Rapporter från Brå om kriminalvård

Här hittar du rapporter från Brå med uppföljning och utvärdering av Kriminalvårdens arbete.


 • Utslussning från anstalt

   |  2017:15  | 
  En uppföljning av Kriminalvårdens arbete med de särskilda utslussningsåtgärderna
  Denna rapport följer upp Kriminalvårdens särskilda utslussningsåtgärder: frigång, vårdvistelse, halvvägshus och utökad frigång.

 • Intagnas brott under påföljden

   |  5/2017  | 
  Denna kortanalys kartlägger i vilken utsträckning fängelsedömda fortsätter att begå brott under påföljden, vilka brott det rör sig om och hur utvecklingen ser ut.

 • Utvecklingen av återfall efter fängelse

   |  4/2017  | 
  Beskrivning av Brås och Kriminalvårdens statistik och analys av en möjlig förklaring till minskningen
  Ett syfte med denna kortanalys är att beskriva de båda myndigheternas återfallsstatistik och deras utveckling över tid. Ett annat syfte är att undersöka i vilken mån minskningen av återfallet kan förklaras av förändringar i klientsammansättningen (kön, ålder, tidigare belastning, huvudbrott och utdömd strafftid).

 • Fångpopulationens utveckling
  i Sverige och Norden

   |  1/2017  | 
  I denna kortanalys undersöks om fångpopulationens storlek och utveckling främst varit en funktion av förändringar i nyintaget i anstalt eller de utdömda strafftiderna under perioden 1950–2015.

 • Den framtida verksamhetsvolymen i rättskedjan 2016-2019

  Den framtida verksamhetsvolymen
  i rättskedjan (2017-2020)

   |  2017  | 
  Centrala prognoser för perioden 2017—2020
  I rapporten redovisas prognoser för verksamhetsvolymerna hos Polisen, Åklagarmyndigheten, Sveriges Domstolar och Kriminalvården.

 • Den framtida verksamhetsvolymen i rättskedjan 2016-2019

  Den framtida verksamhetsvolymen i rättskedjan (2016-2019)

   |  2016  | 
  Centrala prognoser för perioden 2016—2019
  I rapporten redovisas prognoser för verksamhetsvolymerna hos Polisen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Sveriges Domstolar och Kriminalvården.

 • Arbete, utbildning och
  behandling i svenska anstalter

   |  2015:20  | 
  En studie om intagnas sysselsättning
  En kartläggning av sysselsättning i anstalt – dess omfattning och hur väl den svarar mot de intagnas behov. Vad har sysselsättningen för positiva effekter för de intagna och hur den kan utvecklas?

 • Den framtida verksamhetsvolymen i rättskedjan (2015-2018)

   |  2015  | 
  Centrala prognoser för perioden 2015—2018

  I rapporten redovisas prognoser för verksamhetsvolymerna hos Polisen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Sveriges Domstolar och Kriminalvården.

 • Omslag: Återfall i brott

  Återfall i brott

   |  2012:15  | 
  Mönster i risken för återfall bland lagförda personer
  Mycket talar för att brottsaktiva individer som gång på gång begår brott sammantaget står för en relativt stor andel av den totala brottsligheten i ett samhälle. Men hur vanligt är det att lagförda personer återfaller i brott?

 • Lekmannaövervakare inom frivården

   |  2012:9  | 
  Lekmannaövervakare är en central del av frivårdens verksamhet. Övervakarna ska fungera som både stöd och kontroll för klienterna och spelar en viktig roll för innehållet i övervakningen. Brå har utvärderat frivårdens användande av lekmannaövervakare.

 • Samhällstjänst

   |  2012:4  | 
  Dagens situation och framtida möjligheter
  Brå har utvärderat hur påföljden samhällstjänst fungerar samt sett över möjligheten att använda påföljden i större omfattning än vad som sker i dag.

