Logotyp med texten Brå

Webbkarta  |  Press  |  Kontakta oss  |  English

Brottsförbyggande rådet

Nyheter
Nya publikationer
 • Utvecklingen av brott med flera gärningspersoner

  20 oktober, 2016
  Större konsekvenser för brottsoffret och ökad belastning på rättsväsendet. Det är två möjliga följder av brott med flera gärningspersoner. Brås kartläggning visar att det förekommer flera gärningspersoner i en majoritet av personrånen – till skillnad från exempelvis misshandel då det är vanligast med en gärningsperson.
 • Resultatutvecklingen inom rättsväsendet avseende utredning och lagföring

  14 oktober, 2016
  I tre rapporter har Brå analyserat faktorer som påverkar personuppklaringen, utifrån tre delstudier, statistik och polisiär kunskap. Rapporterna studerar betydelsen av att antalet beslut om förundersökningsbegränsning ökat, att brottslighetens karaktär kan ha förändrats och att beviskraven kan ha ökat.
 • Nio av tio lagförda brott resulterar i böter

  10 oktober, 2016
  Bötesstraff ägnas relativt lite uppmärksamhet i uppföljningar, analyser och forskning, jämfört med mer ingripande påföljder. Eftersom det är den vanligast förekommande påföljden är det av intresse att följa hur bötesanvändningen ser ut över tid och varför, något som görs i en kortanalys från Brå.
 • Flera gärningspersoner vid brott

  Denna kortanalys kartlägger hur stor del av de brottshändelser som rapporteras som inbegriper fler än en gärningsperson, och om denna andel förändrats under de senaste tio åren. De brottskategorier som kartläggs är misshandel, hot, sexualbrott och personrån.
 • Rättsväsendets förutsättningar att personuppklara brott

  I denna rapport görs en samlad bedömning av hur olika faktorer kan ha påverkat personuppklaringen, på grundval av de tre delstudierna inom regeringsuppdraget Resultatutvecklingen avseende utredning och lagföring, liksom statistik och polisiär kunskap.
 • Förändrade krav på bevisning?

  Varför har andelen personuppklarade brott minskat sedan 2011? Har polisen eller åklagarna förändrat sitt arbete när det gäller insamlingeller bedömning av bevis i utredningarna? Det är den centrala frågan i denna rapport.

Kriminalstatistiken för 2015 presenteras nu på en samlad webbsida med sammanfattningar och
tidsserier. Detta ersätter den kriminalstatistiska årsboken som från och med i år utgår.

All brottslighet sker lokalt och kan därför förebyggas lokalt. För att hitta lokala lösningar är det nödvändigt att arbetet baseras på kunskap om den lokala brottsligheten.

Under första halvåret 2016 blev 764 000 brott handlagda, vilket är en ökning med 2 procent jämfört med första halvåret 2015. För närmare hälften av de handlagda brotten hade en utredning bedrivits.

Statistik

RSS för Brå

Prenumerera

Anmäl dig här för att få vårt nyhetsbrev direkt i din e-post.
Följ Brå i sociala medier