Kortanalyser från Brå

En polis i samtal med ungdomar.
 • 5/2020  |  Får flickor åtalsunderlåtelse lättare än pojkar?

  En statistisk analys
  En av de grundläggande principerna i tillämpningen av det svenska straffsystemet är att lika fall ska behandlas lika. I denna kortanalys undersöks om pojkar och flickor behandlas lika av åklagarna.
 • 4/2020  |  Kommunernas brottsförebyggande arbete och identifierade problem
  En jämförelse mellan NTU och Brås enkät till samordnare i kommuner
  Syftet med denna kortanalys är att jämföra kommunernas brottsförebyggande arbete och identifierade brottsproblem med nivåerna av självrapporterad utsatthet för brott och relaterade problem i kommunerna.
 • 3/2020  |  Lagförda återfall efter ändrad praxis i narkotikamål
  I denna kortanalys undersöks om den nya praxisen för narkotikamål har inverkat på nivåerna vad gäller lagförda återfall.
 • NTU Kortanalys 1/2020  |  Nationella trygghetsundersökningen – utsatthet och otrygghet bland äldre
  En sammanställning av centrala resultat från NTU 2017–2019
  Denna kortanalys fokuserar på äldre personers självrapporterade utsatthet för brott samt deras otrygghet och oro för brott, baserat på resultaten i Nationella trygghetsundersökningen (NTU) för perioden 2017–2019 (sammanslaget).
 • 2/2020  |  Direktavskrivna brott
  Regionala skillnader och variation över tid
  I denna kortanalys beskrivs hur andelen direktavskrivna brott varierar mellan olika polisregioner i Sverige.
 • 1/2020  |  Stöd till hatbrottsutsatta
  I denna kortanalys undersöks i hur stor utsträckning hatbrottsutsatta erbjuds och får det stöd som de anser sig behöva.
 • 7/2019  |  Brott som begås under frivård
  En kartläggning av övervakade och intensivövervakade
  Denna kortanalys handlar om brott som begås under tiden i frivård, som en del av övervakning eller intensiv­övervakning.
 • 6/2019  |  Hot och kränkningar på internet
  En jämförande beskrivning, utifrån kön och ålder
  Denna kortanalys redovisar vilka som utsätts för hot och kränkningar via internet och vilka som polisanmäler brotten. Dels undersöks köns- och åldersfördelningen bland de utsatta och de som polisanmäler, dels jämförs denna fördelning med hur olika grupper använder internet.
 • 5/2019  |  Forensiska undersökningar och handläggnings­beslut
  En beskrivande studie av Nationellt forensiskt centrum
  I denna kortanalys beskrivs Nationellt forensiskt centrums (NFC) undersökningar och polisens handläggningsbeslut. NFC är den avdelning inom polisen som ansvarar för forensisk verksamhet.
 • 4/2019  |  Kortanalys om brottsutvecklingen
  Kortanalysen beskriver utvecklingen för bostadsinbrott, bilstöld och stöld ur eller från fordon, cykelstöld, bedrägeri, hot, personrån och misshandel.
 • 1/2019  |  Nationella trygghets­undersökningen – resultat på kommunal nivå
  En sammanställning av centrala resultat från NTU 2017–2018
  Resultat från Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2017-2018, ned på kommunnivå samt på stadsdelsnivå för Göteborgs kommun, Malmö kommun och Stockholms kommun.
 • 3/2019  |  Straffrättsliga reaktioner på ungas brott 2001-2016
  I denna kortanalys görs en översiktlig beskrivning av lag­föringar mot pojkar och flickor i åldern 15–17 respektive 18–20 år, från perioden 2001–2016.
 • 2/2019  |  Brott som begås under rättspsykiatrisk vård
  Den rättspsykiatriska vården ska bedrivas med god säkerhet för samhället, personalen och patienterna. I den här kortanalysen kartläggs därför i hur stor utsträckning som dömda till rättspsykiatrisk vård begår brott under vårdtiden.
 • 1/2019  |  Utsatthet för brott
  Riskfaktorer vid brott mot enskild person
  Denna kortanalys undersöker risken för att utsättas för brott mot enskild person och hur den hänger ihop med socioekonomiska och demografiska förhållanden.
 • 7/2018  |  Stöd till brottsoffer
  En analys utifrån Nationella trygghetsundersökningen 2006–2017
