sammanställning

Medborgarlöftet beskriver vilka åtgärder polisen och dess samverkansparter lovar att vidta för att komma åt identifierade lokala problem. Brås utvärdering pekar på några saker som polisen och kommunerna behöver jobba med att förbättra i det arbetet:

  • Tydliggör prioriteringen av medborgarlöftena
  • Stärk kunskapen om och förståelsen för löftena
  • Gör vissa förtydliganden i metodstödet
  • Överväg en mer anpassad ambitionsnivå
  • Fortsätt uppföljningen och utvärderingen av arbetet

Polisen

Här hittar du ett urval rapporter och kortanalyser med anknytning till polisutredningar och polisens arbetsmetoder.

Sammanställning

Polisforskning i Sverige

Brå har haft i uppdrag att genomföra en sammanställning över polisforskningen i Sverige under perioden 2010–2017. Denna promemoria redogör för uppdragets genomförande och resultat samt innehåller förslag på hur sammanställningen kan tillgängliggöras, uppdateras och utvecklas framöver. Sammanställningen är ett första steg i att på ett mer strukturerat sätt fånga in den forskning som bedrivs om svensk polis och svensk polisverksamhet.

it-brott

De senaste tio åren har it-relaterade brott ökat kraftigt, men polis och åklagare har brister i förmågan att hantera den ökade mängden ärenden. Den snabba tekniska utvecklingen och den ökade internetanvändningen har haft stor inverkan på de brottsutredande myndigheternas arbete, och det ställs numera helt nya krav på kompetens och kapacitet för att möta utvecklingen. Rapporten belyser också brister och angelägna utvecklingsområden för att höja rättsväsendets förmåga att hantera brott med it-inslag.

Utvärdering

Ensamstående mammor drabbas hårdast av reformen om skärpt skadeståndsansvar för föräldrar till barn som döms för brott. Det finns heller inget stöd för att reformen minskat ungdomsbrottsligheten. Det visar rapporten Föräldrars skadeståndsansvar för barnens brott (2017).

Avsnitt 2: Hur många brott är möjliga att klara upp?

Tillsammans med City-polisen i Stockholm har Brå genomfört ett försöksprojekt för att undersöka möjligheten att klara upp fler mängdbrott.

Medverkande: Anna Eksten, utredare på Brå. Jakob Svensk, polisinspektör på Norrmalmsenheten i Stockholm.
Programledare:
Johannes Rosenberg
Publicerad
: 1 april, 2015

Relevanta publikationer: Brå-Lean. Försöksprojekt för ökad uppklaring av mängdbrott; Varför gav fler poliser inte ökad personuppklaring?

rättsväsendet

På fyra års sikt prognostiseras ärenden redovisade till åklagare (Polismyndigheten) att öka med 10 procent, antalet brottsmisstankar med åtalsbeslut (Åklagarmyndigheten) att öka med 16 procent, antalet avgjorda brottmål (Domstolsverket) att öka med 12 procent samt medelantalet klienter i Kriminalvården att minska med 10 procent.

Mellan åren 2006 och 2010 genomförde regeringen en satsning som innebar att antalet poliser utökades med närmare 2 500 personer, vilket bland annat förväntades leda till en större andel personuppklarade brott. Istället har andelen minskat sedan 2011.

Regeringen gav därför Brå i uppdrag att undersöka ett antal möjliga förklaringar till denna minskning. I tre delrapporter har Brå studerat betydelsen av

I rapporten Rättsväsendets förutsättningar att personuppklara brott (2016:23) görs en samlad bedömning av hur dessa olika faktorer kan ha påverkat personuppklaringen, på grundval av de tre delstudierna, statistik och polisiär kunskap.

Statistik

52 procent uppger stort förtroende för polisens sätt att bedriva sitt arbete, vilket är en ökning från 2018, då andelen var 49 procent.

brottskoder

Här finns senaste versionen av de anvisningar och regler för hur brott ska kodas av polisen och andra myndigheter inom rättsväsendet som registrerar brott.

Konferens

Stockholm Criminology Symposium 2018 fokuserade bland annat på framgångsrikt polisarbete. I spellistan här ovan kan du se de inspelade sessionerna från konferensen.

Kunskapssammanställning

Hur kan polisen förebygga upprepat partnervåld? I rapporten Polisiära arbetssätt för att förebygga upprepat partnervåld – med fokus på våldsutövare (2017) framträder tre viktiga förutsättningar för ett effektivt polisiärt förebyggande arbete med fokus på våldsutövaren, nämligen att det finns:

  • Rutiner för samverkan
  • Systematiskt samlad och tillgänglig information om kända våldsutövare
  • Upparbetade åtgärder och insatser.

översikt 

Kostnader för brott

Litteraturöversikt av studier om kostnader för brott samt studier som fokuserat på ekonomiska fördelar med brottsförebyggande åtgärder. I rapporten återges exempel ur såväl den internationella som den svenska forskningen.

hatbrott

Under 2016 identifierade Brå 6 415 polisanmälningar med hatbrottsmotiv. Det är färre än 2015 men fortfarande på en högre nivå än 2013 och tidigare. Mest minskade antiromska och antisemitiska motiv, medan anmälningar kopplat till asylboenden har ökat.

Avsnitt 7: Våld i nära relationer

Våld i nära relationer är en företeelse som är svår att utreda. Men hur vanligt är det och hur kan man förebygga den här typen av brott och få fler att anmäla? I Västra Götaland ska man starta ett projekt för att för bättra samarbetet mellan polis, socialtjänst och sjukvård inom just våld i nära relationer.

Medverkande: Anna Frenzel och Olle Westlund, utredare på Brå. Anna Lindström, polis och verksamhetsutvecklare på polisens nationella operativa avdelning, utvecklingscentrum Väst.
Programledare: Johannes Rosenberg
Publicerad: 2 september, 2016

Relevanta publikationer: Brott i nära relationer; Målsägandes medverkan i rättsprocessen