Anmälda brott under 2020 jämfört med 2019

Procentuella förändringar i antalet anmälda brott under januari–augusti 2020 jämfört med motsvarande månader 2019. Preliminär månadsstatistik.

STATISTIK

Antalet anmälda brott i augusti 2020 var 3 procent lägre än i augusti förra året. Minskningen av antalet anmälda brott under mars, april och maj 2020 vändes i juni och juli 2020 till ökningar, vilket hängde samman med en kraftig ökning av anmälda skadegörelsebrott i Stockholm.

Lagföringsbeslut

Lagföringsbeslut 2019, samtliga och efter lagföringstyp.

Brå har publicerat ett flertal rapporter om dödligt våld och kriminella nätverk. Här kan du läsa om bland annat skjutningar, tystnadskulturer och relationen till rättsväsendet i utsatta områden.

Här hittar du statistik utifrån olika brottstyper med uppgifter från kriminalstatistiken och Brås statistiska undersökningar.

Ett urval av Sveriges officiella rättsstatistik. Den statistik som Brå ansvarar för innefattar anmälda brott, handlagda brott, personer misstänkta för brott, personer lagförda för brott, kriminalvård och återfall i brott.

Statistiska undersökningar

Brås statistik som bygger på frågeundersökningar och annan särskild datainsamling, som Nationella trygghetsundersökningen (NTU), Skolundersökningen om brott och Politikernas trygghetsundersökning.