  I denna kortanalys undersöks i hur stor utsträckning brottsoffer erbjuds och får det stöd de anser sig behöva. Publikationen bygger på data från Nationella trygghetsundersökningen (NTU), om utsatthet för brott 2005–2016. De brott som undersöks är brott mot enskild person (hot, misshandel, rån, sexualbrott) och bostadsinbrott.
 • 6/2018  |  Brott i nära relationer bland unga
  Den här kortanalysen redovisar omfattningen och karaktären på ungdomars utsatthet för brott i nära relationer, såsom misshandel, hot, sexualbrott, trakasserier, kränkningar samt försök att inskränka den andra partens frihet.
 • 5/2018  |  Kortanalys om brottsutvecklingen
  Här ges en övergripande bild av ett flertal olika brottstyper baserat på en genomgång av de lämpligaste källorna. De brottskategorier som beskrivs i kortanalysen är bostadsinbrott, bilstöld och stöld ur eller från fordon, cykelstöld, bedrägeri, hot, personrån, misshandel samt dödligt våld. 
 • 4/2018  |  Kvinnors och mäns utsatthet som politiker
  En fördjupad analys av eventuella könsskillnader i utsattheten bland politiskt förtroendevalda. Publikationen bygger på uppgifter från politikernas trygghetsundersökning (PTU), där politiskt förtroendevalda tillfrågas om sin utsatthet.
 • 3/2018  |  Yrkesrelaterad utsatthet för brott
  Utsatthet för brott mot person är ett allvarligt arbetsmiljöproblem. För att kunna förebygga brott mot person i arbetslivet är det viktigt att känna till i vilka sammanhang brotten sker och vilka som löper störst risk att drabbas. Denna kortanalys syfte är därför att beskriva karaktären och utvecklingen av olika brott mot person (hot, misshandel, trakasserier, rån, sexualbrott) som sker med anledning av yrket. Huvudkälla för publikationen är Nationella trygghetsundersökningen (NTU).
 • 2/2018  |  Narkotikaanvändning och misstankar om eget bruk bland ungdomar i Stockholm
  Narkotikabrott i form av eget bruk är ett typiskt så kallat spanings- och ingripandebrott. Detta innebär att antalet personer som varje år misstänks för eget bruk i första hand speglar polisens resurser och prioriteringar, snarare än det faktiska bruket. I den här kortanalysen jämförs ungdomar som misstänkts för eget bruk med ungdomar som i självdeklarationsundersökningar uppgett bruk av narkotika.
 • 1/2018  |  Personuppklaring i relation till förändrad brottsstruktur
  Den här kortanalysen undersöker hur personuppklaringsprocenten har utvecklats under perioden 2001–2016 och hur mycket den skiljer sig åt mellan olika brottskategorier.
 • 5/2017  |  Intagnas brott under påföljden
  Denna kortanalys kartlägger i vilken utsträckning fängelsedömda fortsätter att begå brott under påföljden, vilka brott det rör sig om och hur utvecklingen ser ut.
 • 4/2017  |  Utvecklingen av återfall efter fängelse
  Beskrivning av Brås och Kriminalvårdens statistik och analys av en möjlig förklaring till minskningen
  Ett syfte med denna kortanalys är att beskriva de båda myndigheternas återfallsstatistik och deras utveckling över tid. Ett annat syfte är att undersöka i vilken mån minskningen av återfallet kan förklaras av förändringar i klientsammansättningen (kön, ålder, tidigare belastning, huvudbrott och utdömd strafftid).
 • 3/2017  |  Enhetligt dömande i tingsrätter
  En statistisk analys av andelen fängelsedomar
  Denna kortanalys studerar i vilken utsträckning tingsrätterna dömer till fängelse. Hur påverkar de faktorer som domstolar ska beakta – exempelvis brottslighetens allvarlighet och omfattning, tidigare brottslighet, gärningspersonens ålder och liknande? Döms kvinnor till fängelse i samma utsträckning som män?
 • 2/2017  |  Upprepad utsatthet för hot- och våldsbrott i befolkningen 2005–2015
  Denna kortanalys beskriver utifrån data från Nationella trygghetsundersökningen, NTU, den upprepade utsattheten för hot- och våldshändelser i befolkningen under perioden 2005–2015, med fokus på den grupp som utsätts för 4 eller fler hot- och våldshändelser under ett år.
 • 1/2017  |  Fångpopulationens utveckling
  i Sverige och Norden

