Identifiera mönster

Brott och upplevelser av otrygghet är inte slumpmässiga fenomen – vissa personer, platser och objekt är mer utsatta än andra. Brottslighet är inte heller jämnt fördelad över dygn eller veckans dagar och inte heller inom- och utomhus.

Det finns goda skäl att försöka identifiera platser där många brott äger rum eller där otryggheten är hög. Om man kan identifiera sådana platser kan man också vidta riktade åtgärder, vilket innebär att resurserna används på ett effektivt sätt. Sammanställningen ger ett övergripande underlag till planering av arbetet, utifrån exempelvis årstid, veckodag eller tid på dygnet.

Vissa mönster och fenomen återkommer från år till år utan att förändras speciellt mycket. De kan med fördel föras in i ett årshjul som skapar överblick och möjlighet till god planering, struktur och uppföljning.

Jämförelser mellan olika platser

Ett sätt att identifiera utsatta områden är att ta fram en bild av hur den anmälda brottsligheten fördelar sig geografiskt. Polisen har tillgång till kartverktyg som visualiserar var anmälda brott skett. Med uppgifterna kan man skapa en kartbild över ett område.

Created with Sketch. Steg 5 Steg 4 Steg 3 Steg 2 Steg 1

I exemplen används statistik för anmälda brott, men samma principer gäller även för annan statistik.

Exempel på kartvy från polisens kartverktyg Hobit. Karta med anmälda brott utmärkta i kluster.

Denna kartvy beskriver platsens betydelse för brott. Vissa platser är helt enkelt mer utsatta och brottsalstrande än andra. De markeras i bilden med gul färg. Några få är extra utsatta, det víll säga har en högre koncentration av brott, de har mörkare orange färg. De allra mest utsatta och brottsalstrande platser markeras med röd färg. De är ofta lokaliserade i stadens centrala delar, eller vid ett transportnod – exempelvis ett resecentrumsområde. Ofta är de mest utsatta platserna geografiskt närliggande varandra.

Denna kartvy beskriver var brott sker och vilket typ av brott det handlar om. Det görs för att förstå samspelet mellan platsens betydelse och brottets karaktär. Vissa brott är mer koncentrerade till vissa platser och närliggande områden. Olika brott markeras med olika färger. En sådan information bidrar till förståelsen för vilka typer av åtgärder och insatser som kan behöva genomföras. Bildexemplet visar att många av de markerade brotten sker längs ett par huvudstråk i de centrala delarna av orten.

Polisens kartverktyg tar inte bara fram en kartbild, utan till den finns också en excelfil kopplad. Var noga med att sekretesspröva materialet och se till att de uppgifter som används inte gör det möjligt att identifiera personer.

En sammanställning av den befintliga kunskapen om upprepad utsatthet som är tänkt att stödja och utveckla det lokala brottsförebyggande arbetet.

Ladda ner

Stöd för att identifiera variationer och mönster

  • Är fenomenet mer omfattande jämfört med referensvärdet?
  • Har det skett en ökning eller minskning över tid?
  • Finns det årsvariationer?
  • Är fenomenet koncentrerat till vissa dagar?
  • Är fenomenet koncentrerat till vissa tider på dygnet?
  • Är fenomenet koncentrerat till vissa platser, så kallade hot spots?

Sidan senast uppdaterad: 2020-04-02

Samverkanshandboken
Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete är ett samarbete mellan
Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete är ett samarbete mellan