Informationsmaterial

Vårt informationsmaterial vänder sig till dig som arbetar lokalt med brottsförebyggande arbete. Du arbetar exempelvis inom kommun eller polis. Tanken är att lokala brottsförebyggande aktörer med hjälp av materialet ska kunna få fler medborgare att engagera sig i det brottsförebyggande arbetet i sitt lokalområde.

Grannsamverkan i flerfamiljshus – en guide

En guide för dig som ska initiera och driva grannsamverkan i flerfamiljshus. Vi tror att du som läser den arbetar på strategisk nivå eller har ett övergripande ansvar för att utveckla trygghet och säkerhet i något eller flera bostadsområden.

Information på andra språk

Grannsamverkan och trygghetsvandringar är beprövade metoder för att minska brottsligheten och öka tryggheten i ett bostadsområde. Brå har översatt material om metoderna till ett flertal språk. Med ett översatt material kan fler medborgare nås och engagera sig i att skapa en tryggare miljö i deras bostadsområde.

Arrangörsmaterial för att förebygga återfall i brott

Samverka för att förebygga återfall i brott är ett material som ger stöd för att genomföra seminarier för chefer och utvecklingsansvariga experter från olika organisationer – personer som tillsammans kan motverka att kriminalvårdens klienter återfaller i brott efter avslutad påföljd. Materialet omfattar dels en konkret, steg för steg-handledning till dig som projektledare, dels allt material du behöver för att tillsammans med en arbetsgrupp kunna genomföra ett utvecklingsseminarium.

Fler publikationer från Brå om brottsförebyggande arbete


 • Kommunernas brottsförebyggande arbete och identifierade problem

   |  4/2020  | 
  En jämförelse mellan NTU och Brås enkät till samordnare i kommuner
  Syftet med denna kortanalys är att jämföra kommunernas brottsförebyggande arbete och identifierade brottsproblem med nivåerna av självrapporterad utsatthet för brott och relaterade problem i kommunerna.

 • Det brottsförebyggande arbetet i Sverige

   |  2020  | 
  Nuläge och utvecklingsbehov 2020
  Hur ser det brottsförebyggande arbetet ut i Sverige? Vilka utvecklings­­behov finns? I denna rapport beskrivs det brottsförebyggande arbetet under 2019.

 • Dödligt våld i Sverige 1990–2017

   |  2019:6  | 
  Omfattning, utveckling och karaktär
  I denna kartläggning beskrivs det dödliga våldets karaktär och utveckling under perioden 1990–2017. Rapporten beskriver även vilket förebyggande arbete som pågår på området, samt hur man kan gå vidare för att förhindra fler fall av dödligt våld.

 • Det brottsförebyggande arbetet i Sverige

   |  2019  | 
  Nuläge och utvecklingsbehov 2019
  Hur ser det brottsförebyggande arbetet ut i Sverige? Vilka utvecklingsbehov finns? I denna rapport beskrivs det brottsförebyggande arbetet under 2018 – ta del av resultat från enkätundersökningar samt en omvärldsanalys av pågående arbete nationellt, regionalt och lokalt.

 • Fungerar kamerabevakning brottsförebyggande?

   |  2018  | 
  Resultat från en metastudie samt reflektioner om metoder och resultat
  Kamerabevakning är en uppmärksammad metod för att förebygga brott, och det har gjorts många studier runt om i världen om dess effekter. Brå har låtit göra en metastudie, baserad på den starkaste forskningen på området, världen över, som sammanställt de sammantagna effekterna.

 • Polisens arbete med medborgarlöften

   |  2018:14  | 
  Fallstudier från fyra områden i Sverige
  Den här rapporten är en utvärdering av polisens arbete med medborgarlöften i fyra utvalda områden.

