Rapporter från Brå om kriminalvård

Här hittar du rapporter från Brå med uppföljning och utvärdering av Kriminalvårdens arbete.


 • Utvecklingen av återfall efter fängelse

   |  4/2017  | 
  Beskrivning av Brås och Kriminalvårdens statistik och analys av en möjlig förklaring till minskningen
  Ett syfte med denna kortanalys är att beskriva de båda myndigheternas återfallsstatistik och deras utveckling över tid. Ett annat syfte är att undersöka i vilken mån minskningen av återfallet kan förklaras av förändringar i klientsammansättningen (kön, ålder, tidigare belastning, huvudbrott och utdömd strafftid).

 • Fångpopulationens utveckling
  i Sverige och Norden

   |  1/2017  | 
  I denna kortanalys undersöks om fångpopulationens storlek och utveckling främst varit en funktion av förändringar i nyintaget i anstalt eller de utdömda strafftiderna under perioden 1950–2015.

 • Den framtida verksamhetsvolymen i rättskedjan 2016-2019

  Den framtida verksamhetsvolymen
  i rättskedjan (2017-2020)

   |  2017  | 
  Centrala prognoser för perioden 2017—2020
  I rapporten redovisas prognoser för verksamhetsvolymerna hos Polisen, Åklagarmyndigheten, Sveriges Domstolar och Kriminalvården.

 • Den framtida verksamhetsvolymen i rättskedjan 2016-2019

  Den framtida verksamhetsvolymen i rättskedjan (2016-2019)

   |  2016  | 
  Centrala prognoser för perioden 2016—2019
  I rapporten redovisas prognoser för verksamhetsvolymerna hos Polisen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Sveriges Domstolar och Kriminalvården.

 • Arbete, utbildning och
  behandling i svenska anstalter

   |  2015:20  | 
  En studie om intagnas sysselsättning
  En kartläggning av sysselsättning i anstalt – dess omfattning och hur väl den svarar mot de intagnas behov. Vad har sysselsättningen för positiva effekter för de intagna och hur den kan utvecklas?

 • Den framtida verksamhetsvolymen i rättskedjan (2015-2018)

   |  2015  | 
  Centrala prognoser för perioden 2015—2018

  I rapporten redovisas prognoser för verksamhetsvolymerna hos Polisen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Sveriges Domstolar och Kriminalvården.

 • Omslag: Återfall i brott  |  2012:15  | 

 •  |  2012:9  | 

 •  |  2012:4  | 

 •  |  2012  | 

 • Rapportomslag Ungdomsvård och ungdomstjänst  |  2011:10  | 

 •  |  2010:14  | 

 •  |  2010:10  | 

 •  |  2010:8  | 

 •  |  2009:18  | 

 •  |  2009:21  | 

 •  |  2008:18  | 

 •  |  2008:19  | 

 • Den fortsatta narkotikasatsningen i kriminalvården

   |  2007:25  | 
  Anstaltschefernas bild och de intagnas upplevelser
  Kriminalvården arbetar sedan våren 2002 med en särskild satsning för att bekämpa narkotikamissbruket bland kriminalvårdens klienter. Brå har tidigare utvärderat kriminalvårdens arbete med narkotikasatsningen under åren 2002—2004. Detta är en fortsatt utvärdering.

 • Rapportomslag Utökad användning av elektronisk fotboja inom kriminalvården

  Utökad användning av elektronisk fotboja inom kriminalvården

   |  2007:19  | 
  Slutrapport
  Den 1 april år 2005 fick kriminalvården utökade möjligheter att låta personer som dömts till fängelse avtjäna hela eller delar av straffet genom intensivövervakning i hemmet med elektronisk fotboja, så kallad IÖV och IÖV-utsluss. Brå har haft i uppdrag att utvärdera reformen.

 • Rapportomslag Utökad användning av intensivövervakning med elektronisk kontroll

  Utvidgad användning av intensivövervakning med elektronisk kontroll

   |  2006:1  | 
  Delrapport 1: En beskrivning av de nya målgrupperna för IÖV och IÖV-utsluss
  Ett viktigt område inom kriminalpolitiken har varit att hitta trovärdiga alternativ till fängelsestraffet. Intensivövervakning med elektronisk kontroll har visat sig vara en verkställighetsform som i princip upplevs som lika ingripande som fängelse, utan att ha fängelsets negativa konsekvenser.

 • Rapportomslag Utökad användning av elektronisk fotboja inom kriminalvården

  Utökad användning av elektronisk fotboja inom kriminalvården

   |  2007:1  | 
  Delrapport 2
  Elektronisk övervakning har fått en allt större betydelse på den kriminalpolitiska arenan i många länder. I Sverige har intensivövervakning med elektronisk kontroll visat sig vara ett bärkraftigt alternativ till fängelse utan att ha fängelsestraffets negativa konsekvenser.

 • Rapportomslag Personalens erfarenheter av den fortsatta narkotikasatsningen i kriminalvården

  Personalens erfarenheter av den fortsatta narkotikasatsningen i kriminalvården

   |  2006:6  | 
  Kriminalvården arbetar sedan våren 2002 med en särskild satsning för att bekämpa narkotikamissbruket bland kriminalvårdens klienter.

