Nytt från Brå

 1. 2018-07-13

  Jonas Trolle har den 13 juli 2018 utsetts av regeringen som chef för Center mot våldsbejakande extremism (CVE) vid Brå.

 2. 2018-07-12

  Under första halvåret 2018 anmäldes totalt 752 000 brott, vilket är 3 procent fler brott än under motsvarande period föregående år.

 3. 2018-06-29

  Andelen otrygga är högre i socialt utsatta områden jämfört med övriga urbana områden och mest otrygga är kvinnorna. Brottsligheten är högre i de socialt utsatta områdena men det är små skillnader mellan områdena vad gäller förtroende för rättsväsendet. Det visar en ny rapport från Brottsförebyggande rådet.

 4. 2018-06-28

  Cykelstölder, fickstölder och misshandel utomhus är brott som ökar på sommaren. Det gör även brott som är relaterade till sommaraktiviteter, som sjöfylleri och båtstölder.

 5. 2018-06-20

  Brå ansvarar för Sveriges officiella kriminalsstatistik, som regleras i lag och som bygger på uppgifter som Brå samlar in från övriga myndigheter i rättsväsendet. Vad är då syftet med denna statistik? Vilka frågor ska den besvara, och vad har vi för nytta av den?

 6. 2018-06-20

  2015 beviljades arbetet med BID Sofielund ekonomiskt stöd från Brå och en utvärdering har genomförts. Hjalmar Falck, utvecklingssamordnare från Malmö Stad, som arbetar med projektet menar på att utvärderingen har hjälpt dem att få redskap till framtida arbete.

 7. 2018-06-15

  Bland ungdomar 16-24 år uppger nästan var femte att de utsatts för brott av en nuvarande eller före detta partner. De flesta har utsatts för både fysiskt och psykiskt våld, men det är få som anmäler. Det visar en ny kortanalys som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar idag.

 8. 2018-06-14

  I dag publicerar Brottsförebyggande rådet, Brå, den slutliga statistiken över handlagda brott, misstänkta personer samt handlagda brottsmisstankar för 2017. 

 9. 2018-06-12

  En ny kortanalys från Brå beskriver utvecklingen av bostadsinbrott, bilstöld och stöld ur eller från fordon, cykelstöld, bedrägeri, hot, personrån, misshandel samt dödligt våld. 

 10. 2018-06-11

  Forskning om hur polisen kan uppnå konkreta resultat genom så kallat problemorienterat polisarbete, har bidragit till att professor Herman Goldstein, tilldelas The Stockholm Prize in Criminology. På onsdag den 13 juni delas priset ut av justitie- och inrikesminister Morgan Johansson. Årets prissumma uppgår till 1 miljon kronor.

 11. 2018-05-31

  I dag publiceras den slutliga officiella statistiken över lagföringsbeslut och kriminalvård 2017, samt återfall i brott 2011 (slutlig) och 2015 (preliminär). Statistiken beskriver händelser i rättskedjans senare del och påverkas därmed av inflödet från myndigheter tidigare i rättskedjan, som polis och åklagare. 

 12. 2018-05-24

  Kvinnliga politiker tycks marginellt mer utsatta än manliga. Även andra grupper såsom yngre och personer med utländsk bakgrund tycks något mer utsatta. Men det är vad politiker gör, snarare än vilka de är, som har störst betydelse för risken att utsättas – det visar en kortanalys baserad på vad politikerna själva uppger, som Brottsföre­byggande rådet (Brå) publicerar i dag.

 13. 2018-05-15

  Under årets Almedalsvecka kommer Brå att arrangera flera intressanta seminarier i angelägna ämnen. Vi diskuterar bland annat brott mot äldre, dödligt våld, samverkan i brottsförebyggande arbete, otrygghet i socialt utsatta områden, hur vi bäst arbetar med att förebygga våldsbejakande extremism samt hot och våld mot förtroendevalda.

 14. 2018-05-08

  Brås bedömning har under lång tid varit att det finns god kunskap om utrikes respektive inrikes föddas förekomst som misstänkta för brott. Nu överväger myndigheten förutsättningar för fördjupningsstudier, eftersom efterfrågan på underlag är stor.

 15. 2018-04-17

  Nu öppnar årets brottsförebyggande konferens, Råd för framtiden. 600 av landets brottsförebyggare möts i Örebro för praktisk kunskap i vardagen – kameraövervakning, socialt utsatta områden och säkra festivaler står på programmet. 

 16. 2018-04-16

  Drygt var sjätte person 65 år eller äldre utsätts för något brott under ett år. Det finns även organiserad seriebrottslighet som riktar in sig på äldre. Det förekommer också att äldre utsätts för misshandel av en partner, barn eller barnbarn. Det visar en ny studie om utsatthet för brott och otrygghet bland äldre, som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar idag.

 17. 2018-04-04

  Många kommuner saknar en samordnare som arbetar med brottsförebyggande frågor. De samordnare som finns, arbetar ofta med ett antal andra uppgifter utöver det brottsförebyggande. Näringslivet har en viktig roll i det brottsförebyggande arbetet som behöver förstärkas för att skapa effektivitet. Det skriver Brottsförebyggande rådet (Brå) i sin rapport om det brottsförebyggande arbetet i Sverige.

 18. 2018-03-27

  I dag publicerar Brottsförebyggande rådet den slutliga statistiken över anmälda brott samt konstaterade fall av dödligt våld för 2017.

 19. 2018-03-23

  Kameraövervakning används i allt större utsträckning för att förebygga brott och ordningsstörningar, såväl i Sverige som i många andra länder. Två skäl till detta är ökade krav på trygghet och säkerhet samt den tekniska utvecklingen.

 20. 2018-03-20

  Utsatthet för brott i arbetslivet skiljer sig åt mellan olika yrkesgrupper. Den är större inom kvinnodominerade yrken, men få av brotten polisanmäls. Utsatthet för yrkesrelaterade brott mot person har ökat från 2,5 procent till 4,0 procent under åren 2008-2016. Det visar en kortanalys som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.

 21. 2018-03-15

  Kvinnor i socialt utsatta områden är otryggare än män i samma områden. Män, särskilt yngre, har lägre förtroende för polisen än vad kvinnor har. Något som drar ned befolkningens förtroende är att polisens insatser mot exempelvis buskörning och bilbränder uppfattas som ineffektiva. Det visar en ny rapport från Brottsförebyggande rådet, Brå.

 22. 2018-03-13

  Elitidrotten drabbas av trakasserier och hot, som syftar till att påverka de utsattas handlingar och beslut. I vissa idrottsföreningar händer det att medlemmar försöker att åsidosätta förenings­demokratin, genom att skrämma andra i syfte att påverka hur dessa röstar på årsmöten. Ideella föreningar löper dessutom risk att utnyttjas för ekonomisk brottslighet. Det visar en ny rapport från Brottsföre­byggande rådet (Brå).

 23. 2018-03-07

  I rikare stadsdelar i Stockholm misstänks ungdomar mer sällan för narkotikabruk än i områden med lägre medelinkomst, trots att de rapporterar högre narkotikakonsumtion. Det är också sex gånger vanligare att pojkar misstänks för eget bruk av narkotika jämfört med flickor, fast den självrapporterade konsumtionen inte skiljer sig så mycket åt. Det visar en kortanalys som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.

 24. 2018-03-06

  Att ta en shoppingtur efter klockan fem i Karlskoga ska inte längre vara omöjligt. Inte heller att ha en trevlig utekväll eller känna sig trygg under kvällspromenaden. Efter att staden Purple Flag-certifierades i oktober 2017 kan invånare och besökare förvänta sig en tryggare upplevelse under dygnets alla timmar.

 25. 2018-02-20

  Den totala uppklaringen av brott påverkas delvis av sammansättningen av olika brottskategorier av anmälda brott. Till exempel gav färre stölder ökad uppklaring 2001–2010 medan färre ingripandebrott bidrog till minskad uppklaring 2010–2016.

 26. 2018-02-19

  Sett över tid visar resultaten från den Nationella trygghetsundersökningen att storstadslänen Stockholm och Skåne återkommer som län med störst andel brottsutsatta jämfört med riket som helhet.

 27. 2018-02-07

  När ett stort antal ungdomar började uppehålla sig i trapphusen i ett bostadsområde i Malmö så uppstod problem med skadegörelse, hot och otrygghet för de boende. Flera olika åtgärder testades innan man hittade en lösning som gav resultat. Polisens arbete i området har nu uppmärksammats med ett stipendium från Stöldskyddsföreningen.

 28. 2018-02-05

  Under 2017 har sammanlagt fem ansökningar beviljats 1 190 000 kronor genom ekonomiskt stöd för utvärderingar och uppföljningar.

 29. 2018-01-31

  Sammanfogningen av polisens och kommunens lägesbilder kan ge oväntade resultat. Det upptäckte polisen i Södra Lappland när det visade sig att unga kvinnor enligt kommunens lägesbild känner otrygghet i högre utsträckning än vad som hade framgått av polisens lägesbild.

 30. 2018-01-29

  I Nationella trygghetsundersökningen (NTU) besvaras frågor som Vilka grupper är mest utsatta för olika typer av brott? Är man olika trygg beroende på om man bor i en storstad eller på landsbygden? Ökar eller minskar svenska folkets förtroende för polisen?

 31. 2018-01-18

  Idag publicerar Brottsförebyggande rådet den preliminära statistiken över anmälda brott 2017. Statistiken omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polisen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och andra brottsutredande myndigheter under det föregående året. De anmälda brotten inkluderar även händelser som efter utredning visade sig inte vara brott.

 32. 2018-01-17

  Medvetet förhållningssätt, noggranna förberedelser och aktiva val i vardagen bygger personlig säkerhet för politiskt aktiva. Det framgår i en ny version av handboken "Personlig säkerhet" som Säkerhetspolisen släpper den 16 januari 2018.

 33. 2018-01-16

  Fler oroar sig för brottsligheten i samhället. Kvinnor oroar sig betydligt mer än män och störst är kvinnors oro för bostadsinbrott och för överfall eller misshandel. Det visar en sammanställning av resultat från Nationella trygghetsundersökningen (NTU), som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.

 34. 2017-12-29

  Vid årskiftet införs ett antal nya brottskoder. Bland nyheterna märks brottskoder för bland annat olaga integritetsintrång, allmänfarlig ödeläggelse genom sprängning samt en ny särredovisning för grovt vapenbrott.

 35. 2017-12-18

  European Crime Prevention Award är en årlig brottsförebyggande tävling där Europas bästa brottsförebyggande projekt/verksamhet utses. Det vinnande bidraget kom i år från Estland. 

 36. 2017-12-15

  Ensamstående mammor drabbas hårdast av reformen om skärpt skadeståndsansvar för föräldrar till barn som döms för brott. Det finns heller inget stöd för att reformen minskat ungdomsbrottsligheten. Det visar en ny rapport från Brottsförebyggande rådet (Brå).

 37. 2017-12-14

  Att informera om grannsamverkan i ett område där de boende talar olika språk kan vara en utmaning. Bostadsbolaget MKB i Malmö valde att använda sig av Brottsförebyggande rådets översatta material för att nå ut till så många som möjligt. – Det gjorde att budskapet gick fram, säger Ryan Bozorgian, bosocial utvecklare på MKB.

 38. 2017-12-14

  Under 2016 identifierade Brå 6 415 polisanmälningar med hatbrottsmotiv. Det är färre än 2015 men fortfarande på en högre nivå än 2013 och tidigare. Mest minskade antiromska och antisemitiska motiv, medan anmälningar kopplat till asylboenden har ökat. Det visar statistikrapporten Hatbrott 2016, som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.

 39. 2017-12-13

  När intagna på anstalt begår brott under strafftiden är det ofta personal och andra intagna som drabbas. Men det omgivande samhället kan också drabbas, främst i samband med att intagna befinner sig utanför anstalt, till exempel för permission.

 40. 2017-12-05

  Det brottsförebyggande arbetet kring utåtagerande ungdomar i Vivalla, Örebro, visar hur man kan samverka på ett strukturerat sätt med hjälp av EST, en samverkansmodell som nu ingår i ett utvecklingsprojekt på Brottsförebyggande rådet.

 41. 2017-11-30

  Hur kan polisen förebygga upprepat partnervåld? Brå har haft i uppdrag att sammanställa kunskap om lovande polisiära arbetssätt för att förebygga upprepat partnervåld.

 42. 2017-11-28

  Idag tilldelas organisationen Surfa Lugnt, första pris i den svenska brottsförebyggande deltävlingen i European Crime Prevention Award. Den europeiska finalen äger rum i Estland i december.

 43. 2017-11-27

  Nya aktörer, nya uppgifter och tydligare inriktning – det brottsförebyggande arbetet förstärks på många sätt just nu. Inför dessa nya kliv har Brå tagit fram boken Nationellt och lokalt brottsförebyggande arbete, för att belysa skeenden och insatser som ligger till grund för den utveckling vi ser inom det brottsförebyggande arbetet idag.

 44. 2017-11-22

  Ikväll samlades myndighetschefer inom rättsväsendet för ett samtal med anledning av den senaste tidens samhällsdiskussion om sexuella övergrepp och sexuella trakasserier. Under mötet enades de om ett gemensamt uttalande:

 45. 2017-11-22

  Morgan Johansson och Åsa Regnér bjuder in myndighetschefer, däribland Brås generaldirektör, för att diskutera sexuella trakasserier skriver regeringen i ett pressmeddelande.

 46. 2017-11-16

  Ett beslut, ett genomförande och ett lyckat resultat – trots knappa resurser. Så skulle man kunna sammanfatta förra höstens arbete med medborgardialoger i Åsele kommun.

 47. 2017-11-15

  Utsattheten för bedrägerier, sexualbrott och trakasserier har ökat. Unga kvinnor utsätts oftare för trakasserier och sexualbrott medan medelålders män är mer utsatta för bedrägerier. Det visar en delrapport av Nationella trygghetsundersökningen (NTU), som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.

 48. 2017-11-10

  Det starka intresset för frågorna, vanan att samverka och de korta beslutsvägarna skapar goda förutsättningar för ett gott resultat i Kalmar län. Det menar Viktor Haglind, en av Sveriges 25 nya regionala brottsförebyggande samordnare, som ska se till så att brottsförebyggare på lokal nivå får det stöd de behöver i sin uppgift. Såväl inom polis och kommun, som inom näringsliv och det civila samhället.

 49. 2017-11-09

  Regeringen ger Brå i uppdrag att göra en fördjupad studie av antisemitiska hatbrott i syfte att kunna stärka det förebyggande arbetet.

 50. 2017-11-09

  Trakasserier, hot och våld mot politiker har ökat de senaste åren och störst är utsattheten bland riksdagspolitiker. Bland alla förtroendevalda utsätts kvinnliga politiker oftare än män, för hot och påhopp i sociala medier. Det visar en ny rapport som Brottsförebyggande rådet presenterar idag.

 51. 2017-11-07

  Den internationella juryn för Stockholmspriset i kriminologi har utsett professor Herman Goldstein vid University of Wiconsin Law School till mottagare av utmärkelsen för år 2018.

 52. 2017-11-02

  Att få till en bred samverkan där de olika aktörerna kan ge varandra stöd, inspiration och många skratt, står högt på listan för Annie Lees. Som en av landets 25 nya regionala brottsförebyggande samordnare ska hon se till så att Blekinges brottsförebyggare får det stöd de behöver i sin uppgift. Såväl inom polis och kommun, som inom näringsliv och det civila samhället.

 53. 2017-11-01

  Ett av Brås huvuduppdrag är att producera Sveriges officiella kriminalstatistik och bakom flera av Brås statistikprodukter finns brottskoder. Vad är brottskoder, vilken funktion har de och hur skapas nya?

 54. 2017-10-25

  Regeringen har gett ett antal myndigheter i uppdrag att initiera en försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål för att snabbare kunna utreda och lagföra vissa typer av brott.

 55. 2017-10-23

  Nu är de på plats, Sveriges nya regionala brottsförebyggande samordnare som med hjälp av bland annat Brottsförebyggande rådet ska se till så att brottsförebyggare på lokal nivå får det stöd de behöver. Brås projektledare Linda Lindblom ser fram emot ett spännande samarbete.

 56. 2017-09-27

  När ungdomar började vägra att gå hem vid stängningsdags från Vivalla Galleria, Örebro, fick förvaltningschefen Michael Blixt en idé: Varför inte ta hjälp av det lokala föreningslivet? Två år senare är kvinnorna som kom till hans undsättning trygghetsvärdar i Vivalla och bidrar även indirekt till stadsdelens strukturerade samverkansarbete. Samverkansaktörerna arbetar utifrån modellen ”EST” som nu ingår i ett utvecklingsprojekt på Brottsförebyggande rådet.

 57. 2017-09-26

  Återfallen minskade från 2003 till 2010. En kortanalys från Brå visar att det framför allt tycks hänga samman med att klientsammansättningen har förändrats under perioden – det handlar om ålder, tidigare belastning, typ av brott och utdömd strafftid.

