Konferens

I år hölls Råd för framtiden i Göteborg där fler än 600 brottsförebyggare från hela landet träffades för att utbyta erfarenheter och delta i seminarer. De flesta punkterna på programmet filmades och kan ses i efterhand.

Vårt uppdrag

Brå står för det nationella stödet till och samordningen av det brottsförebyggande arbete i Sverige. Det gör vi bland annat genom utbildningar, processtöd och utvecklingsarbete.

Webbinarium: Hur kan vi med hjälp av tillsyn förebygga ekonomisk brottslighet?


7 maj kl. 9:00–9:50

I många kommuner förekommer ekonomisk brottlighet av olika slag och denna typ av brottslighet kan i vissa fall vara mer omfattande än vad man tror. Men hur mycket pengar motsvarar egentligen den ekonomiska brottsligheten runt om i landet och hur kan vi arbeta för att förebygga att dessa brott begås? Ett sätt att förebygga och komma åt denna typ av brottslighet är att arbeta med tillsyn av olika slag. Tillsynen behöver vara samordnad i hela kommunen för att den ska kunna ge effekt.

Under webbinariet deltar Ekobrottsmyndigheten och berättar om hur den ekonomiska brottsligheten kan yttra sig i en kommun och om hur resultatet av lokala tillsyner kan användas i större ekobrottsärenden. Polisen i Södertälje deltar och berättar om hur de arbetar brottsförebyggande med tillsyn som metod och hur de samordnar detta arbete i sitt område.

Medverkande 

  • Magnus Råsten, Ekobrottsmyndigheten
  • Britt Marie Talonpoika, Polismyndigheten (Södertälje)

Webbinariet kan du följa här på Brås webbplats den 7 maj kl 9:00.

Karin Svanberg, enhetschef på Brå.

ÅRSRAPPORT

Hur ser det brottsförebyggande arbetet ut i Sverige? Vilka utvecklingsbehov finns? I denna rapport beskrivs det brottsförebyggande arbetet under 2018 – ta del av resultat från enkätundersökningar samt en omvärldsanalys av pågående arbete nationellt, regionalt och lokalt.

Karin Svanberg, enhetschef på Brå.

Samordnare

Det har nu gått cirka ett och ett halvt år sedan länsstyrelserna i Sverige fick i uppdrag av regeringen att inrätta samordnare för brottsförebyggande arbete. Samordnarna ska se till så att brottsförebyggare på lokal nivå får det stöd de behöver. Sanela Cerimagic, samordnare på länsstyrelsen i Västmanland, har varit på plats sedan starten 2017 och svarar här på några frågor om hur hon tycker att stödet till det lokala arbetet har fungerat så här långt.

DIALOG

Kommunikationen central i arbetet med medborgarlöften

Anna Horgby, utredare på Brå

Medborgarlöften handlar om att lyssna, men också om att berätta – vad gör polisen egentligen och vad blev resultatet? Brå har följt hur arbetet med medborgarlöften har fungerat i fyra lokalpolisområden. Anna Horgby, utredare på Brå, svarar här på några frågor om genomgången av arbetet med medborgarlöften.

Karin Svanberg, enhetschef på Brå.

Ekonomiskt stöd

Fokus på formell kontroll i årets ansökningar om ekonomiskt stöd

Trygghet i lokaltrafiken, mobila ordningsvakters påverkan på ordningsstörningar, områdesbaserade insatser i socialt utsatta områden och olika typer av tekniska lösningar för att förebygga brott är några exempel på vad årets ansökningar som beviljats Brås ekonomiska stöd handlar om.

projekt

I Malmö pågår just nu ett arbete där man prövar den så kallade GVI-metoden, som utvecklats med fokus att minska skjutningar och förebygga våld mellan grupper. Metoden har visat sig framgångsrik på flera platser i USA och syftet med projektet är att pröva om den också är applicerbar och kan vara effektiv även under svenska förhållanden.

ECPA

I dag tilldelas projektet Trygga, säkra evenemang, första pris i den svenska brottsförebyggande deltävlingen till European Crime Prevention Award. Den europeiska finalen äger rum i Wien
4-6 december.

