Pågående uppdrag och projekt

Statistikverksamheten

Registerbaserad kriminalstatistik om brott och rättsväsendets hantering av brott

Surveybaserad statistik om brott och utsatthet för brott

 • Produktion och förvaltning av Nationella trygghetsundersökningen (NTU)
  Den årliga Nationella trygghetsundersökningen (NTU) mäter sedan 2005, genom en omfattande enkät­undersökning, utsatthet för olika typer av brott, trygghet, förtroende för rättsväsendet och erfarenheter av rättsväsendet.
 • Skolundersökningen om brott (SUB)
  Brå genomför regelbundet en nationell skolundersökning om brott (SUB). Undersökningen utgör ett viktigt kunskapsunderlag om brottslighet bland ungdomar i årskurs 9 i Sverige, och omfattar både deras egen brottsutövning och deras utsatthet för brott.
 • Politikernas trygghetsundersökning (PTU)
  På uppdrag av regeringen ska Brå kartlägga omfattningen av hot, våld och trakasserier som politiskt förtroendevalda har utsatts för under mellanvalsåret 2020.
 • Socialt utsatta områden, med utgångspunkt i NTU
  Brå har tidigare, med utgångspunkt i Nationella trygghetsundersökningen (NTU), redovisat utsatthet för brott, trygghet och förtroende för rättsväsendet i socialt utsatta områden.
 • Brott i nära relationer
  Brå publicerade 2014 en nationell kartläggning av brott i nära relationer, det vill säga brott som begås av en partner eller före detta partner. Kartläggningen gjordes inom ramen för Nationella trygghetsundersökningen (NTU) och utformades så att den skulle kunna återupprepas.
 • Fördjupad studie om hatbrott
  I instruktionen för Brå anger regeringen att myndigheten årligen ska ta fram kunskap om hatbrott, och i myndighetens regleringsbrev för 2020 förtydligar regeringen detta uppdrag genom att ange att Brå under året ska genomföra en eller flera studier om hatbrott som ska fördjupa kunskapen om hatbrottslighetens omfattning och karaktär, utsatta individers och gruppers behov eller rättsväsendets hantering av hatbrott.
 • Kortanalyser om brottsutvecklingen och rättsväsendets verksamhetsresultat
  Vid myndighetens statistikverksamhet finns funktionen för analys av statistik om brottsutvecklingen och rättsväsendets verksamhetsresultat (BoV).
 • Bedömningar av framtida verksamhetsvolymer i rättskedjan
  Sedan 2008 har Brå, på regeringens uppdrag, arbetat med årliga prognoser över in- och utflödet i rättsväsendets framtida verksamhetsvolymer, tillsammans med Polismyndigheten, Åklagar­myndig­heten, Domstolsverket och Kriminalvården.

Annan statistikverksamhet

 • Statistikservice
  En av de löpande huvuduppgifterna för Brås statistikverksamhet är att ta fram specialanpassad statistik och lämna ut mikrodata från de register som ligger till grund för statistiken, på begäran av forskare och andra användare.
 • Internationellt statistiksamarbete
  Som statistikansvarig myndighet medverkar Brå aktivt i det internationella samarbetet på statistikområdet för rättsväsendet.

Forskningsverksamheten

 • Utvärdering av Kriminalvårdens försöksverksamhet med inslussningsprogram
  Att minska risken för klienters återfall i brott är en av Kriminalvårdens främsta uppgifter. Under perioden 1 januari 2019 till och med 30 juni 2020 bedriver Kriminalvården en försöksverksamhet som syftar till att minska återfall i brott i Västra Hisingen i Göteborg, Norrköping och Umeå.
 • Enhetligt dömande
  En grundläggande princip i tillämpningen av svensk rätt är ekvivalensprincipen – att lika fall behandlas lika.

Verksamheten för kunskapsstöd

 • Strategisk utveckling av det brottsförebyggande arbetet
  Den brottsförebyggande verksamheten vid Brå förstärktes när regeringen 2017 presenterade ett nytt nationellt brottsförebyggande program, Tillsammans mot brott . I samband med det nya programmet gav regeringen Brå i uppdrag att utveckla det nationella stödet till och samordningen av brottsförebyggande arbete.
 • Nationell nätverksstruktur
  Brå har i uppdrag att stödja och utveckla en nationell nätverksstruktur, som i första hand ska bidra till samverkan mellan myndigheter, främja erfarenhets- och kunskapsutbyte och vara ett forum för att gemensamt omhänderta nya brottsfenomen som kräver koordinerade insatser.
 • Stöd till det regionala brottsförebyggande arbetet
  Länsstyrelserna har i uppdrag av regeringen att inrätta regionala samordnare i syfte att stödja utvecklingen av ett kunskapsbaserat och effektivt brottsförebyggande arbete på regional och lokal nivå.
 • Stöd till brottsförebyggande arbete på lokal nivå
  Boken Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete är Brås mest använda och sålda produkt, och används aktivt i det lokala brottsförebyggande arbetet.
 • Utbildning i brottsförebyggande arbete
  Brå ska sprida och förvalta grundläggande utbildning som bidrar till att höja kunskapsnivån och underlätta samordningen hos brottsförebyggande aktörer – såsom kommunsamordnare, kommun­poliser och andra brottsförebyggande aktörer på lokal, regional och nationell nivå.
 • Spridning av god praktik
  Brå verkar för att stimulera och stödja utvecklingen av det brottsförebyggande arbetet i hela landet genom flera kommunikationskanaler.
 • Kunskapsinhämtning
  CVE ska samla in och sammanställa kunskap, utifrån befintlig forskning och beprövad erfarenhet, om arbete mot våldsbejakande extremism.
 • Kunskapsspridning
  En uppgift för CVE är att bidra till att sprida information och kunskap, och öka förståelsen för det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism.
 • Behovsanpassat stöd
  Genom CVE ska Brå ge behovsanpassat stöd till lokala aktörer för att utveckla det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism.
 • Samordning
  Det är flera aktörer som har ett ansvar och en roll i att förebygga och motverka våldsbejakande extremism, på både nationell, regional och lokal nivå. CVE har i uppgift att bidra till och stärka samordning och utveckling av det förebyggande arbetet med olika samhällsaktörer på alla nivåer i samhället, inom ramen för deras respektive roller.