Råd för framtiden

Erik Wennerström, generaldirektör, Brå och Carl Fredrik Graf, ordförande i Halmstads kommunstyrelse hälsar välkomna till 2016 års Råd för framtiden.

STATISTIK

År 2016 identifierades uppskattningsvis 6 415 hatbrottsanmälningar. Det är 8 procent färre än 2015 men fortfarande på en högre nivå än 2013. Liksom tidigare år var det främlingsfientliga /rasistiska motivet vanligast bland anmälningarna, följt av hatbrott mot sexuell läggning.

Statistik

24%

Nästan var fjärde förtroendevald uppger att de har påverkats i sitt uppdrag på grund av hot, trakasserier och våld.

Utöver statistisk kunskap är brottskoder viktiga för polisens verksamhet och resursfördelning. För många brott säger brottskoden också något om brottet – exempelvis kön och ålder på den utsatta samt även platsen för brottet.

 

Regeringen ger Brå i uppdrag att förbereda inrättandet av ett nationellt centrum mot våldsbejakande extremism. Centret kommer att inrättas den 1 januari.

Läs regeringens pressmeddelande

Brås statistiska undersökningar.

Brås statistik som bygger på surveyundersökningar och annan särskild datainsamling, som Nationella trygghetsundersökningen (NTU), Skolundersökningen om brott (SUB) och hatbrottsstatistiken.

Officiell kriminalstatistik.

Ett urval av Sveriges officiella rättsstatistik. Den statistik som Brå ansvarar för innefattar anmälda brott, handlagda brott, personer misstänkta för brott, personer lagförda för brott, kriminalvård och återfall i brott.