 58. 2017-09-21

  Idag publicerar Brå statistik för handlagda brott för första halvåret 2017. Under första halvåret 2017 blev 759 000 brott handlagda, vilket innebär en minskning med 5 060 brott (−1 %) jämfört med första halvåret 2016.

 59. 2017-09-01

  Brås kortanalyser använder befintlig statistik för att snabbt och kortfattat analysera brottsutvecklingen och rättsväsendets verksamhetsresultat. De två senaste analyserna belyser dels andelen fängelsdomar i landets tingsrätter, dels upprepad utsatthet för hot och våldsbrott.

 60. 2017-08-31

  Nu finns en ny version av Klassificering av brott med anvisningar och regler för hur brott ska kodas av polisen och andra myndigheter som registrerar brott.

 61. 2017-07-07

  Cykelstölder, fickstölder och misshandel utomhus är brott som ökar på sommaren. Det gör även brott som är relaterade till sommaraktiviteter, som sjöfylleri och båtstölder.

 62. 2017-07-06

  Under första halvåret 2017 anmäldes totalt 731 000 brott till de brottsutredande myndigheterna. Det är 17 000 färre brott (−2 %) än motsvarande period 2016. Under den senaste tioårsperioden (2008–2017) har antalet anmälda brott under de första halvåren ökat med cirka 60 400 brott (+9 %).

 63. 2017-07-03

  Hur går man från ord till handling i det brottsförebyggande arbetet - och varför är det ibland så svårt att ta nästa steg? Det var temat för en fika på Brottsförebyggande rådets årliga konferens, Råd för framtiden , i mars, där en grupp lokala brottsförebyggare diskuterade sina fyra smartaste strategier.

 64. 2017-06-30

  Årets Stockholm Prize in Criminology delades i förra veckan ut av Drottningen. Mottagare är professor Richard E. Tremblay. Han prisas för sin forskning om samband mellan biologi och tidiga sociala faktorer och dess påverkan på framtida brottslighet och våldsamt beteende.

 65. 2017-06-29

  Under årets Almedalsvecka kommer Brottsförebyggande rådet, Brå, att arrangera flera intressanta seminarier i angelägna ämnen. Vi diskuterar bland annat trygghet och rättsväsendets samverkan i socialt utsatta områden; hur regeringens brottsförebyggande program ska fungera i praktiken samt brottsutvecklingen i Sverige.

 66. 2017-06-26

  När kommunpoliserna i Järfälla, Frida Törnvall och Magnus Nilsson, planerade för att ta fram ett medborgarlöfte för 2017 var det tydligt att fokus skulle ligga på att öka tryggheten vid Jakobsbergs stationsområde. Under 2017 arbetar polisen i samverkan med andra lokala aktörer i området med platsbaserat brottsförebyggande arbete för att kunna hålla sitt löfte till medborgarna.

 67. 2017-06-19

  Forskning om sambandet mellan biologi och tidiga sociala faktorer och dess påverkan på framtida brottslighet och våldsamt beteende, har bidragit till att professor Richard E. Tremblay, tilldelas the Stockholm Prize in Criminology . På tisdag den 20 juni delas priset ut av HKH Drottning Silvia. Årets prissumma uppgår till 1 miljon kronor.

 68. 2017-06-15

  Kunskapen om vilka typer av brott som främst drabbar äldre personer och vilka särskilda utmaningar som äldre brottsoffer ställs inför är väldigt begränsad i Sverige. Brå har därför startat ett forskningsprojekt om äldre som ska öka kunskapen om äldres utsatthet och oro för brott. Projektet ska även undersöka äldres förtroende för rättsväsendet.

 69. 2017-06-14

  I en debattartikel i dagens DN aviserar justitie- och migrationsministern och kultur- och demokratiministern att den tillfälliga nationella samordningen mot våldsbejakande extremism ska övergå till ett nytt permanent centrum – och beskriver sina intentioner beträffande centrets uppgifter. I debattartikeln skriver ministrarna att centret ska inrättas vid Brå för att kunna dra nytta av centrala myndighetsfunktioner.

 70. 2017-06-01

  Mer än varannan kvinna som bor i ett socialt utsatt område känner sig otrygg i sitt eget bostadsområde. För kvinnor i övriga urbana områden är siffran 23 procentenheter lägre. Även om utsattheten för brott och otryggheten är högre i socialt utsatta områden, så skiljer sig utvecklingen i stort i dessa områden inte från utvecklingen i andra områden. Det visar en ny rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) presenterar idag.

 71. 2017-05-31

  I dag publiceras den slutliga officiella statistiken över antalet lagföringsbeslut och kriminalvård 2016, samt återfall i brott 2010 (slutlig) och 2014 (preliminär). Statistiken beskriver händelser i rättskedjans senare del och påverkas därmed av inflödet från myndigheter tidigare i rättskedjan, som polis och åklagare.

 72. 2017-05-29

  Den 2 –9 juli anordnas Almedalsveckan i Visby. Brå finns som vanligt på plats med flera forskare och utredare. Brås generaldirektör Erik Wennerström deltar också i flera seminarier. Nedan hittar du tid och plats för samtliga seminarier där Brå medverkar.

 73. 2017-05-19

  Varför det brottsförebyggande perspektivet behövs vid planeringen av ett nytt bostadsområde blev tydligt under en trygghetsvandring i Västra Hamnen i mars. Vandringen arrangerades av Brottsförebyggande rådet som en del av dess årliga konferens, Råd för framtiden, och leddes av Bo Grönlund, arkitekt och trygghetskonsult.

 74. 2017-05-18

  Under 2016 har 15 ansökningar sammanlagt beviljats 2 818 000 kronor för utvärderingar och uppföljningar.

 75. 2017-04-27

  ”Utvecklande och konkret, bra litteratur, varierad undervisning och givande diskussioner.” Så skulle man kunna sammanfatta deltagarnas utvärderingar av Brås nya grundutbildning i brottsförebyggande arbete. En webbaserad deltidskurs för dem som vill öka sina kunskaper och lära känna andra brottsförebyggare.

 76. 2017-04-19

  Här hittar du inspelade seminarier från Brås nationella konferens i lokalt brottsförebyggande arbete som i år ägde rum i Malmö.

 77. 2017-04-05

  Antalet personer som sitter i fängelse har varierat under åren. En ny kortanalys från Brå visar att de ökade strafftiderna är den mest betydelsefulla förklaringen till förändringarna i fångpopulationen i Sverige.

 78. 2017-03-30

  I dag publicerar Brottsförebyggande rådet, Brå, ny statistik dels över misstänkta personer och dels över handlagda brottsmisstankar 2007–2016. Den nya statistiken är en revidering av den tidigare statistiken över misstänkta personer och ersätter därmed denna. Det främsta syftet med revideringen är att öka kvaliteten och därigenom har statistikens relevans och tillförlitlighet höjts. Även möjligheten till samanvändbarhet med annan brottsstatistik har ökat.

 79. 2017-03-30

  I dag publicerar Brottsförebyggande rådet, Brå, den slutliga statistiken över anmälda brott och handlagda brott, samt konstaterade fall av dödligt våld för 2016.

 80. 2017-03-30

  Statistiken över misstänkta personer revideras för att ge en mer heltäckande bild av personer som misstänkts för brott. Nytt är att statistiken förutom att redovisa personer även visar själva händelserna – de handlagda brottsmisstankarna. Tack vare nya indelningar blir det i fortsättningen även lättare att göra jämförelser med den övriga brottsstatistiken.

 81. 2017-03-29

  Otillåten påverkan är ytterst en demokratifråga. Om medborgarna får bilden av att tjänstemän kan köpas eller påverkas av hot, riskerar viktiga samhällsfunktioner att undergrävas. Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar nu en handbok i hur organisationer kan arbeta med att förebygga och hantera påverkansförsök.

 82. 2017-03-20

  När gängvåldet eskalerade i 1990-talets Boston skapade David M. Kennedy och hans team en strategi som reducerade antalet skjutningar med mer än hälften. Strategin, som numera kallas The Group Violence Intervention (GVI) har i dag implementerats i ett 60-tal städer över hela USA med samma effekt som i Boston. Nu föreläser han på Brås årliga konferens, Råd för framtiden.

 83. 2017-03-20

  Lansering av ett nationellt brottsförebyggande program, våldsförebyggande arbete i skolan och förebyggande arbete mot grov kriminalitet. Det är några av programpunkterna i Brås årliga nationella konferens Råd för framtiden som startar imorgon, tisdag.

 84. 2017-03-17

  Känner du till företag där det förekommer oegentligheter, och som samtidigt deltar i upphandlingsprocesser – och kanske även vinner kontrakt? Du kanske är företagare eller upphandlare och har lagt märke till oegentligheter inom din bransch?

 85. 2017-03-01

  Antalet stora brottmål, som är komplexa och tar tid att utreda, har ökat de senaste tio åren. Av dessa brottmål utgörs merparten, närmare 80 procent, av ekobrott, våldsbrott och narkotikabrott. Det är några av resultaten i en ny rapport som Brå publicerar idag.

 86. 2017-02-28

  Sedan 2005 har andelen brottsutsatta minskat, främst på grund av en minskning av egendomsbrotten. Utsattheten för brott mot person har inte minskat i samma utsträckning, och har under de senaste tre åren (2013–2015) pendlat mellan en högre och en lägre nivå. Det är några av resultaten i rapporten Brottsutvecklingen i Sverige, som Brå publicerar idag.

 87. 2017-02-28

  Nu redovisar rättsväsendets myndigheter sina prognoser över verksamhetsvolymerna under perioden 2017–2020. Prognoserna pekar åt att flödet kommer att öka hos polis, åklagare och i domstol, medan Kriminalvården visar på en delvis annan utveckling.

 88. 2017-02-24

  Hippa restauranger, trendiga butiker och välbesökta turistkvarter – men också otrygga miljöer och missbruksproblematik. Som lokalt brottsförebyggande råd i Södermalms stadsdelsområde i Stockholm har Söderandan många utmaningar, men också ett starkt nätverk där samverkan är a och o.

 89. 2017-02-10

  Hot, våld och trakasserier har blivit allt vanligare inslag på flera myndigheters gemensamma servicekontor. Förra året rapporterades bara inom Försäkringskassan 1274 incidenter, varav 580 rörde hot mot personal. Nu satsar man på CPTED, en brottsförebyggande metod där arbetsmiljön sätts i fokus. På Hisingen ser man även det personliga bemötandet som en nyckel till minskad friktion.

 90. 2017-02-02

  När poliserna Fredrik Kaati och Thobias Rydberg vid Södermalmspolisen i Stockholm insåg hur mycket tid polisen lägger ner på att hantera snatteribrott bestämde de sig för att göra något. Resultatet blev en ny, brottsförebyggande metod som man nu hoppas kunna sprida nationellt inom polisen.

 91. 2017-01-25

  Trots upprepad kritik från både FN och Europarådet har andelen häktade i Sverige som har restriktioner, och isoleras mer än 22 timmar per dygn, inte minskat. Det finns dock åtgärder som skulle kunna vidtas för att minska isoleringen och dess negativa konsekvenser för de häktade, utan förlorade möjligheter att lagföra för brott. Det framgår av en rapport som Brotts­förebyggande rådet (Brå) presenterar i dag.

 92. 2017-01-23

  För 15 år sedan var Gamlestaden utanför Göteborg en stadsdel som barnfamiljer lämnade. I dag flyttar de tillbaka. Anledningen stavas BID, en internationell samverkansmodell som har inspirerat den lokala fastighetsägarföreningen i sitt arbete med att vända utvecklingen.

 93. 2017-01-20

  Brottsförebyggande rådet fördelar efter ansökan ekonomiskt stöd till lokala aktörer för utvärdering av deras lokala brottsförebyggande insatser. Stödet kan som högst avse 250 000 kronor och ska användas inom två år. Årets ansökningar ska skickas in senast den 15 september.

 94. 2017-01-19

  Nationella trygghetsundersökningen (NTU) på regional nivå visar att storstadslänen Stockholm och Skåne återkommer som län med högst andel brottsutsatta. De län som över tid har haft en mindre andel utsatta personer är Gävleborg, Norrbotten, Dalarna och Värmland.

 95. 2017-01-19

  Idag publicerar Brottsförebyggande rådet, Brå, regionala resultat från Nationella trygghetsundersökningen, NTU.

 96. 2017-01-12

  Idag publicerar Brottsförebyggande rådet den preliminära statistiken över anmälda brott 2016. Statistiken omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polisen, Åklagarmyndigheten, Tullverket, Ekobrottsmyndigheten och andra brottsutredande myndigheter under det föregående året. De anmälda brotten inkluderar även händelser som efter utredning visade sig inte vara brott.

 97. 2017-01-11

  Generella problem som lägre tillit, större otrygghet och fler bostadsinbrott kan förebyggas genom ökad grannsamverkan i socialt utsatta områden. Det menar Brottsförebyggande rådet (Brå) som nu har tagit fram nytt material om ämnet och översatt det till 16 språk. Allt för att modersmålet inte ska bli ett hinder i det brottsförebyggande arbetet. Erika Sallander, utredare på Brå, berättar om projektet.

 98. 2017-01-10

  Fler är otrygga när de vistas i sitt eget bostadsområde under kvällstid. Fler oroar sig också för att utsättas för överfall eller misshandel och det är fortsatt stora skillnader mellan män och kvinnor. Det visar Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2016, som Brottsförebyggande rådet (Brå) presenterar idag.

 99. 2016-12-22

  Det tjeckiska projektet Senior Academy vann den brottsförebyggande tävlingen ECPA 2016.

 100. 2016-12-20

  Skolan är en vanlig plats att utsättas för brott och mobbade elever utsätts oftare än andra. Nästan hälften av eleverna i årskurs nio utsätts för brott, men lika många är också delaktiga i brott. Det visar Skolundersökningen om brott 2015, som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.

 101. 2016-12-15

  I Ålborg ser man sin välkända nöjesgata som en stor tillgång i besöksnäringen och något som bidrar till en positiv bild av staden. Här samverkar polis, kommun, barägare, fastighetsägare och taxinäring för att skapa trygga platser där risken för brott minimeras. En metod som går under namnet Co-creation.

 102. 2016-12-13

  Att ha ett annat modersmål än svenska får inte bli ett hinder i det brottsförebyggande arbetet. Brå har därför översatt sitt material om grannsamverkan och trygghetsvandringar till 16 språk.

 103. 2016-11-30

  Stockholmspriset i kriminologi går till professor Richard E. Tremblay. Som världsledande forskare tilldelas han 2017 års kriminologipris för att ha funnit grundläggande, vetenskapliga samband mellan biologi och sociala faktorer inom mänsklig utveckling. Särskilt stor roll tillskrivs föräldraskap.

 104. 2016-11-30

  Brottsligheten i Sverige är inte jämnt fördelad. I vissa bostadsområden är brottsligheten och otryggheten högre än i övriga landet. Brå har kartlagt fungerande metoder och arbetssätt för att förebygga brott och öka tryggheten i socialt utsatta områden.

 105. 2016-11-28

  För vissa 14-åringar är Räddningstjänstens brand- och räddningsutbildning mest en spännande fritidssyssla - för andra en hjälp att inte hamna i en riskmiljö. Brå hängde med under en kväll i Falköping när gruppen Backdraft tränade rökdykning.

 106. 2016-11-18

  I Huddinge kommun vill man att de offentliga rummen ska vara attraktiva, upplevas som trygga och vara tillgängliga för alla. För att uppnå detta och öka tryggheten har kommunen tagit fram handboken, Handboken för tryggare stadsmiljöer , som alla som arbetar med trygghet i Huddinge kommun ska använda i sitt dagliga arbete.

 107. 2016-11-14

  För femte året i rad arrangerade länsstyrelserna i Västerbotten och Norrbotten en inspirationsdag inom det brottsförebyggande och ANDT-förebyggande arbetet för några av länens mindre kommuner. Brå deltog vid dagen för att ta del av erfarenheter och för att få en inblick i kommunernas framtida utmaningar och möjligheter.

 108. 2016-11-03

  Varje år delar Centralförbundet för alkohol – och narkotikaupplysning (CAN) ut ett pris till årets förebyggande kommun. Priset delas ut till en kommun som skapat förutsättningar för långsiktigt arbete och utvärderat sina aktiviteter. I år tilldelas priset Norsjö kommun i Västerbottens län.

 109. 2016-11-03

  Fler kvinnor uppger att de utsätts för någon typ av sexualbrott. Utsatthet för misshandel bland kvinnor är däremot förhållandevis jämn över tid. Överlag minskar utsattheten för misshandel, men då främst bland unga män. Det visar en delrapport av Nationella trygghetsundersökningen (NTU), som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.

 110. 2016-10-26

  Projektet Försök inte lura mig syftar till att förebygga bedrägeribrott mot äldre och är ett samarbete mellan Polismyndigheten, Pensionärernas riksorganisation (PRO), SPF Seniorerna och Brottsofferjouren. Idag tilldelas projektet första pris i den svenska brottsförebyggande deltävlingen i European Crime Prevention Award. Den europeiska finalen blir i Slovakien i december.

