Brottsförebyggares behov i fokus

2015-01-19

De lokala samordnarna vill på ett enkelt sätt kunna utbyta erfarenheter med andra inom samma område. Det var ett av flera önskemål om stöd som framkom i en undersökning. Därför har Brå redan nu startat ett nätverk för brottsförebyggande aktörer.

Karin Svanberg, Brå.

Karin Svanberg, Brå.

– Under 2013 genomförde Brå studier om det lokala brottsförebyggande arbetet som presenterades i Samverkansutvärderingen och Polisers syn på brottsförebyggande arbete.  I fjol gjorde vi även en målgruppsundersökning där vi frågade de lokala brottsförebyggande samordnarna i landets kommuner hur de uppfattar stödet från Brå, där de bland annat efterlyste just ett nätverk för erfarenhetsutbyte, säger Karin Svanberg, chef för enheten för utveckling av brottsförebyggande arbete på Brå.

Andra önskemål som framkom i undersökningen var att man hade ett stort behov av kunskap om att arbeta enligt den kunskapsbaserade processen, med kartläggning, analys, val av insatser och utvärdering, samt att man ville ha fler personliga möten med Brå, i form av utbildningar, arbetsseminarier eller föreläsningar. 

Några röster från undersökningen:

”Jag hittar alltid något som ger nya infallsvinklar på de frågor som är aktuella för min del, eller som kan ge idéer till nya aktiviteter.” (Om konferensen ”Råd för framtiden”)

"Tydlig och pedagogiskt upplägg hur man kan organisera och bedriva brottsförebyggande arbete i samverkan polis–kommun". (Om handboken: ” Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete)

”Sprida seminarierna i landet. Kan vara långt och tidskrävande att ta sig till de större städerna.” (Om hur Brå bör arbeta med seminarier)

– Vi har tagit fasta på de behov som brottsförebyggarna uttryckt i vår undersökning i vår verksamhetsplanering inför 2015. För att göra det lättare att utbyta erfarenheter och kunskap om lokalt brottsförebyggande arbete, har vi redan nu startat en Facebookgrupp för lokala brottsförebyggande aktörer som har en strategisk roll i en kommun eller polisområde, säger Karin Svanberg.

Om du vill medverka i gruppen, skicka ett mejl till kontaktpunkten@bra.se.

En fråga om råd – lokala råd!

Under våren 2015 är det åter dags för Brås återkommande konferens för brottsförebyggande aktörer Råd för framtiden – denna gång i samarbete med Sundsvalls kommun. Temat är  Trygghet, allas vår rättighet. Under dagarna kommer föreläsningar och seminarier att handla om brottsförebyggarens roll i Sveriges fortsatta brottsförebyggande arbete.

Program och anmälan till Råd för framtiden

Seminarier och webb för kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete

Det brottsförebyggande arbetet står inför nya möjligheter och utmaningar i och med inrättandet av den nya Polis­myndigheten 2015. Vad innebär det för samverkan mellan polis och kommun? Det har varit temat för de sju regionala seminarier med kommunens och polisens ledningar, som Brå under 2014 anordnat tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Seminarierna var tänkta som ett sätt för Brå att bidra till att lokala aktörer får tid och mandat att arbeta kunskapsbaserat med brottsförebyggande frågor.

Se filmerna från seminarierna

Under rubriken Förebygga brott på Brås webbplatshittar du mer om samverkan och kunskapsbaserat arbete. Där finns även praktisk information om hur man kan göra en kartläggning, välja åtgärder och genomföra en uppföljning.