Mäns våld mot kvinnor och män

2011-04-13
Det är betydligt vanligare att män är våldsamma än att kvinnor är det, oavsett om våldet är sexualiserat eller om det rör sig om andra former.
Två knutna händer som möts.

Risken för våldsanvändning är större hos män än hos kvinnor.

Det är betydligt vanligare att män är våldsamma än att kvinnor är det, oavsett om våldet är sexualiserat eller om det rör sig om andra former. Skillnaden är stor, vilken åldersgrupp man än undersöker.
Den stora majoriteten män är inte våldsamma men de män som använder våld riktar sig både mot andra män och mot kvinnor. Utomhus sker det både mellan personer som är bekanta och mellan personer som inte känner varandra. När våldet utförs inomhus handlar det ofta om våld i nära relationer.

Risken för våldsanvändning är större hos män än hos kvinnor. År 2009 lagfördes exempelvis 12 697 män respektive 1 201 kvinnor för brott mot liv och hälsa (BrB 3 kap).

Samma år lagfördes 1 078 män och 12 kvinnor för sexualbrott (BrB 6 kap).Under de senaste åren har flera olika åtgärder genomförts för att minska våldet. Nedan följer ett urval av teoretiska genomgångar, praktiska exempel och konkreta verktyg för att arbeta förebyggande.

Handlingsplan med omfattande åtgärder


År 2007 beslutade regeringen om en handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Handlingsplanen består av 56 åtgärder som skulle genomföras 2007-2010. Brå fick i uppgift att utvärdera arbetet. I den nyligen publicerade rapporten konstateras att handlingsplanen har lett till "en imponerande mängd aktiviteter men att effekterna för målgrupperna, i form av mindre utsatthet för våld, är mer osäkra."

Kunskap om stöd har blivit mer tillgängligt


Ett resultat av handlingsplanen är dock att kunskapen om hur man kan stödja dem som har blivit utsatta för våld har blivit mer lättillgänglig. Nationellt centrum för kvinnofrid har en kunskapsbank på nätet och Brottsoffermyndigheten har också viktig information om brottsofferstöd på sin hemsida. Även Projekt Karin, ett nationellt projekt för kvinnofrid som drivs av Malmö stad och Polisen har en innehållsrik hemsida. På Polisens hemsida finns en avdelning som är riktad direkt till den som är utsatt för brott i nära relationer.

Det förebyggande arbetet sker på många plan i både stor och liten skala. En vetenskaplig utvärdering av projektet Mansfrid i Uppsala, som är en behandling av män som dömts för våld i nära relationer, visar att samtalsbehandling kan vara en verksam metod för män som varit våldsamma mot sin kvinnliga partner. I Brå:s idéskrift Att förebygga våld mot kvinnor i nära relationer ges exempel på förebyggande verksamheter. Den som vill arbeta med att förebygga stalkning kan läsa Brå-rapporten Stalkning i Sverige. Omfattning och åtgärder.  

Förebyggande arbete riktat mot unga


Ett skolprojekt i Kungsbacka, Våga Vittna Kungsbacka, har lett till ökad kunskapsnivå, ökat civilkurage och en starkare känsla av säkerhet hos eleverna. På nationell nivå har Ungdomsstyrelsen tagit fram ett metodmaterial, Ses offline? Som handlar om unga, sex och internet. Brå har publicerat tre lärarhandledningar. Du & jag, rätt & fel riktar sig till lärare för årskurserna 6-9, Livets spelregler är till för lärare i de lägre årskurserna och Var går gränsen? som är till för lärare från årskurs 7 i grundskolan till årskurs 3 i gymnasiet. Handledningarna innehåller bland annat konkreta verktyg för de lärare som vill arbeta förebyggande i skolan. På Brå:s webbplats finns också portalen Brottsrummet som vänder sig till lärare och elever. Och i början av 2011 presenterades Machofabriken, en uppsättning kortfilmer med tillhörande lärarhandledningsmaterial som syftar till att diskutera och ifrågasätta de sidor av mansnormen som uppmuntrar manlig dominans och våldsutövning. Machofabriken, som har finansierats med medel från Allmänna Arvsfonden, är ett samarbete mellan Män för Jämställdhet, riksorganisationen för Kvinnojourer och Tjejjourer i Sverige (Roks) samt Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund (SKR). För den som vill få en djupare förståelse av hur ungdomar själva ser på våld, bland annat killars våld mot sina flickvänner, finns en nyutkommen avhandling, Våldets regler. Ungdomars tal om våld och bråk, skriven av Sara Uhnoo och utgiven på Daidalos förlag.