 111. 2016-10-20

  Större konsekvenser för brottsoffret och ökad belastning på rättsväsendet. Det är två möjliga följder av brott med flera gärningspersoner. Brås kartläggning visar att det förekommer flera gärningspersoner i en majoritet av personrånen – till skillnad från exempelvis misshandel då det är vanligast med en gärningsperson.

 112. 2016-10-19

  I Sveriges 290 kommuner har man kommit olika långt med att ta fram samverkansöverenskommelser och skapa fungerande samverkan mellan polis och kommun. I Karlstads kommun har man insett vikten av fungerande samverkansstrukturer, speciellt när oförutsedda händelser inträffar.

 113. 2016-10-14

  I tre rapporter har Brå analyserat faktorer som påverkar personuppklaringen, utifrån tre delstudier, statistik och polisiär kunskap. Rapporterna studerar betydelsen av att antalet beslut om förundersökningsbegränsning ökat, att brottslighetens karaktär kan ha förändrats och att beviskraven kan ha ökat.

 114. 2016-10-10

  Bötesstraff ägnas relativt lite uppmärksamhet i uppföljningar, analyser och forskning, jämfört med mer ingripande påföljder. Eftersom det är den vanligast förekommande påföljden är det av intresse att följa hur bötesanvändningen ser ut över tid och varför, något som görs i en kortanalys från Brå.

 115. 2016-09-30

  De senaste tio åren har it-relaterade brott ökat kraftigt, men polis och åklagare har brister i förmågan att hantera den ökade mängden ärenden. Det visar en ny rapport från Brottsförebyggande rådet (Brå) som publiceras i dag.

 116. 2016-09-29

  Under 2015 identifierade Brå drygt 6 980 polisanmälningar med hatbrottsmotiv, vilket är den högsta nivån hittills. Ökningen kan till stor del förklaras av ett ökat antal anmälningar om skadegörelse och klotter med främlingsfientliga motiv. Det visar statistikrapporten Hatbrott 2015, som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.

 117. 2016-09-20

  I dag lämnade regeringen budgetpropositionen för år 2017 till riksdagen. I budgeten har 25 miljoner avsatts för att inrätta regionala brottsförebyggande samordnare. Ytterligare 12 miljoner har öronmärkts för att utveckla statistik för bättre uppföljning och styrning av rättsväsendet.

 118. 2016-09-15

  Idag publicerar Brå statistik för handlagda brott för första halvåret 2016.

 119. 2016-09-08

  När myndighetsanställda utsätts för påtryckningar påverkas inte tjänsteutövningen i någon större utsträckning, trots trakasserier och hot, men privatlivet kan påverkas desto mer. Utsatta tjänstemän behöver dock stöd, och myndigheterna kan samverka mer i förebyggande syfte. Det visar en ny studie som Brottsförebyggande rådet, Brå, publicerar idag.

 120. 2016-08-24

  Visste du att din kommun kan söka pengar från Brå för att utvärdera lokala brottsförebyggande insatser – kunskap som sedan kan spridas vidare till andra lokala aktörer? För Länsstyrelsen i Norrbotten innebär stödet fler verktyg för kartläggning och därmed ett brottsförebyggande arbete som blir mer hållbart och långsiktigt.

 121. 2016-08-23

  Idag publicerar Brottsförebyggande rådet, Brå, en ny studie om organiserad brottslighet i Sverige.

 122. 2016-07-26

  Det första steget i Brås förstärkta satsning på det lokala brottsförebyggande arbetet är taget. Representanter från fyra olika kommuner har träffats i projektet Stöd till typkommuner. Detta stöd ska fungera som en tvåstegsraket. Till att börja med får några kommuner stöd inom ett visst område och därefter kommer Brå att sprida deras erfarenheter till andra kommuner. 

 123. 2016-07-07

  Under första halvåret 2016 anmäldes totalt 748 000 brott, vilket är 3 procent fler anmälda brott än motsvarande period föregående år. Det visar den preliminära statistiken över anmälda brott som Brå publicerar i dag.

 124. 2016-07-05

  Regeringen ger Brå i uppdrag att återigen genomföra PTU – Politikernas trygghetsundersökning – för att kartlägga omfattningen av hot, våld och trakasserier som politiskt förtroendevalda har utsatts för under mellanvalsåret 2016.

 125. 2016-07-01

  Mindre kommuner kan på grund av färre resurser brottas med att hitta effektiva samverkansformer. Älvkarleby är en av dessa kommuner. För att hitta en struktur i arbetet hjälper Brottsförebyggande rådet samverkansgruppen med ett verksamhetsnära metodstöd.

 126. 2016-06-27

  Under årets Almedalsvecka kommer Brottsförebyggande rådet, Brå, att arrangera flera intressanta seminarier i angelägna ämnen. Vi diskuterar bland annat avhoppare från kriminella gäng, bedrägerier, skjutvapenvåld och socialt utsatta områden. Alla Brå-seminarier äger rum i Högskolan på Cramérgatan.

 127. 2016-06-22

  Brå får i uppdrag av regeringen att ta fram en kunskapssammanställning med metoder och arbetssätt för polisens förebyggande arbete mot våld mot vuxna och barn i nära relationer.

 128. 2016-06-21

  Majoriteten av personerna som utsatts för personrån är män och utsattheten är större bland yngre personer. Brås nya studie om personrån berättar om vilka som utsätts, om brotten samt om riskfaktorer för rån bland unga.

 129. 2016-06-14

  Forskning om relationen till föräldrar och kamrater och dess påverkan på framtida brottslighet, har bidragit till att professorerna Per-Olof Wikström, Travis W. Hirschi och Cathy Spatz Widom, tilldelas the Stockholm Prize in Criminology. I morgon, den 15 juni, tar de emot priset. Årets prissumma uppgår till 1,5 miljoner kronor.

 130. 2016-06-13

  Här kan du se filmade sessioner från symposiet den 14-16 juni. Samtliga seminarier är på engelska.

 131. 2016-06-07

  Den 3 –10 juli anordnas Almedalsveckan i Visby. Brå var på plats med flera forskare och utredare. Här kan se ett par av seminarierna där Brå medverkade.

 132. 2016-05-31

  Idag publiceras den slutliga officiella statistiken över antalet lagföringsbeslut (fällande domslut i tingsrätten och lagföringsbeslut hos åklagare) och intagna i kriminalvård 2015, samt återfall i brott 2009 (slutlig) och 2013 (preliminär). Statistiken beskriver händelser i rättskedjans senare del och påverkas därmed av inflödet från myndigheter tidigare i rättskedjan, som polis och åklagare.

 133. 2016-05-27

  Polisen ska komma närmare medborgarna och medborgarlöften är en metod för att uppnå detta. Nu lanserar polisen en ny nationell modell för att arbeta kunskapsbaserat med medborgarlöften.

 134. 2016-05-26

  Andelen personer i befolkningen som lagförts för brott har minskat de senaste åren, och störst är minskningen bland yngre personer. Det framkommer i Brås kortanalys om lagförda personer i befolkningen åren 2000–2014.

 135. 2016-05-18

  Av de utländska medborgare som inte är folkbokförda och som döms för allvarliga brott, utvisas majoriteten. Den vanligast förekommande brottstypen vid utvisning på grund av brott är dock stöldbrott. Av samtliga utländska medborgare som döms för brott, såväl folkbokförda som icke folkbokförda, har andelen som utvisas varierat över tid. Det visar en ny kortanalys som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar idag.

 136. 2016-05-13

  Avhoppare som vill lämna kriminella grupperingar utanför storstadsområdena riskerar att få ett sämre stöd än avhoppare i storstäder. Det visar en rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag. Rapporten ger för första gången en samlad bild av hur stödet till avhoppare ser ut i Sverige.

 137. 2016-04-29

  Kontroll över ett företag är ofta en grundförutsättning för att bedriva organiserad brottslighet – och inte minst för att dölja brottslig verksamhet. En ny rapport från Brå beskriver hur organiserad brottslighet infiltrerar företag för att begå brott.

 138. 2016-04-21

  Bland barn och unga upp till 17 år är andelen som testas positivt vid misstanke om ringa narkotikabrott väsentligt lägre än bland vuxna misstänkta. Nära hälften av de prov som avkrävs barn och ungdomar är negativa. Det är också stora regionala skillnader i antal provtagningar och anmärkningsvärt få prov avkrävs kvinnor, jämfört med hur många som uppskattas bruka narkotika. Det visar en ny kortanalys från Brottsförebyggande rådet, Brå.

 139. 2016-04-18

  Den 14-16 juni är det återigen dags för the Stockholm Criminology Symposium som Brottsförebyggande rådet anordnar på uppdrag av regeringen. Du som arbetar inom rättsväsendet betalar endast 1 700 kronor.

 140. 2016-04-11

  Det förebyggande arbete har alltid ett framtidsperspektiv och därför behöver vi råd för framtiden. Det säger Karin Svanberg, enhetschef på Brå, som är med och arrangerar den brottsförebyggande konferensen Råd för framtiden som inleds i Halmstad, nu på tisdag.

 141. 2016-04-11

  Brottsförebyggande rådet, Brå, utökar satsningen till stöd för lokalt brottsförebyggande arbete. Bland annat planeras en basutbildning för lokala brottsförebyggare, men även spetskunskap inom nya konkreta arbetssätt kommer att tas fram.

 142. 2016-04-07

  En ny myndighet för ekobrott, polisiär verksamhet på ”civila” myndigheter och ”civila” arbetssätt hos polis och åklagare. Dåvarande regeringens strategi mot ekobrott år 1995 har satt sina spår. Det vittnar företrädare för olika myndigheter om i en antologi utgiven av Brottsförebyggande rådet, Brå.

 143. 2016-04-01

  För att brott ska kunna leda till åtal krävs i praktiken ofta att målsäganden medverkar i rättsprocessen. Viktiga faktorer för en ökad medverkan är bland annat ett bra bemötande från rättsväsendets aktörer och tydlig information om ärendet och processen. Även målsägandebiträdet spelar en viktig roll i målsägandes medverkan, konstaterar Brottsförebyggande rådet, Brå, i en rapport som publiceras idag.

 144. 2016-03-31

  I dag publicerar Brottsförebyggande rådet, Brå, den slutliga statistiken gällande anmälda och handlagda brott, samt misstänkta personer för 2015.

 145. 2016-03-31

  I dag publicerar Brottsförebyggande rådet, Brå, statistiken gällande konstaterade fall av dödligt våld för 2015.

 146. 2016-03-29

  Råd för framtiden är Brås nationella konferens i lokalt brottsförebyggande arbete, som i år äger rum i Halmstad 12-13 april. För er som inte har möjlighet att närvara så livesänder vi plenarföreläsningarna under båda dagarna på vår webbplats. Efter konferensen kommer vi att lägga upp filmer från samtliga föreläsningar.

 147. 2016-03-21

  Brottsförebyggande rådet fördelar efter ansökan ekonomiskt stöd till lokala aktörer för utvärdering av deras lokala brottsförebyggande insatser. Stödet kan som högst avse 250 000 kronor och ska användas inom två år. Årets ansökningar ska skickas in senast den 15 september.

 148. 2016-03-17

  Brå har för sjätte året i rad undersökt handläggningstiderna i rättskedjan. Utredningstiden mellan inledande av förundersökning och beslut om åtal m.m. har minskat under den undersökta femårsperioden, men den totala handläggningstiden har ökat något.

 149. 2016-03-16

  Bedrägerier är ett omfattande brottsområde i snabb utveckling som är komplicerat att förebygga och utreda. Därför krävs ökad samverkan mellan myndigheter och ett större ansvar från näringslivet. Det visar en unik kartläggning av bedrägeribrottsligheten som Brå publicerar idag.

 150. 2016-02-29

  Nu redovisar rättsväsendets myndigheter sina prognoser över verksamhetsvolymerna under perioden 2016–2019. Prognoserna pekar åt att flödet kommer att minska de närmaste åren.

 151. 2016-02-19

  Arbetet med medborgarlöften innebär att polisen, i samarbete med kommunen och andra lokala aktörer, tar fasta på medborgarnas erfarenheter och upplevelser av tryggheten i närområdet, genom så kallade medborgardialoger. Forskningen visar på goda erfarenheter från andra länder —men dialogens kvalitet är avgörande för förtroendet för polisen.

 152. 2016-01-27

  Nu kommer en ny utgåva av boken Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete – med checklistor och fokus på ett kunskapsbaserat arbetssätt. Den nya utgåvan har anpassats till den nya Polismyndigheten och dess fokus på medborgarperspektiv.

 153. 2016-01-20

  Den nederländska entreprenörsorganisationen MKB-Nederland vann den brottsförebyggande tävlingen ECPA 2015.

 154. 2016-01-19

  Idag publicerar Brottsförebyggande rådet, Brå, regionala resultat från Nationella trygghetsundersökningen, NTU.

 155. 2016-01-14

  I dag publicerar Brottsförebyggande rådet den preliminära statistiken över anmälda brott 2015. Statistiken omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polisen, Åklagarmyndigheten, Tullverket och Ekobrottsmyndigheten under det föregående året. De anmälda brotten inkluderar även händelser, som efter utredning visade sig inte vara brott.

 156. 2016-01-12

  Fler kvinnor än män känner otrygghet när de vistas i sitt bostadsområde under kvällstid. Det är också vanligare att personer som bor i flerfamiljshus känner sig otrygga på kvällen, än de som bor i småhus. Det visar Nationella trygghets­undersökn­ingen (NTU) 2015, som Brottsförebyggande rådet (Brå) presenterar idag.

 157. 2015-12-22

  Sommaren 2012 inledde Polisen ett treårigt försök med kameraövervakning på två populära men våldsdrabbade platser i Stockholm. Syftet var att minska brottsligheten, öka tryggheten och öka brottsuppklaringen. Det unika med försöket är att kamerabilderna vid vissa tider har övervakats av en särskild kameraoperatör, som i sin tur haft kontakt med poliser på platserna. Brås utvärdering tyder dock inte på att övervakningen haft de effekter som eftersträvades.

 158. 2015-12-21

  Det är stora skillnader i personuppklaringen beroende på vem som utsatts för våldtäkt. Antalet fall av våldtäkt som anmäls, utreds och lagförs i rättskedjan påverkas mycket av de lagstiftningsförändringar som gjorts. Det visar en kortanalys som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar idag.

 159. 2015-12-18

  Utvärderingar om våldsbejakande extremism, våld i nära relation, bostadsinbrott med DNA-teknik, medborgardialoger, ungdomsprojekt och trygghetsprojekt finns bland årets beviljade ansökningar.

 160. 2015-12-18

  Andelen personuppklarade misstankar minskade från 54 till 45 procent under åren 2004–2014. Minskningen syns för alla analyserade brottstyper utom för sexualbrott och bedrägeribrott. I dag publicerar Brå en kortanalys om personuppklarade misstankar och hur många åtal som bifalls i domstol.

 161. 2015-12-17

  Under valåret 2014 var utsattheten för trakasserier, hot och våld bland förtroendevalda högre än under 2012. Särskilt högt var påhopp från vad som uppfattas som politiska extremister. Det visar Politikernas trygghetsundersökning som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar idag.

 162. 2015-12-15

  Genom att följa penninghanteringen från finansieringen av ett brottsupplägg till vad vinstpengarna används till, kan vi identifiera de sektorer som är mest sårbara. I dag publicerar Brå en ny rapport om penningtvätt.

 163. 2015-12-11

  Villainbrotten har planat ut, men utsattheten för bedrägerier har ökat. Det är Brås bedömning för två av de egendomsbrott som omfattas av den nya kortanalysen, som inte uppvisar några större förändringar jämfört med förra året.

 164. 2015-12-10

  Det dödliga våldet minskar över längre tid i Sverige och då särskilt alkoholrelaterat dödligt våld mellan män och dödligt våld mot kvinnor i nära relationer. Däremot ökar det dödliga våldet med skjutvapen inom ramen för kriminella konflikter. Det visar en rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar idag.

 165. 2015-12-09

  Arbetar du som åklagare, polisiär förundersökningsledare eller som it-undersökare? Då behöver Brå din medverkan i en undersökning.

 166. 2015-12-01

  Regeringen har i dag gett Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att identifiera framgångsfaktorer, fungerande metoder och arbetssätt för att förebygga och beivra brottslighet samt öka tryggheten i socialt utsatta områden.

 167. 2015-11-30

  Brå har lämnat förslag till regeringen på hur det lokala brottsförebyggande arbetet kan utvecklas och stärkas. Förslaget grundar sig i det uppdrag som Brå fick av regeringen tidigare i höst.

 168. 2015-11-25

  Avstå från att köpa eller sälja kulturföremål som kan ha sitt ursprung i Syrien eller Irak. Det skriver Brås generaldirektör i dag i en debattartikel i SvD.

 169. 2015-11-18

  Antalet skjutningar i samband med brott i landet har ökat med 20 procent mellan åren 2006 och 2014. Det visar en kortanalys som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag. Kortanalysen bygger på en genomgång av polisanmälningar.