 • Orsaksanalys i lokalt brottsförebyggande arbete

   |  2018  | 
  Detta är en konkret handbok som beskriver hur en orsaksanalys kan genomföras på lokal nivå. Den ger vägledning i hur lokala aktörer kan gå tillväga, steg för steg, för att genomföra en analys av orsakerna till att brott sker.

 • Det brottsförebyggande arbetet i Sverige

   |  2018  | 
  Nuläge och utvecklingsbehov 2018
  Hur ser det brottsförebyggande arbetet ut i Sverige? Vilka utvecklingsbehov finns? I denna rapport beskrivs det brottsförebyggande arbetet under 2017 – ta del av resultat från enkätundersökningar samt en omvärldsanalys av pågående arbete nationellt, regionalt och lokalt.

 • Arbeta förebyggande mot...

   |  2017  | 
  Här hittar du våra faktablad om olika brottstyper och förebyggande åtgärder.

 • Nationellt och lokalt brottsförebyggande arbete

   |  2017  | 
  Milstolpar och exempel 1993–2016
  Denna bok beskriver det brottsförebyggande arbetets utveckling och framväxt i Sverige sedan 1993. Sedan dess har både det nationella och det lokala brottsförebyggande arbetet förändrats och utvecklats. Här kan du läsa vad som ligger till grund för den utveckling vi ser i det brottsförebyggande arbetet i dag.

 • Kostnader för brott

   |  2017:8  | 
  En litteraturöversikt över metoder, resultat och utmaningar i forskningen om kostnader för brott
  Denna rapport innehåller en litteraturöversikt av studier om kostnader för brott samt studier som fokuserat på ekonomiska fördelar med brottsförebyggande åtgärder. I rapporten återges exempel ur såväl den internationella som den svenska forskningen.

 • Information om brottsförebyggande arbete på olika språk

   |  2017  | 
  Grannsamverkan och trygghetsvandringar

 • Årsrapport för det brottsförebyggande arbetet 2016

   |   | 
  År 2016 innebar stora utmaningar för svenska myndigheter: polisens omorganisation, det rådande säkerhetsläget och den ökade migrationen till Sverige, för att nämna några. Här beskrivs några av de initiativ som påverkade arbetet under 2016 och resultat från några nya granskningar av det brottsförebyggande arbetet som genomförts.

 • Insats Fenix

   |  2016:24  | 
  En utvärdering av polisens särskilda satsning i Järvaområdet
  Under våren 2014 inledde polisen i Järvaområdet i Stockholms kommun en särskild satsning under namnet Fenix. Brå har i samarbete med polisen utvärderat satsningen.

 • Insatser mot brott och otrygghet i socialt utsatta områden

   |  2016:20  | 
  En kunskapsöversikt
  Brottsligheten i socialt utsatta områden har kommit alltmer i fokus. Regeringen har därför bett Brå att sammanställa kunskap från forskning och erfarenhet om vilka åtgärder som kan vara verksamma för att komma till rätta med dessa problem.

 • Nitton röster om tjugo års ekobrottsbekämpning - en antologi.

  Nitton röster om tjugo års ekobrottsbekämpning

   |  2016  | 
  Från 1995 års samlade åtgärder till dagens samverkan – en antologi.
  Det har gått 20 år sedan regeringen lanserade en omfattande strategi mot ekonomisk brottslighet. Vad har fungerat, vad kan förbättras, behövs en ny strategi eller åtminstone nya reformer? Det är frågor som ställs och besvaras av författarna i denna antologi.

 • Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete

  Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete

   |  2016  | 
  Reviderad utgåva 2016
  Handbok som i fem steg beskriver hur samverkan praktiskt kan gå till. Boken ger användbara verktyg för hela samverkansprocessen.

 • Skriften Börja med en kartläggning! handlar om arbete i utsatta områden.

  Börja med en kartläggning!

   |   | 
  Kunskapsbaserat arbete i utsatta områden
  Den här skriften är till för att stärka det kunskapsbaserade brottsförebyggande arbetet, där en kartläggning av situationen i ett område är den självklara utgångspunkten.