  I denna kortanalys undersöks om fångpopulationens storlek och utveckling främst varit en funktion av förändringar i nyintaget i anstalt eller de utdömda strafftiderna under perioden 1950–2015.
 • 5/2016  |  Flera gärningspersoner vid brott
  Brott med en kontra flera gärningspersoner 2005–2014
  Denna kortanalys kartlägger hur stor del av de brottshändelser som rapporteras som inbegriper fler än en gärningsperson, och om denna andel förändrats under de senaste tio åren. De brottskategorier som kartläggs är misshandel, hot, sexualbrott och personrån.
 • 4/2016  |  Användningen av bötesstraff
  Omfattning, utveckling och möjliga förklaringar
  Den här kortanalysen ger en översiktlig bild av användningen av bötesstraff (dags- och penningböter) i rättskedjan.
 • 3/2016  |  Lagförda personer i befolkningen 2000–2014
  En studie av andelen lagförda bland kvinnor, män, i olika åldersgrupper och för några utvalda brott
  Hur många unika personer är det som varje år lagförs för brott? Och hur stor andel utgör de av befolkningen? Förändras denna andel över tid, och skiljer den sig åt mellan kvinnor och män eller mellan olika åldersgrupper? Det är de frågor som står i centrum i denna kortanalys.
 • 2/2016  |  Utvisning på grund av brott 2000–2014
  Denna kortanalys ger en aktuell bild av hur utvisning på grund av brott har tillämpats åren 2000–2014. Hur många är det som utvisas och för vilka brott? Analysen undersöker även vilken grad av anknytning de utvisningsdömda har till de svenska samhället, till exempel hur länge de har varit i Sverige före utvisningen, eller om de har barn i landet.
 • 1/2016  |  Provtagning vid misstanke om ringa narkotikabrott
  En undersökning av analysresultat 1998–2015
  Polisen har sedan 1993 möjlighet att avkräva personer blod- eller urinprov vid misstanke om ringa narkotikabrott i form av eget bruk. I denna kortanalys undersöks Rättsmedicinalverkets registerdata om de totalt drygt 460 000 prov som analyserats mellan 1998 och 2015.
 • 9/2015  |  Våldtäktsbrottets hantering i rättskedjan
  I denna kortanalys beskrivs med hjälp av kriminalstatistik rättsväsendets hantering av våldtäktsbrottet i rättskedjans olika steg.
 • 10/2015  |  Utvecklingen av personuppklarade misstankar och bifallna åtal 2004–2014
  För att bedöma rättsväsendets resultat är det viktigt att följa upp hur anmälda brott hanteras i rättskedjans olika delar. Den här kortanalysen handlar om personuppklaring och hur många åtal som bifalls i domstol.
 • 8/2015  |  Brottsutvecklingen för vissa egendomsbrott till och med 2014
  Denna kortanalys omfattar de egendomsbrott som efterfrågas i Brås Nationella trygghetsundersökning (NTU), det vill säga bostadsinbrott, bilstöld och stöld ur/från fordon, cykelstöld, och bedrägeri. Förutom dessa omfattar kortanalysen även beskrivningar av utvecklingen för skadegörelse, narkotikabrott och rattfylleri. Avslutningsvis görs en övergripande jämförelse med utvecklingen i Danmark, Finland och Norge.
 • 7/2015  |  Skjutningar 2006 och 2014
  – omfattning, spridning och skador
  Den officiella kriminalstatistiken omfattar inte uppgifter om antalet anmälda skjutningar som årligen inträffar i Sverige. Samtidigt är skjutningar i många fall allvarliga händelser som får mycket uppmärksamhet i såväl media som den kriminalpolitiska debatten.
 • 6/2015  |  Polisanmälningar via internet
  – utveckling sedan 2006 och betydelse för anmälningsbenägenheten
  Sedan 2006 kan vissa brott anmälas på polisen.se. Den här kortanalysen handlar om polisanmälning av brott via internet.
 • 5/2015  |  Utvecklingen av sluten ungdomsvård 1999–2014
  Den här kortanalysen beskriver och analyserar utvecklingen av sluten ungdomsvård under åren 1999–2014.
 • 4/2015  |  Utdömda strafftider – en jämförelse av fullbordade brott och försöksbrott
  Nio utvalda brottstyper 2000–2013
  I denna kortanalys kartläggs utdömda strafftider för nio brottstyper uppdelat på fullbordade brott och försöksbrott, under perioden 2000–2013.
 • 3/2015  |  Brottsutvecklingen för vissa brott mot person fram till 2014

