Belysning

Fotografi av nattbelysning av gata, bilar och sjö. Foto: Saphir

Fler människor på gatorna ökar ofta den upplevda tryggheten.

Många människor tycker att en mörk närmiljö utomhus är otrygg och undviker kanske att gå ut när mörkret har lagt sig. Människors livskvalitet riskerar därigenom att begränsas.

Då färre människor befolkar gator och torg när det är mörkt blir den sociala och informella kontrollen också mindre. Detta kan i sig öka otryggheten och även öka risken för brottslighet.

Belysning kan förebygga brott...

Enligt Brå-rapporten Förbättrad utomhusbelysning och brottsprevention (2008), som är en internationell genomgång av utvärderingar, bedöms förbättrad utomhusbelysning under vissa förutsättningar kunna fungera bra som en del av ett förebyggande arbete. Det gäller främst de områden där människor också vistas nattetid och på platser där det finns hög brottslighet. När det gäller belysningens brottsförebyggande effekter i andra sammanhang är dock forskningen oklar.  Utomhusbelysning kan minska brottsligheten eftersom ökad belysning kan innebära att fler människor rör sig utomhus. Synligheten för dem som rör sig på gatorna ökar vilket i sin tur kan fungera avskräckande för möjliga gärningspersoner.

...och öka tryggheten

Förbättrad utomhusbelysning signalerar också att området är omhändertaget vilket i ett bostadsområde kan leda till att de boende blir stoltare över sitt eget närområde. Sammanhållningen och den informella kontrollen i området kan därigenom öka.

Boverket har haft ett uppdrag från regeringen "Att stärka tryggheten i stads- och tätortsmiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv". Arbetet har bland annat resulterat i skriften Plats för trygghet. Inspiration för stadsutveckling som bland annat resonerar om hur belysning kan påverka kvinnors och mäns, flickor och pojkars upplevelse av trygghet och otrygghet i stads- och tätortsmiljöer.

Att genomföra trygghetsvandringar kan också vara ett sätt att förbättra utomhusbelysningen och därigenom öka den upplevda tryggheten. Under en vandring kan deltagarna uppmärksamma vilka platser som skulle behöva bättre eller annorlunda belysning.

 

Att tänka på

Förbättrad utomhusbelysning bör i första hand användas

  • på platser där människor vistas kvälls- och nattetid, exempelvis parker och promenadvägar
  • på platser som upplevs som otrygga
  • på platser där det finns en hög och koncentrerad nivå av brottsproblem
  • för att förebygga brott som är planerade (exempelvis skadegörelse och stölder), inte för att förebygga spontan brottslighet (till exempel våldsbrott).

Inspiration

Utvärderade insatser

Sidan senast uppdaterad: 2019-05-22