Organisation

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokala brottsförebyggande projekt för frågor som berör organisation.

För sakuppgifter och slutsatser i slutrapporterna ansvarar respektive författare eller organisation. Materialet är sammanställt av Brottsförebyggande rådets enhet för utveckling av brottsförebyggande arbete.

Ladda ner slutrapporten

Syftet med utvärderingen var att belysa och analysera hur projekt Stärka värdegrund och stabilitet på Råslätt bidrar till att civilsamhällets aktörer i samverkan med kommunala verksamheter utvecklar ungdomsarbete i avsikt att främja ungdomars integration och delaktighet samt förebygga brott. Utvärderingen lägger tonvikten vid projektets samverkansinriktning (planering, etablera samsyn och strategisk utveckling). Resultat visar att det i Råslätt pågår ett omfattande främjande- och förebyggande arbete kring målgruppen barn och unga. Det finns dock skäl att diskutera hur långsiktighet i ett arbete som i så hög grad vilar på människors frivilliga engagemang ska säkerställas.

Utvärdering av Förebyggande rådet i Skellefteå, FRIS

Slutrapporterad februari 2017.
Kategorier: Samverkan, Organisation

Det lokala förebyggande rådet i Skellefteå, FRIS utvärderades under 2015 och 2016. Syftet med utvärderingen var att förstå och förklara hur stabila lokala nätverk skapas, blir bestående och kan utvecklas. Utvärderingen av FRIS bidrar till viktiga erfarenheter att sprida till andra lokala brottsförebyggande råd i landet. Även om organiseringen kan skilja sig från olika kommuner så utgör utvärderingens resultat viktiga lärdomar kring samverkansprocessen och dess struktur för att få hållbart resultat.

Framtidsverkstad i Uppsala

Inkom 2006.
Kategorier: Organisation

Under två dagar i oktober 2006 genomfördes Framtidsverkstaden med hela det lokala brottsförebyggande rådet på annan ort, under ledning av en extern ledare. Under ordnade former diskuterades tidigare råds historia, fördelar och tillkortakommanden, det aktuella läget och förutsättningar för rådet i den nya formen, samt inte minst framtidsvisioner.

Sidan senast uppdaterad: 2019-06-24

Kategorier