Vårt uppdrag

Brå står för det nationella stödet till och samordningen av det brottsförebyggande arbete i Sverige. Det gör vi bland annat genom utbildningar, processtöd och utvecklingsarbete.

ECPA-Tävlingen

Sofielundsarbetet har tilldelats första pris i den svenska brottsförebyggande deltävlingen till European Crime Prevention Award (ECPA). Den europeiska finalen äger rum i Helsingfors 12 december.

Samverkan

Sommaren 2018 blev situationen ohållbar på tunnelbanestationen i Rinkeby i Stockholm. För att få komma åt problemen med öppen narkotikaförsäljning och ungdomsgäng använde de berörda parterna sig av Brås handbok för orsaksanalys. Utifrån detta arbete tog man sedan fram en handlingsplan och redan nu har man upplevt att det har blivit bättre på platsen.

Utbildning

Under senhösten 2019 genomför Brå en pilotomgång på påbyggnadsnivå i brotts­förebyggande arbete. Påbyggnads­utbildningen vänder sig enbart till dig som fullgjort och blivit godkänd på basutbildningen under 2017-2019.

Samverkan

Sollentuna är ett av sju pilotområden som fått stöd av Brå i sitt arbete med EST – Effektiv samordning för trygghet. Brå var nyligen på plats och besökte kommunledningen, samordnare och polis för att utbyta kunskaper och ta del av erfarenheterna.

Slutrapport

Trygg fotboll i Göteborg har tagit sig an problemen med våld och ordningsstörningar bland vissa supportrar och den otrygghet som det skapar. Satsningen har testats vid IFK Göteborgs hemmamatcher och är nu utvärderat av Malmö universitet med ekonomiskt stöd från Brå.

Tema: Medborgarlöften

Anna Horgby, utredare på Brå

Det arbetas väldigt olika med medborgar­löften. Därför är det viktigt med en forsknings­­baserad syn på det hela, säger Håkan Jarborg Eriksson, chef för UC Syd, Nationella operativa avdelningen.

Hur hänger samverkans­överenskommelsen och medborgar­löftena ihop? Välkommen till Trygghetsdagen i Stockholm den 17 september och som arrangeras av Brå i samarbete med Polismyndigheten och SKL.

Karin Svanberg, enhetschef på Brå.

ÅRSRAPPORT

Hur ser det brottsförebyggande arbetet ut i Sverige? Vilka utvecklingsbehov finns? I denna rapport beskrivs det brottsförebyggande arbetet under 2018 – ta del av resultat från enkätundersökningar samt en omvärldsanalys av pågående arbete nationellt, regionalt och lokalt.

Prenumerera

Anmäl dig här för att få Brås nyhetsbrev direkt i din e-post.


Stina Holmberg, forskningsråd på Brå.

Forskning

När det gäller barn och unga som begår brott, vilka svårigheter respektive framgångsfaktorer kan identifieras inom forskningen gällande detta område? Det finns tyvärr inga ’mirakelkurer’ som fungerar när enskilda barn och unga börjar begå brott, säger Stina Holmberg, forskningsråd på Brå.

SEMINARIUM

Brå bjöd under två dagar in till erfarenhetsseminarier av metoden Group Violence Intervention (GVI) som ligger till grund för pilotprojektet Sluta skjut i Malmö.

Tävling

Anmälda bidrag till 2019 års brottsförebyggande tävling

Varje år tävlar bidrag från hela EU om att vinna pris för bästa brottsförebyggande projekt. Här är samtliga bidrag som tävlar i att få representera Sverige i European Crime Prevention Award (ECPA) i december i Helsingfors.

KONFERENS

På Råd för framtiden träffas drygt 600 av landets brottsförebyggare för att få praktisk kunskap i vardagen. Nästa års konferens arrangerar vi i samarbete med Gävle kommun, den 26-27 mars på Gävle Konserthus. Vi ses!

Konferens

Hur kan arkitektur och design bidra till ökat trygghet? Otrygghet och rädslor, var kommer de ifrån? Vilken betydelse har platsen i det brottsförebyggande arbetet? Hur kan polisen bidra till en tryggare stadsplanering? Det var några av de frågor som diskuterades under konferensen Tryggare kan ingen vara? som ägde rum tidigare i år.

Exempelsamling

Arbeta brottsförebyggande med EST

Brå har sedan hösten 2016 bedrivit ett utvecklingsprojekt kring lokal samverkan för trygghets- och brottsförebyggande arbete i sju pilotområden. Nu har erfarenheterna från arbetet sammanställts i en exempelsamling av Malmö universitet. I bostadsområden, som polismyndigheten karaktäriserat som utsatta eller särskilt utsatta, har kommun, polis och lokala fastighetsägare tillsammans arbetat för att utveckla en metod för effektivare samverkan.

FAKTABLAD

Brås faktablad innehåller bland annat kortfattade fakta om brottstypen samt exempel på hur man kan arbeta brottsförebyggande mot brottet. Ett grundläggande steg i det förebyggande arbetet är att ta fram en lokal problembild. Tanken är att lokala brottsförebyggande aktörer med hjälp av materialet ska kunna få fler medborgare att engagera sig i det brottsförebyggande arbetet i sitt lokalområde.

I många kommuner förekommer ekonomisk brottslighet av olika slag och denna typ av brottslighet kan i vissa fall vara mer omfattande än vad man tror. Men hur mycket pengar motsvarar egentligen den ekonomiska brottsligheten runt om i landet och hur kan vi arbeta för att förebygga att dessa brott begås? Ett sätt att förebygga och komma åt denna typ av brottslighet är att arbeta med tillsyn av olika slag. Tillsynen behöver vara samordnad i hela kommunen för att den ska kunna ge effekt.

Under webbinariet deltar Ekobrottsmyndigheten och berättar om hur den ekonomiska brottsligheten kan yttra sig i en kommun och om hur resultatet av lokala tillsyner kan användas i större ekobrottsärenden. Polisen i Södertälje deltar och berättar om hur de arbetar brottsförebyggande med tillsyn som metod och hur de samordnar detta arbete i sitt område.

Medverkande 

  • Magnus Råsten, Ekobrottsmyndigheten
  • Britt Marie Talonpoika, Polismyndigheten (Södertälje)
  • Ulrica Olsson, Polismyndigheten (Södertälje)

Samverkan

Uppsala kommun har tillsammans med polisen inlett ett samarbete mot den grova brottsligheten i stadsdelen Gottsunda. Brå kommer att följa och stötta arbetet som utgår från den så kallade fasmodellen som går ut på att minska brottsligheten stegvis.

projekt

I Malmö pågår just nu ett arbete där man prövar den så kallade GVI-metoden, som utvecklats med fokus att minska skjutningar och förebygga våld mellan grupper. Metoden har visat sig framgångsrik på flera platser i USA och syftet med projektet är att pröva om den också är applicerbar och kan vara effektiv även under svenska förhållanden.

FILM

Varför ska kommunen arbeta brottsförebyggande?

Filmen riktar sig till kommunala beslutsfattare och politiker och beskriver varför kommuner behöver prioritera brottsförebyggande arbete och vad som krävs för att arbetet ska bli effektivt.

Om filmen

Filmen är framtagen av Brottsförebyggande rådet. Filmen lämpar sig bäst att visas i mindre sammanhang där brottsförebyggande aktörer och beslutsfattare tillsammans efter filmen kan prata vidare om hur det brottsförebyggande arbetet ser ut och behöver utvecklas i kommunen.