Se seminariet om trygga och säkra skolor

Hur kan vi tillsammans skapa skolor som är trygga och säkra för eleverna? Vilken roll har olika aktörer i arbetet och hur får vi det situationella och sociala perspektivet att gå hand i hand?
Medverkande Maria Elmér, undervisningsråd, Skolverket, Esbjörn Jonsson, förstelärare, Tullgårdsskolan, Sofia Löwhagen, arkitekt SAR/MSA, Codesign

Vårt uppdrag

Brå står för det nationella stödet till och samordningen av det brottsförebyggande arbete i Sverige. Det gör vi bland annat genom utbildningar, processtöd och utvecklingsarbete.

Prenumerera

Anmäl dig här för att få Brås nyhetsbrev direkt i din e-post.


UTBLICK

I Brås rapporter framhålls den lokala förankringen som ett framgångsrecept i socialt utsatta områden. Göteborgsstadsdelen Angered är ett exempel på hur man genom dialog, samverkan och närvaro arbetar för att öka tryggheten och förtroendet för samhällsfunktionerna.

Förebygga brott i utsatta områden

Hur sprider vi de goda erfarenheterna och hur får vi det förebyggande arbetet i utsatta områden att bli en självklar del i polisens arbete, tillsammans med andra samhällsaktörer?

Råd för framtiden

Dr. Eric L. Piza, docent vid City University of New York

Dr. Eric L. Piza

Kameraövervakning används i allt större utsträckning för att förebygga brott och ordningsstörningar. En av dem som forskat på området är Eric L. Piza från City University of New York. Han medverkade under Brås nationella konferens Råd för framtiden, där han presenterade resultaten från sina forskningsprojekt om kameraövervakning i USA. Du kan se hans föreläsning här.

Konferens

På Råd för framtiden möttes 600 av landets brottsförebyggare i Örebro för att få praktisk kunskap i vardagen Kameraövervakning, socialt utsatta områden och säkra festivaler var några punkter på programmet.

Trygghetsvärdar i Vivalla

Publikation

Nu finns det en konkret handbok som beskriver hur en orsaksanalys kan genomföras på lokal nivå. Den ger vägledning i hur lokala aktörer kan gå tillväga, steg för steg, för att genomföra en analys av orsakerna till att brott sker. Att ta fram en orsaksanalys är en viktig del i samverkansarbetet inom ramen för det lokala kunskapsbaserade brottsförebyggande arbetet.

projekt

I Malmö pågår just nu ett arbete där man prövar den så kallade GVI-metoden, som utvecklats med fokus att minska skjutningar och förebygga våld mellan grupper. Metoden har visat sig framgångsrik på flera platser i USA och syftet med projektet är att pröva om den också är applicerbar och kan vara effektiv även under svenska förhållanden.

årsrapport

Hur ser det brottsförebyggande arbetet ut i Sverige? Vilka utvecklingsbehov finns? I den senaste årsrapporten beskrivs det brottsförebyggande arbetet under 2017 – ta del av av resultat från enkätundersökningar samt en omvärldsanalys av pågående arbete.

UTBLICK

När ett stort antal ungdomar började uppehålla sig i trapphusen i ett bostadsområde i Malmö så uppstod problem med skadegörelse, hot och otrygghet för de boende. Flera olika åtgärder testades innan man hittade en lösning som gav resultat. Polisens arbete i området har nu uppmärksammats med ett stipendium från Stöldskyddsföreningen.

publikation

Det brottsförebyggande arbetet förstärks på många sätt just nu. Brå har tagit fram boken Nationellt och lokalt brottsförebyggande arbete, för att belysa vad som ligger till grund för den utveckling vi ser i dag.

25 nya Regionala samordnare

Viktor Haglind

Viktor Haglind

Det starka intresset för frågorna, vanan att samverka och de korta beslutsvägarna skapar goda förutsättningar för ett gott resultat i Kalmar län. Det menar Viktor Haglind, en av Sveriges 25 nya regionala brottsförebyggande samordnare, som ska se till så att brottsförebyggare på lokal nivå får det stöd de behöver i sin uppgift. Såväl inom polis och kommun, som inom näringsliv och det civila samhället.

Statistik

85 procent av Sveriges 290 kommuner har ett lokalt brottsförebyggande råd.