 • Särbehandling av lagöverträdare 18–20 år

   |  2012  | 
  En kunskapssammanställning
  I denna rapport sammanställs kunskap om effekterna av frihetsberövande straff för 18–20-åringar.

 • Rapportomslag Ungdomsvård och ungdomstjänst

  Ungdomsvård och ungdomstjänst

   |  2011:10  | 
  En utvärdering av 2007 års påföljdsreform för unga lagöverträdare
  Vilka påföljder bör ungdomar få när de begått brott? Hur ska balansen mellan strafftänkande och vårdtänkande se ut? Det är ständigt aktuella frågor som tas upp i denna rapport, där ändringarna år 2007 i påföljdssystemet för unga utvärderas.

 • Rapportomslag Effekter av arbetsmarknadsutbildning för intagna i fängelse

  Effekter av arbetsmarknadsutbildning för intagna i fängelse

   |  2010:14  | 
  Många av dem som friges från fängelse är arbetslösa. Eftersom arbete och försörjning är viktiga faktorer när det gäller att minska risken för återfall i brott är åtgärder på detta område en prioriterad fråga inom Kriminalvården. De insatser för att öka de intagnas anställningsbarhet som i dag finns tillgängliga är dels arbetsmarknadsutbildning, dels olika arbetsmarknadsåtgärder.

 • Rapportomslag Frivården i Sverige

  Frivården i Sverige

   |  2010:10  | 
  En kartläggning
  Påföljden skyddstillsyn infördes redan i 1965 års brottsbalk, medan villkorlig dom med samhällstjänst har funnits som en permanent påföljd sedan 1999. År 2009 fick Brå i uppdrag av regeringen att genomföra en kartläggning av innehållet i frivårdspåföljderna.

 • Rapportomslag Utökad frigång och återfall

  Utökad frigång och återfall

   |  2010:8  | 
  Slutrapport om 2007 års reform av utslussning i Kriminalvården
  För att förbättra intagnas möjlighet att återanpassas i samhället och minska risken för återfall i brott finns möjligheten till utslussning från anstalt. Utslussning innebär att den intagne under en period innan frigivning får större frihet, men med bibehållet stöd och kontroll från Kriminalvården.

 • Rapportomslag 2007 års reform av utslussning i kriminalvården

  2007 års reform av utslussning i kriminalvården

   |  2009:18  | 
  Övergången från anstalt till frihet är kritisk när det gäller intagnas möjligheter att avhålla sig från brott efter ett verkställt fängelsestraff. Det är därför viktigt att så långt som möjligt förbereda de intagna för livet efter frigivningen. Detta är Brå:s andra delrapport om hur de intagna påverkas av olika utslussningsåtgärder.  

 • Rapportomslag Sysselsättning under och efter fängelsestraff

  Sysselsättning under och efter fängelsestraff

   |  2009:21  | 
  Delrapport
  När det handlar om varför eller varför inte människor begår brott är sysselsättning och försörjning ofta centrala frågor. Då arbetslöshet är en faktor som ökar risken för brottslighet och återfall i brott är det naturligt att kriminalvården inriktas på att få intagna i arbete efter frigivningen. Brå har utvärderat resultatet av yrkesutbildning och sysselsättningsprogram för fängelsedömda personer.

 • Rapportomslag Behandling av narkotikamissbrukare i fängelse

  Behandling av narkotikamissbrukare i fängelse

   |  2008:18  | 
  En effektstudie
  En stor del av de intagna i fängelse är narkotikamissbrukare och deras risk att återfalla i nya brott efter frigivningen är mycket hög.

 • Rapportomslag 2007 års reform för bättre utslussning i Kriminalvården

  2007 års reform för bättre utslussning i Kriminalvården

   |  2008:19  | 
  Vilka blev effekterna under det första året?
  Övergången från anstalt till frihet är kritisk när det gäller intagnas möjligheter att avhålla sig från brott efter ett verkställt fängelsestraff. Det är därför viktigt att så långt som möjligt förbereda de intagna för livet efter frigivningen. Det här är Brå:s utvärdering av reformen av utslussning med elektronisk fotboja.