 • Rapportomslag Hot och våld mot kriminalvårdens personal

  Hot och våld mot kriminalvårdens personal

   |  2006:5  | 
  En kartläggning
  I kriminalvården arbetar personalen nära intagna och klienter, varav en del dömts för allvarliga våldsbrott.

 • Rapportomslag Intagna om missbruksvården i anstalt

  Intagna om missbruksvården i anstalt

   |  2005  | 
  Kriminalvårdens särskilda narkotikasatsning sett från klienternas perspektiv
  Kriminalvårdsstyrelsen fick 2002 regeringens uppdrag att genomföra en särskild satsning på att bekämpa narkotikamissbruket bland kriminalvårdens klienter. BRÅ har haft i uppdrag att utvärdera satsningen.

 • Rapportomslag Effekter av utslussning med elektronisk fotboja

  Effekter av utslussning med elektronisk fotboja

   |  2005:6  | 
  Slutrapport om kriminalvårdens försöksverksamhet åren 2001-2004
  BRÅ har haft i uppdrag av regeringen att i samråd med Kriminalvårdsstyrelsen utvärdera försöksverksamheten.

 • Rapportomslag Kriminalvårdens särskilda narkotikasatsning

  Kriminalvårdens särskilda narkotikasatsning

   |  2005:3  | 
  Kriminalvården fick i april 2002 i uppdrag av regeringen att genomföra en särskild satsning på att bekämpa narkotikamissbruket bland kriminalvårdens klienter.

 • Rapportomslag Ett steg på väg mot frihet

  Ett steg på väg mot frihet

   |  2004  | 
  En beskrivning av intagnas sociala situation efter intensivövervakning med elektronisk kontroll
  För att förhindra att dömda personer återfaller i brott, är det viktigt att kriminalvården förbereder de intagna för frigivningen. Regeringen inledde därför den 1 oktober 2001 en treårig försöksverksamhet.

 • Rapportomslag Förberedd för frihet

  Förberedd för frihet

   |  2004  | 
  Slutrapport från utvärderingen av förstärkta frigivningsförberedelser åren 2001—2003
  Övergången från anstalt till frihet är kritisk när det gäller klienternas chans att lyckas med att avhålla sig från brott i framtiden. Vikten av att förbereda klienten för livet i frihet är därför stor.

 • Rapportomslag Vård av missbrukare i anstalt

  Vård av missbrukare i anstalt

   |  2003  | 
  En utvärdering av kriminalvårdens särskilda satsning på narkotikabekämpning
  Många fängelsedömda är narkotikamissbrukare. 2002 var 62 procent av dem som togs in på anstalt narkotikamissbrukare. Att en stor andel av alla missbrukare kommer i kontakt med kriminalvården gör frivård, häkten och anstalter till strategiska arenor för motivations- och behandlingsinsatser.

 • Rapportomslag Fängelse i frihet

  Fängelse i frihet

   |  2003:4  | 
  En utvärdering av intensivövervakning med elektronisk kontroll
  Regeringen har inlett en treårig försöksverksamhet, som innebär att långtidsdömda ska kunna avtjäna den sista delen av sin strafftid i bostaden med intensivövervakning med elektronisk kontroll (IÖV), även kallat fotboja.

 • Rapportomslag Från anstalt till frihet

  Från anstalt till frihet

   |  2003  | 
  Förstärkta frigivningsförberedelser
  Övergången från anstalt till frihet är känd som en kritisk punkt när det gäller risken för återfall i brott. Det är därför viktigt att övergången är väl förberedd. Med bakgrund av detta gav regeringen kriminalvården i uppdrag att inleda en treårig försöksverksamhet för att intensifiera och strukturera arbetet med frigivningsförberedelser.

 • Rapportomslag Brott och annan misskötsamhet under permission

  Brott och annan misskötsamhet under permission

   |  2001:6  | 
  Rymningar och brott i samband med permission är en laddad fråga, som aktualiseras med jämna mellanrum.

 • Rapportomslag Efter muck

  Efter muck

   |  2001:2  | 
  Från anstalt till livet i frihet
  Denna delrapport, från en studie av kriminalvårdsanstalternas frigivningsförberedelser, redovisar frivårdens uppföljningsarbete med de villkorligt frigivna klienterna.

 • Rapportomslag Från anstalt till livet i frihet

  Från anstalt till livet i frihet

   |  2000:20  | 
  Inför muck
  Många av de som sitter i fängelse har redan gjort det tidigare i livet. Majoriteten är missbrukare och det är vanligt att de friges till en oordnad social situation.

 • Rapportomslag Intensivövervakning med elektronisk kontroll

  Intensivövervakning med elektronisk kontroll

   |  1999:4  | 
  Rapporten redovisar utvärderingen av 1998 års försöksverksamhet med intensivövervakning med elektronisk kontroll (IÖV).

 • Rapportomslag Intensivövervakning med elektronisk kontroll

  Intensivövervakning med elektronisk kontroll (delrapport)

   |  1999  | 
  Delrapport, juni 1999
  En rapport med erfarenheter från frivårdsenheterna, kontaktpersonerna på sysselsättningsplatsen och de dömdas sammanboende.

Sidan senast uppdaterad: 2017-05-09

Prenumerera

Anmäl dig här för att få vårt nyhetsbrev direkt till din e-postlåda.