Organisation

Brå initierar, bedriver och informerar om forsknings- och utvecklingsarbete för att ge regeringen och myndigheterna i rättsväsendet underlag för åtgärder och prioriteringar. Dessutom bistår vi regeringen i kriminalpolitiska frågor. Kärnverksamheten är indelad i sex enheter och ett center.

Skiss över Brottsförebyggande rådets organisation.

Skiss över Brottsförebyggande rådets organisation. Klicka på bilden för att förstora.

Forskning

Den enskilt största kärnverksamheten är att bedriva forskning och utveckling. Följande tre enheter vid myndigheten arbetar med att föra kunskapsutvecklingen framåt genom forskning och utveckling:

 • Enheten för Forskning och utveckling bedriver tillämpad forskning och utvecklingsverksamhet inom det kriminalpolitiska området. Enheten analyserar exempelvis brottsutvecklingen, utsattheten för brott och olika aspekter av rättsväsendets verksamhet. Kunskapen som enheten tar fram ska vara användbar inför olika beslut på det kriminalpolitiska området och kunna användas som stöd för myndigheterna i rättsväsendet.
 • Enheten för Forskning om ekonomisk och organiserad brottslighet är i stor utsträckning inriktad på nya, eller tidigare outforskade, former av brottslighet och samhällets åtgärder mot sådan brottslighet.
 • Enheten för Utvärdering och polisforskning genomför främst utvärderingar och studier av reformer och verksamheter i och i anslutning till rättsväsendet. Huvudfokus ligger på tillämpad polisforskning, både på regeringens uppdrag och i samråd med Polisen. Men även andra delar av rättsväsendet är föremål för studier, till exempel Kriminalvården och åklagarväsendet. Enheten har också det övergripande ansvaret för att bevaka det nationella och internationella FoU-arbetet inom området polisforskning.

Statistik

Den andra och näst största kärnverksamheten är att sammanställa, publicera och utveckla Sveriges officiella kriminalstatistik samt att genomföra periodiska statistiska undersökningar. Brås statistikverksamhet bedrivs vid två enheter:

 • Enheten för Rättsstatistik ansvarar i huvudsak för att producera och utveckla Sveriges officiella kriminalstatistik med tillhörande system. En betydande del av verksamheten inriktas på det myndighetsgemensamma utvecklingsarbetet som bedrivs inom ramen för Rättsväsendets informationsförsörjning (RIF) och det interna anpassningsarbetet till detta system.
 • Enheten för Statistiska undersökningar ansvarar för de periodiska undersökningar som genomförs med särskild datainsamling, bland annat med surveymetoder. Enheten genomför den Nationella trygghetsundersökningen (NTU), politikernas trygghetsundersökning (PTU) och tar fram den nationella hatbrottsstatistiken. På enheten finns också Funktionen för analys av brottsutvecklingen och rättsväsendets verksamhetsresultat placerad. Utifrån bearbetning av befintlig statistik gör funktionen kortanalyser av brottsutvecklingen och av utvecklingen av verksamhetsresultaten inom rättsväsendet. Enheten har också i uppgift att stötta myndigheten i metodfrågor som rör frågeundersökningar (surveyer).

Stöd till lokalt brottsförebyggande arbete

Den tredje av kärnverksamheterna ska ge lokala aktörer inom olika samhällssektorer tillgång till kunskap, för att de utifrån sina förutsättningar ska kunna förebygga brott och otrygghet.

 • Enheten för utveckling av brottsförebyggande arbete anordnar seminarier och utvecklingsworkshops på olika ämnen för lokala brottsförebyggande aktörer, i syfte att strategiskt utveckla det lokala brottsförebyggande arbetet. Ekonomiskt stöd tilldelas också få, men strategiskt utvalda, utvecklingsprojekt för att öka andelen väldokumenterade och utvärderade brottsförebyggande insatser. De utvecklingsprojekt som föregående år getts ekonomiskt stöd ges metodstöd och följs upp på nära håll. Det huvudsakliga målet är att sedan kunna sprida erfarenheterna av utvecklingsarbetet vidare till andra aktörer. Exempel på kunskapsbaserade, beprövade eller utvärderade brottsförebyggande insatser och initiativ inom olika samhällssektorer samlas även in genom strukturerad omvärldsbevakning. Kunskapen hämtas från både forsknings- och utvecklingsprojekt, som bedrivs både nationellt och internationellt. De erfarenheter som inhämtas genom omvärldsbevakningen och genom det strategiska utvecklingsarbetet sprids sedan på olika sätt. Spridningen sker främst via ingången Förebygga brott på Brås webbplats, vid egna arrangemang som konferensen Råd för framtiden men även vid olika utbildningar och nätverksträffar som anordnas av andra.
 • Center mot våldsbejakande extremism (CVE) ska utveckla det kunskapsbaserade och sektorövergripande arbetet med att förebygga våldsbejakande extremism på nationell, regional och lokal nivå. Detta ska bland annat ske genom att ge behovsanpassat stöd till lokala aktörer, vara ett kunskapsnav och bidra till att skapa en högre grad av effektivitet och samordning i de förebyggande insatserna. Centret ska samverka med relevanta nationella, regionala och lokala aktörer som arbetar med att förebygga våldsbejakande extremism.
  Centret har fyra huvuduppgifter:
  • Främja utvecklingen av förebyggande arbete på nationell, regional och lokal nivå.
  • Verka för en högre grad av samordning och effektivitet i det förebyggande arbetet.
  • Ge behovsanpassat stöd till kommuner, myndigheter och andra aktörer som i sin verksamhet hanterar frågor om förebyggande av våldsbejakande extremism.
  • Samla och sprida kunskap om förebyggande av våldsbejakande extremism baserad på forskning och beprövad erfarenhet samt verka för en kunskapsbaserad praktik.


Övriga enheter

Det finns en stab som bland annat har till uppgift att biträda generaldirektören, samordna verksamhetsplaneringen och ha kontakter med övriga myndigheter i rättsväsendet.

Därutöver finns en förvaltningsavdelning som fungerar som stöd till kärnverksamheten. Avdelningen består av enheterna ekonomi och administration, personal, IT och kommunikation samt ett kansli där verksjuristerna är placerade.

Sidan senast uppdaterad: 2019-02-07