Klotterförebyggande

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokala brottsförebyggande projekt rörande klotterförebyggande.

För sakuppgifter och slutsatser i slutrapporterna ansvarar respektive författare eller organisation. Materialet är sammanställt av Brottsförebyggande rådets enhet för utveckling av brottsförebyggande arbete.

Att förebygga klotter

Inkom december 2018.
Kategorier: Trygg miljö, Klotterförebyggande

I denna studie kartläggs åtta svenska kommuners klotterförebyggande arbete. Utvärderingen berör olika metoder och förhållningssätt såsom snabb sanering, öppna graffitiväggar och nolltolerans. Underlag till studien har bl.a. hämtats via enkäter med klotter/graffitimålare och tjänstemän på kommunerna. Det klotterförebyggande arbetet i kommunerna visar sig vara relativt lika och samtliga efterfrågar mer samverkan mellan olika aktörer.

Gångtunnel, Huddinge kommun

Inkom december 2017.
Kategorier: Trygg miljö, Klotterförebyggande

Huddinge kommun har följt upp om känslan av otrygghet kan påverkas genom att ungdomar bidrar med utsmyckning av den fysiska miljön. I kommundelarna Skogås och Trångsund fanns gång- och cykeltunnlar som upplevdes som otrygga. En orsak till detta kunde vara att platserna också var utsatta för klotter och skadegörelse. För att minska skadegörelsen och på så sätt öka tryggheten engagerades ungdomar för att dekorera tunnlarna. Brås ekonomiska stöd användes för att följa upp om insatsen påverkat trygghetsupplevelsen bland de som brukar tunnlarna samt att granska de egna arbetsprocesserna.

Fri konstnärlig plattform eller sanktionerad brottskultur? Utvärdering av öppna graffitiväggar som möjlig brottsprevention

Inkom 2016.
Kategorier: Klotterförebyggande

Den brottsförebyggande effekten av lagliga möjligheter för utövande av graffiti och gatukonst har studerats genom fallstudier i Sigtuna, Botkyrka, Norrköping och Göteborg. I den utsträckning tillgång på statistik över anmälda klotterbrott funnits tillgänglig för respektive fallstudieobjekt har denna samlats in och analyserats. Sammanlagt 279 respondenter har på olika sätt bidragit med sin kunskap. Utredningen har initierats och genomförts av Urban Utveckling.

Konst på offentlig plats skapad av barn och unga

Inkom januari 2014.
Kategorier: Ungdomar, Klotterförebyggande

Urban Utveckling & Samhällsplanering AB har utvärderat effekten av konst skapad av barn som lever och verkar på platsen. På ett antal platser runt om i Stockholms län har barn och ungdomar involverats i utsmyckandet av den offentliga miljön. Studien omfattar 13 stycken tunnlar som barn och unga har smyckat ut. Studien omfattar såväl kvantitativa metoder där statistik över skadegörelsefrekvens studerats, som kvalitativa metoder där medborgare intervjuats. Syftet med utvärderingen är att skapa förståelse för hur metoden kan tillämpas på andra platser i brottsförebyggande syfte. Undersökningen visar att den brottsförebyggande effekten är beroende av hur man använder konsten, i vilket sammanhang den sätts upp, hur omgivningen ser ut och hur den underhålls.

Satsning på att minska klotter och skadegörelse

Inkom mars 2010.
Kategorier: Klotterförebyggande

Polisens statistik över anmält klotter i Luleå visade på en kraftig ökning under det senaste året. Denna ökning bedömdes inte kunna förklaras av en ökad anmälningsbenägenhet utan var en faktisk ökning. Luleås lokala brottsförebyggande råd tog därför fram ett förslag till handlingsplan som bygger på en bred samverkan mellan många olika aktörer och som innehåller flera parallella angreppssätt för att förebygga klotter. Handlingsplanen bygger på delområden som att påverka, beivra, sanera/försvåra klotter, möjliggöra graffiti och samordna/följa upp. Detta har man i projektet arbetat med på olika sätt bland annat genom värdegrundsarbete i skolan, information från polisen om klotter, sanering av klotter, uppsättning av flera lagliga väggar och planering av en graffitikurs.

Västerviks kommun - rent och vackert

Inkom mars 2007.
Kategorier: Klotterförebyggande

Långsiktigt projekt med många aktörer i syfte att förändra ungdomars attityd till klotter och skadegörelse. Dokumentation av klotter, 24-timmars sanering, kampanj till färgförsäljare, skolaktiviteter med Brås material. Legal graffitivägg.. Informationskampanj. Positiva resultat.

Clean city, Ren stad från skadegörelse och klotter

Slutrapporterat juni 2007.
Kategorier: Trygg miljö, Klotterförebyggande

Näringslivet i Eskilstuna initierade ett projekt mot klotter och skadegörelse och lyckades entusiasmera en rad lokala krafter för att anställa en projektledare och satsade på att kanalisera klottrarnas energi i lagliga aktiviteter. Kampanj för att anmäla skadegörelse och klotter.

"Bry dig!

Inkom juni 2006.
Kategorier: Skolan, Klotterförebyggande
Ett klotterförebyggande projekt som vände sig till mellanstadieelever och genomfördes av stiftelsen Håll Sverige Rent i Rotebro, Sollentuna. Projektet innehöll bl.a. temaarbeten, informationsträffar och en klotterbarometer.