 170. 2015-11-16

  Att intagna i anstalt har sysselsättning under dagarna är viktigt av flera skäl. Det kan minska risken för återfall i brott och göra tiden i anstalt mindre påfrestande. Idag har de intagna ofta för lite att göra och sysselsättningen är inte tillräckligt anpassad till deras behov. Här finns utrymme för Kriminalvården att förbättra sitt arbete. Det visar den studie som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar idag.

 171. 2015-11-10

  I dag tillkännages vinnarna av Stockholmspriset i kriminologi. Bland vinnarna finns för första gången en svensk forskare.

 172. 2015-11-04

  Våldsbrotten minskar och då särskilt misshandel när unga män är utsatta. Efter flera års uppgång, minskar även utsattheten för bedrägeri. Det visar en delrapport av Nationella trygghetsundersökningen (NTU) som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.

 173. 2015-10-29

  Det är lättare att planera och få igång strukturen än att komma igång med individärenden. Brå har gett stöd till flera utvärderingar av olika samverkansmodeller för unga i riskzon för kriminalitet.

 174. 2015-10-27

  När vi vill ta reda på om olika typer av brott ökar eller minskar i samhället vänder vi oss ofta till den officiella brottsstatistiken över anmälda brott. Men om man försöker jämställa antalet anmälda brott med antalet faktiskt begångna brott stöter man snabbt på problem.

 175. 2015-10-22

  Genom projektet Finanskoalitionen mot barnsexhandel arbetar ECPAT Sverige och Svenska Bankföreningen för att försvåra möjligheterna att ta betalt för sexuella övergrepp mot barn. Idag tilldelas projektet första pris i den svenska brottsförebyggande deltävlingen i European Crime Prevention Award.

 176. 2015-10-21

  Under 2006 blev det successivt möjligt att anmäla stölder via polisens webbplats, och i slutet av 2012 utvidgades tjänsten till kortrelaterade bedrägerier. Andelen som väljer att anmäla brott via internet har fortsatt öka kontinuerligt efter att anmälningstjänsten startade.

 177. 2015-10-12

  Nyligen gav Brå ut en studie om hot och våld mot yrkesgrupper som är särskilt viktiga för demokratin. Senare i år publiceras ytterligare en studie om hot och våld mot politiker och nästa år en om hot och påverkan mot myndighetspersoner. Dessutom kommer Myndigheten för kulturanalys med en studie om sådana brott mot konstnärer och författare.

 178. 2015-10-06

  Försäkringsbolagens misstankar om bedrägeriförsök, bygger mer på intuition och vana än på kunskap om vad som kännetecknar en bedragare. Fler kontroller och utökad samverkan mellan rättsväsendet och försäkringsbolagen skulle kunna bidra till att fler bedragare upptäcks och lagförs. Det visar en rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar idag.

 179. 2015-09-30

  Matchfixning förekommer främst inom fotboll men även inom basket. Enskilda spelare utsätts för hot och utpressning av kriminella grupperingar, och det finns exempel på att klubbledningar misstänks ha värvat korrupta spelare. Det framkommer i en ny rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.

 180. 2015-09-17

  Idag publicerar Brå statistik för handlagda brott (tidigare uppklarade brott) för första halvåret 2015.

 181. 2015-09-04

  Regeringen ger Brottsförebyggande rådet i uppdrag att ta fram förslag på hur det brottsförebyggande arbetet kan förbättras.

 182. 2015-09-01

  Det finns ett stort samhällsintresse för ungas brottslighet, och påföljdssystemet för unga är ofta föremål för reformer. De mest ingripande påföljderna som ungdomar kan dömas till är fängelse och sluten ungdomsvård. I en ny kortanalys har Brå undersökt utvecklingen av sluten ungdomsvård sedan den infördes 1999.

 183. 2015-08-21

  Det finns inga indikationer på att våldet ökar i samhället, däremot har det blivit vanligare med uppgörelser i kriminella kretsar, ofta med skjutvapen. Brås utredare Sven Granath berättar om brottsutvecklingen för bland annat våldsbrott.  

 184. 2015-08-18

  Ett av de viktigaste användningsområdena för statistiken är att kunna belysa hur tillämpningen av olika påföljder utvecklas och vilka straff som mäts ut för olika brott. I en ny kortanalys från Brå kartläggs utdömda strafftider för nio brottstyper uppdelat på fullbordade brott och försöksbrott.

 185. 2015-08-13

  Brå tar fram statistik om brottsligheten och analyserar hur den utvecklas. Vi har listat ett antal av Brås produkter som belyser utvecklingen av dödligt våld, olika former av brott mot person samt andra kategorier av brott, både enskilt och sammantaget.

 186. 2015-08-05

  Under 2014 identifierade Brå cirka 6 270 polisanmälningar med möjliga hatbrottsmotiv, vilket är den högsta nivån hittills. Ökningen gäller alla motiv utom sexuell läggning, där nivån är oförändrad jämfört med 2013. Det visar Hatbrottsstatistiken 2014, som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.

 187. 2015-07-24

  Regeringen ger Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att genomföra en kartläggning av situationen i häkte. Uppdraget syftar till att ge ökad kunskap om användningen av häktning och restriktioner samt tillämpningen av isoleringsbrytande åtgärder.

 188. 2015-07-08

  Idag skriver tre Brå-utredare på DN Debatt om hur hela samhället måste arbeta mot organiserad brottslighet.

 189. 2015-06-26

  Den 28 juni–5 juli anordnas Almedalsveckan i Visby. Brå finns på plats med flera forskare och utredare. Även Brås generaldirektör Erik Wennerström kommer att vara där.

 190. 2015-06-26

 191. 2015-06-08

  Att förändra situationen för att förhindra att brott begås, är centralt för forskningen om situationell brottsprevention. I morgon, den 9 juni, får Ronald V. Clarke och Patricia Mayhew ta emot ett av världens främsta pris i kriminologi, the Stockholm Prize in Criminology .

 192. 2015-06-04

  Brå har studerat hur lång tid poliser i Ingripandeverksamheten lägger på att avrapportera ärenden. I genomsnitt tog det en timme och sex minuter från att en patrull kom in för att avrapportera ett brottsärende till dess att de var redo att åka ut igen.

 193. 2015-05-29

  Brå stödjer kunskapsbaserat lokalt brottsförebyggande arbete och sedan tre år ges ekonomiskt stöd till utvärderingar – en viktig del av den kunskapsbaserade processen.

 194. 2015-05-28

  Idag publiceras den slutliga officiella statistiken över antalet lagföringsbeslut (fällande domslut i tingsrätten och lagföringsbeslut hos åklagare) och intagna i kriminalvård 2014, samt återfall i brott 2008. Statistiken beskriver händelser i rättskedjans senare del och påverkas därmed av inflödet från myndigheter tidigare i rättskedjan, som polis och åklagare.

 195. 2015-05-22

  Vid sitt inledningstal på årets Råd för framtiden aviserade justitieminister Morgan Johansson de första stegen i regeringens satsning på brottsförebyggande arbete. Här svarar justitieministern på fem frågor om det brottsförebyggande arbetet i landet.  

 196. 2015-05-13

  Det dödliga våldet visar en tydlig minskning sedan 90-talets början. Om det kan du bland annat läsa i en ny kortanalys som beskriver utvecklingen för dödligt våld, misshandel, personrån, sexualbrott samt hot och trakasserier.

 197. 2015-04-29

  Varje år hotas och trakasseras cirka 60 procent av landets riksdagspolitiker på grund av sitt uppdrag, och drygt 30 procent av journalisterna utsätts för hot. Dessutom har närmare hälften av alla livsmedelsinspektörer någon gång utsatts för hot och trakasserier. Det framkommer i en kunskapsöversikt som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.

 198. 2015-04-22

  Idag publicerar Brottsförebyggande rådet (Brå) ny officiell statistik över Handlagda brott 2014. Statistiken utgör en revidering av statistiken över uppklarade brott och ersätter denna. Förändringen innebär bland annat att statistiken nu ger en mer överskådlig bild av de brottsutredande myndigheternas handläggning av brott.

 199. 2015-04-20

  I dagarna går en enkät ut till 90 000 anställda vid svenska myndigheter för att kartlägga hur vanligt det är med hot, trakasserier och andra former av otillåten påverkan mot myndighetspersoner i Sverige.

 200. 2015-04-01

  Den 8-10 juni är det återigen dags för the Stockholm Criminology Symposium som Brottsförebyggande rådet anordnar på uppdrag av regeringen. Du som arbetar inom rättsväsendet betalar endast 1 500 kronor.

 201. 2015-03-31

  I dag publiceras den slutliga statistiken för 2014 gällande anmälda brott och misstänkta personer. Dessutom publiceras en specialstudie av konstaterade fall av dödligt våld. Handlagda brott ersätter Uppklarade brott. Slutlig statistik för Handlagda brott 2014 publiceras den 22 april.

 202. 2015-03-30

  Det här systemet ser till helheten. Det ser till att vi enkelt får det vi har rätt till, men inte mer än det vi har rätt till. Det säger Britt Blichfeld Davidsen som ansvarar för kontrollarbetet på den relativt nya danska myndigheten Udbetaling Danmark.

 203. 2015-03-30

  Förfalskade och manipulerade intyg kan vara en dörröppnare till välfärdssystemet. Med hjälp av felaktiga intyg begås allt ifrån småskaligt fusk till brott i miljonklassen, också i organiserad form. Det framkommer i en ny rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.

 204. 2015-03-27

  Den nya statistiken över handlagda brott publiceras den 22 april.

 205. 2015-03-25

  Vid sitt inledningstal på Råd för framtiden i Sundsvall aviserade justitieminister Morgan Johansson de första stegen i regeringens satsning på brottsförebyggande arbete. Brå kommer att få i uppdrag att se över hur det lokala brottsförebyggande arbetet fungerar och lämna förslag på hur det kan förbättras.

 206. 2015-03-24

  Under perioden 1975–2013 dömdes totalt 326 personer till livstids fängelse. Antalet livstidsdomar per år ökade kraftigt fram till mitten av 00-talet, för att sedan minska. För dem som fått livstidsstraffet omvandlat till ett tids­bestämt straff har strafftiden blivit längre under de senaste 20 åren. Det framkommer i en ny kortanalys som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.

 207. 2015-03-24

  Ett mål för polisens nya organisation är att öka tryggheten i samhället, inte minst genom dialog med medborgarna. Aktuella frågor är bland annat hur man kan förebygga social oro, förutse människors agerande vid upplopp och utveckla lokalt arbete mot våldsbejakande extremism. Detta står också i fokus under konferensen Råd för framtiden , som arrangeras av Brottsförebyggande rådet (Brå).

 208. 2015-03-23

  Brå stödjer kunskapsbaserat lokalt brottsförebyggande arbete och sedan tre år ges det ekonomiska stödet nästan uteslutande till utvärderingar – en viktig del av den kunskapsbaserade processen. En verksamhet som fått stöd är Konsultationsteamet i Malmö som hjälper personer att lämna ett kriminellt liv.

 209. 2015-03-20

  En handbok i SMADIT-metoden har tagits fram i samverkan mellan polisregion Bergslagen, Örebro universitet och Örebro läns landsting.

 210. 2015-03-17

  Extremistiskt våld kanske planeras på nätet, men det drabbar ett lokalt geografiskt område. Därför behövs lokala aktörer för att motarbeta det. Det säger Daniel Norlander, huvudsekreterare åt Mona Sahlin, nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism.

 211. 2015-03-16

  Utredningstiden för brott har minskat, särskilt för misshandel. Däremot har tingsrätts­tiden från åtal till dom ökat totalt sett, med undantag för stöld. Utredningstiden för ungdomsbrott har minskat under perioden och är för första gången kortare än för vuxna. Det framkommer i en ny rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.

 212. 2015-03-11

  Brås generaldirektör Erik Wennerström har i dagarna överlämnat sitt betänkande Informations- och cybersäkerhet i Sverige. Utredningen föreslår en strategi och en rad åtgärder för säker information i staten. Genom åtgärderna skulle nivån för informationssäkerhet höjas avsevärt.

 213. 2015-03-10

  Polisen bör fortsätta att utöva tillsyn över handeln med begagnade varor, däremot kan kontanter och checkar med fördel förbjudas som betalningsmedel vid handel med metallskrot. Dessutom bör det krävas tillstånd för att driva skrothandel. Det skriver Brå i ett remissyttrande i dag.

 214. 2015-03-03

  Under 2014 skrev fem glesbygdskommuner och två polismyndigheter en gemensam samverkansöverenskommelse om hur de skulle arbeta brottsförebyggande i framtiden. Vid ett seminarium på Råd för framtiden berättar de ansvariga om nödvändigheten av att samarbeta, i glesbygden, liksom i större städer.

 215. 2015-02-27

  Nu redovisar rättsväsendets myndigheter sina prognoser över verksamhetsvolymerna under perioden 2015–2018. Prognoserna pekar åt att flödet kommer vara oförändrat eller minskande de närmsta åren.

 216. 2015-02-27

  Hotade personer som fått en larmtelefon till låns av polisen känner sig tryggare, oavsett om de behövt använda telefonen eller inte. Däremot saknas enhetliga rutiner för vem som ska få en larmtelefon och hur verksamheten ska följas upp. Det framkommer i en ny rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.

 217. 2015-02-24

  Det finns en fortsatt stark koppling mellan brott och alkoholpåverkan, både för den som utsätter någon för brott och för den som utsätts. Det visar en ny kortanalys från Brå.

 218. 2015-02-16

  Mer resurser till lokalt polisarbete och medborgarlöften som utgår från människors syn på vad som är problem. Man kommer att märka att Polismyndigheten satsar på den lokala nivån och trygghetsskapande arbete, säger Dan Eliasson, rikspolischef.

 219. 2015-02-12

  Vid årsskiftet upphörde 21 länspolismyndigheter för att istället bli en enda Polismyndighet indelad i sju regioner. Det innebär att statistiken över anmälda brott från och med i år utgår från de nya polisregionerna.

 220. 2015-02-10

  Budskapet från Polisen var tydligt under Brås och SKL:s konferens om den nya  polismyndigheten: nu ska samverkan mellan kommun och polis vässas med hjälp av medborgarlöften. Här kan du se filmerna från konferensen.

 221. 2015-02-10

  Idag publicerar Brottsförebyggande rådet, Brå, regionala resultat från Nationella trygghetsundersökningen, NTU. Nu redovisas även siffror från landets sju nya polisregioner.

 222. 2015-02-02

  Det finns tydliga könsskillnader i de typer av nätkränkningar som anmäls till polisen. Flickor hängs ut med bilder medan pojkar hotas med våld. De flesta ärenden läggs dock ner. Det visar en ny rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar idag.

 223. 2015-01-30

  Brå fördelar ekonomiskt stöd till lokala aktörer för utvärdering av deras lokala brottsförebyggande insatser. Årets ansökningar ska skickas in senast den 15 september.

 224. 2015-01-19

  De lokala samordnarna vill på ett enkelt sätt kunna utbyta erfarenheter med andra inom samma område. Det var ett av flera önskemål om stöd som framkom i en undersökning. Därför har Brå redan nu startat ett nätverk för brottsförebyggande aktörer.

 225. 2015-01-15

  I dag publicerar Brottsförebyggande rådet den preliminära statistiken över anmälda brott 2014.

 226. 2015-01-15

  Den nya lagbestämmelsen om olaga förföljelse som infördes 2011 har inte lett till särskilt många anmälningar och andelen fällande domar är liten. Den nya möjligheten att besluta om fotboja för dem som fysiskt överträder ett utvidgat kontaktförbud, har heller inte utnyttjats i någon större utsträckning. Det framkommer i två nya rapporter som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.

 227. 2015-01-13

  Allt fler, och då särskilt unga, uppger att de har stort förtroende för rättsväsendet. Samtidigt minskar oron för att utsättas för brott. Det visar Nationella trygghets­undersökn­ingen (NTU), 2014 som Brottsförebyggande rådet (Brå) presenterar idag.

 228. 2014-12-23

  Nyår är den dag på året då flest misshandelsbrott anmäls. År 2013 rapporterades 457 anmälningar.

 229. 2014-12-22

  Under 2011 drabbades Malmö av en serie mord. Polisen i Skåne inledde operationerna Alfred och Selma där man arbetade med poliser från andra delar av landet samt personal från andra myndigheter. Brå har nu gjort en kvalitativ undersökning av Polisens satsningar.

 230. 2014-12-17

  Polisen utreder fler, men inte alla, grövre brott som begås av barn samtidigt som socialtjänsten relativt sällan utnyttjar möjligheten att begära en polisutredning. Andelen barn som återfaller påverkas inte av om brotten utreds eller inte. Det visar en ny rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar idag.

 231. 2014-12-15

  I Sverige måste man vara 20 år för att köpa alkohol på Systembolaget. I Finland räcker det med att vara 18 år för att få handla på den finska motsvarigheten, Alko. När det gäller att köpa mellanöl som säljs i vanliga matvarubutiker i Finland så räcker det med att vara 16 år. Däremot får den unge inte ta med sig alkoholen över gränsen in i Sverige.

