Bilbrott

0,5 procent av hushållen som har bil uppger att de utsatts för bilstöld under 2016. Under 2016 anmäldes 12 200 biltillgrepp (bilstöld). Under de senaste tio åren har bilstölderna minskat med 62 procent.

Andel som utsatts för bilbrott

Andelen hushåll utsatta för stöld ur/från fordon samt bilstöld år 2006–2016, i procent (bilstöd redovisas bland hushåll som ägde bil under respektive år). Källa: NTU

I den reguljära Nationella trygghetsundersökningen (NTU) uppger 0,5 procent av alla hushåll som ägde en bil under 2016 utsattes för bilstöld, vilket motsvarar cirka 15 000 hushåll i Sverige. Det är på samma nivå som 2015. Andelen som blivit utsatta för bilstöld halverades i princip under perioden 2006–2011 (från 0,9 % till 0,4 %) och har därefter varit relativt oförändrad. Andelen hushåll som utsatts för stöld ur eller från fordon under 2016 uppgår till 2,8 procent, vilket motsvarar cirka 118 000 hushåll i Sverige. Det är en högre andel än 2015, då 2,4 procent av hushållen blev utsatta. Under 2006–2010 minskade andelen hushåll som utsatts för stöld ur eller från fordon kraftigt (från 5,0 till 2,8 %) och har därefter varierat kring en stabil nivå.

Olika gruppers utsatthet för fordonsrelaterade brott

Reguljära NTU visar att personer som bor i flerfamiljshus är utsatta för bilstöld i något större utsträckning än boende i småhus (0,6 jämfört med 0,4 %). Även när det gäller utsatthet för stöld ur eller från fordon är boende i flerfamiljshus utsatta i större utsträckning än boende i småhus (3,0 jämfört med 2,5 %).

Vidare framgår att ensamstående, både med och utan barn, utsätts för bilstöld i större utsträckning (1,0 respektive 0,7 %) än sammanboende med eller utan barn (0,5 respektive 0,2 %). När det gäller stöld ur eller från fordon är ensamstående personer med barn (5,2 %) utsatta i större utsträckning än ensamstående personer utan barn (2,8 %) och sammanboende med eller utan barn (3,2 respektive 2,2 %).

Utsatthet för fordonsrelaterade brott varierar efter boendeort. Hushåll i storstadsregioner är utsatta för bilstöld i något större utsträckning (0,7 %) än hushåll i andra större städer samt i mindre städer eller på landsbygden (0,5 respektive 0,3 %). Även när det gäller stöld ur eller från fordon är hushåll i storstadsregionerna utsatta i större utsträckning (3,3 %) än hushåll i andra större städer (2,6 %) och hushåll i småstäder eller på landsbygden (2,1 %).

Bilbrottsligheten har minskat stadigt sedan 1990-talet då bilarna började utrustas med elektroniskt stöldskydd som gör det svårt att tjuvkoppla bilen.

Stölder ur och från fordon har minskat sedan slutet av 90-talet. Det är troligt att en del av minskningen är en bieffekt av utvecklingen av bilstöld, eftersom brotten ofta begås vid ett och samma tillfälle. Nytillverkade bilar har också inbyggd bilstereo, vilket omöjliggör att sådana stjäls, något som var en relativt vanlig typ av stöld ur fordon tidigare.

Anmälda bilbrott

Antal anmälda stölder ur eller från motordrivet fordon samt biltillgrepp (bilstölder) under åren 2007–2016. Källa: Anmälda brott

År 2016 anmäldes totalt 63 500 bilbrott, fördelat på brottstyperna biltillgrepp (12 200 brott) samt stöld ur och från motorfordon (51 300 brott). Jämfört med 2015 har antalet anmälda bilbrott minskat med 6 procent.

Tittar man på de två brottstyperna var för sig, minskade de anmälda biltillgreppen med 8 procent, och stölderna ur och från motorfordon minskade med 5 procent. Även jämfört med 2007 har bägge brottstyperna minskat – biltillgreppen med 62 procent och stölderna ur och från motorfordon med 46 procent.

Uppklarade bilbrott

Personuppklaringsprocenten² för biltillgrepp och stöld ur eller från motordrivet fordon, under åren 2007–2016. Källa: Handlagda brott

Handlagda brott

Under 2016 handlades¹ 12 200 biltillgrepp, vilket är en minskning med 1 170 brott (−9 %) jämfört med 2015. För 33 procent (4 080 brott) av de handlagda biltillgreppen bedrevs en utredning och 67 procent (8 110 brott) direktavskrevs. Jämfört med 2015 har andelen utredda biltillgrepp minskat och andelen direktavskrivna biltillgrepp ökat med 1 procentenhet vardera. Av de handlagda biltillgreppen förundersökningsbegränsades 2 procent (298 brott), varav nästan samtliga (279 brott) efter att utredning inletts. Andelen förundersökningsbegränsade biltillgrepp är på samma nivå som 2015.

Av de handlagda biltillgreppen detta år personuppklarades 552 brott. Relaterat till de utredda biltillgreppen så ger det en lagföringsprocent² på 15 procent 2016, vilket är en minskning med 1 procentenhet jämfört med både 2015 och 2014. Personuppklaringsprocenten, de personuppklarade brotten relaterat till samtliga handlagda biltillgrepp, uppgick 2016 till 5 procent. Jämfört med 2015 har personuppklaringsprocenten minskat med 1 procentenhet och jämfört med 2007 har den minskat med 2 procentenheter.

