Brott i nära relation – lika mellan könen men grövre mot kvinnor

2014-05-09

Kvinnor och män är lika utsatta för brott i nära relationer. Men kvinnor utsätts oftare för grövre upprepat våld, och är oftare i behov av vård med anledning av grov misshandel. Det framkommer i en ny kartläggning som Brå publicerar i dag.

– Cirka 7 procent av både kvinnor och män uppger att de utsattes för brott i en nära relation under 2012. Det handlar om såväl psykiskt som fysiskt våld. Däremot ser vi att det är betydligt vanligare att kvinnor utsätts för upprepat våld. Sett över en livstid så uppger drygt 25 procent av kvinnorna att de någon gång utsatts för brott i nära relation. Motsvarande siffra för männen är knappt 17 procent, säger Anna Frenzel, utredare på Brå.

Utsatthet för vissa typer av brott i nära relationer är lika vanlig hos båda könen. Ungefär 5 procent blev exempelvis utsatta för kränkningar, och knappt 2 procent för misshandel. Vad gäller hot och trakasserier var det dock fler kvinnor än män som utsattes. Knappt 2 procent av kvinnorna uppgav att de utsattes för hot, och 1,5 procent utsattes för trakasserier, medan motsvarande siffror för män är cirka 1 procent för både hot och trakasserier.

Vanligare att kvinnor behöver sjukvård

Även om utsattheten verkar vara jämnt fördelad, är det vanligare att kvinnor utsätts för grövre våld i form av grov misshandel och sexualbrott, och de har betydligt större behov av hjälp och stödinsatser. Av de kvinnor som utsattes för grov misshandel under 2012, uppgav 29 procent att de varit i behov av sjukvård. Motsvarande siffra för männen var drygt 2 procent.

De flesta anmäler inte

Knappt 4 procent av de personer som utsattes för brott i en nära relation under 2012 uppger att de gjort en polisanmälan. Det vanligaste skälet till att inte polisanmäla är att man betraktar händelsen som en småsak eller att man redde ut händelsen själv.

– Det här är en undersökning som inte har gjorts tidigare, och den är konstruerad för att kunna upprepas så att vi kan göra jämförelser över tid. Vår förhoppning är att undersökningen kan fungera som ett viktigt kunskapsunderlag i det fortsatta arbetet mot brott i nära relationer, säger Anna Frenzel.

Bakgrund

Kartläggningen om brott i nära relationer under 2012 är ett regeringsuppdrag. Data är hämtade från Brås nationella trygghetsundersökning som årligen besvaras av cirka 13 000 personer mellan 16 och 79 år.