Rån och bilstöld ökar risken för fortsatt brottslighet

2012-02-07
Ungdomar som tidigt döms för rån, tillgrepp av motorfordon samt hot och våld mot tjänsteman, ligger i riskzonen för fortsatt brottslighet.
Ungdomar som tidigt döms för rån, tillgrepp av motorfordon samt hot och våld mot tjänsteman, ligger i riskzonen för fortsatt brottslighet. Det visar Brå:s studie om så kallade strategiska brott.
Olle Westlund, utredare på Brå. Foto:Ester Sorri

Olle Westlund, utredare. Foto:Ester Sorri

— I den här rapporten har vi tittat på lagförda och dömda ungdomar mellan 15-20 år under 00-talet. Resultaten visar att vissa brottstyper är vanligare bland de som dömts tidigt och därefter fortsatt att begå brott, säger Olle Westlund, utredare på Brå och en av författarna till Brå-rapporten Strategiska brott bland unga på 00-talet.

Förutom rån, hot och våld mot tjänsteman samt biltillgrepp är också övergrepp i rättssak ett av de vanligaste debutbrotten bland riskgruppen. Däremot är inte misshandel, sexualbrott och stöld på samma sätt typiska indikatorer på fortsatt brottslighet.

— Vår utredning visar att rån numera är det mest strategiska brottet. Av de ungdomar mellan 15-17 år som lagförts för rån under 00-talet, är det över hälften som återfaller i brott — även om de inte varit dömda tidigare, säger medförfattaren till rapporten Sven Granath, som även han är utredare på Brå.

Vanligt med sociala problem


Ungdomarna som rapporten handlar om har det ofta tuffare än andra dömda ungdomar i samma ålder, även jämfört med dem som begår andra brott. Därför är de strategiska brotten inte bara en indikator på fortsatt brottslighet, utan även på sociala problem där kriminellt umgänge inte sällan är en del.

— I gruppen av återfallsbenägna ungdomar har vi konstaterat att de oftare begår brott tillsammans med andra och har det trassligt i skolan. De är också ofta kända hos socialtjänsten sedan tidigare, säger Olle Westlund.

Narkotikabrott ger flest återfall bland flickor

Sven Granath, utredare. Foto: A. Jansson.

Eftersom de allra flesta unga som begår många brott är pojkar finns det en risk att flickornas brottslighet försvinner i det övergripande materialet. Om man istället tittar särskilt på flickors första lagföringar kan man konstatera att det generellt är en lägre andel av flickorna som återfaller i flera nya brott jämfört med pojkarna.

Färre flickor är högaktivt kriminella och risken att hamna långvarig kriminalitet är lägre för flickor som begår brott i ungdomsåren jämfört med pojkar. En annan skillnad är att det är narkotikabrott, snarare än rån och bilstöld, som ger flest återfall bland flickor. 

— Det här kan innebära att det kan vara andra förebyggande åtgärder som krävs för flickor. Men vi behöver mer kunskap för att kunna dra några slutsatser om detta, säger Sven Granath.

Unga som begår strategiska brott begår många olika slags brott


Generellt är det vanligt att unga som upprepat begår brott också begår många olika slags brott. Det gäller även de som begår de strategiska brottstyperna. Dessa ungdomar är generalister snarare än specialister och begränsar sig inte bara till de strategiska brotten, utan begår också många andra typer av brott. Det är till och med så att dessa andra brottstyper utgör en större del av deras registrerade kriminalitet än de strategiska brottstyperna.
Även om de strategiska brottstyperna särskiljer de unga som återfaller i många brott från dem som begår något eller några enstaka brott, är det alltså andra brottstyper som utgör huvuddelen av dessa ungdomars brottsliga "vardag". Det handlar om brott såsom misshandel, narkotikabrott och trafikbrott — brottstyper som är vanliga också bland unga som bara lagförs för något enstaka brott.

Viktigt med individanpassade insatser


En viktig, men svår, fråga är hur de långa och intensiva kriminella karriärer som de strategiska brotten indikerar ska förebyggas i de enskilda fallen. Rapportens resultat pekar mot att ungdomar som begår strategiska brott har ett sämre utgångsläge än andra dömda ungdomar men även, som nämnts, att de begår många olika slags brott. I förebyggande syfte bör därför samverkande insatser inriktas mot ungdomarnas livsvillkor och behov snarare än mot specifika brottstyper. Kontinuitet och en hög grad av individuell anpassning är också viktiga delar för att minska risken att fler hamnar i kriminella karriärer.

Om rapporten


Rapporten Strategiska brott bland unga på 00-talet som släpps idag är ett regeringsuppdrag och en uppföljning av en tidigare rapport (Brå 2000:3). Då var tillgrepp av fortskaffningsmedel, rån och stöld de vanligaste strategiska brotten. Men nu har övergrepp i rättssak ersatt stöld på listan över vilka brottstyper som leder till ökad risk för en fortsatt kriminell karriär.

Fakta/ Strategiska brott

  • Strategiska brott är vissa typer av brott bland unga som medför en större risk för en fortsatt lång brottskarriär än andra brott.
  • Om rån eller bilstöld är huvudbrottet i en ung persons första lagföring är risken för en lång rad återfall mer än dubbelt så stor som vid t.ex. misshandel eller stöld. Jämför man med skadegörelse, snatteri eller sexualbrott är risken mer än fyra gånger så hög.
  • Andra brott som kan leda till fortsatt brottslighet är hot eller våld mot tjänsteman och övergrepp i rättsak.