Våld i nära relation

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokala brottsförebyggande projekt rörande våld i nära relationer.

För sakuppgifter och slutsatser i slutrapporterna ansvarar respektive författare eller organisation. Materialet är sammanställt av Brottsförebyggande rådets enhet för lokalt brottsförebyggande arbete. En * efter projektets titel innebär att textavsnittet också ingår i andra kategorier i sammanställningen.

Huskurage: Ett förebyggande projekt mot våld i nära relationer i Nacka lokalpolisområde
5.1-0227/15

Under våren 2016 påbörjade polisregion Stockholm ett pilotprojekt mot våld i nära relationer i Nacka lokalpolisområde vilket omfattar kommunerna Nacka, Tyresö och Värmdö. Pilotprojektet innebar att införa en skriftlig policy, Huskurage, i flerbostadshus med målet att fler grannar ska våga anmäla vid misstanke om att någon utsätts för våld i hemmet och öka kunskaperna om våld i nära relation. Brås ekonomiska stöd har använts till en utvärdering för att mäta huruvida införandet av policyn haft några mätbara effekter på målgruppens civilkurage.
Slutrapporterad februari 2018

Socialtjänst och polis om ärenden i våld i nära relation i Lund
5.1-0268/2014
Samordning mellan socialtjänst och polis i ärenden med våld i nära relationer (SamO) är en insats i samverkan mellan Kriscentrum mellersta Skåne och familjevåldsenheten vid polismyndigheten i Lund. Insatsens syfte är att komma i kontakt med personer som utövat våld i nära relation och motivera till samtalskontakt och behandling, År 2014 beviljade Brå ett ekonomiskt stöd i syfte att modellen som vuxit fram skulle dokumentaras och effekterna utvärderade. Slutrapporterad november 2016.

Kartläggning av möjligheten att utveckla arbetet med "våld i nära relationer" i Gällivare
B3.3-0150/2007.
Ingående kartläggning av problem och arbetsmetoder kring arbetet med våld i nära relationer i en ort med Gällivares befolkningsmässiga och geografiska struktur. Familjevårdsbyrån har inventerat förekommande arbetsmetoder och litteratur och resonerar också kring hur man kan arbeta förebyggande och i samarbete med skolor och arbetsplatser samt hur man arbetar när det inte finns möjlighet till ett omhändertagande av kvinnor och barn i närområdet. Slutrapporterat februari 2008.

Mansfrid
B3.3-0440/2003.
Jämförande utvärdering av tre olika projekt (Karlstad, Norrköping och Skövde) kring arbetet med män som dömts till vård till följd av att de brukat våld mot sin partner och ibland gentemot andra familjemedlemmar. Slutrapporterat oktober 2006, Lars Bergström och Annika Rudqvist, Karlstads universitet.

Tjejprojekt för tjejer i Norra Botkyrka*
B3.3-0135/2005.
Projektet, drivet av Alby kvinnocenter, syftade till att informera och diskutera skillnader i könsroller mellan olika kulturer och genom seminarier och studiecirklar hjälpa unga kvinnor med annan etnisk bakgrund att identifiera och stå emot olika typer av våld. Kartläggning samt uppsökande verksamhet. Slutrapporterat september 2006.

Inte slå igen - att pröva och dokumentera metoder mot våld*
B3.3-0482/2005.
Mansmottagningen i Uppsala har utvecklat metoder för att lära och lära om unga män att inte upprepa ett våldsamt beteende. Litet men mycket lyckosamt tvåårigt projekt som har varit såväl individuellt behandlande som spridit metodkunskaper via seminarier och studiedagar. Slutrapporterat februari 2007.

Röda tråden
B3.3-0530/2006. 
Projekt riktat till kvinnor som har drabbats av mäns våld i en nära relation. Syftet med projektet var att finna rutiner och samverkansformer mellan kyr-kan och övriga aktörer, (olika myndigheter och ideella organisationer) så att de drabbade kvinnorna ska kunna få ett kontinuerligt och långsiktigt stöd. Slutrapporterat mars 2008.

Tillsammans med muslimer i Botkyrka
B3.3-0148/2005.
Studie, baserad på sex intervjuer med personer dömda till fängelse för familjerelaterat våld. Slutrapporterat mars 2007.

Våga fråga
B3.3-0462/2007.
Fastighetsskötare och störningsjour är exempel på yrkesgrupper som traditionellt inte beaktas vid diskussioner om att förebygga våld i nära relationer. Projektet "Våga fråga" i Lundby utgick från idén att det är viktigt att också dessa yrkesgrupper ska ha klara rutiner när de får indikationer på att det förekommer våld i hemmet. Fastighetsskötare och Störningsjouren har därför genomgått utbildning om våld i nära relationer och ett utbildningsmaterial har tagits fram som också kan spridas till andra aktörer. Även en checklista och ett plånbokskort har tagits fram som ett verktyg till yrkesgruppen för vad som ska göras när man misstänker att någon blir utsatt för våld i hemmet. En annan del av projektet har bestått av nätverkstillfällen med bland andra polis, socialtjänst och andra aktörer som arbetar med frågan på lokal nivå. Slutrapporterat februari 2009.

Bästa samordning i hedersrelaterade ärenden
B3.3-0469/2007.
En kartläggning har gjorts av (D)järva kvinnor i Kista, Stockholm, om hur samordningen mellan myndigheter ser ut när det gäller hedersrelaterat våld. Sammanställningen ligger till grund för förslag till förebyggande arbete och samordningslösningar. Slutrapporterat maj 2008.

Sidan senast uppdaterad: 2018-04-19

Kategorier