 232. 2014-12-12

  Nu lanserar organisationen Samverkan mot brott en rad utbildningsfilmer om hur man startar och genomför en fungerande grannsamverkan i sitt bostadsområde för att fler ska ansluta sig till konceptet.

 233. 2014-12-05

 234. 2014-12-05

 235. 2014-11-25

 236. 2014-11-12

 237. 2014-11-12

 238. 2014-11-11

 239. 2014-11-07

 240. 2014-11-06

 241. 2014-10-30

 242. 2014-10-29

 243. 2014-10-22

 244. 2014-10-17

  Gärningspersonens kön och ålder, åtminstone för vissa brottstyper, finns att utläsa i statistiken över misstänkta personer, liksom i NTU. Det framgår av en ny kortanalys från Brå.

 245. 2014-10-16

 246. 2014-10-09

 247. 2014-10-02

 248. 2014-10-02

 249. 2014-10-02

 250. 2014-10-01

 251. 2014-09-29

 252. 2014-09-19

 253. 2014-09-12

 254. 2014-09-04

 255. 2014-09-01

 256. 2014-08-21

 257. 2014-07-02

 258. 2014-07-01

 259. 2014-06-23

 260. 2014-06-16

 261. 2014-06-12

 262. 2014-06-09

 263. 2014-05-28

 264. 2014-05-28

 265. 2014-05-23

 266. 2014-05-23

 267. 2014-05-23

 268. 2014-05-21

 269. 2014-05-15

 270. 2014-05-09

 271. 2014-05-08

 272. 2014-04-24

 273. 2014-04-22

 274. 2014-04-08

 275. 2014-03-31

 276. 2014-03-26

  Mellan åren 2005 och 2009 ökade antalet åtalsunderlåtelser betydligt, för att sedan minska fram till 2012. Men vilka faktorer kan ha påverkat användningen av åtalsunderlåtelser under perioden? Brå publicerar i dag en kortanalys för att belysa frågan.

 277. 2014-03-20

  Utredningstiden för misshandelsbrott har minskat de senaste åren, samtidigt har utredningstiderna ökat för andra brottstyper.

 278. 2014-03-19

  Nu är det dags att söka stöd för att utvärdera lokala brottsförebyggande insatser.

 279. 2014-03-19

  Ska du utvärdera ditt brottsförebyggande arbete? Nu finns manualen från EUCPN även på svenska.

 280. 2014-03-17

  Under ett år har polisen i Stockholm och Eskilstuna arbetat med projekt inriktade på platsbaserat brottsförebyggande arbete.

 281. 2014-03-17

  Kriminalvården skriver samverkansavtal med kommuner och Polisen i Halland. Samarbete och gemensam planering inför frigivning ska minska återfall bland unga dömda.

 282. 2014-03-17

  Laholms kommun, Polisen och Kriminalvården har kommit överens om att tillsammans arbeta förebyggande mot återfall i brott. Det var det regionala utvecklingsseminariet som Brå anordnade under våren 2013 som blev den tändande gnistan, menar Kenth Ahlin på Kriminalvården.

 283. 2014-03-14

  Sedan straffen för allvarliga våldsbrott skärptes 2010, har längden på utdömda straff för grov misshandel ökat med i snitt två månader.

 284. 2014-02-27

  Idag har regeringen gett Brå i uppdrag att kartlägga bedrägeribrott.

 285. 2014-01-31

  Det kunskapsbaserade brottsförebyggande arbetet behöver förbättras. Det visar bland annat den utvärdering av polisen och kommunens samverkan och som Brå publicerade i december.

 286. 2014-01-30

  Riksrevisionen har fattat beslut om att inleda en förstudie om samhällets brottsförebyggande insatser vid frigivning av personer som suttit på anstalt eller sluten ungdomsvård.

 287. 2014-01-24

  Korruption hos myndigheter är inte så vanlig, men en enda tjänsteman kan ändå orsaka stor skada för samhället.

 288. 2014-01-23

  Brås Nationella trygghetsundersökning (NTU) är den viktigaste pusselbiten för att få en korrekt bild av utsattheten för brott och människors upplevelse av otrygghet. Den ger också en bild av människors förtroende för – och erfarenhet av – rättsväsendet.

 289. 2014-01-21

  Idag publicerar Brottsförebyggande rådet, Brå, regionala resultat från Nationella trygghetsundersökningen, NTU.

 290. 2014-01-16

  Idag publicerar Brottsförebyggande rådet den preliminära statistiken över anmälda brott 2013.

 291. 2014-01-13

  Andelen otrygga har minskat från 21 till 15 procent de senaste sju åren. Dock känner sig nära var fjärde kvinna otrygg när hon är ute ensam på kvällen.

 292. 2013-12-20

  Tio ansökningar har beviljats ekonomiskt stöd från Brå för att utvärdera brottsförebyggande insatser. Gemensamt för de flesta insatser är att de bygger på samverkan och riktar sig mot unga eller unga vuxna.

 293. 2013-12-20

  Bättre inledande utredningsinsatser och tydligare prioritering mellan olika kärnuppgifter kan leda till att personuppklaringen av mängdbrott ökar. Det framkommer i rapporten ”Polisers syn på utredning av mängdbrott”.

 294. 2013-12-13

  Fickstölder är vanligt i samband med julhandeln. Men i år varnar Polisen också för nätbedrägerier, en följd av att allt fler väljer att köpa klapparna på nätet. På nyårsafton stundar årets mest våldsamma dygn.

 295. 2013-12-12

  Brås frågeundersökningar och statistiken över anmälda brott ger en samstämmig bild av att stöldbrotten har minskat de senaste åren. Detta är fortsättningen på en längre tids nedgång som började i slutet av 90-talet.

 296. 2013-12-12

  Cykel- och bilstölder minskar, medan utsattheten för bedrägeri ökar. Brottsligheten varierar också över årstiderna visar en ny kortanalys från Brå.

 297. 2013-12-12

  Relationsvåldscentrum i Stockholm blev på onsdagen prisat som bästa brottsförebyggande verksamhet i Europa. Prissumman på 10 000 euro, delades ut i Vilnius, Litauen, som är ordförandeland i EU.

 298. 2013-12-11

  Relationsvåldscentrum i Stockholm blev på onsdagen prisat som bästa brottsförebyggande projekt i Europa.

 299. 2013-12-09

  I dag, den 9 december, är den internationella dagen mot korruption. När korruptionsskandalerna avlöser varandra i media får många bilden av att Sverige blir allt mer korrumperat. Men frågan är om det stämmer, skriver Lars Korsell, som forskar i ämnet på Brå.

 300. 2013-12-02

  Sverige behöver en nationell strategi för att hantera säkerhet och hot på internet. Brås generaldirektör Erik Wennerström har i dag fått uppdraget att leda utredningen.

 301. 2013-11-22

  Under konferensen Råd För Framtiden höll Brå ett seminarium där de brottsförebyggande aktörerna spelade en viktig roll. Diskussionerna utmynnade i att det efterfrågades politiska prioriteringar när det gäller det brottsförebyggande arbetet.

 302. 2013-11-14

  Brå har fått i uppdrag att kartlägga polisanmälda hot och kränkningar på internet. I uppdraget ingår att ge en utvecklad bild av kränkningarna och vilka som utsätts, samt att identifiera problem i rättsväsendets arbete med att utreda och lagföra brotten på området och ge förslag på åtgärder och förbättringar.

 303. 2013-11-13

  Brå har svarat Justitiedepartementet på en remiss om skydd av personuppgifter för hotade och förföljda personer.

 304. 2013-11-11

  Relationsvåldscentrum (RVC) i Stockholm vann idag den svenska brottsförebyggande deltävlingen i European Crime Prevention Award, ECPA. Verksamheten har bidragit till att fler ärenden av våld i nära relationer leder till åtal och att samverkan mellan polis och socialtjänst har blivit mer effektiv.

 305. 2013-11-11

  Relationsvåldscentrum i Stockholm vann i dag den svenska brottsförebyggande tävlingen European Crime Prevention Award, ECPA. Verksamheten har bidragit till att fler ärenden av våld i nära relationer leder till åtal och att samverkan mellan polis och socialtjänst har blivit mer effektiv.

 306. 2013-11-11

  Att förebygga och bekämpa organiserad brottslighet är inte bara en nationell eller regional fråga. All brottslighet är lokal och behöver förebyggas lokalt. Det är ett av ämnena på konferensen Råd för framtiden som arrangeras av Brottsförebyggande rådet, Brå med start idag.

 307. 2013-11-07

  Stockholmspriset i kriminologi går i år till Daniel Nagin och Joan Petersilia vars arbete bidragit till en förändring av användandet av fängelser och frivård.

 308. 2013-11-05

  Utsattheten för brott har minskat över de senaste sju åren. För vissa grupper som ensamstående föräldrar, personer som bor i lägenhet och personer med utrikes födda föräldrar är utsattheten dock fortfarande hög.

 309. 2013-11-04

  Samverkan har länge varit en angelägenhet mellan närpolisen och kommunen och främst rört den brottsförebyggande verksamheten. Nu krävs en högre ambitionsnivå med samverkan, menar Mats Löfving, länspolismästare i Stockholms län.  

 310. 2013-11-04

  Våld i nära relationer är årets tema för den brottsförebyggande tävlingen ECPA. Fem bidrag har inkommit till den svenska tävlingen. Flera av bidragen är väl utvärderade och kan visa på resultat – ett viktigt kriterium för att vinna.

 311. 2013-10-31

  Brå har inrättat en funktion för analys av brottsutvecklingen och rättsväsendets verksamhetsresultat.

 312. 2013-10-25

  På måndag den 28 oktober finns Brå på plats på Skolforum, Stockholmsmässan för att visa upp nytt material från skolsajten Brottsrummet.se.

 313. 2013-10-24

  Det finns inga aktuella nationella siffror över antalet illegala vapen i Sverige eller antalet skjutningar på öppen gata mellan kriminella. Men verksamma polisers bild är att antalet skjutningar i storstäderna har ökat de senaste tio åren. Kriminellas tillgång till vapen kan också vara en delförklaring till den senaste tidens skjutningar på allmän plats.

 314. 2013-09-30

  Analysera risken och sårbarheten för korruption i din organisation. Förbättra ditt kontrollsystem i relation till resultatet, uppmanar Brå i sin senaste rapport om korruption

 315. 2013-09-19

  Första halvåret 2013 personuppklarades 110 000 brott, vilket är en minskning med 15 500 brott eller 12 procent jämfört med samma period 2012.

 316. 2013-09-18

  Polisens och kommunens brottsförebyggande arbete ska utvecklas och samverkan fördjupas. Det framgår av budgetpropositionen för 2014 som presenterades i dag.

 317. 2013-09-18

  Antalet anmälda fall av misshandel utomhus har minskat de senaste åren. Utvecklingen är en del av en trend som även stödjs av undersökningar och siffror från sjukvården.

 318. 2013-09-02

  Regeringen föreslår att livstids fängelse ska utgöra normalstraffet för mord.

 319. 2013-08-23

  Samverkan behöver startas tidigt, redan under påföljden och bli betydligt mer effektiv i samband med frigivningen. Det är två slutsatser som kommit fram ur Brås serie av regionala utvecklingsseminarier på temat samverkan för att förebygga återfall i brott.

 320. 2013-08-07

  Polisen är i huvudsak nöjd med kameraövervakningen på Medborgarplatsen och Stureplan. Dock behöver tekniken och informationen förbättras.

 321. 2013-07-11

  Antalet anmälda brott minskade med 2 procent under det första halvåret 2013 jämfört med motsvarande period föregående år.

 322. 2013-07-02

  Tjänstemän inom stat eller kommun som har en central roll när det gäller upphandling är en riskgrupp för korruption.

 323. 2013-06-27

  Antalet polisanmälningar med identifierade hatbrottsmotiv har minskat med sex procent sedan 2008.

 324. 2013-06-19

  Avgörande för om någon ska kunna lagföras för brottet kontakt med barn i sexuellt syfte (även kallat grooming), är tidpunkten för polisanmälan. Men som lagbestämmelsen är utformad i dag så fungerar den inte för att skydda barn mot sexuella kontakter.

 325. 2013-06-18

  Det kan i vissa fall vara effektivare att låta den ansvariga myndigheten själv besluta om sanktionsavgifter, utan att behöva gå via polis och åklagare. I dagarna lämnade straffrättsutredningen in sitt betänkande till regeringen. 

 326. 2013-06-17

  Debattartikel som publicerades i Dagens Juridik den 17 juni 2013. Skriven av Lars Korsell, Johanna Skinnari och Daniel Vesterhav som forskar om organiserad brottslighet på Brå.

 327. 2013-06-14

  Hur bemöter domstolarna vittnen, målsägare och tilltalade? Och vad har dessa grupper själva för uppfattning? Det är frågor som Brå besvarar i en ny rapport.

 328. 2013-06-10

  Det är aldrig för tidigt och aldrig för sent att sätta in åtgärder, sade årets kriminologipristagare David Farrington vid öppningen av the Stockholm Criminology Symposium 2013.

 329. 2013-06-10

  På tisdagen tar professor David P. Farrington emot ett av världens främsta pris i kriminologi, The Stockholm Prize in Criminology, för sin brottsförebyggande forskning.

 330. 2013-06-05

  Den 13 september är det sista ansökningsdag för Brås stöd till aktiviteter som ökar kunskapen om lokalt brottsförebyggande arbete.

 331. 2013-06-05

  I slutet av augusti ska tävlingsbidragen vara inne till den europeiska brottsförebyggande tävlingen ECPA. Erfarenheter från tidigare deltagare visar att tävlingen kan ge det lokala arbetet ett uppsving.

 332. 2013-06-03

  I och med nya riktlinjer för antalsräkning av brott har Brå arbetat om publikationen Kodning av brott som nu byter namn till Klassificering av brott.

 333. 2013-05-31

  Mycket av kommunernas brottsförebyggande arbete är inriktat på barn och ungdomar. På senare tid har intresset för insatser för unga vuxna ökat.

 334. 2013-05-31

  Satsningen på 20 000 poliser har inte gett det stora tillskott av arbetskraft som man kunnat tro. Det visar Brås nya utvärdering.

 335. 2013-05-30

  Under 2012 fattades 130 000 lagföringsbeslut, vilket är en minskning med 5 procent jämfört med året innan.

 336. 2013-05-07

  Den samlade kunskapen om trygghetsvandringar som har utvecklats i Göteborgs Stad förvaltas nu av Brå.

 337. 2013-05-07

  Brå har fått i uppdrag att utvärdera de senaste årens ändringar i lagen som berör utredningar av brott begångna av barn under 15 år.

 338. 2013-04-17

  "För att minska återfallen tar Brå och Kriminalvården ett nytt grepp för att öka samverkan med polis, socialtjänst och andra aktörer" skriver Erik Wennerström på DN Debatt.

 339. 2013-04-12

  Stockholm, Västra Götaland och Skåne har över tid haft en större andel personer som utsatts för brott och som upplevt otrygghet jämfört med övriga landet.

 340. 2013-04-11

  FN:s riktlinjer framhåller att brottsförebyggande arbete ska bygga på en lokal kartläggning och problemformulering, och utföras i samverkan mellan alla lokala aktörer som berörs.

 341. 2013-04-11

  Under de senaste decennierna har brottsoffers rättigheter stärkts, anser Gudrun Nordborg på Brottsoffermyndigheten.

 342. 2013-04-03

  Anklagelser om brott ska kunna prövas inom rimlig tid och med högre kvalitet. Därför vill Regeringens utredare öka parternas inflytande och medverkan i processen samt förtydliga domarens, åklagarens och den tilltalades roll i brottmålet.

 343. 2013-03-27

  Under 2012 kunde 68 fall av dödligt våld konstateras. Det är en minskning med 13 fall jämfört med föregående år.

 344. 2013-03-27

  Den fysiska miljön och bemötandet får högt betyg av de kvinnor som har kontakt med koncept Karin i Malmö; ändå deltar inte så många som önskvärt i polisutredningarna

 345. 2013-03-25

  Rättsväsendets handläggningstider för misshandel, våldtäkt, stöld, rån och utpressning minskade med 17 procent mellan 2008 och 2010.

 346. 2013-03-21

  FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon har utsett Brås generaldirektör Erik Wennerström till att vara medlem i insynsrådet för HEUNI.

 347. 2013-03-20

  I Sverige har det lokala brottsförebyggande arbetet utvecklats genom en växelverkan mellan lokala aktörer och den statliga myndigheten Brå. Nu presenteras den svenska modellen vid en internationell konferens i Tyskland.

 348. 2013-03-15

  Ungdomsbrottsligheten minskar, ungdomar som begår brott blir äldre och färre ungdomar utsätts för brott. Det är några tendenser som kan utläsas ur Brås statistik.

 349. 2013-03-08

  Svenskarna är överlag trygga, men många kvinnor känner sig otrygga när de är ute på kvällen, och kvinnliga politiker utsätts oftare än sina manliga kolleger för upprepade trakasserier.

