Återfall i brott

Insatser för att förebygga återfall är en central del av det brottsförebyggande arbetet. Personer som återupprepade gånger begår brott står för en relativt stor andel av den totala brottsligheten i samhällen. Ett effektivt återfallsförebyggande arbete kan därför ge stora vinster, för den enskilda individen såväl för samhället. I ett effektivt återfallsförebyggande arbete behöver olika samhällsaktörer, tillsammans med individen, utveckla långsiktig och strukturerad samverkan. Berörda aktörer är bland annat kriminalvården, socialtjänsten, polisen, landstinget, arbetsförmedlingen, kronofogden och försäkringskassan.

Statistik

24 procent återfaller i brott inom ett år (ingångshändelse 2015).

Idéskrift

Hur får man till ett effektivt återfallsförebyggande arbete – vad krävs och hur ska man tänka när man vill utveckla en sådan verksamhet? Om detta handlar idéskriften Samverkan för att förebygga. Med hjälp av en nulägesbeskrivning, presentation av forskning och olika praktiska erfarenheter, är förhoppningen att du som praktiker eller beslutsfattare ska få insikt i områdets problematik och tips på olika utvecklingsmöjligheter.

Fakta

Detta krävs för att ändra livsstil

För att kunna ta sig ur en kriminell livsstil är det nödvändigt att få stöd för att:

 • ändra inställningen till den egna kriminella identiteten och förändra värderingar angående brott
 • ta sig ur ett pågående missbruk
 • skapa ett stöttande socialt nätverk
 • ha någonstans att bo
 • få anknytning till arbetslivet efter institutionstiden

regeringsuppdrag

Nytt inslussningsprogram i samverkan ska förebygga återfall i brott

Kriminalvården har fått i uppdrag att inrätta en försöksverksamhet med ett nytt inslussningsprogram, som syftar till att stödja klienters återintegrering i samhället i samband med frigivning från anstalt. Programmet ska tas fram med utgångspunkt i inslussningsutredningens förslag som bygger på ett evidensbaserat upplägg där åtgärderna anpassas utifrån individens behov, risker och förutsättningar. Genom en välkoordinerad samverkan mellan Kriminalvården och samhällsaktörer som till exempel kommuner, landsting, Arbetsförmedlingen, Kronofogdemyndigheten och från det civila samhället, ska ett effektivare stöd tas fram. Tillsammans ska parterna utveckla formen för programmet och ett av utredningens förslag är att ta vara på Brås utvecklingsseminarier för att gynna utvecklingen av ett lokalt samarbete.

Statistik

Andel personer som återfallit i brott, inom ett, två respektive tre år, av samtliga personer med en ingångshändelse 2013, totalt samt efter kön.

 • Två av tre som avtjänat ett straff på anstalt och nästan varannan med frivårdspåföljd kommer att återfalla i brott inom tre år efter frigivning.
 • I regel sker återfallen förhållandevis snabbt. De flesta återfaller inom ett år.
 • Störst andel återfall återfinns bland personer som lagförts för narkotika brott.
 • I gruppen unga som omhändertagits enligt LVU återfaller 73 procent inom tre år.
Säkerhetsskydda butiken

Stödmaterial

Samverka för att förebygga återfall i brott är ett material som ger stöd för att genomföra seminarier för chefer och utvecklingsansvariga experter från olika organisationer – personer som tillsammans kan motverka att kriminalvårdens klienter återfaller i brott efter avslutad påföljd. Materialet omfattar dels en konkret, steg för steg-handledning till dig som projektledare, dels allt material du behöver för att tillsammans med en arbetsgrupp kunna genomföra ett utvecklingsseminarium.

 • Sociala insatsgrupper (SIG) handlar om att samverka kring unga personer som riskerar att utveckla en kriminell livsstil eller som vill lämna en kriminell livsstil eller ett kriminellt nätverk.
 • Syftet med sociala insatsgrupper är att motverka kriminalitet genom att flera myndigheter och organisationer i de ungas närhet samverkar, t ex socialtjänst, skola, polis, fritidsföreningar och andra organisationer.

Publikation

Brå har i flera studier undersökt effekten av utökad frigång. Generellt har studierna visat att klienter som haft utökad frigång återfaller i mindre utsträckning än en jämförbar kontrollgrupp. Rapporten Utslussning från anstalt (Brå 2017:15) följer upp Kriminalvårdens särskilda utslussningsåtgärder.

Publikation

Ungdomar som tidigt döms för rån, tillgrepp av motorfordon samt hot och våld mot tjänsteman, ligger i riskzonen för fortsatt brottslighet. Det visar Brås studie om så kallade strategiska brott. (Brå 2011:21).

 • Strategiska brott är vissa typer av brott bland unga som medför en större risk för en fortsatt lång brottskarriär än andra brott.
 • Om rån eller bilstöld är huvudbrottet i en ung persons första lagföring är risken för en lång rad återfall mer än dubbelt så stor som vid t.ex. misshandel eller stöld.
 • Jämför man med skadegörelse, snatteri eller sexualbrott är risken mer än fyra gånger så hög.
 • Andra brott som kan leda till fortsatt brottslighet är hot eller våld mot tjänsteman och övergrepp i rättsak.

Inspiration

Utvärderade insatser

Brå ger ekonomiskt stöd till aktörer som arbetar med lokala brottsförebyggande eller trygghetsskapande projekt och verksamheter.