 • Den fortsatta narkotikasatsningen i kriminalvården

   |  2007:25  | 
  Anstaltschefernas bild och de intagnas upplevelser
  Kriminalvården arbetar sedan våren 2002 med en särskild satsning för att bekämpa narkotikamissbruket bland kriminalvårdens klienter. Brå har tidigare utvärderat kriminalvårdens arbete med narkotikasatsningen under åren 2002—2004. Detta är en fortsatt utvärdering.

 • Rapportomslag Utökad användning av elektronisk fotboja inom kriminalvården

  Utökad användning av elektronisk fotboja inom kriminalvården

   |  2007:19  | 
  Slutrapport
  Den 1 april år 2005 fick kriminalvården utökade möjligheter att låta personer som dömts till fängelse avtjäna hela eller delar av straffet genom intensivövervakning i hemmet med elektronisk fotboja, så kallad IÖV och IÖV-utsluss. Brå har haft i uppdrag att utvärdera reformen.

 • Rapportomslag Utökad användning av intensivövervakning med elektronisk kontroll

  Utvidgad användning av intensivövervakning med elektronisk kontroll

   |  2006:1  | 
  Delrapport 1: En beskrivning av de nya målgrupperna för IÖV och IÖV-utsluss
  Ett viktigt område inom kriminalpolitiken har varit att hitta trovärdiga alternativ till fängelsestraffet. Intensivövervakning med elektronisk kontroll har visat sig vara en verkställighetsform som i princip upplevs som lika ingripande som fängelse, utan att ha fängelsets negativa konsekvenser.

 • Rapportomslag Utökad användning av elektronisk fotboja inom kriminalvården

  Utökad användning av elektronisk fotboja inom kriminalvården

   |  2007:1  | 
  Delrapport 2
  Elektronisk övervakning har fått en allt större betydelse på den kriminalpolitiska arenan i många länder. I Sverige har intensivövervakning med elektronisk kontroll visat sig vara ett bärkraftigt alternativ till fängelse utan att ha fängelsestraffets negativa konsekvenser.

 • Rapportomslag Personalens erfarenheter av den fortsatta narkotikasatsningen i kriminalvården

  Personalens erfarenheter av den fortsatta narkotikasatsningen i kriminalvården

   |  2006:6  | 
  Kriminalvården arbetar sedan våren 2002 med en särskild satsning för att bekämpa narkotikamissbruket bland kriminalvårdens klienter.

 • Rapportomslag Hot och våld mot kriminalvårdens personal

  Hot och våld mot kriminalvårdens personal

   |  2006:5  | 
  En kartläggning
  I kriminalvården arbetar personalen nära intagna och klienter, varav en del dömts för allvarliga våldsbrott.

 • Rapportomslag Intagna om missbruksvården i anstalt

  Intagna om missbruksvården i anstalt

   |  2005  | 
  Kriminalvårdens särskilda narkotikasatsning sett från klienternas perspektiv
  Kriminalvårdsstyrelsen fick 2002 regeringens uppdrag att genomföra en särskild satsning på att bekämpa narkotikamissbruket bland kriminalvårdens klienter. BRÅ har haft i uppdrag att utvärdera satsningen.

 • Rapportomslag Effekter av utslussning med elektronisk fotboja

  Effekter av utslussning med elektronisk fotboja

   |  2005:6  | 
  Slutrapport om kriminalvårdens försöksverksamhet åren 2001-2004
  BRÅ har haft i uppdrag av regeringen att i samråd med Kriminalvårdsstyrelsen utvärdera försöksverksamheten.

 • Rapportomslag Kriminalvårdens särskilda narkotikasatsning

  Kriminalvårdens särskilda narkotikasatsning

   |  2005:3  | 
  Kriminalvården fick i april 2002 i uppdrag av regeringen att genomföra en särskild satsning på att bekämpa narkotikamissbruket bland kriminalvårdens klienter.