 350. 2013-03-04

  Ett lokalt perspektiv är viktigt när Polisen ska gå från många myndigheter till en. Det anser Thomas Rolén, som leder arbetet med att bilda nya Polismyndigheten.

 351. 2013-03-01

  Volymerna hos Polisen beräknas öka något fram till 2016, volymerna hos Åklagarmyndighetenen och Sveriges Domstolar beräknas vara i stor sett oförändrad medan antalet klienter inom Kriminalvården beräknas minska.

 352. 2013-02-26

  Ungdomar i nionde klass begår allt färre brott, och främst minskar snatteri, stöld och skadegörelse.

 353. 2013-02-20

  Nu startar Brå årets undersökning om brott mot landets förtroendevalda. Kartläggningen, Politikernas trygghetsundersökning (PTU), presenterades för första gången förra året.

 354. 2013-02-18

  I början av februari träffas de 13 verksamheter som beviljats ekonomiskt stöd från Brå för ett uppstartsseminarium. Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet i Göteborgs Stad  är ett av dem.

 355. 2013-02-18

  Polisen gör relativt omfattande utredningsinsatser vid butiksrån och många brott klaras upp jämfört med andra brott. Men det finns delar av utredningsarbetet som skulle kunna förbättras.

 356. 2013-02-13

  Att kommun och polis tecknar överenskommelser om samverkan har lett till att de samarbetar bättre. Däremot är det mer oklart om arbetet utifrån överenskommelserna har lett till minskad brottslighet.

 357. 2013-02-08

  Temat för årets European Crime Prevention Awards är Förebygga våld i nära relationer. Myndigheter och organisationer som har utvärderat sina insatser kan tävla.

 358. 2013-02-04

  Regeringen föreslår att fler fall av sexuella utnyttjanden kriminaliseras som våldtäkt genom att begreppet "hjälplöst tillstånd" ersätts av det vidare begreppet "särskilt utsatt situation".

 359. 2013-02-01

  Utredningen om skärpningar i vapenlagstiftningen föreslår bland annat att det maximala straffet för grovt vapenbrott höjs.

 360. 2013-01-17

  Knappt 1,4 miljoner brott anmäldes under 2012, vilket är en minskning med 1 procent jämfört med året innan.

 361. 2013-01-16

  Brås hemsida har blivit nominerad till årets bästa webbplats i kategorin samhällskommunikation.

 362. 2013-01-15

  Utsatthet och upplevd trygghet skiljer sig åt mellan könen, men allt fler ändå uppger att de känner sig trygga när de går ut sent på kvällen. Det visar undersökningen NTU 2012.

 363. 2013-01-14

  Den 20 december 2012 införde Brå sammantaget 38 nya brottskoder. Bland de nya koder som infördes finns djurplågeri, stöld av diesel samt olika former av brott mot dopningslagen.

 364. 2013-01-08

  Brå tar avstamp i ny strategi för att förstärka sin roll som kunskapscentrum i rättsväsendet.

 365. 2012-12-14

  Nu är en av Brås mest lästa och använda produkter, Brottsutvecklingen i Sverige, här i ny utgåva. Sedan slutet av 1970-talet har Brå gett ut rapporten.

 366. 2012-12-14

  Anmälningar om villainbrott och misshandel ökar, medan färre kör alkoholpåverkade. Det är en del av innehållet i rapporten Brottsutvecklingen i Sverige 2008-2011.

 367. 2012-12-13

  Bedrägeribrotten är den nya, moderna typen av stöldbrott, som uppkommit för att möjligheterna att begå bankrån eller bilstölder har minskat.

 368. 2012-12-13

  Tretton lokala aktörer har beviljats stöd för kunskapsutveckling runt brottsförebyggande aktiviteter.

 369. 2012-12-10

  Många av landets politiker har blivit utsatta med anledning av sitt förtroendeuppdrag. Det visar en unik studie från Brå.

 370. 2012-12-07

  Nu fokuserar Brå på att ytterligare utveckla det lokala arbetet.

 371. 2012-12-06

  Totalt 41 procent av samtliga återfaller i brott inom tre år. I regel sker återfallen förhållandevis snabbt — i de flesta fall redan inom ett år.

 372. 2012-12-06

  Årets vinnare i den europeiska brottsförebyggande tävlingen ECPA blev det danska projektet Din Betjent (Din polis) där man genomfört försök med lokala poliskontor i Köpenhamn.

 373. 2012-11-06

  Sekretesslagstiftningen lägger hinder i vägen för effektiv samverkan kring unga i riskzonen. Det menar Polisen som har utvärderat försök med sociala insatsgrupper.

 374. 2012-11-06

  Det blir allt vanligare att privatpersoner polisanmäler när de har utsatts för brott. För vissa brottstyper är anmälningsbenägenheten dock fortfarande mycket låg.

 375. 2012-10-26

  Brå har på uppdrag av regeringen utvecklat statstiken över återfall i brott.

 376. 2012-10-25

  Projektet Grannsamverkan i flerfamiljshus i Halland vann idag den svenska brottsförebyggande tävlingen European Crime Prevention Award, ECPA.

 377. 2012-10-25

  Projektet Grannsamverkan i flerfamiljshus i Halland vann i dag den svenska brottsförebyggande tävlingen European Crime Prevention Award, ECPA.

 378. 2012-10-22

  En effektiv och individanpassad samverkan är nödvändig i det återfallsförebyggande arbetet.

 379. 2012-10-22

  I media beskrivs de gängkriminella ofta som blodtörstiga och livsfarliga men det är inte hela bilden. Det menar AnnCha Björnklint från Frivården i Sollentuna.

 380. 2012-09-25

  Utpressning är vanligare inom kontantintensiva branscher, där svartarbete förekommer och där det finns kontaktytor mot kriminella.

 381. 2012-09-20

  Under första halvåret 2012 personuppklarade polis och åklagare 125 000 brott vilket är en minskning med 1 procent jämfört med samma period förra året.

 382. 2012-09-12

  Regeringen satsar på utveckling av rättsväsendet genom mer pengar till Brå.

 383. 2012-09-04

  David Farrington har tilldelats kriminologipriset the Stockholm Prize in Criminology för sin banbrytande forskning om vikten av tidiga brottspreventiva insatser.

 384. 2012-09-04

  Regeringen vill öka möjligheterna för socialtjänsten att lämna uppgifter om unga i riskzonen till polisen.

 385. 2012-08-31

  Sedan 2011 arbetar Polisen med ett regeringsuppdrag som handlar om att vidta åtgärder mot livsstilskriminellas brottslighet.

 386. 2012-08-31

  Under de senaste åren har flera skolor, med hjälp av ekonomiskt stöd från Brå, gjort olika insatser för att komma tillrätta med olika problem.

 387. 2012-08-31

  Lokalt polisarbete (Community policing) är temat för brottsförebyggande tävlingen ECPA, European, Crime Prevention Award.

 388. 2012-08-28

  Förutom skillnaden i hur väl medlingen är organiserad, skiljer sig även villkoren för medling enligt en uppföljning som Socialstyrelsen har gjort.

 389. 2012-08-15

  När våld eller förtryck i nära relationer är hedersrelaterat, används familjens heder som skäl att kontrollera flickan — i enstaka fall är det pojkar som utsätts — med hot eller våld.

 390. 2012-07-12

  Antalet anmälda brott ökade med 1 procent under det första halvåret 2012 jämfört med motsvarande period föregående år.

 391. 2012-07-03

  Riksantikvarieämbetet (RAÄ) har uppmärksammat att antalet ansökningar om utförsel av kulturföremål har minskat mycket.

 392. 2012-06-29

  Gör reglerna om buggning och preventiva tvångsmedel permanenta. Det föreslår regeringens utredare i ett betänkande.

 393. 2012-06-29

  Cykelstölder, fickstölder och misshandel utomhus är brott som ökar på sommaren. Det gör även brott som är relaterade till sommaraktiviteter, som sjöfylleri och båtstölder.

 394. 2012-06-28

  Antalet polisanmälningar med identifierade hatbrott ökade med 7 procent under 2011 jämfört med året innan, till drygt 5 490. Mest ökade hatbrott med antireligiösa motiv, 18 procent.

 395. 2012-06-15

  Klienter och övervakare har överlag positiva erfarenheter av systemet med frivilliga stödpersoner i frivården — så kallade lekmannaövervakare.

 396. 2012-06-12

  Risken att utveckla depression och framför allt att begå brott senare i livet är signifikant högre för den ungdom som mobbar, och den som blir mobbad löper ökad risk att bli deprimerad.

 397. 2012-06-11

  På tisdagen mottar professor Jan van Dijk världens främsta pris i kriminologi, The Stockholm Prize in Criminology.

 398. 2012-06-05

  Brå:s kunskap och erfarenheter kommer till nytta när rättsväsendet står inför nya utmaningar. Det menar generaldirektören Erik Wennerström.

 399. 2012-06-05

  Engelsmännen står inför samma utmaningar som vi gör i Sverige — frivården ska uppfattas som ett trovärdigt straff samtidigt som insatserna ska förebygga fortsatt brottslighet.

 400. 2012-05-31

  Omkring 41 procent återföll i nytt lagfört brott inom tre år efter en lagföring eller frigivning. Störst risk för återfall finns bland dem som är brottsbelastade sedan tidigare.

 401. 2012-05-28

  Modellen Mosaik gör det möjligt att jämföra vad olika förebyggande insatser kostar och också räkna fram långsiktiga vinster av en insats.

 402. 2012-05-28

  Det började så bra, men efter ett år fick projektet, som skulle sträcka sig till 2013, avslutas i förtid.

 403. 2012-05-25

  Nu är det dags att fundera på deltagande i 2012 års brottsförebyggande tävling.

 404. 2012-05-24

  Flest brott anmäls i Stockholm, i Göteborg uppger flest att de är utsatta för misshandel och Malmö har högst andel invånare som lever i social och ekonomisk utsatthet.

 405. 2012-05-23

  Sök Brå:s ekonomiska stöd till lokalt brottsförebyggande arbete senast den 15 september 2012.

 406. 2012-05-23

  Scouterna erbjuder en gratis webbkurs som riktar sig till vuxna som arbetar med barn och unga.

 407. 2012-05-02

  Genom att identifiera på vilka platser i skolan som brott och problembeteenden förekommer går det också att sätta in effektiva åtgärder.

 408. 2012-04-27

  Brå har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en nationell kartläggning av brott i nära relationer.

 409. 2012-04-27

  Färre stölder i kyrkorna och möjlighet till jobb för långtidsarbetslösa, det var syftet när Sensus slog två flugor i en smäll och startade sitt kyrkoprojekt.

 410. 2012-04-24

  En framgångsfaktor för att minska våld och mobbning i skolan, ligger i att identifiera de mest våldsutsatta platserna.

 411. 2012-04-12

  Regeringen har gett Brå i uppdrag att utvärdera de senaste årens satsning på Polisen.

 412. 2012-04-12

  Utpressning är vanligare bland personer som är bekanta än bland dem som inte känner varandra, visar en ny rapport från Brå.

 413. 2012-04-04

  Kunskapen om hedersrelaterat våld är ojämn inom Polisen. Det visar en rapport som Brå tagit fram i samarbete med Polisen.

 414. 2012-04-03

  Samhällstjänst är överlag ett bra och fungerande alternativ till fängelse, visar en ny studie från Brå.

 415. 2012-04-02

  Områden med lokala poliskontor har haft en positiv utveckling. Men poliserna saknar ibland en gemensam problembild och konkreta mål.

 416. 2012-03-30

  Det vanligaste scenariot vid en anmälan om misshandel utomhus där en ung person misstänks är att två jämnåriga pojkar har kommit i konflikt med varandra under en sen helgkväll på allmän plats.

 417. 2012-03-30

  År 2011 konstaterades 81 fall av dödligt våld i Sverige, vilket är en minskning jämfört med 2010 då 91 fall konstaterades.

 418. 2012-03-30

  Under 2011 registrerades 122 000 personer som skäligen misstänkta för brott, en minskning med 3 procent jämfört med föregående år.

 419. 2012-03-30

  Trots ett särskilt skyndsamhetskrav vid utredningar av ungdomsbrott tar det i många fall längre tid för rättsväsendet att hantera ungdomsbrott.

 420. 2012-03-22

  Brå har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga brottsligheten och tryggheten i de tre storstäderna.

 421. 2012-03-20

  Statistik kan vara ett sätt att få igång och stimulera diskussionerna om den lokala situationen i kommunen.

 422. 2012-03-20

  Idag påbörjas en unik undersökning om brott mot politiker.

 423. 2012-03-07

  Antalet inkommande ärenden inom rättsväsendet beräknas öka fram till 2015. Dock väntas antalet fängelsedömda att minska.

 424. 2012-02-24

  I Örebro genomförs flera föreläsningar om kriminologi och brottsprevention under våren 2012.

 425. 2012-02-22

  Trygghetsundersökningen NTU 2011 visar att andelen otrygga har minskat från 21 till 16 procent de senaste åren. Dock känner sig var fjärde kvinna otrygg när hon är ute ensam på kvällen.

 426. 2012-02-22

  Var fjärde kvinna känner sig otrygg när hon är ute ensam på kvällen enligt trygghetsundersökningen NTU 2011.

 427. 2012-02-21

  Riktlinjerna för Brå:s ekonomiska stöd år 2012 är nu klara och i år har väsentliga förändringar gjorts.

 428. 2012-02-21

  I vår håller Brå en workshop om kartläggning, dokumentation, uppföljning och utvärdering av lokalt brottsförebyggande arbete.

 429. 2012-02-07

  De ungdomar som tidigt döms för rån, tillgrepp av motorfordon samt hot och våld mot tjänsteman, ligger särskilt i riskzonen för fortsatt brottslighet.

 430. 2012-02-07

  Ungdomar som tidigt döms för rån, tillgrepp av motorfordon samt hot och våld mot tjänsteman, ligger i riskzonen för fortsatt brottslighet.

 431. 2012-02-06

  Enligt en nyligen publicerad utvärdering av grannsamverkan i två områden med hyreshus har brottsligheten i områdena minskat.

 432. 2012-02-06

  Botkyrka kommun utsågs den 31 januari till Årets Grannsamverkankommun år 2011.

 433. 2012-02-01

  — Det är en stor förmån och ett mycket spännande uppdrag att få leda Brå — en av Sveriges ledande kunskapsorganisationer, säger Erik Wennerström.

 434. 2012-01-26

  Brå har tillsammans med Rikspolisstyrelsen utvecklat grannsamverkan för att möta de utmaningar som kan finnas i områden med flerfamiljshus där utsattheten för brott är stor.

 435. 2012-01-12

  Drygt 1,4 miljoner brott anmäldes under 2011, vilket är en ökning med 3 procent jämfört med året innan.

 436. 2012-01-09

  Det tyska anti-mobbningsprogrammet Fairplayer vann den brottsförebyggande tävlingen ECPA 2011.

 437. 2011-12-15

  Den myndighetsgemensamma satsningen mot grov organiserad brottslighet är en lämplig form att arbeta mot grov organiserad brottslighet.

 438. 2011-12-15

  Nu lanserar SVT satsningen Brottspejl med siffror från Brå.

 439. 2011-12-06

  En kombination av enkla åtgärder kan minska risken för rån i butik.

 440. 2011-11-30

  Brå har haft regeringens uppdrag att följa upp och utvärdera regeringens handlingsplan mot prostitution.

 441. 2011-11-24

  Regeringen har utsett Erik Wennerström till ny generaldirektör för Brottsförebyggande rådet.

 442. 2011-11-17

  2012 års Stockholm Prize in Criminology går till den holländske forskaren Jan van Dijk för hans arbete med brottsofferundersökningar.

 443. 2011-11-15

  Hösten 2011 har 24 ansökningar beviljats ekonomiskt stöd.

 444. 2011-11-14

  Vissa platser är mer utsatta för brott än andra, så kallade hot spots. Det finns goda förutsättningar för Polisen att koncentrera det brottsförebyggande arbetet mot dessa platser.

 445. 2011-11-09

  Andelen personer i befolkningen som uppger att de utsatts för brott har minskat de senaste fem åren. Det visar en delrapport från NTU.

 446. 2011-11-03

  Upplopp och våld är ord som ofta återkommer i medier i samband med vissa bostadsområden. Men frågan om segregation är mer komplex än så menar Roger Andersson.

 447. 2011-10-27

  En stor del av ökningen av den anmälda barnmisshandeln beror på att personal inom förskola och skola i större utsträckning anmäler misstänkta fall.

 448. 2011-10-17

  Tyresö kommuns projekt Ung Tunnel vann idag den svenska uttagningen i den brottsförebyggande tävlingen European Crime Prevention Award, ECPA.

 449. 2011-10-17

  Tyresö kommuns projekt Ung Tunnel vann idag den svenska uttagningen i den brottsförebyggande tävlingen ECPA.

 450. 2011-09-26

  För första gången finns nu helt jämförbara data som det gör det möjligt att studera det dödliga våldet i tre europeiska länder.

