Kortanalyser från Brå

En polis i samtal med ungdomar.
 • 1/2018  |  Personuppklaring i relation till förändrad brottsstruktur
  Den här kortanalysen undersöker hur personuppklaringsprocenten har utvecklats under perioden 2001–2016 och hur mycket den
  skiljer sig åt mellan olika brottskategorier.

 • 2017/5  |  Intagnas brott under påföljden
  Denna kortanalys kartlägger i vilken utsträckning fängelsedömda fortsätter att begå brott under påföljden, vilka brott det rör sig om och hur utvecklingen ser ut.
 • 4/2017  |  Utvecklingen av återfall efter fängelse
  Ett syfte med denna kortanalys är att beskriva de båda myndigheternas återfallsstatistik och deras utveckling över tid. Ett annat syfte är att undersöka i vilken mån minskningen av återfallet kan förklaras av förändringar i klientsammansättningen (kön, ålder, tidigare belastning, huvudbrott och utdömd strafftid).
 • 2017  |  Enhetligt dömande i tingsrätter
  Denna kortanalys studerar i vilken utsträckning tingsrätterna dömer till fängelse. Hur påverkar de faktorer som domstolar ska beakta – exempelvis brottslighetens allvarlighet och omfattning, tidigare brottslighet, gärningspersonens ålder och liknande? Döms kvinnor till fängelse i samma utsträckning som män?
 • 2017  |  Upprepad utsatthet för hot- och våldsbrott i befolkningen 2005–2015
  Denna kortanalys beskriver utifrån data från Nationella trygghetsundersökningen, NTU, den upprepade utsattheten för hot- och våldshändelser i befolkningen under perioden 2005–2015, med fokus på den grupp som utsätts för 4 eller fler hot- och våldshändelser under ett år.
 • 1/2017  |  Fångpopulationens utveckling
  i Sverige och Norden
  I denna kortanalys undersöks om fångpopulationens storlek och utveckling främst varit en funktion av förändringar i nyintaget i anstalt eller de utdömda strafftiderna under perioden 1950–2015.
 • 5/2016  |  Flera gärningspersoner vid brott
  Denna kortanalys kartlägger hur stor del av de brottshändelser som rapporteras som inbegriper fler än en gärningsperson, och om denna andel förändrats under de senaste tio åren. De brottskategorier som kartläggs är misshandel, hot, sexualbrott och personrån.
 • 4/2016  |  Användningen av bötesstraff
  Den här kortanalysen ger en översiktlig bild av användningen av bötesstraff (dags- och penningböter) i rättskedjan.
 • 3/2016  |  Lagförda personer i befolkningen 2000–2014
  Hur många unika personer är det som varje år lagförs för brott? Och hur stor andel utgör de av befolkningen? Förändras denna andel över tid, och skiljer den sig åt mellan kvinnor och män eller mellan olika åldersgrupper? Det är de frågor som står i centrum i denna kortanalys.
 • 2/2016  |  Utvisning på grund av brott 2000–2014
  Denna kortanalys ger en aktuell bild av hur utvisning på grund av brott har tillämpats åren 2000–2014. Hur många är det som utvisas och för vilka brott? Analysen undersöker även vilken grad av anknytning de utvisningsdömda har till de svenska samhället, till exempel hur länge de har varit i Sverige före utvisningen, eller om de har barn i landet.
 • 1/2016  |  Provtagning vid misstanke om ringa narkotikabrott
  Polisen har sedan 1993 möjlighet att avkräva personer blod- eller urinprov vid misstanke om ringa narkotikabrott i form av eget bruk. I denna kortanalys undersöks Rättsmedicinalverkets registerdata om de totalt drygt 460 000 prov som analyserats mellan 1998 och 2015.
 • 9/2015  |  Våldtäktsbrottets hantering i rättskedjan
  I denna kortanalys beskrivs med hjälp av kriminalstatistik rättsväsendets hantering av våldtäktsbrottet i rättskedjans olika steg.
 • 10/2015  |  Utvecklingen av personuppklarade misstankar och bifallna åtal 2004–2014
  För att bedöma rättsväsendets resultat är det viktigt att följa upp hur anmälda brott hanteras i rättskedjans olika delar. Den här kortanalysen handlar om personuppklaring och hur många åtal som bifalls i domstol.
 • 8/2015  |  Brottsutvecklingen för vissa egendomsbrott till och med 2014
  Denna kortanalys omfattar de egendomsbrott som efterfrågas i Brås Nationella trygghetsundersökning (NTU), det vill säga bostadsinbrott, bilstöld och stöld ur/från fordon, cykelstöld, och bedrägeri. Förutom dessa omfattar kortanalysen även beskrivningar av utvecklingen för skadegörelse, narkotikabrott och rattfylleri. Avslutningsvis görs en övergripande jämförelse med utvecklingen i Danmark, Finland och Norge.
 • 7/2015  |  Skjutningar 2006 och 2014
  Den officiella kriminalstatistiken omfattar inte uppgifter om antalet anmälda skjutningar som årligen inträffar i Sverige. Samtidigt är skjutningar i många fall allvarliga händelser som får mycket uppmärksamhet i såväl media som den kriminalpolitiska debatten.
 • 6/2015  |  Polisanmälningar via internet
  Sedan 2006 kan vissa brott anmälas på polisen.se. Den här kortanalysen handlar om polisanmälning av brott via internet.
 • 5/2015  |  Utvecklingen av sluten ungdomsvård 1999–2014
  Den här kortanalysen beskriver och analyserar utvecklingen av sluten ungdomsvård under åren 1999–2014.
 • 4/2015  |  Utdömda strafftider – en jämförelse av fullbordade brott och försöksbrott
  I denna kortanalys kartläggs utdömda strafftider för nio brottstyper uppdelat på fullbordade brott och försöksbrott, under perioden 2000–2013.
 • 3/2015  |  Brottsutvecklingen för vissa brott mot person fram till 2014
  En övergripande bild  av brottsutvecklingen för dödligt våld, misshandel, personrån, sexualbrott samt hot och trakasserier.
 • 2/2015  |  Livstidsdomar – utveckling och faktisk strafftid
  I denna kortanalys beskrivs livstidsstraffets användning och tillämpning sedan 1970-talet och fram till idag. Beskrivningen visar bland annat att antalet utdömda livstidsstraff ökade kontinuerligt fram till mitten av 2000-talet för att därefter minska, och att den strafftid som livstidsdömda i praktiken avtjänar ökat kraftigt under de senaste 20 åren.
 • 1/2015  |  Alkohol- och drogpåverkan vid misshandel, hot, personrån och sexualbrott
  I denna kortanalys undersöks hur vanligt det är att de inblandade vid misshandel, hot, personrån och sexualbrott uppges vara påverkade av alkohol (utsatta personer) eller alkohol och droger (gärningspersoner).
 • 7/2014  |  Brottsutvecklingen för vissa egendomsbrott, rattfylleri och narkotikabrott
  Denna kortanalys omfattar de egendomsbrott som efterfrågas i Brås nationella trygghetsundersökning (NTU), det vill säga bostadsinbrott, bilstöld och stöld ur/från fordon, cykelstöld, och bedrägeri. Förutom dessa finns även beskrivningar av utvecklingen för skadegörelse, narkotikabrott och rattfylleri.

