Nu pågår insamlingen till trygghetsundersökningen NTU 2020

2020-01-24

I dagarna skickar Brå ut enkäten för Nationella trygghetsundersökningen (NTU) till 200 000 personer, som bland annat får svara på frågor om otrygghet och utsatthet för brott.

– Tack vare svaren från alla som deltar i undersökningen kan vi se hur otryggheten utvecklar sig över tid och skiljer sig mellan olika grupper i befolkningen, säger Maria Molin, projektledare för NTU på Brå.

Brå har gjort den Nationella trygghetsundersökningen (NTU) sedan 2006. Undersökningen mäter allmänhetens utsatthet för brott, otrygghet och oro för brott samt förtroende för och erfarenheter av rättsväsendet. Utifrån undersökningens resultat kan slutsatser dras för hela befolkningen i åldrarna 16–84 år. NTU har ett urval på 200 000 personer och är därmed en av världens största undersökningar i sitt slag.

NTU visar vilka brott människor i Sverige rapporterar att de utsatts för oavsett om de har polisanmält eller inte – vilket ger en bättre bild än att bara följa polisanmälda brott, där mörkertalet för vissa brott är stort.

– Det är viktigt att man svarar även om man inte råkat ut för något brott eller känner sig otrygg – de svaren är precis lika viktiga för resultaten. Det här är värdefull information som kan komma till nytta när samhället ska vidta åtgärder för att öka tryggheten och minska brottsligheten. Resultaten från NTU kan verkligen göra nytta, säger Maria Molin.

Skillnader i befolkningen

Undersökningen 2019 visade på stora skillnader mellan män och kvinnor samt i olika åldersgrupper. Nästan varannan ung kvinna i åldern 20-24 år har, mycket eller ganska ofta, tagit en annan väg på grund av oro för brott, vilket kan jämföras med 14 procent av männen i motsvarande åldersgrupp. Även sett till utsatthet för brott är det stora skillnader.

– Exempelvis är män i åldersgruppen 16-19 år den grupp som i störst utsträckning uppger att de utsätts för misshandel medan kvinnor i åldern 20-24 år är den grupp som i störst utsträckning uppger att de utsätts för sexualbrott, säger Sofie Lifvin, utredare på Brå.

NTU undersöker också vad de tillfrågade har för förtroende för de olika myndigheterna i rättsväsendet och vad man har fått för bemötande om man exempelvis har varit i kontakt med polisen.

– Den senaste undersökningen visade att förtroendet för polisen ökar, och även förtroendet för resterande myndigheter som vi frågar om, har ökat igen efter en minskning 2017, säger Sofie Lifvin.

Resultat på lokal nivå

Sedan 2017 redovisas resultaten från NTU på lokal nivå. I vårt verktyg kan du själv ta fram siffror utifrån hela landet, de sju polisregionerna, polisområde eller lokalpolisområde.

Ta fram din egen tabell

Har du frågor om undersökningen?