 451. 2011-09-22

  Under första halvåret 2011 personuppklarade polis och åklagare 127 000 brott.

 452. 2011-09-22

  Första halvåret 2011 personuppklarades knappt 127 000 brott, vilket är samma nivå som första halvåret 2010.

 453. 2011-09-20

  Antalet butiksrån i Sverige har under stora delar av 00-talet ökat. En butik som redan tidigare utsatts löper relativt stor risk att drabbas igen.

 454. 2011-09-15

  Det finns personer som samtidigt begår bidragsbrott och skattebrott. Visserligen är denna dubbla kriminalitet ovanlig, men särskilt allvarlig eftersom den riktar sig mot två system.

 455. 2011-09-01

  Ungdomstjänst har på kort tid blivit den vanligaste påföljden genom dom och andelen ungdomar som döms till böter eller vård har minskat kraftigt.

 456. 2011-08-29

  Storskaliga skattebrott kräver ofta att ett flertal personer är inblandade som organisatörer och medhjälpare.

 457. 2011-07-21

  Hans Abrahamsson är docent i Freds- och Utvecklingsforskning vid Göteborgs Universitet.

 458. 2011-07-07

  Den preliminära statistiken visar att det under det första halvåret 2011 totalt anmäldes cirka 674 000 brott, 1 procent fler brott jämfört med förra året.

 459. 2011-06-30

  Totalt sett minskade antalet identifierade hatbrott något 2010 jämfört med året innan, till 5 140 anmälda hatbrott.

 460. 2011-06-27

  Under senare år har trenden varit att villainbrott sker under de mörka månaderna på senhösten. Västkusten står för hälften av landets anmälda villainbrott under perioden oktober till december.

 461. 2011-06-22

  Intressanta projekt, nätverksträffar och andra aktiviteter har beviljats ekonomiskt stöd från Brå.

 462. 2011-06-20

  Programmet för konferensen Råd för framtiden den 17—18 oktober år 2011 är klart.

 463. 2011-06-20

  I årets upplaga av Stockholm Criminology Symposium var det särskilt fokus på hur man får kriminella att sluta begå brott.

 464. 2011-06-14

  I en unik studie kunde två amerikanska forskare, John Laub och Robert Sampson, följa en stor grupp män genom livet. Materialet gav möjligheten att ställa frågan: Vad får människor att sluta begå brott?

 465. 2011-06-13

  Ändringarna i våldtäktslagstiftningen har haft effekt och polisen registrerar nu fler typer av händelser som misstänkta våldtäkter mot barn.

 466. 2011-06-13

  Vid omvälvande vändpunkter i livet kan även tungt kriminella personer sluta sin brottsliga bana.

 467. 2011-05-31

  Under 2010 fattades totalt 138 000 lagföringsbeslut, vilket är en minskning med 2 procent jämfört med året innan.

 468. 2011-05-19

  Antal återfall bland ungdomar som för första gången anmälts för brott minskade något av 48-timmars-insats, visar forskning från Linköpings universitet.

 469. 2011-05-19

  En snabb insats, samverkan mellan myndigheter och en bra metod — så vill man hindra unga att begå nya brott i Linköping.

 470. 2011-05-17

  Det dödliga våldet, det vill säga mord, dråp och vållande till annans död genom misshandel, hör till de brott som skrämmer oss mest. I Sverige har det dödliga våldet minskat visar en ny studie från Brå.

 471. 2011-05-16

  Under fyra dagar kommer några forskare att åka moped mellan gymnasieskolor för att föreläsa om brott och straff.

 472. 2011-05-09

  Statens folkhälsoinstitut har nyligen kompletterat den tidigare publicerade Handbok i tillsyn så att den stämmer överens med dagens lagstiftning.

 473. 2011-04-29

  Penningtvättsregistret är en värdefull informationskälla för att upptäcka kriminell verksamhet. Det skulle emellertid kunna utnyttjas bättre.

 474. 2011-04-29

  De brottsbekämpande myndigheterna utnyttjar inte penningtvättregistrets fulla potential.

 475. 2011-04-27

  Morden har minskat med omkring 25 procent de senaste tjugo åren. Framför allt gäller det de alkoholrelaterade fallen.

 476. 2011-04-26

  Brottsrummet.se är en skolsajt som Brå driver för att höja kunskapen om brott och brottslighet bland unga.

 477. 2011-04-13

  Det är betydligt vanligare att män är våldsamma än att kvinnor är det, oavsett om våldet är sexualiserat eller om det rör sig om andra former.

 478. 2011-04-07

  I en ny avhandling görs ett försök att förstå våld mellan ungdomar.

 479. 2011-04-04

  För första gången har det gjorts en jämförelse av den anmälda brottsligheten i ett antal stadsdelar med utbrett utanförskap.

 480. 2011-04-01

  Brå och Rikspolisstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att tillsammans beskriva polisens strategiska brottsförebyggande arbete och hur det kan förbättras. Ett led i det arbetet är att gå igenom de samverkansavtal som ingåtts mellan kommun och polis i mer än 200 av landets kommuner.

 481. 2011-03-31

  Förra året klarade polis och åklagare upp 39 procent av samtliga anmälda brott och vid knappt hälften av fallen kunde en person bindas till brottet.

 482. 2011-03-31

  Nyligen lanserades Machofabriken, ett arbetsmaterial som ska hjälpa skolorna att minska killars våld mot tjejer.

 483. 2011-03-22

  Nu har flera av de projekt som tidigare beviljats ekonomiskt stöd skickat in sina slutrapporter till Brå.

 484. 2011-03-14

  Organisationen Samverkan mot brott bjuder in till tävling om vilken kommun som är "Årets Grannsamverkankommun 2011".

 485. 2011-02-24

  Antalet inkommade ärenden inom rättsväsendet beräknas öka fram till 2014

 486. 2011-02-18

  Vi blir tryggare, visar den senaste mätningen i Nationella trygghetsundersökningen (NTU) som Brå publicerar i dag. Men inom vissa grupper är tryggheten lägre.

 487. 2011-02-15

  Studier visar att handläggningstiderna vid brottmål ofta är långa och att rättsväsendet ibland har svårt att leva upp till de särskilda krav som ställs på hanteringen av unga lagöverträdare.

 488. 2011-02-10

  Vi blir tryggare, visar den senaste mätningen i Nationella trygghetsundersökning (NTU) som Brå publicerar i dag. Men inom vissa grupper är tryggheten lägre.

 489. 2011-02-01

  En ny handbok ger konkret stöd till Polisen och kommunerna i deras samarbete att förebygga brott.

 490. 2011-01-27

  En ny handbok ger konkret stöd till Polisen och kommunerna i deras samarbete att förebygga brott.

 491. 2011-01-27

  Sedan år 2005 skapar ungdomar i Göteborg en tryggare miljö i staden.

 492. 2011-01-20

  I november 2010 hade stumfilmen världspremiär på biografen Draken i Göteborg.

 493. 2011-01-13

  Knappt 1,4 miljoner brott anmäldes under 2010, vilket är en minskning med 3 procent jämfört med året innan.

 494. 2010-12-22

  Regeringens handlingsplan har ökat kunskapen bland dem som möter våldsutsatta och bidragit till att många verksamheter startats och utvecklats.

 495. 2010-12-19

  Bedrägerier mot äldre är ett stort problem i många länder — så även i Polen. Därför har ett polskt projekt arbetat för att öka säkerheten för äldre personer.

 496. 2010-12-08

  Flera intressanta projekt och utvecklingsaktiviteter har beviljats stöd av Brå.

 497. 2010-12-07

  AIK och Solna kommun ville förbättra stämningen på fotbollsmatcherna. Tillsammans kläckte man idén med Förspel.

 498. 2010-11-26

  Att skapa en tryggare miljö i Linköpings nöjeskvarter var ambitionen för ett projekt på Linköpings universitet.

 499. 2010-11-19

  Brå utvärderar polisarbete inom olika områden och undersöker hur stort förtroende allmänheten har för polisen.

 500. 2010-11-08

  Var fjärde person uppger att de utsattes för ett brott under förra året. Vanligast var hot och trakasserier.

 501. 2010-11-01

  Det europeiska nätverket EUCPN har en kunskapsbank där lokala förebyggande projekt presenteras.

 502. 2010-10-29

  Under 00-talet mer än fördubblades antalet lagföringsbeslut för narkotikabrott.

 503. 2010-10-26

  Skyltar om grannsamverkan är ganska vanliga i villaområden. Men lägenheter i flerfamiljshus är också utsatta för inbrott och den brottsligheten har ökat de senaste åren.

 504. 2010-10-15

  Intresset för volontärer som hjälper polisen blir allt större i Sverige. Brå konstaterar i en ny rapport att verksamheten är lovande.

 505. 2010-10-15

  Det är snart tre år sedan arbetet med volontärer hos Stockholmspolisen övergick från att vara ett försök till att bli en permanent del av verksamheten.

 506. 2010-10-11

  För elfte gången har konferensen Råd för framtiden genomförts, denna gång med temat "Det är inte gratis, men det lönar sig".

 507. 2010-10-08

  Enligt Mia Andersson-Ek kräver en väl genomförd trygghetsvandring tid, engagemang och kunskap.

 508. 2010-10-06

  Boverket har tillsammans med Tryggare Mänskligare Göteborg och Brå tagit fram två skrifter om trygghetsvandringar.

 509. 2010-10-04

  Det blev bostadsbolaget Svenska Bostäders trygghetsprojekt i Järva som i dag vann den svenska uttagningen i den brottsförebyggande tävlingen European Crime Prevention Award, ECPA.

 510. 2010-10-04

  Utsattheten för brott bland Svenska Bostäders hyresgäster har halverats och de boende känner sig tryggare än tidigare. Nu vinner Svenska Bostäders trygghetsarbete i Järva den svenska ECPA-tävlingen 2010.

 511. 2010-09-23

  Under första halvåret 2010 lyckades polis och åklagare personuppklara 126 300 anmälda brott. Det är drygt 1 000 fler än första halvåret i fjol.

 512. 2010-08-26

  Skolprojektet "Våga Vittna Kungsbacka" blev en framgång.

 513. 2010-08-10

  Internet är en arena där unga kan söka kunskap, umgås med sina vänner — och också utforska sin egen sexualitet. Det skapar en risk för sexuell utsatthet.

 514. 2010-07-14

  Nya slutrapporter från projekt som beviljats ekonomiskt stöd har kommit in till Brå.

 515. 2010-07-08

  Under första halvåret 2010 anmäldes 2 procent färre brott jämfört med motsvarande period förra året.

 516. 2010-07-02

  När sommaren kommer ökar antalet anmälda brott. Mest ökar stölderna av cyklar, motorcyklar och båtar, men även vissa typer av våldsbrott blir vanligare.

 517. 2010-07-01

  Antalet hatbrottsanmälningar är stabilt jämfört med föregående år. Under 2009 anmäldes 5 800 hatbrott.

 518. 2010-06-30

  När fängelsedömda ges chansen att utbilda sig inom ett yrke ökar andelen som får arbete.

 519. 2010-06-14

  Polisen kan effektivisera det brottsförebyggande arbetet genom att fokusera sina insatser till väldefinierade, brottsintensiva platser.

 520. 2010-06-09

  Flera intressanta projekt- och utvecklingsstöd har beviljats våren 2010. Fokus är mest inriktat på barn och ungdomar.

 521. 2010-06-03

  Brå:s uppdrag att ta ett första steg i en nationell mobilisering mot organiserad brottslighet på lokal nivå är nu genomfört.

 522. 2010-06-02

  Kriminalvården behöver förbättra dokumentationen inom frivården för att öka förutsättningarna att följa upp vilka åtgärder som fungerar.

 523. 2010-05-31

  Antalet lagföringsbeslut ligger på den högsta nivån sedan början på 2000-talet och majoriteten av ökningen år 2009 består av åklagarbeslut.

 524. 2010-05-21

  Det har anmälts ovanligt många mord hittills i år. Här reder vi ut vad bland annat kriminalstatistiken kan berätta om det dödliga våldet och dess utveckling.

 525. 2010-05-11

  Det går att arbeta effektivt mot organiserad brottslighet på lokal nivå och många fler än polisen kan — och behöver — bidra till att minska den organiserade brottsligheten.

 526. 2010-05-06

  Ett fyrtiotal intagna har fått läsa in sagor för sina barn i projektet Godnattsagor inifrån, som har fått stöd bland annat från Brå.

 527. 2010-05-04

  På den nyöppnade webbplatsen Barnperspektivet.se kan vuxna få stöd och råd för hur de kan hjälpa barn som har det svårt.

 528. 2010-04-28

  Hösten 2009 rapporterades i media om upplopp och bilbränder från Uppsalas miljonprogramsområde Gottsunda.

 529. 2010-04-14

  Utslussning är en möjlighet att förbättra återanpassningen i samhället för personer som har vistats i fängelse.

 530. 2010-03-31

  I dag redovisar Brottsförebyggande rådet (Brå) slutlig statistik över antalet anmälda brott, uppklarade brott och misstänkta personer för 2009.

 531. 2010-03-29

  Det är relativt vanligt att ungdomar åtminstone vid något enstaka tillfälle begår brott.

 532. 2010-03-23

  Många unga personer i glesbygden bor i samhällen som saknar gymnasium vilket gör att de flyttar hemifrån redan i 15—16-årsåldern.

 533. 2010-03-16

  Nu finns nya dokumenterade erfarenheter från lokalt förebyggande arbete mot brott.

 534. 2010-03-08

  Trots denna långa strävan för jämställdhet mellan könen återstår mycket arbete på flera områden, exempelvis när det gäller kvinnors otrygghet och oro för brott.

 535. 2010-03-01

  I Göteborg och Mölndal samverkar skolan, socialtjänsten, polisen och fritidsverksamheten (SSPF) för att i ett tidigt skede förebygga skolk, missbruk och annat riskbeteende bland ungdomar.

 536. 2010-02-25

  Sedan regeringens handlingsplan presenterades 2008 har över 200 miljoner kronor satsats i arbetet mot prostitution och människohandel.

 537. 2010-02-09

  Inbrott, stölder och skadegörelse sker ofta i skydd av anonymitet.

 538. 2010-02-09

  Brottsförebyggande rådet har gett ekonomiska bidrag till arbete med grannsamverkan i flerfamiljshus, ett i Halmstad och ett i Varberg.

 539. 2010-02-08

  Kvinnor och unga brottsoffer är överlag mer positiva än andra till hur de blir bemötta av rättsväsendet.

 540. 2010-02-03

  Arbetet mot den organiserade brottsligheten måste både bekämpas och förebyggas.

 541. 2010-02-01

  Andelen personer som uppger att de känner sig trygga när de vistas ute sena kvällar har ökat från 79 till 84 procent sedan 2006.

 542. 2010-01-29

  Över en miljard kronor har satts av för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

 543. 2010-01-26

  En ny publikation om lokal samverkan runt klotterförebyggande åtgärder har utkommit. Det är projektet Ung Kultur 116 i Göteborg som har följts upp.

 544. 2010-01-25

  I Östergötland arbetar statliga myndigheter och kommuner tillsammans mot den organiserade brottsligheten utifrån en gemensam handlingsplan.

 545. 2010-01-14

  Antalet anmälda brott ökade med 15 procent under 00-talet och den största ökningen kan hänföras till den senare hälften av decenniet.

 546. 2009-12-30

  Det är en av de saker som Design Against Crime Research Centre på University of the Arts i London arbetar med inom projektet Bikeoff.

 547. 2009-12-30

  Joakim Kollgård är gymnasieläraren som under en period ägnade nästan all sin fritid åt projektet Convivir i Vivalla, Örebro.

 548. 2009-12-22

  Polisens 120-miljonerssatsning mot organiserad brottslighet har gett effekt på enskilda kriminella och tillfällig verkan på lokal nivå.

 549. 2009-12-22

  Polisens 120-miljonerssatsning mot organiserad brottslighet har haft effekt på enskilda kriminella och tillfällig verkan på lokal nivå.

 550. 2009-12-10

  Det finska antimobbningsprogrammet KiVa har fått förstapriset i EU:s brottsförebyggande tävling ECPA.

 551. 2009-12-07

  Generellt sett har unga högt förtroende för rättsväsendet, till och med högre än vuxna. Men graden av förtroende spelar inte någon avgörande roll för om de väljer att anmäla brott till polisen eller inte.

 552. 2009-12-07

  Chefen för Kunskapscentrum i Göteborg, Bengt-Olof Berggren, ser mycket positivt på KRIS verksamhet ute på Styrsö.

 553. 2009-12-07

  På Styrsö i Göteborgs södra skärgård har KRIS, kriminellas revansch i samhället, tagit över ett vårdhem som stått tomt länge. De har öppnat ett tillfälligt boende för kriminella som vill byta liv.

 554. 2009-12-04

  Personerna bakom kortfilmen Stå upp! vill förmå unga att både anmäla brott och vilja vittna.

 555. 2009-12-02

  Intagna som får gå utbildning under tiden i fängelse är överlag mycket nöjda.

