Upprepad utsatthet

Illustration av ett samhälle med en polisbil i förgrunden. Illustration: Susanne Engman

Illustration: Susanne Engman

En liten grupp gärningspersoner begår en stor del av alla brott. Samma förhållande gäller för dem som drabbas av brott – en liten grupp utsatta drabbas vid upprepade tillfällen och utsätts därmed för en stor andel av alla brott. Det brottsförebyggande arbetet har därför mycket att vinna på att utgå från kunskap om upprepad utsatthet.

Omslaget på publikationen Upprepad utsatthet

publikation

Ladda ner och läs

i skriften Upprepad utsatthet – Vissa drabbas oftare än andra kan du läsa mer de grupper som är upprepat utsatta för brott mot enskild person, liksom förklaringar till att samma person drabbas flera gånger. Här finns även exempel på åtgärder som kan förebygga upprepad utsatthet för inbrott, ungdomars upprepade utsatthet och upprepad utsatthet för mobbning.

Ungefär en tiondel av de utsatta för brott har utsatts för hälften av alla anmälda brott. Det vanligaste vid utsatthet för brott är att det rör sig om en enskild händelse under ett år. En liten del av befolkningen utsätts dock för brott flera gånger under ett och samma år. Förutom att studera andelar av befolkningen som utsätts för olika antal brott, är det därför också av intresse att undersöka hur stor andel av den rapporterade brottsligheten som utgör upprepad utsatthet.

Studie visar att upprepad utsatthet kan förebyggas

Metastudien Preventing Repeat Victimization (Brå 2012), presenterar resultaten från en systematisk granskning av 31 studier som utvärderar insatser som syftar till att förebygga upprepad utsatthet. De flesta utvärderingarna fokuserar på förebyggandet av inbrott i bostäder, men det finns även utvärderingar som fokuserar på inbrott hos företag, våld i nära relationer och utsatthet för sexualbrott.

Den huvudsakliga slutsatsen är att upprepad utsatthet kan förebyggas och att brottsligheten kan minskas. Sammantaget över alla utvärderingar minskar brottsligheten med en sjättedel i undersökningsgruppen jämfört med kontrollgruppen.

Åtgärder begränsas till riskgrupp

Kunskapen om att brotten är koncentrerade till vissa brottsutsatta, brottsobjekt eller platser kan tillföra en dimension till det brottsförebyggande arbetet. Genom att förebygga att de/det som redan har drabbats av brott utsätts igen, begränsas åtgärderna till en mindre grupp personer eller objekt som löper stor risk att utsättas i framtiden. Trots att det handlar om åtgärder för en mindre grupp, kan brottsminskningen bli betydande.

Kunskap om vilka grupper som är särskilt utsatta för upprepade brott är exempelvis användbar som underlag för riktade åtgärder inom rättsväsendet. Eftersom de som utsatts för brott fyra gånger eller fler utsätts för hälften av alla brott mot enskild person blir det angeläget att studera just dessa i synnerhet om någon enskild grupp skulle visa på särskilt stor upprepad utsatthet.

Varför vissa utsätts oftare

Det finns flera förklaringar till varför vissa utsätts för flera brott, en forskare uttryckte det så här:

«En inbrottstjuv som promenerar längs en gata där han tidigare inte har begått några inbrott ser två sorters hus — troligen olämpliga och troligen lämpliga. Han genomför ett lyckat inbrott i ett av de hus som han bedömde som lämpliga. Nästa gång han promenerar längs gatan ser han tre sorters hus — troligen olämpliga, troligen lämpliga och ett som han vet är lämpligt.(Farrell, 1995, s. 391)»

En invändning mot att förebygga upprepade brott är att det innebär en reaktion först när någon/något redan har utsatts. Att förebygga att brott upprepas är dock endast en del av en brottsförebyggande strategi, som alltid bör bedrivas utifrån olika infallsvinklar. Mot bakgrund av att de som har drabbats av brott löper särskild risk att utsättas igen kan förebyggandet av upprepning inte vara annat än både befogat och humant. Dessutom kan den brottsförebyggande insatsen vara en del i arbetet med att ge stöd till brottsutsatta.

Sidan senast uppdaterad: 2018-05-14