebyggande råd m.fl. Även en broschyr togs fram. Slutrapporterat januari 2009.

Ung och uppmärksammad i Roslagen
0384/2008. 
Kommunerna Vallentuna, Täby, Danderyd, Österåker, Vaxholm och Norrtälje har tillsammans med polisen genomfört konferensen "Våldet och dess konsekvenser bland barn och ungdomar". Syftet med konferenser var att utbyta erfarenheter och kunskaper med varandra för att på bästa sätt arbeta fram hur man motverkar en destruktiv utveckling bland ungdomar i Roslagen. Slutrapporterat december 2008.

Sidan senast uppdaterad: 2018-02-19

Kategorier