Information och utbildning

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokala brottsförebyggande projekt rörande information och utbildning.

För sakuppgifter och slutsatser i slutrapporterna ansvarar respektive författare eller organisation. Materialet är sammanställt av Brottsförebyggande rådets enhet för utveckling av brottsförebyggande arbete.

Ladda ner slutrapporten

Utifrån trygghetsbesiktningar av tågstationerna i Hässleholm och Lund 2016 rekommenderades en rad brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder. Åtgärderna gällde bland annat områdena information och social kontroll. Arbetet har nu utvärderats för att se om insatserna haft någon effekt på brott och otrygghet. Därutöver har man tittat på om de åtgärder som rekommenderades har genomförts. Resultaten visar att det varierar mellan orterna, där man i Lund genomfört dem i större utsträckning än i Hässleholm. Någon större brottsförebyggande effekt kan inte utläsas även om Lund har förbättrat sitt så kallade trygghetsindex 2018 jämfört med 2016.

ÖDT-modellen
ÖDT-modellen – handbok SMADIT

Slutrapporterat januari 2015.
Kategorier: Trygg miljö, Information och utbildning

Polismyndigheten i Örebro län har beviljats stöd till dokumentation och uppföljning av "ÖDT-modellen - Örebro län för en drogfri trafik". Metoden som utvecklats och praktiserats av Örebropolisen sedan 2006 syftar till att minska brottslighet och droganvändning, öka tryggheten för allmänheten och förbättra trafiksäkerheten. Utgångspunkten för metoden är att upptäcka personer som kan misstänkas för rattfylleri, drograttfylleri eller ringa narkotikabrott. Metoden bygger på fem steg, från upptäckt av polisen till samtal på landstingets Beroendecentrum. Aktiviteten har resulterat i en handbok om SMADIT (Samverkan mot Alkohol och Droger i Trafiken) som kommer att användas i utbildningssammanhang i Örebro och kan efter vissa modifieringar användas i hela landet.

Det ska vara lätt att göra rätt – samverkansprojekt gällande ogiltig skolfrånvaro

Slutrapporterat mars 2012.
Kategorier: Skolan, Information och utbildning

Ale kommun, Vård och omsorgsförvaltningen har med projektet haft syfte att finna en kommunövergripande strategi för samtliga högstadieskolor i Ale kommun när det gäller ogiltig frånvaro i skolan. Man har genomfört utbildningar för föräldrar och skolpersonal, idéseminarium, föräldranätverk och mentorskap. Vidare har man använt sig av 1, 2, 3 - modellen för att angripa skolfrånvaro. Syftet är att genom tidiga insatser i samverkan mellan hem, skola och socialtjänst fånga upp ogiltig frånvaro hos barn och ungdomar på ett mycket tidigt stadium. En utvärdering har gjorts av Ale kommun och Pedagogiskt centrum Utbildning.

Mopedturné med inriktning på brott och straff

Inkom juni 2012.
Kategorier: Ungdomar, Information och utbildning

Stockholms universitet, Juridiska institutionen beviljades stöd till en föreläsningsturné som genomfördes på gymnasieskolor i Sollentuna, Vallentuna, Uppsala och Märsta. Föreläsningarna handlade om ämnena: medverkan till brott, sexualbrott mot ungdomar, påföljdsbestämning, skadeståndsansvar och brottsutveckling. Ett antal lärarhandledningar i dessa ämnen har tagits fram.

Utbildningsfilm och aktiviteter kring projektet "Stå upp - om att vilja vittna och anmäla brott"

Inkom april 2010.
Kategorier: Ungdomar, Information och utbildning

Syftet med projektet och filmen är att tydliggöra vad som är brott för unga, förklara och motivera varför det är viktigt att vittna och anmäla, ge konkreta råd och tips, visa vilken hjälp och stöd man kan få som vittne och brottsoffer, visa hur rättssäkerheten är viktig för samhället med mera. Målgruppen är unga och vuxna som arbetar med ungdomar och målet är att nå ut till en majoritet av alla grund- och gymnasieskolor. Projektet har genomförts i samarbete med BOJ och Brottsofferjourernas Riksförbund. Filmen har visats för cirka 40 AV/Mediacentraler och även testvisats i flera gymnasieskolor.

