Remissvar

Brå svarar på många remissvar från både regeringen och andra myndigheter. Vi listar remissvar från de senaste åren. Söker du en tidigare remiss? Kontakta registrator.

2013


Behandling av personuppgifter i Skatteverkets verksamhet med brottsutredningar
2013-12-16
Diarienummer: 0361/13
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Vem ska göra vad? – Om fördelningen av arbetsuppgifter mellan polisens anställda
(Ds 2013:64)
2013-12-12
Diarienummer: 0367/13
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Kvinnor och barn i rättens gränsland
(SOU 2012:45)
2013-12-11
Diarienummer: 0277/13
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet


Friskolorna i samhället
(SOU 2013:56)
2013-12-02
Diarienummer: 0270/13
Departement/myndighet: Socialdepartementet


En väg till ökad tillsyn: marknadsföring av och e-handel med alkohol och tobak
(SOU 2013:50)
2013-12-01
Diarienummer: 0271/13
Departement/myndighet: Socialdepartementet


Skärpt straff för mord
(Ds 2013:55)
2013-11-28
Diarienummer: 0281/13
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Förbudet mot dubbla förfaranden och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet
(SOU 2013:62)
2013-11-22
Diarienummer: 0327/13
Departement/myndighet: Finansdepartementet


Komplettering av penningtvättsutredningens förslag – en ny möjlighet att säkra egendom

2013-11-13
Diarienummer: 0355/13
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


ILO-s rapport IV (1) Strengthening action to end forced labour

2013-10-28
Diarienummer: 0318/13
Departement/myndighet: Regeringskansliet


Skydd av personuppgifter för hotade och förföljda personer
(Ds 2013:47).
2013-10-04
Diarienummer: 0234/13
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Tillsyn över polisen
(SOU 2013:42)
2013-09-26
Diarienummer: 0223/13
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsägande
(Ds 2013:30)
2013-09-26
Diarienummer: 0238/13
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Brottsoffermyndighetens skadeståndsrättsliga bedömningar

2013-09-20
Diarienummer: 0251/13
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

Europarådets konvention om it-relaterad brottslighet (SOU 2013:39)
2013-09-20
Diarienummer: 0235/13
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

Straffansvar för eftersupning – om användning av alkohol och andra berusande medel efter färd (Ds 2013:28)
2013-09-11
Diarienummer: 0230/13
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Ett uppföljningssystem för jämställdhetspolitiken
(DS 2013:37)
2013-07-12
Diarienummer:0216/13
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet


Skärpningar i vapenlagstiftningen (SOU 2013:7) och Avlyssning mot grova vapenbrott?
(SOU 2012:85)
2013-07-08
Diarienummer:0229/13
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Ersättning för polisbevakning
(Ds 2013:24)
2013-06-19
Diarienummer: 0176/13
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Ungdomar utanför gymnasieskolan — ett förtydligat ansvar för stat och kommun
(SOU 2012:13)
2013-06-13
Diarienummer: 0115/13
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet


Undantag från kassaregisterkrav vid obetydlig omfattning

2013-06-13
Diarienummer: 0185/13
Departement/myndighet: Finansdepartementet


Domstolsdatalag
(DS 2013:10)
2013-06-05
Diarienummer: 0082/105
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Främlingsfienden inom oss
(SOU 2012:74)
2013-06-03
Diarienummer: 0103/13
Departement/myndighet: Arbetsmarknadsdepartementet


Överskottsinformation vid direktåtkomst
(SOU 2012:90)
2013-05-08
Diarienummer: 0082/13
Departement/myndighet:  Justitiedepartementet


En modernare rättegång II — en uppföljning
(SOU 2012:93)
2013-05-08
Diarienummer: 0077/13
Departement/myndighet:  Justitiedepartementet


Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning
(SOU 2012:76)
2013-05-02
Diarienummer:0054/13
Departement/myndighet:  Utbildningsdepartementet


Näringsförbud — tillsyn och effektivitet
(SOU 2012:84)
2013-04-15
Diarienummer:0023/13
Departement/myndighet:  Näringsdepartementet


Vad är officiell statistik — En översyn av statistiksystemet och SCB
(SOU 2012:83)
2013-03-27
Diarienummer:D1.1-0481/2012
Departement/myndighet:  Finansdepartementet


Processrättsliga konsekvenser av Påföljdsutredningens förslag
(Ds 2012:54)
2013-03-15
Diarienummer:0074/13
Departement/myndighet:  Justitiedepartementet


En tydligare organisation för Säkerhetspolisen
(SOU 2012:77) och En sammanhållen svensk polis — följdändringar i författningar(SOU 2012:78)
2013-03-15
Diarienummer:D 1.1-2012/0445
Departement/myndighet:  Justitiedepartementet


Fortsatt giltighet av de tidsbegränsade lagarna om hemliga tvångsmedel

2013-02-26
Diarienummer:1.7.1-0065/13
Departement/myndighet:  Justitiedepartementet


Sveriges tillträde till Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet samt vissa frågor om kontaktförbud avseende gemensam bostad
(Ds 2012:52)
2013-02-26
Diarienummer:D 1.1-0424/2012
Departement/myndighet:  Justitiedepartementet


Förverkande av fordon vid trafikbrott
(Ds 2012:42)
2013-02-15
Diarienummer:D 1.1-0404/2012
Departement/myndighet:  Justitiedepartementet


Ett gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott
(Ds 2012:47)
2013-02-01
Diarienummer: D1.1-0397/2012
Departement/myndighet: Näringsdepartementet


Statligt stöd vid korttidsarbete — en ny åtgärd vid djupa kriser
(Ds 2012:59)
2013-01-30
Diarienummer: D1.1-0450/2012
Departement/myndighet: Finansdepartementet