Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete

Brottslighet är ett komplext problem som behöver förebyggas på flera sätt samtidigt. Samverkan mellan olika samhällsaktörer är nödvändigt för ett effektivt brottsförebyggande arbete. Polis och kommun är två aktörer som nästan alltid berörs av sådan samverkan. Sedan man på många håll börjat arbeta utifrån samverkansöverenskommelser har samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete stärkts men det kan fortfarande bli bättre.

Omslaget på publikationen Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete

Nu finns en ny utgåva av boken Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete – med fokus på ett kunskapsbaserat arbetssätt. Den nya utgåvan har anpassats till den nya Polismyndigheten och dess fokus på medborgarperspektiv. Boken är framtagen i samarbetet med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och polisen.

Boken beskriver i fem steg hur samverkan utifrån en gemensam lägesbild kan gå till. Arbetssättet som beskrivs i boken är detsamma som att arbeta problemorienterat eller kunskapsbaserat. I boken beskrivs även grunderna för arbetet med medborgarlöften.

Ta del av kortversionen av boken Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete.

Processen med medborgarlöften

Arbetsmodell för medborgarlöften

Arbetsmodellen med medborgarlöften syftar till att öka tryggheten och minska brottsligheten i lokalsamhället. Illustration: Anna Björnström

Medborgarlöften – en utveckling av samverkan i lokalsamhället

Medborgarlöften är en utveckling och förstärkning av samverkansöverenskommelserna. Arbetsmetoden handlar i hög utsträckning om medarbetardialog, medborgardialog och kommunikation. Genom att skapa dialog ökar förutsättningarna för medborgarna att påverka tryggheten i närmiljön. Polisens nationella modell för medborgarlöften beskriver detta mer utförligt.

Om medborgarlöften och medborgardialoger

 • Medborgarlöften innebär att polisen, i samarbete med kommunen och andra lokala aktörer, tar fasta på medborgarnas erfarenheter och upplevelser av tryggheten i närområdet, genom så kallade medborgardialoger. Tillsammans med interna medarbetardialoger och andra befintliga kunskaper hos polisen, kommunen och andra samverkansparters, ligger dessa sedan till grund för de medborgarlöften som polisen avger.
 • Medborgarlöften ska
  • öka tryggheten
  • förebygga brott
  • öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet
  • stärka förtroendet för polisen.

 • Medborgardialoger handlar om att skapa en dialog mellan medborgare och förtroendevalda och/eller tjänstemän i den offentliga sektorn, i syfte att ge medborgarna möjlighet att påverka eller bli delaktiga i en verksamhets styrprocess. Medborgardialoger har internationellt sett används i många olika sammanhang och i Sverige är det framförallt kommuner, landsting och regioner som använt sig av metoden.

Polisen ska komma närmare medborgarna och medborgarlöften är en metod för att uppnå detta. Men vad krävs för att få en bra dialog med medborgarna? Filmat på konferensen Råd för framtiden i april 2016.

I och med tillkomsten av den nya Polismyndigheten föddes ett nytt begrepp inom svensk polis – kommunpolis. Begreppet är nytt men tankegångarna om lokalt polisarbete känns igen. Filmat på konferensen Råd för framtiden i april 2016.

Sidan senast uppdaterad: 2018-03-06