Vivir

Inkom april 2009.
Kategorier: Ungdomar, Information och utbildning

Inom projektet har man arbetat med ungdomar i bostadsområdet Vivalla i Örebro för att förhindra att de hamnar eller återfaller i kriminellt beteende. Metoden man använt sig av har bestått av fritidsaktiviteter, motiverande samtal, utbildning och läxhjälp i basämnen och mer yrkesinriktade ämnen. Mentorerna har haft särskilda kunskaper inom de områden de arbetat med för att hjälpa ungdomarna. Cirka 100 ungdomar har deltagit i projektet. Fyra stycken ungdomar har man arbetat särskilt nära med och samtliga har idag meningsfulla sysselsättningar.

Convivir

Slutrapporterat augusti 2009.
Kategorier: Ungdomar, Information och utbildning

Projektet Convivir är en fortsatt och utökad variant av projektet Vivir där man har arbetat med ungdomar för att förhindra att de hamnar eller återfaller i kriminellt beteende. I Convivir har man arbetat extra med anhöriga och föräldrar till dessa ungdomar. Man har byggt upp nätverk kring ungdomarna. Ett nätverk kan t.ex. ha bestått av ungdomen, en anhörig, någon ansvarig i projektet, en övervakare och någon myndighetsperson.

UT-vägen, kortfilm (ej pdf)

2005
Kategorier: Ungdomar, Information och utbildning

Film som informerar om RiksKris  projekt UT-vägen. Filmen riktar sig till kriminella och till ungdomar och beskriver konsekvenser av brott samt berättar om öppenvårdsverksamheter och några olika vårdanstalter. Producent är Älgfilm, 2005.

Brottsförebyggande skolarbete i ett vidare perspektiv

Slutrapporterat 2005.
Ett samarbetsprojekt mellan Brå och Umeås lokala brottsförebyggande råd, tillsammans med fyra skolor i Umeå. Ambitionen var att stötta skolorna i arbetet med brottsförebyggande och värdegrundande frågor och bygga upp samarbete mellan skola och närsamhälle. Arbetet utgick från Brås material Du & jag, Rätt & fel. Slutrapporterat november 2005 innehåller självreflekterande slutsatser.

Tjejprojekt i Norra Botkyrka

Inkom september 2006.
Kategorier: Ungdomar, Våld i nära relationer, Information och utbildning

Projektet, drivet av Alby kvinnocenter, syftade till att informera och diskutera skillnader i könsroller mellan olika kulturer och genom seminarier och studiecirklar hjälpa unga kvinnor med annan etnisk bakgrund att identifiera och stå emot olika typer av våld. Kartläggning samt uppsökande verksamhet.

Brå-seniorerna i Falkenbergs kommun

Slutrapporterat juni 2007.
Redovisning av Brå-seniorenas trygghetsundersökning, informationsinsatser och förslag till åtgärder för att öka de äldres trygghet i kommunen.

Trafiksäkerhetsdag med inriktning mot ungdomar och moped

Inkom november 2007.
Kategorier: Ungdomar, Trygg miljö, Information och utbildning
Polisens trygghetsundersökning i Västra Götalands län 2005 visade att 26 procent av invånarna i Tidaholm och 25 procent av invånarna i Hjo upplevde problem med "buskörning" med moped/mc. Ett annat problem var att många ungdomar låtit trimma sina mopeder. En trafiksäkerhetsdag anordnades för 250 elever i årskurs 8 i Hjo och Tidaholms kommuner. Den föregicks också av föräldrainformation. En utvärdering visade att eleverna var nöjda och uppfattningen är att buskörning och mopedtrimning har minskat

