Remissvar

Brå svarar på många remissvar från både regeringen och andra myndigheter.

2008

Förslag till rådsförordning om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevsPDF  (Ds 2009:42)
2008-12-10
Diarienummer: D 1.1-0524/2008
Departement/myndighet: Jordbruksdepartementet

Förvärv av kvalificerade innehav i finansiella företag m.mPDF (Ds 2008:71)
2008-12-17
Diarienummer: D1.1-0449/2008
Departement/myndighet: Finansdepartementet

Förslag om att inrätta en nationell funktion för brottsutbytesfrågorPDF (Ds 2008:38)
2008-11-27
Diarienummer: D1.1-0459/2008
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

Rätt och riktigt. Åtgärder mot felaktiga utbetalningar från välfärdssystemenPDF (SOU 2008:74)
2008-11-21
Diarienummer: D1.1-0325/2008
Departement/myndighet: Finansdepartementet

Föreskrifter och allmänna råd samt konsekvensutredning, EkonomistyrningsverketPDF
2008-10-24
Diarienummer: D1.2-0447/2008
Departement/myndighet: Ekonomistyrningsverket

Kustbevakningens rättsliga befogenheterPDF (SOU 2008:55)
2008-10-07
Diarienummer: D1.1-0268/2008
Departement/myndighet: Försvarsdepartementet

Skyddet för samhällsviktig verksamhetPDF (SOU 2008:50)
2008-10-03
Diarienummer: D1.1-0271/2008
Departement/myndighet: Försvarsdepartementet

Skatteverkets förslag till allmänna råd om undantag och om vad som är försäljning endast i obetydlig omfattning enligt lagen om kassaregisterPDF
2008-09-29
Diarienummer: D1.2-0375/2008
Departement/myndighet: Skatteverket

Människohandel och barnäktenskap — ett förstärkt straffrättsligt skyddPDF (SOU 2008:41)
2008-09-22
Diarienummer: D1.1-0218/2008
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

Framtidens polis  och slutbetänkandet Framtidens polisutbildningPDF (SOU 2007:39), (SOU 2008:39)
2008-09-22
Diarienummer: D1.1-0216/2008, D1.1-0217/2008
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

Ny lag om behörighetsbevis för fritidsbåtar och fritidsskeppPDF (Ds 2008:32)
2008-08-26
Diarienummer: D1.1-0212/2008
Departement/myndighet: Näringsdepartementet

Återrapportering av regeringsuppdraget om ekonomiska styrmedel för bly i ammunitionPDF
2008-08-22
Diarienummer: D1.2-0318/2008
Departement/myndighet: Kemikalieinspektionen

Vägverkets rapport Uppdrag att se över kontrollen av kör- och vilotidsreglerna m.m — Kontroller för sund konkurrenskraft och ökad trafiksäkerhet inom nyttotrafiken på vägPDF
2008-08-21
Diarienummer: D1.1-0225/2008
Departement/myndighet: Näringsdepartementet

Transportstyrelseutredningens huvudbetänkande: Transportinspektionen — Ansvarslag för vägtrafiken m.m.PDF SOU 2008:44)
2008-08-18
Diarienummer: D1.1-0228/2008
Departement/myndighet: Näringsdepartementet

Handboken — Brott i nära relationerPDF
2008-08-14
Diarienummer: D1.1-0276/2008
Departement/myndighet: Rikspolisstyrelsen

F-skatt åt fleraPDF (SOU 2008:76)
2008-07-18
Diarienummer: D1.1-0292/2008
Departement/myndighet: Finansdepartementet

Avskaffande av revisionsplikten för små företagPDF (SOU 2008:32)
2008-07-16
Diarienummer: D1.1-0157/2008
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

Skatteverkets hemställan om ändring i kassaregisterlagenPDF
2008-07-16
Diarienummer: D1.1-0274/2008
Departement/myndighet: Finansdepartementet

Sveriges antagande av rambeslut om ändring i rambeslutet 2002/475/RIF om bekämpande av terrorismPDF (Ds 2008:37)
2008-07-09
Diarienummer: D1.1-0215/2008
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

Inrättande av Europeiska polisbyrån (Europol)PDF
2008-06-24
Diarienummer: D1.1-0259/2008
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

Ytterligare åtgärder för att motverka ordningsstörningar i samband med idrottsarrangemangPDF (Ds 2008:20)
2008-06-12
Diarienummer: D1.1-0153/2008
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

