Utsatta områden

Vissa stadsdelar i Sveriges städer kallas ibland för socialt utsatta områden. Det är stadsdelar, eller delar av sådana, som under många år dragits med problem, bland annat i form av brottslighet och upplevelse av otrygghet.

För att lyckas i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i socialt utsatta områden är det särskilt viktigt med effektiv samordning och ett kunskapsbaserat arbetssätt. Kommun, polis och fastighetsföretag utgör ofta kärnan i samverkansarbetet och bör kontinuerligt samla in information, skapa gemensamma lägesbilder, bestämma åtgärder, informera berörda samt genomföra och utvärderara insatserna.

Förebyggande metoder

Med systematiskt och kunskapsbaserat arbete kan åtgärderna mer effektivt riktas mot brottsproblemen. 

EST-metoden

EST-metoden har testats i ett antal områden utveckla en lokalt förankrad arbetsmetodik (organisationsstruktur och arbetssätt) som fungerar i det vardagliga linjearbetet, och som integrerar ett händelseinriktat arbete med ett långsiktigt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Arbetsmetodiken ska fungera i socialt utsatta områden för att stärka tryggheten i främst områdenas offentliga miljö.

    Handböcker

Social oro (Polisen)

EST: Effektiv samordning för trygghet (Örebro universitet, Polisen Region Bergslagen, Örebro kommun och ÖBO fastigheter.)

    Föreläsningar: Kartläggning

Grunder om mätning/kartläggning

Medverkande Henrik Andershed, professor i kriminologi och psykologi vid Örebro universitet.

Exempel på kartläggning från Örebro

Medverkande: Patrik Wallin, brottsförebyggare Örebro kommun, Fredrik Malm, kommunpolis Lokalpolisområde Örebro, Henrik Andershed, professor i kriminologi och psykologi Örebro universitet.

Om metodstödet för organiserad brottslighet

Medverkande: Kim Nilvall, Nationella operativa avdelningen, Polismyndigheten och Per-Olof Hallin, professor emeritus i kulturgeografi, Urbana studier, Malmö högskola.

    Föreläsningar: Analys

Orsaksanalys av problembilder - grunder om varför och hur

Medverkande Henrik Andershed, professor i kriminologi och psykologi vid Örebro universitet.

Exempel på orsaksanalys från Vivalla (Örebro)

Medverkande: Patrik Wallin, brottsförebyggare Örebro kommun, Tomas Ammer, kommunpolis Lokalpolisområde Örebro, Henrik Andershed, professor i kriminologi och psykologi Örebro universitet.

Utsatta områden – vad är viktigt att tänka på vid analys av just denna typ av områden? Processer att ta hänsyn till.

Medverkande: Medverkande: Per-Olof Hallin. Professor emeritus i kulturgeografi, Urbana studier, Malmö högskola.

    Föreläsningar: Åtgärder och strategier

Insatser mot brott och otrygghet i socialt utsatta områden

Stina Holmberg, Forskning- och utredningsråd på Brå, presenterar slutsatser från Brås rapport ”Insatser mot brott och otrygghet i socialt utsatta områden”.

Hur hittar vi rätt åtgärder för att förebygga brott och otrygghet i utsatta områden?

Erika Sallander från Enheten för utveckling av brottsförebyggande arbete på Brå presenterar olika perspektiv och verktyg för att motverka framväxten av kriminella hotspots.

Fasmodellen

Daniel Vesterhav, enhetschef på Brå, presenterar Brås fasmodell.

Hur kan vi samverka med medborgarna för trygghet?

Per Granhällen, Säkerhet och brottsförebyggande strateg, Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning, berättar hur de arbetar med insatser mot social oro, i samarbete med civilsamhället/medborgarna.

Patrik Wallin, strategisk brottsförebyggare på Örebro Kommun

EST-metoden

Det brottsförebyggande arbetet kring utåtagerande ungdomar i Vivalla, Örebro, visar hur man kan samverka på ett strukturerat sätt med hjälp av EST, en samverkansmodell som nu ingår i ett utvecklingsprojekt på Brottsförebyggande rådet.

Trygghetsvärdar i Vivalla

EST-metoden

Det brottsförebyggande arbetet kring utåtagerande ungdomar i Vivalla, Örebro, visar hur man kan samverka på ett strukturerat sätt med hjälp av EST, en samverkansmodell som nu ingår i ett utvecklingsprojekt på Brottsförebyggande rådet.

Bellevuegården i juni 2017. Ungdomarna hängde i framförallt två portar på Bellevuegården.

EST-metoden

När ett stort antal ungdomar började uppehålla sig i trapphusen i ett bostadsområde i Malmö så uppstod problem med skadegörelse, hot och otrygghet för de boende. Flera olika åtgärder testades innan man hittade en lösning som gav resultat. Polisens arbete i området har nu uppmärksammats med ett stipendium från Stöldskyddsföreningen.

Avsnitt 5: Förebygga brott i utsatta områden

Hur sprider vi de goda erfarenheterna och hur får vi det förebyggande arbetet i utsatta områden att bli en självklar del i polisens arbete, tillsammans med andra samhällsaktörer?

Medverkande: Daniel Vesterhav och Karin Svanberg, enhetschefer Brå samt Ulf Merlander, polis i Region Väst.
Programledare: Johannes Rosenberg
Publicerad
: 1 december, 2015

infomaterial

Grannsamverkan och trygghetsvandringar är beprövade metoder för att minska brottsligheten och öka tryggheten i ett bostadsområde. Brå har översatt material om metoderna till ett flertal språk. Med ett översatt material kan fler medborgare nås och engagera sig i att skapa en tryggare miljö i deras bostadsområde.

Materialet är anpassat så att avsändaren själv lägger till sina kontaktuppgifter samt logotyp innan materialet distribueras.

Skiljer sig utsatta områden från andra stadsdelar när det gäller brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete? Hur vet vi att vi gör rätt saker? Vem bedömer vad som ska göras och hur det ska göras? Filmat på ett seminarium under konferensen Råd för framtiden 2016.

Kunskapsöversikt

Insatser mot brott och otrygghet i socialt utsatta områden

Brå har sammanställt kunskap från forskning och erfarenhet om vilka åtgärder som kan vara verksamma för att komma till rätta med dessa problem.

I rapporten tas följande framgångsfaktorer upp:

  • Polisen bör koncentrera sina insatser till platser och tider där mest brott begåtts, så kallade hot spots.
  • Resultaten blir bättre när repressiva polisiära insatser kombineras med insatser av social karaktär.
  • Det kan vara effektivt att fokusera på högaktiva kriminella och hårdbevaka dem i kombination med att de erbjuds sociala insatser.
  • Så kallad situationell prevention kan minska tillfällena till brott.
  • Lokalt dialogbaserat polisarbete, i samverkan med andra, kan öka de boendes förtroende för polisen.