 • 6/2014  |  Högaktiva lagöverträdare
  Det är en liten grupp i samhället som står för en stor del av brottsligheten. Ofta handlar det om ringa narkotikabrott, olika trafikbrott och stölder. Kortanalysen Högaktiva lagöverträdare studerar tidigare brottslighet hos personer som lagförts under ett år.
 • 5/2104  |  Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott
  I denna kortanalys görs för första gången en beskrivning av kön och ålder på gärningspersonerna vid misshandel, hot, personrån och sexualbrott med utgångspunkt i Nationella trygghetsundersökningen (NTU).
 • 4/2014  |  Tid för brott
  Denna kortanalys beskriver när under dygnet och under vilka dagar på året som det sker flest fall av anmäld misshandel, olaga hot, personrån och inbrottsstöld. Analysen ger en allmän kunskapsbild av när brott begås och hjälper polisen att identifiera tider då många brott begås.
 • 3/2014  |  Utvecklingen av brottsskadeersättningen
  En analys av förhållandet mellan antalet ärenden om brottsskadeersättning och antalet anmälda brott.
 • 2/2014  |  Brottsutvecklingen för vissa brott mot person fram till 2013
  I denna kortanalys beskrivs brotten mot person i stort samt underkategorierna dödligt våld, misshandel, hot, trakasserier, sexualbrott och personrån.
 • 1/2014  |  Utvecklingen för åtalsunderlåtelser under 2000-talet
  Denna kortanalys beskriver faktorer som kan ha påverkat hur användningen av åtalsunderlåtelse har utvecklats under perioden 2000–2012.
 • 2/2013  |  Brottsutvecklingen för vissa egendomsbrott, rattfylleri och narkotikabrott
  Kortanalys som ger en övergripande bild av brottsutvecklingen för egendomsbrotten i stort samt underkategorierna bostadsinbrott, bilstöld, stölder ur och från fordon och cykelstölder, men även brottstyperna bedrägeri, skadegörelse, narkotikabrott och rattfylleri.
 • 1/2013  |  Narkotikabrottens hantering genom rättskedjan
  Den här kortanalysen beskriver hur narkotikabrotten har hanterats i rättskedjan
  under åren 2000-2012.

Kontakt