Antiklotterprojekt vid Utmarksskolan i Göteborg

Slutrapporterat december 2006.
Kategorier: Skolan, Klotterförebyggande

Nedsliten och nedklottrad högstadieskola. Projektet syftade till att skapa en positiv trend för att minska skadegörelse och otrivsel. Eleverna förutsattes vara delaktiga. Självkritisk utvärdering.

Viskafors - en klotterfri kommundel

Inkom januari 2007.
Kategorier: Klotterförebyggande

I Viskafors kommundel i Borås upplevde polisen att såväl klotter som skadegörelse ökat. Kommunen, näringslivet, byalaget, kyrkan och olika föreningar samverkade för att fånga upp ungdomarna i meningsfulla aktiviteter.

Nolltolerans mot klotter och skadegörelse

Inkom maj 2007.
Kategorier: Klotterförebyggande

Håbo kommun inrättade en samverkansgrupp mot klotter och skadegörelse i avsikt att skapa nolltolerans mot klotter bland kommuninvånarna samt enas om ett gemensamt förhållningssätt mot klotter och skadegörelse. Arbetet byggde på information till ungdomar, föräldrar, skolpersonal och lokala företag.

Klotterprojekt i Orminge

Inkom 2005.
Kategorier: Klotterförebyggande

Klotterprojekt i Nacka med Boo Folket Hus som initiativtagare. Initierades utifrån såväl problem med klotter som påtagliga ungdomsproblem med missbruk och skadegörelse, främst bland unga tonåringar. Försök med laglig klottervägg, graffitiutbildning och föräldrakontakter. Grundligt utvärderat. Medföljande ekonomisk analys.

Mot klotter och skadegörelse på Södermalm

Slutrapporterat januari 2007.
Kategorier: Trygg miljö, Klotterförebyggande

Södermalm i Stockholm upplevdes som en mötesplats för klottrare och därför startade Stockholms stad ett projekt i syfte att minska nyrekryteringen av klottrare i stadsdelen. Avsikten var att ta fram en strukturerad handlingsplan för att tydliggöra ansvar och behandlingsvägar.
Se även handlingsplanen från Katarina-Sofia std

"Rent och vackert" i Västerviks kommun

Inkom mars 2007.
Kategorier: Klotterförebyggande

Klotterförebyggande projekt som blandade fysiska och sociala aktiviteter, t.ex. klottervägg, tipstelefon, informationsinsatser och dialog med ungdomarna.

Tag'a ner, klotterprojekt Bromma stadsdelsförvaltning, Stockholm

Inkom juni 2007.
Kategorier: Klotterförebyggande

Kartläggning av klottersituationen år 2002 i syfte att under en tvåårsperiod bedriva projektet Tag'a ner för att dels minska nyrekrytering och dels stödja aktiva klottrare att upphöra med sin verksamhet. I första hand ett informationsprojekt.

Mellan identitet och norm, ett dokumentationsprojekt vid Malmö muséer

Inkom juli 2007.
Kategorier: Klotterförebyggande

Projektets fokus var graffitikulturen i Malmö och museerna hade både ambitionen att dokumentera kulturen som sådan och generera ny graffiti. Graffitimålarnas kompetens har efterfrågats. Kontakter och samtal med sex graffitimålare gav bland annat effekten att de avtog eller slutade klottra olagligt.

Städ- och klotterprojekt

Slutrapporterat november 2005.
Kategorier: Skolan, Klotterförebyggande

Dals-Eds kommun ville förebygga klotter, skadegörelse och nedskräpning med ett projekt som vände sig till eleverna i grundskolan och gymnasiet. Rapporten beskriver kommunens åtgärder såsom föreläsningar, städdagar och belöningar där eleverna fick ta del av pengar som inte gick åt till att reparera skadegörelse.

Ung konst i Timrå

Inkom december 2007.
Kategorier: Klotterförebyggande

I Timrå kommuns projekt ingick kartläggning och kontinuerlig uppföljning av klotter.  För att förebygga och minska klottret har ungdomar som målat graffiti fått möjlighet att utsmycka kommunens gångtunnlar i stället för att bli polisanmälda. Projektet kommer att permanentas för att förebygga och minska klotter och skadegörelse.

SCArt

Inkom februari 2009.
Kategorier: Klotterförebyggande

Projektet var en fortsättning av en tidigare verksamhet kring en laglig graffiti- eller klottervägg. Grundtanken i projektet var att introducera alternativa tekniker och material som lämpar sig för inomhusmåleri för att på så sätt öka klottrande ungdomars intresse för konstnärligt arbete i laglig form och samtidigt minska deras intresse för olagligt klotter. I projektet har 43 ungdomar deltagit, varav 7 flickor. Som en del i ett attitydförändringsarbete mot graffitin har projektet välkomnat beställningar från myndigheter och privatpersoner. Man har fått 9 uppdrag under projekttiden. Dessa beställningar har givit ungdomarna möjlighet att måla lagliga väggmålningar samtidigt som beställningarna kan ha bidragit till att göra graffitimålningen mer accepterad.  Klottret har minskat i kommunen under projekttiden.

Ungdomar mot skadegörelse och klotter

Inkom januari 2009.
Kategorier: Klotterförebyggande

Stadsdelar i Göteborg har genomfört träffar med 15-tal ungdomar i åldern 13–16 år för att pröva nya angreppssätt mot nedskräpning, skadegörelse och klotter. Ungdomarna har lagt fram idéer och förslag på hur man kan minska dessa problem. Vid en av träffarna inbjöds politiker, verksamhetschefer, förvaltningar, polisen, lokala brottsförebyggande råd m.fl. Även en broschyr togs fram.

Sidan senast uppdaterad: 2019-06-18

Kategorier