  En övergripande bild  av brottsutvecklingen för dödligt våld, misshandel, personrån, sexualbrott samt hot och trakasserier.
 • 2/2015  |  Livstidsdomar – utveckling och faktisk strafftid
  I denna kortanalys beskrivs livstidsstraffets användning och tillämpning sedan 1970-talet och fram till idag. Beskrivningen visar bland annat att antalet utdömda livstidsstraff ökade kontinuerligt fram till mitten av 2000-talet för att därefter minska, och att den strafftid som livstidsdömda i praktiken avtjänar ökat kraftigt under de senaste 20 åren.
 • 1/2015  |  Alkohol- och drogpåverkan vid misshandel, hot, personrån och sexualbrott
  I denna kortanalys undersöks hur vanligt det är att de inblandade vid misshandel, hot, personrån och sexualbrott uppges vara påverkade av alkohol (utsatta personer) eller alkohol och droger (gärningspersoner).
 • 7/2014  |  Brottsutvecklingen för vissa egendomsbrott, rattfylleri och narkotikabrott
  – till och med 2013
  Denna kortanalys omfattar de egendomsbrott som efterfrågas i Brås nationella trygghetsundersökning (NTU), det vill säga bostadsinbrott, bilstöld och stöld ur/från fordon, cykelstöld, och bedrägeri. Förutom dessa finns även beskrivningar av utvecklingen för skadegörelse, narkotikabrott och rattfylleri.

 • 6/2014  |  Högaktiva lagöverträdare
  Antal och geografisk fördelning
  Det är en liten grupp i samhället som står för en stor del av brottsligheten. Ofta handlar det om ringa narkotikabrott, olika trafikbrott och stölder. Kortanalysen Högaktiva lagöverträdare studerar tidigare brottslighet hos personer som lagförts under ett år.
 • 5/2014  |  Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott
  – en beskrivning utifrån misstankestatistiken och Nationella trygghetsundersökningen
  I denna kortanalys görs för första gången en beskrivning av kön och ålder på gärningspersonerna vid misshandel, hot, personrån och sexualbrott med utgångspunkt i Nationella trygghetsundersökningen (NTU).
 • 4/2014  |  Tid för brott

  Under vilken tid på året och dygnet sker flest fall av anmälda misshandel, hot, rån och inbrott?
  Denna kortanalys beskriver när under dygnet och under vilka dagar på året som det sker flest fall av anmäld misshandel, olaga hot, personrån och inbrottsstöld. Analysen ger en allmän kunskapsbild av när brott begås och hjälper polisen att identifiera tider då många brott begås.
 • 3/2014  |  Utvecklingen av brottsskadeersättningen

  En analys av förhållandet mellan antalet ärenden om brottsskadeersättning och antalet anmälda brott
  En analys av förhållandet mellan antalet ärenden om brottsskadeersättning och antalet anmälda brott.
 • 2/2014  |  Brottsutvecklingen för vissa brott mot person fram till 2013
  I denna kortanalys beskrivs brotten mot person i stort samt underkategorierna dödligt våld, misshandel, hot, trakasserier, sexualbrott och personrån.
 • 1/2014  |  Utvecklingen för åtalsunderlåtelser under 2000-talet

  Denna kortanalys beskriver faktorer som kan ha påverkat hur användningen av åtalsunderlåtelse har utvecklats under perioden 2000–2012.
 • 2/2013  |  Brottsutvecklingen för vissa egendomsbrott, rattfylleri och narkotikabrott
  Kortanalys som ger en övergripande bild av brottsutvecklingen för egendomsbrotten i stort samt underkategorierna bostadsinbrott, bilstöld, stölder ur och från fordon och cykelstölder, men även brottstyperna bedrägeri, skadegörelse, narkotikabrott och rattfylleri.
 • 1/2013  |  Narkotikabrottens hantering genom rättskedjan
  – en beskrivning av utvecklingen åren 2000–2012
  Den här kortanalysen beskriver hur narkotikabrotten har hanterats i rättskedjan under åren 2000-2012.

Kontakt