 556. 2009-11-24

  I en av flera plenarföreläsningar resonerade Rolf Lidskog bland annat om hur komplicerat begreppet trygghet är.

 557. 2009-11-06

  Det är viktigt att tidigt sätta in åtgärder mot unga som hamnat snett i samhället. När en ungdom begår sitt första brott är experterna ense om att man direkt bör försöka se till att denne inte halkar in på den kriminella banan.

 558. 2009-09-24

  Första halvåret 2009 kunde polis och åklagare binda någon person till drygt 125.000 anmälda brott. Det är 3 procent fler brott än första halvåret 2008.

 559. 2009-09-22

  Projektet MUMIN, ett samarbete mellan polisen, sjukvården och socialtjänsten i Stockholm, är vinnare i den svenska ECPA-tävlingen 2009.

 560. 2009-09-21

  Det blev Polisen i samarbete med Maria Ungdom och socialtjänsten i Stockholm som i dag vann den svenska uttagningen i den brottsförebyggande tävlingen ECPA för sitt projekt MUMIN, som ringat in en ny grupp kriminella ungdomar.

 561. 2009-09-03

  Det finns flera olika kriminella gäng i Malmö och till viss del ser deras struktur likadan ut. Gängen är ofta hierarkiskt uppbyggda och rangordningen inom varje gäng är mycket stark.

 562. 2009-09-01

  Antalet intagna som fått utslussning från fängelse ökade med 130 personer under 2008. Ökningen berodde på att fler fick utökad frigång med fotboja eller vistelse i så kallade halvvägshus.

 563. 2009-08-13

  Att gå på en fotbollsmatch är en njutning för de flesta supportrar och de följer sina favoritlag med stor passion.

 564. 2009-07-30

  Trygghetsvandringar är en nordisk brottsförebyggande metod. På stockholmssymposiet i kriminologi presenterades metoden under namnet safety and security walks.

 565. 2009-07-13

  En synlig polis och ett ökat samarbete mellan brottsförebyggande aktörer kan minska brottsligheten och öka tryggheten.

 566. 2009-07-13

  I området Kroksbäck i utkanten av Malmö utvecklas en lokalt anpassad metod för att minska nyrekryteringen till kriminalitet och kriminella gäng.

 567. 2009-07-10

  "Ibland har jag trott att jag vetat hur polisen tänker och nickat jakande till deras förslag. Sen har jag kommit utanför dörren och insett att jag inte hade förstått någonting."

 568. 2009-07-09

  Under första halvåret 2009 anmäldes totalt 673 000 brott.

 569. 2009-07-06

  Både vit makt-miljön och den autonoma miljön kan utgöra ett allvarligt hot mot enskilda individer, politiska organisationer och andra grupper.

 570. 2009-07-06

  I Sverige finns politiska grupperingar som valt att ställa sig utanför det demokratiska samhället och som ser våld, skadegörelse och andra brott som ett legitimt redskap i sin kamp.

 571. 2009-07-03

  Tre gånger i veckan går Gro Nordtvedt och Tore Rydberg sin runda i Sörse utanför Varberg.

 572. 2009-06-29

  Fler hatbrott identifieras av Brå:s nya definition. Förra året anmäldes knappt 5 900 hatbrott och samtliga motiv har ökat jämfört med föregående år.

 573. 2009-06-29

  Flera intressanta projekt och nätverksträffar har beviljats stöd. Bland dessa finns ett par projekt som arbetar med mentorskap för att stödja ungdomar som befinner sig i riskzonen för eller i början av en kriminell karriär.

 574. 2009-06-29

  Fler hatbrott identifieras av Brå:s nya definition. Förra året anmäldes knappt 5 900 hatbrott och samtliga motiv har ökat jämfört med föregående år.

 575. 2009-06-17

  Åklagarna är den yrkesgrupp i rättsväsendet som i störst utsträckning drabbas av hot och trakasserier eftersom de är så synliga i rättsprocessen.

 576. 2009-06-09

  Mäns våld mot kvinnor är grövre och mer upprepat och har större negativa konsekvenser för kvinnornas livskvalitet. De utsatta männen har däremot relativt sett sämre förtroende för rättsväsendet.

 577. 2009-05-29

  Antalet lagförda personer ökade förra året och merparten av ökningen bestod av personer som dömdes i tingsrätt.

 578. 2009-05-25

  Kameraövervakning har tidigare satts upp för att förebygga stöld och skadegörelse men nu används metoden allt oftare för att förebygga brott i stadskärnor.

 579. 2009-05-15

  Försök att påverka politiker genom hot eller trakasserier kan få konsekvenser för demokratin.

 580. 2009-05-04

  Barn och unga som blir utsatta för brott har ofta ett särskilt stort behov av stöd inför kontakten med rättsväsendet, men även för att bearbeta sina upplevelser.

 581. 2009-04-30

  Kvinnofridsprogrammet i Malmö vann den internationella brottsförebyggande tävlingen ECPA i december år 2007.

 582. 2009-04-28

  När polisen arbetar systematiskt med att minska tillgång och efterfrågan av alkohol hos ungdomar minskar våldsbrotten ute på stan.

 583. 2009-04-28

  Polisen har testat en arbetsmetod som går ut på att minska fylla och våld mellan ungdomar ute på stan.

 584. 2009-04-08

  Det lokala förebyggande arbetet pågår ständigt runtom i landet, ibland med hjälp av ekonomiskt stöd från Brå.

 585. 2009-04-07

  Poliser i yttre tjänst och närpoliser löper störst risk att utsättas för otillåten påverkan från organiserad brottslighet.

 586. 2009-03-31

  Arbetsbördan ökade för rättsväsendet 2008 på grund av fler anmälda brott och fler misstänkta.

 587. 2009-03-30

  Det finns en tydlig koppling mellan mobbning, skolklimat och utsatthet för skolvåld.

 588. 2009-03-27

  Här berättar en flicka om hur hon mobbades systematiskt under tre års tid av sina klasskamrater.

 589. 2009-03-26

  Misshandel av obekant är ett brott som sällan blir uppklarat. Brå har i några rapporter tittat närmare på möjliga orsaker till detta samt vad som kan göras för att fler brott ska klaras upp.

 590. 2009-03-13

  Om delar av det rutinmässiga arbetet i kommunen görs på ett genomtänkt sätt kan man störa den organiserade brottsligheten med små medel.

 591. 2009-03-06

  Kvinnor mer otrygga och oftare utsatta för sexualbrott och trakasserier.

 592. 2009-03-06

  I december 2008 infördes en ny brottskategori för misshandel i nära relation. Flera andra förändringar i brottsstatistiken inom misshandel har skett de senaste åren.

 593. 2009-02-27

  Det grundläggande förtroendet för rättsväsendet ökade mellan 2006 och 2008.

 594. 2009-02-27

  Brå:s nya trygghetsundersökning kompletterar bilden av brottsutvecklingen.

 595. 2009-02-19

  Den 22 februari är det internationella brottsofferdagen. Forskning visar att den som en gång utsatts för brott löper högre risk att utsättas igen.

 596. 2009-02-12

  Den senaste tiden har flera händelser uppmärksammats som aktualiserar frågan om diskriminering av personer med utländsk bakgrund inom rättsprocessen.

 597. 2009-02-05

  Boendesegregationen påverkar enskilda individers trygghet, oavsett vem man är.

 598. 2009-02-04

  2009 års vinnare av The Stockholm Prize in Criminology är John Hagan, USA, och Raul Zaffaroni, Argentina. De får priset för sin forskning om folkmord.

 599. 2009-02-03

  Carin Götblad, länspolismästare i Stockholm, svarar på fem frågor om hur polisen förebygger den grova organiserade brottsligheten.

 600. 2009-02-02

  Hela samhället har ett ansvar för att arbeta mot den organiserade brottsligheten.

 601. 2009-01-15

  De anmälda brotten ökade totalt med 5 procent 2008 jämfört med året innan.

 602. 2009-01-12

  Andelen polisanmälningar om "gatuvåld" som klaras upp skulle kunna öka från dagens 16 procent till över 30 procent om polisen arbetade mer effektivt med att utreda dem.

 603. 2008-12-18

  Annika Wågsäter svarar svarar på fem frågor om kameraövervakning.

 604. 2008-12-17

  För att få ett helhetsperspektiv av den sexuella människohandeln har Brottsförebyggande rådet (Brå) kartlagt hela traffickingkedjan.

 605. 2008-12-15

  Omkring 30 procent av det anmälda våldet mot kvinnor i nära relationer klarades upp år 2006. Den siffran kan ökas genom förbättrat utredningsarbete.

 606. 2008-12-10

  Klotter och graffiti är begrepp som ofta väcker känslor - skadegörelse eller konst?

 607. 2008-12-02

  Fyra av av tio har lågt förtroende för domstolarna enligt en undersökning som förtroendeutredningen har gjort.

 608. 2008-11-20

  Det engelska projektet "Moppin up Dodge" vann den europeiska brottsförebyggande tävlingen ECPA 2008.

 609. 2008-11-13

  År 2006 beslutade Polisen att öronmärka 120 miljoner kronor för polisiära insatser mot den organiserade brottsligheten.

 610. 2008-10-24

  Systematiska program för att minska mobbning i skolan fungerar. Det visar den hittills mest omfattande vetenskapliga undersökningen i världen.

 611. 2008-10-24

  Systematiska program för att minska mobbning i skolan fungerar. Det visar den hittills mest omfattande vetenskapliga undersökningen i världen.

 612. 2008-10-15

  Straffnivåutredningen har nu överlämnat sitt slutbetänkande till justitieminister Beatrice Ask.

 613. 2008-10-08

  Ökad trygghet är en del av det kriminalpolitiska målet i Sverige. För att framgångsrikt kunna mäta upplevd trygghet krävs det bra metoder.

 614. 2008-10-07

  Personer som frekvent begår brott kan hamna på en "topplista" över personer som polisen bör ha under uppsikt.

 615. 2008-09-26

  Handeln med hotade växter och djur sägs vara världens tredje största illegala handel. Trots det upptäcks och lagförs få brott.

 616. 2008-09-19

  Är pojkar programmerade från födseln att misshandla kvinnor? Nej, det har att göra med sociala och politiska strukturer. Det säger den amerikanska forskaren Jackson Katz som inleder konferensen Kvinnofrid - erfarenheter och visioner.

 617. 2008-09-19

  I bygden i Leksand har frågor om trygghet blivit så framträdande att det finns planer på att stöpa om det brottsförebyggande rådet till ett trygghetsråd.

 618. 2008-09-15

  Fotbollsvåldet är ett problem som sträcker sig långt utanför arenorna. Det handlar om alltifrån åskådare som skjuter in fyrverkerier på plan till uppgjorda fighter långt från arenorna.

 619. 2008-09-08

  En lagändring som trädde i kraft i januari 2007 innebär att fler som sitter i fängelse ska slussas ut innan frigivning. Men hittills har Kriminalvården inte uppnått något sådant resultat.

 620. 2008-09-05

  Svenska kyrkan har med projektet Röda tråden i förorten Hässelby i Stockholm försökt skapa så mycket trygghet som möjligt för kvinnor som är utsatta för mäns våld.

 621. 2008-09-01

  Kriminalvårdens behandling av intagna med narkotikaproblem har lett till att färre återfaller i brott.

 622. 2008-08-29

  Stockholmspolisens mobila poliskontor ska öka tryggheten och säkerheten på offentliga platser.

 623. 2008-08-16

  En av de politiska målen i Sverige är att öka tryggheten i samhället. Men hur kan man veta om det trygghetsskapande arbetet är effektivt?

 624. 2008-07-10

  De anmälda brotten fortsätter att öka, första halvåret i år med 5 procent. Mest ökar skadegörelse och bedrägeribrott.

 625. 2008-07-08

  De flesta som utsätts är kvinnor och det vanligaste är att gärningspersonen är bekant med offret.

 626. 2008-07-04

  Kriminella ungdomar i Sverige och i Centralamerika kommer ofta från hemmiljöer med låg utbildning och inslag av våld.

 627. 2008-07-01

  År 2007 anmäldes 3 500 hatbrott, en ökning med 8 procent jämfört med året innan.

 628. 2008-06-24

  Barn under 15 år som polisanmäls för mindre allvarliga brott kallas oftast inte till något samtal hos vare sig polis eller socialtjänst.

 629. 2008-06-23

  Brottsligheten minskar i genomsnitt med 26 procent med den brottsförebyggande metoden grannsamverkan.

 630. 2008-06-16

  Våldtäktsanmälningarna ökar, främst fall då förövare och offer inte känner varandra väl. Det anmäls även fler mindre grova våldtäkter, där förövaren använt mindre våld och där offren fått färre skador.

 631. 2008-06-11

  Jakten på brottspengar förebygger brott. Men det saknas praktisk erfarenhet, och de vägledande rättsfallen är få. Därför bör särskilda åklagare få i uppdrag att testa de metoder som Ekobrottsmyndigheten utvecklar.

 632. 2008-06-09

  Hot är vanligare än våld. Brottsoffer drabbas oftare än vittnen. De flesta känner till förövaren. Brå har kartlagt hot och påtryckningar mot brottsoffer och vittnen.

 633. 2008-05-29

  År 2007 lagfördes 10 procent fler femton- till sjuttonåringar än året innan. Som en effekt av en lagändring dömdes fler till ungdomstjänst och färre till böter.

 634. 2008-05-16

  Förebyggande insatser för 20 ungdomar i riskzonen kostar samhället 2 miljoner kronor. Om de förebyggande åtgärderna uteblir kan prislappen bli 250 miljoner.

 635. 2008-04-15

  Carin Götblad, länspolismästare, presenterade på Brå:s nationella konferens Råd för framtiden hur ett myndighetsövergripande samarbete kan se ut för att minska den organiserade brottsligheten.

 636. 2008-04-02

  Vi får inte rationalisera bort det personliga mötet, sa Carin Götblad när hon berättade om det ungdomsråd som hon träffar regelbundet.

 637. 2008-03-31

  År 2007 ökade antalet brottsmisstänkta personer med drygt 2 procent — eller 2 200 personer — jämfört med år 2006.

 638. 2008-03-30

  Children Are People, CAP, är en pedagogik för att göra barns verklighet mer begriplig, för att i sin tur bli hanterbar och förhoppningsvis också meningsfull.

 639. 2008-03-15

  Den nationella trygghetsundersökningen, NTU, ges ut för andra året i rad. Publikationen är av intresse även för lokala brottsförebyggande aktörer.

 640. 2008-03-14

  Närmare 15 procent av åklagarna har varit utsatta för otillåten påverkan.

 641. 2008-03-04

  Mixgården är fritidsgården som står i centrum av "sina" ungdomars liv. Den besöks varje kväll av i genomsnitt ett 70-tal ungdomar, merparten killar.

 642. 2008-02-25

  Generaliserande föreställningar och oflexibla arbetssätt gör att personer med utländsk bakgrund riskerar att missgynnas i rättsprocessen.

 643. 2008-02-08

  Konststölder i Sverige har vid flera tillfällen väckt internationellt intresse.

 644. 2008-02-07

  Ett hus fyllt av säkerhet! Det mötte tre högstadieskolor i Landskrona när kommunen och polisen tillsammans anordnade tre specialdesignade säkerhetsmässor, speciellt för dem.

 645. 2008-02-06

  Få påverkansprogram för unga som begått brott är vetenskapligt utvärderade.

 646. 2008-01-29

  Landskrona satsade stort på samverkande aktiviteter för att minska våldsbrotten och personrånen i centrum. Sannolikt var det den bidragande orsaken till att antalet anmälda brott minskade år 2006. Men invånarnas upplevelse av otrygghet var densamma.

 647. 2008-01-15

  År 2007 ökade de anmälda brotten med 6 procent jämfört med året innan. Skadegörelse och bedrägerier står tillsammans för 75 procent av ökningen.

 648. 2008-01-14

  Under år 2008 gör Brå en ny satsning på stöd till lokalt brottsförebyggande arbete.

 649. 2007-10-12

  Föräldrastöd kan vara ett sätt att förebygga främlingsfientlig brottslighet bland ungdomar.

 650. 2007-10-05

  Skolan har en viktig roll att spela när det gäller att bemöta främlingsfientlighet bland elever med kunskap och fostran.

 651. 2006-05-16

  En tydlig målbild, stöd av kommunchefer, polis och åklagare

 652. 2006-05-16

  - Min vision är att det om tio år är helt naturligt för alla inom rättsväsendet att föreslå medling i lämpliga fall, sa Marie-Louise Ollén från justitiedepartementet.

 653. 2006-05-16

  Vad händer mellan brottsoffer och gärningsman när de möts öga mot öga i medlingsprocessen?

 654. 2006-05-15

  Siri Kemény har arbetat med medling i nästan 15 år. Hon ser många fördelar med medling.

 655. 2006-05-13

  Intervju med den norske kriminologen som är en av pionjärerna inom medling i Norden.

Prenumerera

Anmäl dig här för att få Brås nyhetsbrev direkt i din e-post.