Film o utbildningspaket om anabola steroider, för bland annat skolan

Inkom oktober 2007.
Kategorier: Ungdomar, Skolan, Information och utbildning
Deffad? Rippad? Rappad? av Kunskapsmedia tillsammans med Dopingjouren och Barrefeldt produktion. Ett diskussionsunderlag och grundkunskap kring anabola steroider för ungdomar o andra i riskzonen. Målgrupper är högstadie- o gymnasieelever, ledare och tränare inom idrottsrörelsen, gym i träningsinstitut, personal inom sjukvård, polis, tull och kriminalvård, anhöriga och närstående till missbrukare, beslutsfattare.
Läs slutrapport från Kunskapsmedia

Säkerhetsmässa. Handbok för ett lyckat genomförande

Inkom oktober 2007.
Kategorier: Ungdomar, Information och utbildning

I Landskrona genomfördes under läsåret 06/07 säkerhetsmässor på tre skolor för elever i åk 6–9. Initiativtagare var kommunen i samarbete med polisen. Räddningstjänsten medverkade. Fokus låg på att ge ungdomarna redskap att ta sig ut i livet på ett tryggt och säkert sätt. Mässorna innehöll ett stort utbud av olika aktiviteter och handboken innehåller framför allt praktiska råd på hur man anordnar en säkerhetsmässa.

Utbildning av nyckelpersoner i arbete mot främlingsfientlighet rasism och antidemokrati i Bergslagen - en utvärdering

Slutrapporterat september 2007.
Kategorier: Information och utbildning

Projektet syftade till att stärka demokratiska värderingar och motverka rasism och främlingsfientlighet i de fem länen i Bergslagen genom information och utbildning till nyckelpersoner i respektive län.

Våga fråga

Slutrapporterat februari 2009.
Kategorier: Information och utbildning
Fastighetsskötare och störningsjour är exempel på yrkesgrupper som traditionellt inte beaktas vid diskussioner om att förebygga våld i nära relationer. Projektet "Våga fråga" utgick från idén att det är viktigt att också dessa yrkesgrupper ska ha klara rutiner när de får indikationer på att det förekommer våld i hemmet. Fastighetsskötare och Störningsjouren har därför genomgått utbildning om våld i nära relationer och ett utbildningsmaterial har tagits fram som också kan spridas till andra aktörer. Även en checklista och ett plånbokskort har tagits fram som ett verktyg till yrkesgruppen för vad som ska göras när man misstänker att någon blir utsatt för våld i hemmet. En annan del av projektet har bestått av nätverkstillfällen med bland andra polis, socialtjänst och andra aktörer som arbetar med frågan på lokal nivå.

Mopedprojektet Täby – En annorlunda skoldag

Inkom juli 2008.
Kategorier: Ungdomar, Skolan, Information och utbildning
Trygghetsundersökningar i kommunen har visat på ett växande trafiksäkerhetsproblem när det gäller mopeder. Projektet har genomförts på två högstadieskolor och omfattat eleverna i årskurs 8. Projektet startade med en föräldrainformation av trafikpolisen och följdes sedan av temadagar för samtliga elever i åk 8 i de två skolorna. Projektet har syftat till att öka tryggheten i trafikmiljön och öka trafiksäkerheten och enligt undersökningar har mopedrelaterade olyckor minskat med närmare 50%. Projektet har drivits av det lokala brottsförebyggande rådet i kommunen tillsammans med polisen. Tanken är att även andra skolor i kommunen som efterfrågar mopedinformation ska få den.

Ung och uppmärksammad i Roslagen

Slutrapporterat december 2008.
Kategorier: Information och utbildning

Kommunerna Vallentuna, Täby, Danderyd, Österåker, Vaxholm och Norrtälje har tillsammans med polisen genomfört konferensen "Våldet och dess konsekvenser bland barn och ungdomar". Syftet med konferenser var att utbyta erfarenheter och kunskaper med varandra för att på bästa sätt arbeta fram hur man motverkar en destruktiv utveckling bland ungdomar i Roslagen.

Sidan senast uppdaterad: 2019-11-12

Kategorier