Socialt utsatta områden

Under en 25-årsperiod har det i Sverige växt fram ett antal socialt och särskilt brottsutsatta bostadsområden. Behovet av att utveckla en effektiv samverkan i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet är stort.

För att lyckas i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i socialt utsatta områden är det särskilt viktigt med effektiv samordning och ett kunskapsbaserat arbetssätt. Kommun, polis och fastighetsföretag utgör ofta kärnan i samverkansarbetet och bör kontinuerligt samla in information, skapa gemensamma lägesbilder, bestämma åtgärder, informera berörda samt genomföra och utvärderara insatserna.

Pågående projekt

Brå har sedan hösten 2016 bedrivit ett projekt kring lokal samverkan för trygghets- och brottsförebyggande arbete i sju pilotområden.

infomaterial

Grannsamverkan och trygghetsvandringar är beprövade metoder för att minska brottsligheten och öka tryggheten i ett bostadsområde. Brå har översatt material om metoderna till ett flertal språk. Med ett översatt material kan fler medborgare nås och engagera sig i att skapa en tryggare miljö i deras bostadsområde.

Materialet är anpassat så att avsändaren själv lägger till sina kontaktuppgifter samt logotyp innan materialet distribueras.

Illustration föreställande människor, från omslaget av NTU 2012.

Utvecklingen i socialt utsatta områden i urban miljö

Denna rapport från 2017 beskriver omfattning och utveckling över tid av utsatthet för brott, otrygghet och oro samt förtroende för rättsväsendet i socialt utsatta områden i jämförelse med andra urbana områden. Rapporten baseras på Nationella trygghetsundersökningen (NTU) och ger en övergripande lägesbild över nämnda aspekter. Kvinnors och mäns otrygghet och utsatthet är särredovisade. Rapporten vänder sig till regeringen och till rättsväsendets olika myndigheter.

utblick

Polismyndigheten presenterade under 2017 en ny lägesbild av situationen i de socialt utstatta områdena. Jämfört med två tidigare lägesbilder har polisen ökat antalet områden som bedöms som i någon grad utsatta. Den nya bedömningen beror delvis på en förstärkt analys och fördjupad kunskap om situationen i de aktuella områdena.

råd för framtiden 2018

Relationen till rättsväsendet i socialt utsatta områden

På konferensen Råd för framtiden 2018 presenterade Brå rapporten Relationen till rättsväsendet i socialt utsatta områden. Förutom att ge en beskrivning av situationen och särskilda utmaningar med att arbeta i socialt utsatta områden diskuterade en panel hur man kan arbeta i praktiken.

Avsnitt 5: Förebygga brott i utsatta områden

Hur sprider vi de goda erfarenheterna och hur får vi det förebyggande arbetet i utsatta områden att bli en självklar del i polisens arbete, tillsammans med andra samhällsaktörer?

Medverkande: Daniel Vesterhav och Karin Svanberg, enhetschefer Brå samt Ulf Merlander, polis i Region Väst.
Programledare: Johannes Rosenberg
Publicerad
: 1 december, 2015

Statistik

Drygt varannan kvinna (53 procent) i socialt utsatta områden uppger att de är mycket/ganska otrygga eller att de avstår att gå ut på grund av otrygghet. Motsvarande siffra i övriga urbana områden är 30 procent. Källa: NTU

Kunskapsöversikt

Insatser mot brott och otrygghet i socialt utsatta områden

Brå har sammanställt kunskap från forskning och erfarenhet om vilka åtgärder som kan vara verksamma för att komma till rätta med dessa problem.

I rapporten tas följande framgångsfaktorer upp:

  • Polisen bör koncentrera sina insatser till platser och tider där mest brott begåtts, så kallade hot spots.
  • Resultaten blir bättre när repressiva polisiära insatser kombineras med insatser av social karaktär.
  • Det kan vara effektivt att fokusera på högaktiva kriminella och hårdbevaka dem i kombination med att de erbjuds sociala insatser.
  • Så kallad situationell prevention kan minska tillfällena till brott.
  • Lokalt dialogbaserat polisarbete, i samverkan med andra, kan öka de boendes förtroende för polisen.

Ny myndighet

Delmos är en ny myndighet som ska arbeta för att förbättra situationen i områden med socioekonomiska utmaningar och motverka strukturella orsaker till segregation. Myndigheten ska bland annat främja ökad samverkan mellan olika aktörer, såsom stat, kommun och civilsamhälleför att minska segregationen i Sverige och lyfta socialt utsatta områden.