STATISTIK

Nästan en fjärdedel av befolkningen väljer en annan väg eller ett annat färdsätt till följd av oro för brott och en femtedel undviker att vara aktiv på internet av oro för hot och trakasserier. Förtroendet för rättsväsendet har ökat, och särskilt förtroendet för polisen.

Statistik

Under 2017 utgjorde stöld- och tillgreppsbrott 32 procent av samtliga anmälda brott.

Brås skolundersökning genomförs ungefär vart tredje år bland elever i årskurs nio. I den senaste undersökningen har drygt 4 200 elever svarat på frågor om utsatthet för och delaktighet i brott under de senaste tolv månaderna.

Kriminalstatistik

Ett urval av Sveriges officiella rättsstatistik. Den statistik som Brå ansvarar för innefattar anmälda brott, handlagda brott, personer misstänkta för brott, personer lagförda för brott, kriminalvård och återfall i brott.

Statistiska undersökningar

Brås statistik som bygger på frågeundersökningar och annan särskild datainsamling, som Nationella trygghetsundersökningen (NTU), Skolundersökningen om brott och Politikernas trygghetsundersökning.