Skyddet för den personliga integriteten — Bedömningar och förslagPDF (SOU 2008:3)
2008-06-09
Diarienummer: D1.1-0118/2008
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

Antagande av rambeslut om skydd av personuppgifter som behandlas inom ramen för polissamarbete och straffrättsligt samarbetePDF
2008-06-02
Diarienummer: D1.1-0175/2008
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

Skatteverkets förslag till föreskrifter enligt förordningen (2007:597) om kassaregister m.m.PDF
2008-05-14
Diarienummer: D1.1-0164/2008
Departement/myndighet: Skatteverket

Handboken för artskyddsförordningenPDF
2008-05-02
Diarienummer: D1.1-0213/2008
Departement/myndighet: Naturvårdsverket

Tredje penningtvättsdirektivet — tillsyn och organisationPDF (2008:2)
2008-04-29
Diarienummer: D1.1-0144/2008
Departement/myndighet: Finansdepartementet

Opinionsbildande verksamhet och små myndigheterPDF (SOU 2007:107)
2008-04-22
Diarienummer: D1.1-0062/2008
Departement/myndighet: Finansdepartementet

Ny luftfartslag — supplementPDF (Ds 2007:36)
2008-04-18
Diarienummer: D1.1-0043/2008
Departement/myndighet: Näringsdepartementet

Förordningsändringar avseende polismyndigheters volontärverksamhetPDF
2008-04-08
Diarienummer: D1.1-0145/2008
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

Eko- och miljöbrottsbekämpningen inom ÅklagarmyndighetenPDF (ÅM-A-2008/0361)
2008-03-31
Diarienummer: D1.2-110/2008
Departement/myndighet: Åklagarmyndigheten

Åtkomst till informationssystemet för viseringar (VIS) för sökningar för medlemsstaternas utsedda myndigheter och för Europol i syfte att förhindra, upptäcka och utreda terroristbrott och andra grova brottPDF
2008-03-19
Diarienummer: D1.1-0105/2008
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

Straffskalan för mordPDF (SOU 2007:90)
2008-03-28
Diarienummer: D1.1-0631/2008
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

Utökat elektroniskt informationsutbyte — Reviderade förslagPDF
2008-03-26
Diarienummer: D1.1-0123/2008
Departement/myndighet: Finansdepartementet

Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpningPDF (SOU 2007:76)
2008-03-14
Diarienummer: D1.1-0632/2007
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

Begäran om justering av 5 kap. 6 § förordningen om vägtrafikregisterPDF
2008-03-12
Diarienummer: D1.1-0114/2008
Departement/myndighet: Näringsdepartementet

Åtgärdsplan för den kliniska forskningenPDF (SOU 2008:7)
2008-03-12
Diarienummer: D1.1-0109/2008
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet

Barnet i fokus — En skärpt lagstiftning mot barnpornografiPDF (SOU 2007:54)
2008-02-27
Diarienummer: D1.1-0569/2007
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänstenPDF (SOU 2007:82)
2008-02-21
Diarienummer: D1.1-0585/2007
Departement/myndighet: Socialdepartementet

Sveriges antagande av rambeslut om kampen mot organiserad brottslighetPDF (Ds 2008:6)
2008-02-25
Diarienummer: D1.1-0028/2008
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

Transportinspektionen — en myndighet för all trafikPDF (SOU 2008:9)
2008-02-25
Diarienummer: D1.1-0087/2007
Departement/myndighet: Näringsdepartementet

Vad kostar felen? Omfattningen av felaktiga utbetalningar från trygghetssystemenPDF
2008-02-18
Diarienummer: D1.1-0590/2007
Departement/myndighet: Finansdepartementet

Behandling av personuppgifter i polisens brottsbekämpande verksamhetPDF (Ds 2007:43)
2008-02-21
Diarienummer: D1.1-0596/2007
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

Att styra staten — regeringens styrning av sin förvaltningPDF (SOU 2007:75)
2008-02-07
Diarienummer: D1.1-0582/2007
Departement/myndighet: Finansdepartementet

Lissabonfördraget del 1-2PDF (Ds 2007:48)
2008-01-21
Diarienummer: D1.1-0628/2007
Departement/myndighet: Statsrådsberedningen

Godkännande av PrümrådsbeslutetPDF (Ds 2007:40)
2008-01-10
Diarienummer: D1.1-0571/2007
Departement/myndighet: Justitiedepartementet