Remissvar

Brå svarar på många remissvar från både regeringen och andra myndigheter. Vi listar remissvar från de senaste åren. Söker du en tidigare remiss? Kontakta registrator.

2012

En översyn av tryck- och yttrandefriheten (SOU 2012:55)
2012-12-20
Diarienummer: D1.1-0373/2012
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

Förlängd försöksverksamhet med trafiknykterhetskontrollanter i hamnar(Ds 2012:40)
2012-12-10
Diarienummer: D1.1-0385/2012
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Betänkandet Nya påföljder (SOU 2012:34)
2012-11-30
Diarienummer: D1.1-0218/2012
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap
(SOU 2012:35)
2012-11-21
Diarienummer: 2012/0281
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Psykiatrin och lagen — tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd(SOU 2012:17)
2012-11-14
Diarienummer: D1.1-2012/0182
Departement/myndighet: Socialdepartementet


Nystartszoner(SOU 2012:50)
2012-11-08
Diarienummer: D1.1-0282/2012
Departement/myndighet: Finansdepartementet


Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott
(SOU 2012:44)
2012-10-19
Diarienummer: D1.1-2012/0246
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Dataskydd vid europeiskt polissamarbete och straffrättsligt samarbete
(SOU 2012:37)
2012-10-19
Diarienummer: D1.1-0364/2012
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


En ny brottsskadelag(SOU 2012:26)
2012-10-15
Diarienummer: D1.1-2012/0204
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Kulturmiljöarbete i en ny tid(SOU 2012:37)
2012-10-05
Diarienummer: D1.1-2012/0237
Departement/myndighet: Kulturdepartementet


Europarådskonventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål: Tillträde till det andra tilläggsprotokollet  (Ds 2012:22)
2012-09-04
Diarienummer: D1.1-2012/0238
Departement/myndighet:  Justitiedepartementet


Ny myndighet för infrastrukturfrågor för vård och apotek
(Ds 2012:21)
2012-09-04
Diarienummer: D1.1-2012/0216
Departement/myndighet:  Socialdepartementet


Gör det enklare! (SOU 2012:33)

2012-09-04
Diarienummer: D1.1-2012/0216
Departement/myndighet:  Socialdepartementet


Mindre våld för pengarna (SOU 2012:23) och Skrivelse med anledning av riksdagens beslut om anmälningsplikt vid idrottsarrangemang

2012-08-24
Diarienummer: D 1.1-0178/2012
Departement/myndighet:  Kulturdepartementet


Transportstyrelsens databaser på vägtrafikområdet — integritet och effektivitet
(SOU 2010:76)
2012-08-23
Diarienummer: D1.1-0214/2012
Departement/myndighet:  Näringsdepartementet


Inspektionen för vård och omsorg — en ny effektiv tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst
(Ds 2012:20)
2012-08-21
Diarienummer: D1.1-2012/0216
Departement/myndighet:  Socialdepartementet


En sammanhållen svensk polis
(SOU 2012:13)
2012-07-06
Diarienummer: D1.1-0145/2012
Departement/myndighet:  Justitiedepartementet


Remissyttrande över promemorian En ny tidsbegränsad vapenamnesti

2012-07-04
Diarienummer: D1.1-0239/2012
Departement/myndighet:  Justitiedepartementet


Penningtvätt — kriminalisering, förverkande och dispositionsförbud  (SOU 2012:12)
2012-06-28
Diarienummer: D1.1-0134/2012
Departement/myndighet:  Justitiedepartementet


Kroatiens anslutning till Europeiska unionen
(Ds 2012:19)
2012-06-27
Diarienummer: D1.1-0224/2012
Departement/myndighet:  Utrikesdepartementet


Kvalitetssäkring av forskning och utveckling vid statliga myndigheter (SOU 2012:20)
2012-06-27
Diarienummer: 2012/0161
Departement/myndighet:  Utbildningsdepartementet


Statskontorets rapport Rätt till ersättning till rättsliga biträden

2012-05-25
Diarienummer: D1.1-0139/2012
Departement/myndighet:  Justitiedepartementet


Kompletterande regler om personuppgiftsbehandling på det arbetsmarknadspolitiska området
(SOU 2012:4)
2012-05-25
Diarienummer: D1.1-0083/2012
Departement/myndighet:  Arbetsmarknadsdepartementet


Djurskyddsutredningens betänkande — Ny djurskyddslag  (SOU 2011:75)
2012-05-25
Diarienummer: D1.1-0066/2012
Departement/myndighet:  Landsbygdsdepartementet


Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 223/2009 om europeisk statistik

2012-05-25
Diarienummer: D1.1-0153/2012
Departement/myndighet:  Finansdepartementet


Förbättrad konkurrens på lika villkor i kontantbranschen

2012-05-14
Diarienummer: D1.1-0118/2012
Departement/myndighet:  Finansdepartementet


Rovdjursutredningens slutbetänkande Mål för rovdjurspolitiken (SOU 2012:22)
2012-05-08
Diarienummer: D1.1-0135/2012
Departement/myndighet:  Miljödepartementet


Fridskränkningsbrotten och egenmäktighet med barn (SOU 2011:85)
2012-04-27
Diarienummer: D1.1-0032/2012
Departement/myndighet:  Justitiedepartementet


Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning  (SOU 2012:6)
2012-04-18
Diarienummer: D 1.1-0074/2012
Departement/myndighet:  Socialdepartementet


Kommissionens förslag till dataskyddsdirektiv för de brottsbekämpande myndigheterna KOM (2012)

2012-03-28
Diarienummer: D 1.1-0075/2012
Departement/myndighet:  Justitiedepartementet


En ny kameraövervakning  (SOU 2009:87)
2012-03-27
Diarienummer: D 1.1-0096/2012
Departement/myndighet:  Justitiedepartementet


Sekretess för uppgifter i utländska databaser

2012-03-27
Diarienummer: D 1.1-0108/2012
Departement/myndighet:  Justitiedepartementet


Remissyttrande över promemorian Sveriges tillträde till överenskommelser inom FN om bekämpande av terrorism

2012-03-13
Diarienummer: D 1.1-0465/2011
Departement/myndighet:  Justitiedepartementet


Skolverkets förslag till allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling
2012-02-09
Diarienummer: D 1.2-0027/2012
Departement/myndighet:  Skolverket


Kommissionens förslag till förordning om en europeisk havs- och fiskerifonden KOM (2011) 408 slutlig
2012-02-07
Diarienummer:D 1.1-0468/2011
Departement/myndighet:  Landsbygdsdepartementet