Nu pågår insamlingen till trygghetsundersökningen NTU 2021

I dagarna skickas enkäten för den Nationella trygghetsundersökningen (NTU) ut till 200 000 personer, som bland annat får svara på frågor om de känner sig otrygga eller om de utsatts för brott. I år kommer några att få en specialenkät med frågor om hur pandemin har påverkat dem.

– Den här undersökningens resultat kan verkligen göra nytta. Tack vare svaren från alla som deltar i undersökningen kan vi se hur otryggheten, den självrapporterade utsattheten och förtroendet för rättsväsendet utvecklar sig över tid och skiljer sig mellan olika grupper i befolkningen, säger Maria Molin, projektledare för NTU på Brå.

Brå har gjort den Nationella trygghetsundersökningen (NTU) sedan 2006. Undersökningen mäter allmänhetens utsatthet för brott, otrygghet och oro för brott samt förtroende för och erfarenheter av rättsväsendet. Utifrån undersökningens resultat kan slutsatser dras för hela befolkningen i åldrarna 16–84 år. NTU har ett urval på cirka 200 000 personer och är därmed... en av världens största undersökningar i sitt slag.

– NTU visar vilka brott människor i Sverige uppger att de utsatts för oavsett om de har polisanmält eller inte – vilket ger en bättre bild än att bara följa polisanmälda brott, där mörkertalet för vissa brott är stort. Det här är värdefull information som kan komma till nytta när samhället ska vidta åtgärder för att öka tryggheten och minska brottsligheten, säger Maria Molin.År 2020 har varit ett ovanligt år där spridningen av covid-19 i stor utsträckning har påverkat människors liv. Därför kommer ett slumpmässigt urval av 10 000 personer i år att få en särskilt utformad enkät, som utöver de ordinarie frågorna även inkluderar frågor om olika förhållanden under pandemin. Detta för att öka kunskapen om hur pandemin har påverkat människors utsatthet för brott och otrygghet.

Skillnader i befolkningen

Undersökningen 2020 visade att otryggheten och oron för brott generellt har ökat. I synnerhet syns en ökning bland unga män, där bland annat oro för att utsättas för personrån har ökat tydligt. Även om oron har ökat tydligast bland unga män, så visade resultaten dock precis som tidigare att kvinnor känner en betydligt större oro och otrygghet än män. Även sett till utsatthet för brott är det stora skillnader.

–Exempelvis är män i åldersgruppen 16-19 år den grupp som i störst utsträckning uppger att de utsätts för misshandel medan kvinnor i åldern 20-24 år är den grupp som i störst utsträckning uppger att de utsätts för sexualbrott, säger Maria Molin.

NTU undersöker också vad de tillfrågade har för förtroende för de olika myndigheterna i rättsväsendet och vad man har fått för bemötande om man exempelvis har varit i kontakt med polisen.

De senaste undersökningarna visade att förtroendet för polisen ökar, och även förtroendet för resterande myndigheter som vi frågar om, har ökat igen efter en minskning 2017, säger Sofie Lifvin, utredare, Brå.

Resultat på lokal nivå

Sedan 2017 redovisas resultaten från NTU på lokal nivå. I vårt verktyg kan du själv ta fram siffror utifrån hela landet, de sju polisregionerna, polisområde eller lokalpolisområde.

Ta fram din egen tabell

Har du frågor om undersökningen?

Maria Molin, maria.molin@bra.se, tfn: 08-527 58 542
Sofie Lifvin, sofie.lifvin@bra.se, tfn: 08-518 32 403
Johanna Viberg, johanna.viberg@bra.se, tfn: 08-527 58 474