 • Rapportomslag Ett steg på väg mot frihet

  Ett steg på väg mot frihet

   |  2004  | 
  En beskrivning av intagnas sociala situation efter intensivövervakning med elektronisk kontroll
  För att förhindra att dömda personer återfaller i brott, är det viktigt att kriminalvården förbereder de intagna för frigivningen. Regeringen inledde därför den 1 oktober 2001 en treårig försöksverksamhet.

 • Rapportomslag Förberedd för frihet

  Förberedd för frihet

   |  2004  | 
  Slutrapport från utvärderingen av förstärkta frigivningsförberedelser åren 2001—2003
  Övergången från anstalt till frihet är kritisk när det gäller klienternas chans att lyckas med att avhålla sig från brott i framtiden. Vikten av att förbereda klienten för livet i frihet är därför stor.

 • Rapportomslag Vård av missbrukare i anstalt

  Vård av missbrukare i anstalt

   |  2003  | 
  En utvärdering av kriminalvårdens särskilda satsning på narkotikabekämpning
  Många fängelsedömda är narkotikamissbrukare. 2002 var 62 procent av dem som togs in på anstalt narkotikamissbrukare. Att en stor andel av alla missbrukare kommer i kontakt med kriminalvården gör frivård, häkten och anstalter till strategiska arenor för motivations- och behandlingsinsatser.

 • Rapportomslag Fängelse i frihet

  Fängelse i frihet

   |  2003:4  | 
  En utvärdering av intensivövervakning med elektronisk kontroll
  Regeringen har inlett en treårig försöksverksamhet, som innebär att långtidsdömda ska kunna avtjäna den sista delen av sin strafftid i bostaden med intensivövervakning med elektronisk kontroll (IÖV), även kallat fotboja.

 • Rapportomslag Från anstalt till frihet

  Från anstalt till frihet

   |  2003  | 
  Förstärkta frigivningsförberedelser
  Övergången från anstalt till frihet är känd som en kritisk punkt när det gäller risken för återfall i brott. Det är därför viktigt att övergången är väl förberedd. Med bakgrund av detta gav regeringen kriminalvården i uppdrag att inleda en treårig försöksverksamhet för att intensifiera och strukturera arbetet med frigivningsförberedelser.

 • Rapportomslag Brott och annan misskötsamhet under permission

  Brott och annan misskötsamhet under permission

   |  2001:6  | 
  Rymningar och brott i samband med permission är en laddad fråga, som aktualiseras med jämna mellanrum.

 • Rapportomslag Efter muck

  Efter muck

   |  2001:2  | 
  Från anstalt till livet i frihet
  Denna delrapport, från en studie av kriminalvårdsanstalternas frigivningsförberedelser, redovisar frivårdens uppföljningsarbete med de villkorligt frigivna klienterna.

 • Rapportomslag Från anstalt till livet i frihet

  Från anstalt till livet i frihet

   |  2000:20  | 
  Inför muck
  Många av de som sitter i fängelse har redan gjort det tidigare i livet. Majoriteten är missbrukare och det är vanligt att de friges till en oordnad social situation.

 • Rapportomslag Intensivövervakning med elektronisk kontroll

  Intensivövervakning med elektronisk kontroll

   |  1999:4  | 
  Rapporten redovisar utvärderingen av 1998 års försöksverksamhet med intensivövervakning med elektronisk kontroll (IÖV).

 • Rapportomslag Intensivövervakning med elektronisk kontroll

  Intensivövervakning med elektronisk kontroll (delrapport)

   |  1999  | 
  Delrapport, juni 1999
  En rapport med erfarenheter från frivårdsenheterna, kontaktpersonerna på sysselsättningsplatsen och de dömdas sammanboende.

Sidan senast uppdaterad: 2017-05-09

På gång

Det finns inga artiklar

Prenumerera

Anmäl dig här för att få vårt nyhetsbrev direkt till din e-postlåda.