 • Omslaget till rapporten Brott begågna av barn

  Operationerna Alfred och Selma

   |  2014:13  | 
  Myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet i Malmö 2012–2014
  Under 2011 drabbades Malmö av en serie mordfall. När fem mord inträffade under loppet av två månader hamnade staden i centrum för rikspolitiken, och Polisen utsattes för en mycket stark press att agera och få stopp på morden. För att hantera problemet inledde Polismyndigheten i Skåne Operationerna Alfred och Selma.

 • Omslaget på publikationen Upprepad utsatthet

  Utvecklingsseminarium

   |  2014  | 
  Samverka för att förebygga återfall i brott
  Utvecklingsseminariet Samverka för att förebygga återfall i brott är en kombinerad utbildnings- och arbetsdag för chefer och utvecklingsansvariga experter från olika organisationer, personer som tillsammans kan motverka att kriminalvårdens klienter återfaller i brott efter avslutad påföljd.

 • Omslaget till rapporten Kameraövervakning på Stureplan och Medborgarplatsen

  Kameraövervakning på
  Stureplan och Medborgarplatsen

   |  2014:12  | 
  Delrapport 2
  Sedan 2012 bedriver Polisen kameraövervakning på Stureplan och Medborgarplatsen i Stockholm. I denna andra rapport i Brås utvärdering följer vi upp projektet utifrån de mål som Polisen hade förhoppningar att uppnå med kamerornas hjälp.

 • Omslag till rapporten Gå på pengarna, föreställande en äldre lyxbil

  Gå på pengarna

   |  2014:10  | 
  Antologi om tillgångsinriktad brottsbekämpning
  Den grundläggande strategin för de tillgångsinriktade brottsbekämpningen är att ta bort möjligheten att berika sig på brott. Den här antologin är tänkt att fungera som en handbok på området tillgångsinriktad brottsbekämpning.

 • Omslaget till rapporten Brottsförebyggande polisarbete i "hot spots"

  Brottsförebyggande polisarbete i ”hot spots”

   |  2014:5  | 
  Resultat och erfarenheter från två projekt mot personrån och misshandel
  Under ett års tid har polisen i Stockholm och Eskilstuna genomfört två projekt med brottsförebyggande inriktning i samverkan med Brå. I Stockholm har projektet rört personrån och i Eskilstuna misshandel utomhus. Målet var att minska brottsligheten genom ett polisiärt arbete som är förankrat i aktuell forskning om vad som fungerar.

 • Polisers syn på brottsförebyggande arbete

   |  2013:21  | 
  Uppdraget ”Satsningen på fler poliser”
  Studien har gjorts för att få en bild av hur en grupp poliser som arbetar brottsförebyggande uppfattar det brottsförebyggande arbetet, vilka problem de ser som störst i detta arbete, samt vilka förbättringsmöjligheter de identifierar.

 • Kameraövervakning på Stureplan och Medborgarplatsen

   |  2013:13  | 
  Brå har följt upp det första året av polisens försök med kameraövervakning vid Stureplan och Medborgarplatsen i Stockholm.

 • Omslaget till skriften Upprepad utsatthet

  Upprepad utsatthet

   |  2013  | 
  Vissa drabbas oftare än andra
  En sammanställning av den befintliga kunskapen om upprepad utsatthet som är tänkt att stödja och utveckla det lokala brottsförebyggande arbetet.

 • Omslag_Polisens_utredningar_av_butiksrån

  Polisens utredningar av butiksrån

   |  2013:6  | 
  Kan fler brott klaras upp?
  Brå har vid olika tillfällen analyserat polisens utredningsarbete för olika brott, för att hitta vägar till en högre uppklaring. I föreliggande rapport är det utredningsarbetet vid butiksrån som analyseras.

Sidan senast uppdaterad: 2021-02-11