Våld i offentliga miljöer

Våld i offentlig miljö handlar i stor utsträckning om så kallade nöjesrelaterade misshandelsbrott. Den stora majoriteten av både gärningspersoner och offer är unga män.

Eftersom våldsbrottsligheten sker i anslutning till nöjeslivet är den ofta knuten till vissa platser. Det är också vanligt, enligt Brås rapport Misshandel mellan obekanta, att gärningspersonen är berusad men det är ännu vanligare att den brottsutsatte är berusad. Ett förebyggande arbete mot våld i offentliga miljöer kan handla om att minska tillgång på alkohol, minska situationer som provocerar och skapa överblickbarhet. Ett platsbaserat eller ett så kallat hot spot arbete vara ett sätt att skapa ramarna för arbetet.

Brå har följt och gett metodstöd till ett hot-spots-arbete mot våld i offentlig miljö i Eskilstuna (Brå-rapport 2014:15). Arbetet hade positiv effekt på våldsbrottsligheten. Konkret innebar arbetet att polisen i samverkan med kommunen, ordningsvakterna och krögarna genomförde en rad åtgärder såsom exempelvis dold krogtillsyn, utbildning i ansvarsfull alkoholservering, förändringar av trafiksituationen och etablering av ett krögarnätverk.

Se filmen Torget – om att lösa lokala problem


Filmen Torget belyser hur man kan arbeta för att få till ett kunskapsbaserat arbete. I det fiktiva fallet Torget får vi följa polisen och kommunen i Karlköping och deras arbetsprocess för att lösa lokala problem. Vi får se hur de går tillväga för att identifiera problemen och komma till bot med brottsligheten i kommunen.

Filmen är framtagen av Brottsförebyggande rådet i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting, Rikspolisstyrelsen och med hjälp från Motala kommun. Illustrationerna i filmen är gjorda av Anna Björnström och filmen är producerad av Blackbox Videoproduktion AB. Filmen får gärna användas som ett verktyg vid föreläsningar, utbildningar etc. för att belysa ett tillvägagångssätt i ett problemorienterat arbete.

Förebygg ungdomars utsatthet för våld

Brå har utvärderat den så kallade Kronobergsmodellen (Brå-rapport 2009:5). Utvärderingen visade att arbetssättet har god effekt när det gäller att minska den alkoholrelaterade våldsbrottsligheten bland unga. Modellen innebär att polisen systematiskt arbetar för att minska tillgången på alkohol bland unga. En stor del av arbetet handlar om att dels ingripa mot ungdomar med alkohol, dels ingripa mot langare.

Under de senaste åren har rättsväsendets hantering av ungdomsärenden varit föremål för en rad granskningar. Brå har valt att särskilt fokusera på ungdomsärenden och i synnerhet misshandel utomhus. Brott som begås av ungdomar riktas ofta mot andra ungdomar. Den unge gärningspersonen och den som utsatts för misshandeln är oftast bekanta sedan tidigare. Det vanligaste scenariot vid en anmälan om misshandel utomhus där en ung person misstänks är att två jämnåriga pojkar har kommit i konflikt med varandra under en sen helgkväll på allmän plats, på grund av ett bagatellartat motiv. Dispyten har resulterat i att den ene har fått motta ett antal slag och sparkar som lett till mindre allvarliga skador. (Brå rapport 2012:5)

Det förebyggande arbetet kan utvecklas

Forskningssammanställningar som Brå genomfört visar att kameraövervakning är mer effektivt mot egendomsbrott än mot våldsbrott. Våldsbrott är impulsiva brott som ofta sker oöverlagt. För att pröva om kameraövervakning med rätt förutsättningar ändå kan ge önskat resultat för våldsbrottslighet följer Brå ett projekt med kameraövervakning på Stureplan och Meborgarplatsen som sker i realtid av Polisens ledningscentral. Syftet med kamerorna är att minska våldsbrotten i två brottsbelastade områden i centrala Stockholm.

Att förebygga och utreda våldsbrott i offentlig miljö har under flera år varit ett särskilt fokus för polisen. Vid den senaste inspektionen genomförd av Rikspolisstyrelsen (Tillsynsrapport 2013:14) framkom att det brottsförebyggande arbetet blivit bättre sedan förra inspektionen år 2010. Arbetet skulle kunna utvecklas om Polisen vid utredningarna av våldsbrotten samordnade ärenden där målsägande förekommer i flera fall. Det är en metod som Polisen redan gör i dag när misstänkta förekommer flera gånger.

Sidan senast uppdaterad: 2018-05-14