Samverkan i brottsförebyggande arbete, trygga musikevenemang och festivaler

Festivaler och konserter arrangeras på många platser i landet och frågan om hur brott kan förebyggas och trygghet upprätthållas under evenemangen är alltid aktuell. Hur kan ett effektivt brottsförebyggande arbete se ut och vilka bör samverka? Det diskuteras i det här avsnittet av en panel vid ett seminarium som Brå arrangerade vid i Almedalen 2018.

Trygghetsvärdar i Vivalla

Publikation

Nu finns det en konkret handbok som beskriver hur en orsaksanalys kan genomföras på lokal nivå. Den ger vägledning i hur lokala aktörer kan gå tillväga, steg för steg, för att genomföra en analys av orsakerna till att brott sker. Att ta fram en orsaksanalys är en viktig del i samverkansarbetet inom ramen för det lokala kunskapsbaserade brottsförebyggande arbetet.

Ekonomiskt Stöd

Anna Horgby, utredare på Brå

Bedriver ni brottsförebyggande arbete och vill följa upp era insatser?

Då kan ni söka ekonomiskt stöd från Brotätsförebyggande rådet. Ansök senast den 15 september

Varför behöver brottsförebyggande insatser utvärderas?

  • Det är viktigt för att se om insatsen fungerat och gett effekt
  • En utvärdering visar vad som kan behöva utvecklas
  • En väl genomförd utvärdering kan spridas och hjälpa andra i deras brottsförebyggande arbete

TÄvLING

Både myndigheter, företag och andra organisationer som har genomfört brottsförebyggande projekt eller insatser relaterat till årets tema kan delta. Ert bidrag ska vara inlämnat senast den 20 augusti.

FAKTABLAD

Brås faktablad innehåller bland annat kortfattade fakta om brottstypen samt exempel på hur man kan arbeta brottsförebyggande mot brottet. Ett grundläggande steg i det förebyggande arbetet är att ta fram en lokal problembild. Tanken är att lokala brottsförebyggande aktörer med hjälp av materialet ska kunna få fler medborgare att engagera sig i det brottsförebyggande arbetet i sitt lokalområde.

Caroline Olsson, trygghetssamordnare i Sollentuna kommun och Erik Åkerlund, polisintendent i Botkyrka.

Samverkan

Arbetssättet som ger en bredare lägesbild

Kommunerna Botkyrka och Sollentuna ingår sedan 2016 i ett pilotprojekt kring lokal samverkan för trygghets- och brottsförebyggande arbete som Brå drivit i sju pilotområden. För att bättre systematisera och strukturera samverkan har man testat arbetssätet Effektiv samordning för trygghet (EST). I Botkyrka pratar polisen om att uppfattas som en person, inte som en institution och i Sollentuna kommun vittnar man om en betydligt bättre systematik i trygghetsarbetet.

Representanter från det vinnande finska projektet, vid utdelningen av årets ECPA.

ECPA

European Crime Prevention Award (ECPA) är en årlig brottsförebyggande tävling där Europas bästa brottsförebyggande projekt/verksamhet utses. Det finska projektet "The Forssa approach: mediation of polarisation and inter-group conflicts" vann årets tävling. Projektet handlade om att via dialog och medling förhindra våldsbrott mellan lokalbefolkningen och boende på ett center för nyanlända, i Forssa under 2016.

UTBLICK

I Brås rapporter framhålls den lokala förankringen som ett framgångsrecept i socialt utsatta områden. Göteborgsstadsdelen Angered är ett exempel på hur man genom dialog, samverkan och närvaro arbetar för att öka tryggheten och förtroendet för samhällsfunktionerna.

Prenumerera

Anmäl dig här för att få Brås nyhetsbrev direkt i din e-post.


publikation

Det brottsförebyggande arbetet förstärks på många sätt just nu. Brå har tagit fram boken Nationellt och lokalt brottsförebyggande arbete, för att belysa vad som ligger till grund för den utveckling vi ser i dag.

UTBLICK

Många kommuner kämpar med att finna tid och resurser till det förebyggande arbetet. I Bjuvs kommun ser man lösningen i att aktivera fler medarbetare och förvaltningar så att arbetet också fördelas på fler. Tanken är att det brottsförebyggande arbetet ska genomsyra hela kommunens verksamhet.

Förebygga brott i utsatta områden

Hur sprider vi de goda erfarenheterna och hur får vi det förebyggande arbetet i utsatta områden att bli en självklar del i polisens arbete, tillsammans med andra samhällsaktörer?