För 14 procent (1 690 brott) av de handlagda biltillgreppen 2016 fanns det minst en person registrerad som skäligen misstänkt, vilket är samma nivå som 2015. Andelen personuppklarade biltillgrepp av brotten med minst en misstänkt person uppgick till 33 procent, vilket är 4 procentenheter lägre än 2015.

Under 2016 handlades¹ 51 200 brott som avsåg stöld ur och från motorfordon, vilket är en minskning med 3 140 brott (−6 %) jämfört med 2015. Av dessa bedrevs en utredning för 12 procent (6 010 brott) och 88 procent (45 200 brott) direktavskrevs. Fördelningen av utredda och direktavskrivna brott var densamma 2015.

År 2016 förundersökningsbegränsades 1 procent (300 brott) av stölderna ur och från motordrivet fordon, samtliga efter att en utredning inletts. Andelen är densamma jämfört med 2015.

Av de handlagda brotten gällande stöld ur och från motordrivet fordon personuppklarades 707 brott. I relation till de utredda brotten ger det en lagföringsprocent² på 12 procent 2016. Jämfört med 2015 har lagföringsprocenten minskat med 1 procentenhet, jämfört med 2014 är den oförändrad.

Personuppklaringsprocenten, som redovisar andelen personuppklarade brott i relation till samtliga handlagda brott gällande stöld ur och från motordrivet fordon, uppgick detta år till 1 procent, vilket är samma nivå som både 2015 och nivån 2007.

För 3 procent av brotten (1 570 brott) gällande stöld ur och från motordrivet fordon fanns det minst en person registrerad som skäligen misstänkt för brottet, vilket är samma nivå som 2015. Andelen personuppklarade brott gällande stöld ur och från motordrivet fordon av brotten med minst en misstänkt person uppgick till 45 procent, vilket är en minskning med 2 procentenheter jämfört med 2015.

Misstänkta för bilbrott

Antal personer misstänkta för biltillgrepp (bilstölder) samt stöld ur eller från motordrivet fordon, åren 2007-2016. Källa: Misstänkta personer

Antalet personer som misstänktes för biltillgrepp 2016 var 22 personer per 100 000 invånare. Det är en minskning jämfört med 2015 med 2 personer eller 9 procent. Antalet kvinnor som misstänkts för biltillgrepp har minskat med 14 procent, medan motsvarande antal män minskat med 7 procent. En kontinuerlig minskning har skett sedan 2007 med 54 procent, vilket hör ihop med ett minskat antal anmälda brott av detta slag. Samma utveckling kan ses för både kvinnor och män. 

År 2016 misstänktes 15 personer per 100 000 invånare för stöld ur eller från motordrivet fordon. Det är 3 personer färre (−14 %) jämfört med 2015 och 18 personer färre (−54 %) jämfört med 2007. Liksom med misstänkta för biltillgrepp har en kontinuerlig minskning skett sedan 2007.

Lagförda för bilbrott

Antal lagföringsbeslut med tillgrepp av fortskaffningsmedel som huvudbrott, inklusive grovt tillgrepp av fortskaffningsmedel, år 2007 – 2016. Källa: Personer lagförda för brott

En kontinuerlig nedgång över tid kan konstateras i antalet lagföringsbeslut gällande tillgrepp av fortskaffningsmedel. Antalet lagföringar med tillgrepp av fortskaffningsmedel som huvudbrott uppgick till 251 beslut under 2016. Jämfört med 2015 har antalet sådana lagföringsbeslut minskat med 64 beslut, eller 20 procent. Sedan 2007 har de minskat med 818 beslut, eller 77 procent.

De vanligaste påföljderna för tillgrepp av fortskaffningsmedel var fängelse, skyddstillsyn, villkorlig dom eller ungdomstjänst.

Stöld av motorfordon bland unga

Närmare tre procent av de tillfrågade niondeklassarna i Skolundersökningen om brott 2015 uppger att de stulit en moped eller motorcykel, stulit en bil eller stulit något från en bil de senaste tolv månaderna. Just stöld av motorfordon anses i forskningen vara en av de brottstyper som tydligast indikerar en lång eller intensiv brottskarriär.

¹) I statistiken över handlagda brott redovisas anmälda brott där polis, åklagare eller annan utredande myndighet fattat ett beslut om brottet.

²) Personuppklaring innebär att en misstänkt person har bundits vid brottet genom att åtal har väckts, strafföreläggande har utfärdats eller åtalsunderlåtelse har meddelats.

  • Personuppklaringsprocenten redovisar antalet brott som personuppklarats
    under ett år i procent av antalet handlagda brott under samma år. Från och med 2014 redovisas en justerad personuppklaringsprocent. Måttet är i princip konstruerat på samma sätt som tidigare, men med den skillnaden att det beräknas på samtliga handlagda brott istället för på samtliga anmälda brott.

  • Lagföringsprocent redovisar antalet personuppklarade brott under ett år i procent av samtliga utredda brott, exklusive förundersökningsbegränsade brott, under samma period.

³) Statistiken över lagförda personer redovisar antalet lagföringsbeslut som fattats under året. Med lagföringsbeslut avses fällande dom i tingsrätt eller beslut av åklagare, såsom strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse, under ett kalenderår. En och samma person kan lagföras på olika sätt och vid flera tillfällen under ett år. Ett lagföringsbeslut kan innehålla beslut om flera brott och flera påföljder.

Fakta

  • 51 300 stölder ur och från motordrivet fordon polisanmäldes (2016)
  • 12 200 biltillgrepp (bilstölder) polisanmäldes — varav omkring 2 500 var försök (2016)
  • 5 procent = personuppklaringsprocenten² för bilbrott (2016)

Sidan senast uppdaterad: 2017-12-20