Remissvar

Brå svarar på många remissvar från både regeringen och andra myndigheter. Vi listar remissvar från de senaste åren. Söker du en tidigare remiss - kontakta  registrator.

2012

En översyn av tryck- och yttrandefriheten (SOU 2012:55)
2012-12-20
Diarienummer: D1.1-0373/2012
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

Förlängd försöksverksamhet med trafiknykterhetskontrollanter i hamnar(Ds 2012:40)
2012-12-10
Diarienummer: D1.1-0385/2012
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Betänkandet Nya påföljder
(SOU 2012:34)
2012-11-30
Diarienummer: D1.1-0218/2012
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap
(SOU 2012:35)
2012-11-21
Diarienummer: 2012/0281
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Psykiatrin och lagen — tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd
(SOU 2012:17)
2012-11-14
Diarienummer: D1.1-2012/0182
Departement/myndighet: Socialdepartementet


Nystartszoner
(SOU 2012:50)
2012-11-08
Diarienummer: D1.1-0282/2012
Departement/myndighet: Finansdepartementet


Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott
(SOU 2012:44)
2012-10-19
Diarienummer: D1.1-2012/0246
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Dataskydd vid europeiskt polissamarbete och straffrättsligt samarbete
(SOU 2012:37)
2012-10-19
Diarienummer: D1.1-0364/2012
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


En ny brottsskadelag
(SOU 2012:26)
2012-10-15
Diarienummer: D1.1-2012/0204
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Kulturmiljöarbete i en ny tid
(SOU 2012:37)
2012-10-05
Diarienummer: D1.1-2012/0237
Departement/myndighet: Kulturdepartementet


Europarådskonventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål: Tillträde till det andra tilläggsprotokollet
  
(Ds 2012:22)
2012-09-04
Diarienummer: D1.1-2012/0238
Departement/myndighet:  Justitiedepartementet


Ny myndighet för infrastrukturfrågor för vård och apotek
(Ds 2012:21)
2012-09-04
Diarienummer: D1.1-2012/0216
Departement/myndighet:  Socialdepartementet


Gör det enklare! (SOU 2012:33)

2012-09-04
Diarienummer: D1.1-2012/0216
Departement/myndighet:  Socialdepartementet


Mindre våld för pengarna (SOU 2012:23) och Skrivelse med anledning av riksdagens beslut om anmälningsplikt vid idrottsarrangemang

2012-08-24
Diarienummer: D 1.1-0178/2012
Departement/myndighet:  Kulturdepartementet


Transportstyrelsens databaser på vägtrafikområdet — integritet och effektivitet
(SOU 2010:76)
2012-08-23
Diarienummer: D1.1-0214/2012
Departement/myndighet:  Näringsdepartementet


Inspektionen för vård och omsorg — en ny effektiv tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst
(Ds 2012:20)
2012-08-21
Diarienummer: D1.1-2012/0216
Departement/myndighet:  Socialdepartementet


En sammanhållen svensk polis
(SOU 2012:13)
2012-07-06
Diarienummer: D1.1-0145/2012
Departement/myndighet:  Justitiedepartementet


Remissyttrande över promemorian En ny tidsbegränsad vapenamnesti

2012-07-04
Diarienummer: D1.1-0239/2012
Departement/myndighet:  Justitiedepartementet


Penningtvätt — kriminalisering, förverkande och dispositionsförbud
  
(SOU 2012:12)
2012-06-28
Diarienummer: D1.1-0134/2012
Departement/myndighet:  Justitiedepartementet


Kroatiens anslutning till Europeiska unionen
(Ds 2012:19)
2012-06-27
Diarienummer: D1.1-0224/2012
Departement/myndighet:  Utrikesdepartementet


Kvalitetssäkring av forskning och utveckling vid statliga myndigheter
(SOU 2012:20)
2012-06-27
Diarienummer: 2012/0161
Departement/myndighet:  Utbildningsdepartementet


Statskontorets rapport Rätt till ersättning till rättsliga biträden

2012-05-25
Diarienummer: D1.1-0139/2012
Departement/myndighet:  Justitiedepartementet


Kompletterande regler om personuppgiftsbehandling på det arbetsmarknadspolitiska området
(SOU 2012:4)
2012-05-25
Diarienummer: D1.1-0083/2012
Departement/myndighet:  Arbetsmarknadsdepartementet


Djurskyddsutredningens betänkande — Ny djurskyddslag
  
(SOU 2011:75)
2012-05-25
Diarienummer: D1.1-0066/2012
Departement/myndighet:  Landsbygdsdepartementet


Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 223/2009 om europeisk statistik

2012-05-25
Diarienummer: D1.1-0153/2012
Departement/myndighet:  Finansdepartementet


Förbättrad konkurrens på lika villkor i kontantbranschen

2012-05-14
Diarienummer: D1.1-0118/2012
Departement/myndighet:  Finansdepartementet


Rovdjursutredningens slutbetänkande Mål för rovdjurspolitiken
(SOU 2012:22)
2012-05-08
Diarienummer: D1.1-0135/2012
Departement/myndighet:  Miljödepartementet


Fridskränkningsbrotten och egenmäktighet med barn
(SOU 2011:85)
2012-04-27
Diarienummer: D1.1-0032/2012
Departement/myndighet:  Justitiedepartementet


Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning
  
(SOU 2012:6)
2012-04-18
Diarienummer: D 1.1-0074/2012
Departement/myndighet:  Socialdepartementet


Kommissionens förslag till dataskyddsdirektiv för de brottsbekämpande myndigheterna KOM (2012)

2012-03-28
Diarienummer: D 1.1-0075/2012
Departement/myndighet:  Justitiedepartementet


En ny kameraövervakning
  
(SOU 2009:87)
2012-03-27
Diarienummer: D 1.1-0096/2012
Departement/myndighet:  Justitiedepartementet


Sekretess för uppgifter i utländska databaser

2012-03-27
Diarienummer: D 1.1-0108/2012
Departement/myndighet:  Justitiedepartementet


Remissyttrande över promemorian Sveriges tillträde till överenskommelser inom FN om bekämpande av terrorism

2012-03-13
Diarienummer: D 1.1-0465/2011
Departement/myndighet:  Justitiedepartementet


Skolverkets förslag till allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling
2012-02-09
Diarienummer: D 1.2-0027/2012
Departement/myndighet:  Skolverket


Kommissionens förslag till förordning om en europeisk havs- och fiskerifonden KOM (2011) 408 slutlig
2012-02-07
Diarienummer:D 1.1-0468/2011
Departement/myndighet:  Landsbygdsdepartementet