Remissvar

Brå svarar på många remissvar från både regeringen och andra myndigheter. Vi listar remissvar från de senaste åren. Söker du en tidigare remiss? Kontakta registrator.

2014


Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandetPDF
2014-12-16
Diarienummer: 0342/14
Departement/myndighet: Finansdepartementet


Organiserad brottslighet – förfälts- och underlåtenhetsansvar, kvalifikationsgrunder m.m. (SOU 2014:63)PDF
2014-12-03
Diarienummer: 0240/14
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Kartläggning och analys av domstolarnas bedömning av straffvärdet för brott som rör hot och våld mot förtroendevalda (SOU 2014:63)
2014-11-28
Diarienummer: 0276/14
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Informationsutbyte vid samverkan mot grov organiserad brottslighet (Ds 2014:30)PDF
2014-11-28
Diarienummer: 0226/14
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Vildsvin och viltskador – om utfodring, kameraövervakning och arrendatorers jakträtt (SOU 2014:54)PDF
2014-11-28
Diarienummer: 0231/14
Departement/myndighet: Landsbygdsdepartementet


Marknadsmissbruk II (SOU 2014:46)PDF
2014-11-10
Diarienummer: 0189/14
Departement/myndighet: Finansdepartementet


Registerutdrag i arbetslivet (SOU 2014:48)PDF
2014-11-06
Diarienummer: 0216/14
Departement/myndighet: Arbetsmarknadsdepartementet


Visselblåsare – Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden (SOU 2014:31)PDF
2014-10-28
Diarienummer: 0197/14
Departement/myndighet: Arbetsmarknadsdepartementet


Våld i nära relationer – en folkhälsofråga (SOU 2014:49)
2014-10-29
Diarienummer: 0204/14
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Privat införsel av alkoholdrycker (SOU 2014:58)PDF
2014-10-28
Diarienummer: 0415/13
Departement/myndighet: Socialdepartementet


Synnerligen grova narkotikabrottPDF
2014-10-21
Diarienummer: 0195/14
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


EU-förordning om civilrättsliga skyddsåtgärderPDF
2014-10-17
Diarienummer: 0292/14
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Åtgärder mot felaktiga utbetalningar inom den arbetsmarknadspolitiska PDFverksamhetenPDF
2014-10-15
Diarienummer: 0170/14
Departement/myndighet: Arbetsmarknadsdepartementet


Införandet av vissa internationella standarder i penningtvättslagenPDF
2014-09-29
Diarienummer: 0190/14
Departement/myndighet: Finansdepartementet


Ökade möjligheter att resa inom EU utan passPDF
2014-09-12
Diarienummer: 0198/14
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Kampsportslagen från 2006 till idag samt promemorian med förslag till ändringar i lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher och i förordningar på det aktuella områdetPDF
2014-09-12
Diarienummer: 0195/14
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Straffskalorna för allvarliga våldsbrott (SOU 2014:18)PDF
2014-08-29
Diarienummer: 0131/14
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Åtalsförordnande enligt 2 kap. brottsbalken (Ds 2014:13)PDF
2014-08-29
Diarienummer: 0166/14
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

Transportstyrelsens framställan om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister samt yrkestrafikförordningen (2012:237)PDF
2014-06-26
Diarienummer: 0160/14
Departement/myndighet: Socialdepartmentet

PSI-utredningens slutbetänkande Ett steg vidare – nya regler och åtgärder för att främja vidareutnyttjande av handlingar (SOU 2014:10)PDF
2014-06-26
Diarienummer: 0164/14
Departement/myndighet: Socialdepartmentet


Förändrad assistansersättning – en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9)PDF
2014-06-23
Diarienummer: 0086/14
Departement/myndighet: Socialdepartmentet


Stärkt straffrättsligt skydd för egendom (SOU 2013:85)PDF
2014-06-04
Diarienummer: 0139/14
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Ersättning för höga sjuklönekostnader (Ds 2014:15)PDF
2014-05-28
Diarienummer: 0122/14
Departement/myndighet: Socialdepartementet


Konsekvenserna av att införa en möjlighet för polisen att hindra fortsatt färd genom klampning av fordonPDF
2014-04-28
Diarienummer: 0064
Departement/myndighet: Transportstyrelsen


Stärkt straffrättsligt skydd för egendom (SOU 2013:85)PDF
2014-04-23
Diarienummer: 0025/14
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhetPDF
2014-04-22
Diarienummer: 0044/14
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Minskat svartarbete i byggbranschen (Ds 2014:7)PDF
2014-04-10
Diarienummer: Fi2013/207
Departement/myndighet: Finansdepartementet


När vi bryr oss – förslag om samverkan och utbildning för att effektivare förebygga våldsbejakande extremismPDF (SOU 2013:81)

Diarienummer 0015/14
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Taxiverksamheten som helhetPDF
2014-03-27
Diarienummer 0065/14
Departement/myndighet: Näringsdepartementet


Konkurrensvillkor cabotagestransporter och beställaransvarPDF
2014-03-26
Diarenummer: N2014/1094/TE
Departement/myndighet: Näringsdepartementet


Arbetsuppgifter för civilanställda vid EkobrottsmyndighetenPDF
2014-03-24
Diarienummer: 0080/14
Departement/myndighet: Finansdepartementet

Förbättringar av husavdragets fakturamodellPDF
2014-03-12
Diarienummer: 0440/14
Departement/myndighet: Finansdepartementet

Ny tullbrottsdatalagPDF
2014-03-11
Diarienummer: 0008/14
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

Skärpta straff för vapenbrottPDF (SOU 2014:7)
2014-03-03
Diarienummer: 0056/14
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Informationsutbyte för bekämpning av allvarlig brottslighet – genomförande av ett samarbetsavtal med Förenta staternaPDF (Ds 2013:48)
2014-02-07
Diarienummer: 0388/13
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


En europeisk övervakningsorderPDF (Ds 2013:75)
2014-02-05
Diarienummer: 0415/13
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Ändring i lagen och förordningen om vägtrafikregister samt förordningen om vägtrafikdefinitionerPDF

2014-02-05
Diarienummer: 0433/13
Departement/myndighet: Näringsdepartementet


Unga som varken arbetar eller studerar – statistik, stöd och samverkan
PDF
(SOU 2013:74)
2014-01-30
Diarienummer: 0374/13
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet


Redovisningscentraler för taxi
PDF
(Ds 2013:66)
2014-01-28
Diarienummer: 0372/13
Departement/myndighet: Näringsdepartementet


Förlängd övergångstid för tillämpning av vissa bestämmelser i polisdatalagen
PDF

2014-01-17
Diarienummer: 0450/13
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

Ordning och säkerhet vid Rättsmedicinalverket rättspsykiatriska undersökningsenheter
PDF

2014-01-14
Diarienummer: 0428/13
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Vad bör straffas?
PDF
(SOU 2013:38)
2014-01-14
Diarienummer: 0274/13
Departement/myndighet: Justitiedepartementet